--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Kohout Lubor
Název: Ale,ale,soudruzi
Zdroj: NN Ročník........: 0002/027 Str.: 011
Vyšlo: 01.01.1992 Datum události: 01.01.1992 Rok: 1992
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Tajné organizace víceméně konspirativním způsobem shromažďující a vyhodnocující informace nejsou doménou pouze států. Svá informační střediska snažící se proniknout ke konkurenci mají i průmyslové koncerny. Lidé pro ně pracující shromažďují informace o vývojových plánech konkurenta, případně důležité informace, které mohou konkurenci poškodit, zkompromitovat. Koncerny si tyto služby budují sami, přijde je to levněji, než kdyby si najmuly některou detektivní agenturu a je to hlavně spolehlivější.

Služby shromažďující důvěrné průmyslové informace nejsou novinkou a lidé v nich působící žádnými nýmandy. Většinou ovládají principy zpravodajské činnosti a bývají v tomto oboru profesionálové. Jsou použitelní i v klasické zpravodajské činnosti, v práci u tajné služby (např. v době druhé světové války se zpravodajští pracovníci koncernu IG Farben plně uplatnili u Abwehru a SD, po válce v Gehlenově tajné organizaci).

Tajné zpravodajské služby si čas od času vytvoří i politické strany. Nejen obyčejná bezpečnostní oddělení mající na starosti ochranu aparátu strany před únikem důležitých informací, ale skupiny pracující skutečně konspirativně. Shromažďující strategické informace od svých politických soupeřů a halvně jsou schopny je náležitě vyhodnotit a zpracovat. Že jedny z nejžádanějších a pro politickou stranu nejpotřebnější jsou informace, jež mohou politického protivníka kompromitovat, je snad jasné. Metody se od těch kterými pracují státní zpravodajské služby příliš nemusí nelišit. To znamená od naprosto legálních metod např.vyhodnocováním tzv. otevřených zdrojů, tzn. tisku, televize atd. projevů, informací získaných politickými činiteli při jednáních, od jiných členů vlastní strany. Po nelegální, získané třeba odposlechem (vzpomeňme aféru Wategate), nebo uplacením, či vydíráním některého činitele z tábora pol. protivníka atd. Tradici v této činnosti má u nás již dlouho komunistická strana. V době podobně nedávné probleskovali informace, že zpravodajskou službu buduje i Československá strana lidová, respektive jeden z jejích tehdy vysokých činitelů Richard Sacher.

Naše redakce nyní získala materiál hovořící o tom, že k něčemu podobnému se chystá i jiná strana. Shodou okolností strana nabytá "bývalými" komunisty, agenty, strana silně levicová a nedůvěryhodná. Je nepochybné, že s komunisty do ní přešly i jejich metody. Není složité uhádnout o jakou stranu se jedná, jde o Československou sociální demokracii (ČSSD).

Citujeme z materiálu:

"Pro jednání předsednictva ČSSD"

Návrh na zřízení analyticko-expertního pracoviště. Po předchozím projednání s předsedou , místopředsedou a zainteresovanými členy klubu poslanců předkládáme tento návrh zásadního stanoviska ke zřízení špičkového analyticko-expertního pracoviště, trvale připravujícího podklady a doporučení strategického a taktického postupu strany.

- Po volbách vzniká v naší zemi neobyčejně složitá situace, kdy vítězství pravice má silně podmíněný a pravděpodobně dočasný charakter, neboť je důsledkem improvizace rozhodování voličů v posledních dnech předvolební kampaně a zejména je oslabováno objektivními tendencemi narůstající nespokojenosti obyvatelstva. To znamaná, že ČSSD má i nadále reálnou perspektivu pro seriozní umístění v příštích volbách. Možnost získání budoucí převahy sociální demokracie nutno ovšem posuzovat jako dlouhodobý a nesmírně náročný proces...." přeskočíme a

"...Přitom zkušenosti ukazují, že zde není zapotřebí záplavy detailních informací, kterými disponují státní aparáty, nýbrž uchopení pouze určitého okruhu informací, jejichž vypovídací schopnost má vpravdě strategickou hodnotu. To je ovšem náročné, daleko více než na sběr informací, na jejich hluboce zasvěcené hodnocení a kvalifikovaný rozbor. Tím je dána možnost zvládnout naše základní potřeby poměrně nevelkým, ale vysoce kvalifikovaným expertním zázemím."

Tady si dovolíme malé zastavení, neboť předchozí pasáž je dostatečně výmluvná. Respektive není složité odhadnout čí "zkušenosti ukazují", že je pro komunistické levičáky potřebné se zaměřit na "určitý okruh informací" jež mají strategickou hodnotu. V současnosti je naše země zaplavena profesionály z StB, kteří přišli o svůj džob. Jsou k mání pro kohokoli, kdo jim dodá ideovou spřízněnost a finanční prostředky. Nepochybně odtud fouká vítr. Je to i odpověď na otázku kdo bude tvořit část "vysoce kvalifikovaného expertního zázemí". Ale pokračujme:

.. A minimálním informačně dokumentačním a reprografickým zázemím, tedy včetně minima nezbytných asistentských a administrativních sil.

Všechny tyto potřeby lze však zabezpečit s maximem hospodárnosti napojením na některá již existující pracoviště a jejich knižně dokumentační, informační, počítačové i reprografické kapacity, což je plně možné v rámci například dosavadního Prognostického ústavu a poradenské kanceláře Prognóza."

Další zastavení: ČSSD hovoří o hospodárnosti s jakou se dá využít kapacity, informací, atd. ústavu, který je dosud součástí Československé akademie věd. Odpovídají tím i na otázku pro jaký politický subjekt pracuje tato dosud státní organizace dnes.

"V rámci ČSSD postačí tedy:

- zabezpečit nezbytné minimum finančních zdrojů, pro tento rok podle předběžného rozpočtu cca 1 mil. 200 tis. Kčs a pro rok 1993 cca 3,O mil. Kčs.

- soustavně působit na obsahovou orientaci prací a napomáhat úsilí získat skutečně špičkové personální obsazení

V tomto směru bylo již vytvořeno určité zázemí vykoupené i některými omyly, ale i dobrými zkušenostmi: Základní politologický a sociálně ekonomický servis je schopna zabezpečit odborně poradenská organizace Prognóza, jejíž odborné jádro může velmi rychle absorbovat 6 až 8 dalších špičkových expertů a nabídnout tak kompaktní základ zabezpečení celé potřebné agendy."

Opět tedy Prognóza, akciová společnost jejímž významným podílníkem není nikdo jiný než starý známý, bývalý ředitel Prognostického ústavu ČSAV Valtr Komárek. Kromě ideologie, jde tedy samozřejmě i o nemalé finanční prostředky do jeho kapsy. Dalším akcionářem Prognózy je Ing. Jan Veverka CSc, mimo jiné jeden ze zpravovatelů tohoto návrhu.

Přeskočíme část textu a dostaneme se k závěru, ve kterém se uvádí "Bylo by možné, aby náklady odborně analytické činnosti byly kryty jinými příjmy strany, jež by Prognóza zabezpečovala.

Další výhodu předloženého návrhu představuje skutečnost, že odborné zázemí politologů a ekonomů, které v rámci volebního týmu odborných komisí, spolupracujících expertů Občanského hnutí, Liberálně sociální unie a pod. je doposud k dispozici a k zpracování prvního odrazového materiálu by tudíž mohlo dojít neporodleně. Konečně nelze zanedbat i to, že zde jsou již vytvořeny osobní a organizačně technické kontakty, disponibilní odborníci se svými vklady i nedostatky jsou známy, takže by nešlo o žádný krok do neznáma, kdy vynikající záměry se proti vůli autorů, někdy mění v utopii i nežádoucí komplikace."

Další zastavení, již předposlední. Není dojímavé jak naši malí liberálové z Občanského hnutí, coby "spolupracující experti v rámci volebního týmu" si rozumí s ČSSD a LSU? A další maličkost, totiž ta, kdo se skrývá za skromnou zkratkou "a pod." ? Nikdo jiný než další soudruzi z Levého bloku, papír vše neunese a tak místo KSČM, či LB je raději napsáno "a pod.".

Součástí materiálu jsou i přílohy, v jedné z nich je seznam vytipovaných expertů pro analytické pracoviště. Podle zpracovatele je nutné považovat jejich seznam "za rámcový, orientační základ ke konkrétnímu jednání". Nicméně personální sestava je zajímavá, ne že by v ní byli bývalí příslušníci StB, to také zatím papír teké neunese, tady se dá použít jiná formulace, podívejme se společně:

"Předběžný nástin personálního okruku pro obsazení analyticko-programového týmu ČSSD:

Vedoucí týmu: Prof. Ing. Valtr Komárek DrSc.(bezplatně) (KSČ)

vrcholní experti: Ing. Václav Valeš (KSČ),Ing.Dr. František Vlasák (KSČ),Ing. Jan Vrba CSc (KSČ),Ing.

Milan Horálek CSc (KSČ),Doc.Ing.Otakar Turek CSc (KSČ),Doc.Ing.Dr. Čestmír Kožušník CSc,Ing. Růžena Vintrová CSc, Ing. Alena Nešporová CSc, Ing. Miloš Pick CSc (KSČ), Doc. Ing. Miroslav Hišl CSc, Ing.Adolf Suk,Ing. Jan Veverka (bezplatně).

Další část navrženého týmu představují: František Šamalík (KSČ), Karel Kosík (KSČ), Erazim Kohák, Martin

Palouš, Jaroslav Šedivý, Václav Drška, Martin Profant, Michal Komárek, Ota Novotný (poslední čtyři pracovali ve volebním štábu ČSSD). V závorkách jsou poznámky redakce.

Odhad finančních nákladů:

Reálně by šlo v I. skupině asi o 8 osob s průměrným platem cca 10.000 Kčs a ve skupině II. asi o 6 osob s průměrným platem cca 7.000 Kčs měsíčně.."

A z čeho zaplatit důvěrné informace a odborníky, kteří jsou schopni je získat a dodat? Zaměstnat přímo estébáky by pro politickou stranu nebylo příliš chytré a tak se dají potřebné finanční prostředky na nákup informací a zadávání "odborné" činnosti schovat třeba pod: potřeba cca O,65 mil. Kčs."

Vždyť o tom byla přece v úvodu řeč, vzpomeňme: "není zapotřebí záplavy detailních informací, kterými disponují státní aparáty, nýbrž uchopení pouze určitého okruhu, jejichž vypovídací schopnost má vpravdě strategickou hodnotu". No a pokud je "asistenti" dodají, odborníci z expertních týmů ČSSD si s nimi již poradí, dlouholeté zkušenosti mají v naprosté většině z Komunistické strany. Nebude pak problémem je využívat jak velí tradice např. k vlivovým akcím v pravicových stranách, ve stylu estébácké akce "Klín".

Připravil: Lubor Kohout