Proč musel umírat Miroslav Mareček

 

„V letech 1948 až 1989 komunistický režim porušoval lidská práva i své vlastní zákony“, to je nejen § 1 zákona o době nesvobody, ale i osobní zkušenost mnohého z nás. Generální prokurátor ČR JUDr. Ludvík Brunner je však opačného mínění. Je – nebo byl? Těžko říci. Zatím donedávna pan prokurátor tvrdil, že stíhání rozšiřovatelů petice Několik vět bylo v souladu se zákonem, nyní připouští, že to tak úplně zákonné nebylo. Ostatně – není pro něho problém tvrdit obojí, a to v jednom a tom samém dokumentu. Na jednání výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost ČNR, narychlo svolaném ve věci pana Marečka 10.února, poukázal JUDr. Milan Hulík na text pana prokurátora, který skutečně na jedné stránce obhajuje zákonnost tehdejších postupů, zatímco na druhé naopak říká, že všechno bylo jinak. Ale nepředbíhejme událostem.

První hodinu šestihodinového jednání se vyjasňovaly kompetence ČNR vůči GP, zda má nebo nemá právo ji kontrolovat, zda je GP orgánem státní správy.

„Generální prokuratura není orgánem státní správy a ˇČNR ji nepřísluší kontrolovat“, řekl JUDr. Brunner. Uvedl, že GP je nezávislá, neřekl však, komu je, podle jeho názoru, odpovědná. Předseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Antonín Mokrý prohlásil, že generální prokurátor je odpovědný národní radě, ale ona mu nemůže nic nařídit. Může však z jeho práce vyvozovat důsledky. Může mu vyslovit nedůvěru, případně ho i odvolat, jak doplnil předsedající J. Muller. Vztahy byly jasné a mohlo se začít.

Byl pan Mareček písemně seznámen s tím, že o zákonnosti postupu tehdejších úřadů má nyní prokuratura jisté pochybnosti? Tato otázka, kladená JUDr. Brunnerovi, trpělivě znovu a znovu, zodpovězena nebyla. Pan prokurátor vytvářel mlhu, ve které chvíli mizel on, chvíli poslanci, zatímco dotaz se v mnoha duplikátech hromadil pod stolem. Nezbylo, než se dovtípit, že asi ne.

Po dalším dotazu poslanců I.Maška a V.Šumana (oba ODA), proč žádná z prokuratur panu Marečkovi toto novum nesdělila, opět zavládla hustá mlha. Bylo slyšet hlas předsedajícího: „Neví-li pan Mareček, že Generální prokuratura mění své stanovisko, měl by se to co nejdřív dozvědět. Jde přece o život.“ A zase mlha.

Co to bylo, co od pátku 7.února změnilo argumentaci prokurátora Brunnera vůči panu Marečkovi? Ve čtvrtek 6.února dostal pan prokurátor na stůl „Stanovisko“ (viz usnesení). Vyplývá z něho, že KSČ vydávala směrnice, které nařizovaly prokurátorům, co mají dělat. Komunistická strana zkrátka obešla vládu i její závazky potvrzené mezinárodními dohodami, a zákon nezákon, rozhodovala.

Jde tedy o jiné lidi, než o iniciátory pendrekového zákona. Jde o osoby, které usnesením namířeným proti tehdejším zákonným normám přímo ovlivňovaly orgány činné v trestním řízení. Z toho, že tyto osoby takto zneužívaly své moci, vyvodil pan poslanec Šuman logický závěr, že vůči nim bylo zahájeno trestní stíhání. Začal v tomto smyslu formulovat dopis panu Marečkovi.

„Nebylo zahájeno“, upozornil pan prokurátor.

„Jak to, že nebylo, když se objevily ty tajné směrnice nebo co to je“, zareagoval prudce pan Šuman. Nastává hluk, poslanci se dožadují nápravy.

Návrh usnesení připravený I.Maškem a V.Šumanem se panu prokurátorovi nelíbí. Odmítá však říci, co je na něm nesprávného či závadného a nakonec křičí: „Nic! Věčně nic!“ Brání se poukazováním zasahování výboru do jeho kompetencí.

Na samém závěru před hlasováním se mlha přece jen zvedla, to když pan prokurátor informoval přítomné, že od čtvrtka prověřují čtyři lidé tajnou spisovnu GP ČR a že totéž doporučil udělat i GP ČSFR. Poslanci nevycházeli z údivu. Nemohli pochopit, proč to pan prokurátor neřekl na počátku jednání, proč to neoznámil. Panu Marečkovi, který, jak řekl člen prezidentské komise JUDr.Jan Křeček, by hladovku patrně ihned ukončil. Utrpení člověka se zásluhou JUDr. Brunnera protáhlo o dalších několik dní.Po drobných úpravách v textu a po odmítnutí jednoho odstavce poslanci OH, nezávislými za OF a některými dalšími, členové výboru schválili usnesení v tomto znění:

 

Po projednání věci pana Marečka ve výboru petičním pro právní ochranu a bezpečnost ČNR výbor prohlašuje, že nesouhlasí se zdůvodněním vyšetřovatele krajské prokuratury ze dne 18.6.1990 sp.zn.: VK 16/90, ve kterém se uvádí, že rozhodnutí okresního prokurátora ve věci trestního stíhání p. Marečka v srpnu 1989 bylo v souladu s tehdy platným právním řádem včetně ústavy.

Výbor petiční pro právní ochranu a bezpečnost má za to, že trestní stíhání p. Marečka bylo protiústavní a bylo výrazem skutečnosti, že okresní prokurátor a další orgány jednaly ovlivněny Stanoviskem k dalšímu postupu proti aktivizaci protisocialistických sil vypracovaným Nejvyšším soudem ČSSR, FMV a Generální prokuraturou ČSSR, tj. mocenskými orgány komunistického režimu.

Proto výbor petiční pro právní ochranu a bezpečnost ČNR

-          doporučuje generálnímu prokurátorovi ČR, aby tyto skutečnosti, pokud s nimi souhlasí, sdělil bezodkladně p. Marečkovi dopisem

-          podává tímto podnět generálnímu prokurátorovi ČR k zahájení trestního stíhání osob, které se podílely na vypracování a vydání Stanoviska k dalšímu postupu proti aktivizaci protisocialistických sil, vypracovaného nejvyšším soudem ČSSR, FMV a Generální prokuraturou ČSSR

-          žádá generálního prokurátora ČR, aby ve věci tohoto podnětu urychleně rozhodl a o svém rozhodnutí bezodkladně informoval výbor petiční pro právní ochranu a bezpečnost ČNR a p. Marečka.

 

Podle názoru výboru je plněn jeden z požadavků p. Marečka a výbor petiční pro právní ochranu a bezpečnost ČNR jej vyzývá k ukončení hladovky.