--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Čeřovský Zbyněk
Název: Konfederace a naposled
Zdroj: NN Ročník........: 0004/027 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1994
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Konfederace, a naposled !

Motto:

Tím, že jste otiskli i názor p.Čeřovského, který se zřejmě se svými kumpány z pražské

pobočky KPV nechce ztotožnit se stanovami a řádnými volbami, se řadíte mezi ty, kteří

"bojují" proti všem.To není dobré a tímto způsobem se můžete ocitnouti i na okraji spo-

lečnosti....

Nepodpisuji se proto, že eventuelní zveřejnění v N.N. by mohlo být na škodu.

N.N. Takový korespodenční lístek anonyma N.N. jsme dostali do redakce. Normálně se ve slušné společnosti takové pamflety háží do koše. Ponecháváme obsah na posou zení čtenáři, ale dovolujeme si upozornit na jedno slovo, které se "náhodou" j eště v našem článku objeví - kumpáni-. Jinak bych chtěl dodat, že jsem v lednu 1993 z KPV vystoupil a "s pražskými kumpány KPV" nemám od té doby nic společn ého.

Jinak by to mohlo být na škodu. Komu? Asi panu anonymovi. Ale vraťme se trochu do minulosti.

V čísle 6/94 byl otištěn můj článek nazvaný HOVORY DO LÁN. Na straně 1O jsem m .j. uvedl:

"Nevím a neslyšel jsem o žádných sebevražedných pokusech, jak jste o nich hovo řil. Vím však o více jak dvěstěpadesáti tisících odsouzených a přes třista pop ravených osobách v padesátých letech. Vím, že výše trestů je souhrnně několik milionů let, které prožily oběti komunistické totality ve vězeních. Pokud nevě říte, zeptejte se na místě oprávněném, na Konfederaci politických vězňů. Dejte však pozor, abyste i tam nenarazil na nějakého dřívějšího udavače nebo konfid enta StB, neboť i tato organizace na popud StB vznikla a byla založena". Po vyjití tohoto článku jsem dostal od předsedy KPVČ Dr.Drobného dopis, ve kte rém mne žádá, abych uvedl jména osob, které zakládaly KPVČ a které byly spolup racovníky StB. Stejný dopis, avšak již poněkud s hanlivým obsahem dostal Petr Cibulka. Pan Dr.Drobný, který neoprávněně používá titul JUDr., dělá ze sebe ne vědoucího, tváří se, jakoby nevěděl že z osmi osob, které zakládaly organizaci KPVČ bylo pět(!) spolupracovníky StB! A pokud je nám známo, Státní bezpečnost pod triumvirátem Čalfa-Čarnogurský-Sacher fungovala ještě počátkem roku 1990, tedy v době, kdy tito výtečníci tuto organizaci zakládali. Dostali jsme také rozhořčený dopis paní Jitky Pufflerové-Rybákové, o které jsm e napsali, že patřila k oněm osmi zakládajícím členům KPVČ. Paní Pufflerová ná m vyhrožovala soudem,, jestliže se do 31.května 1994 neomluvíme za své tvrzení . Jestliže si tato dáma myslí, že nebyla mezi osmi zakládajícími členy KPVČ, r ádi se za tento výrok, byť i opožděně omlouváme. Na druhé straně však v zájmu objektivity musíme uvést, že ona paní se nachází v Seznamu agentů StB pod č.39 16 s krycím jménem ROSANA.

Jinak i my, vážená paní, si ceníme značně svou čest a své jméno. Na rozdíl od nás však naše jména, t.j. Petra Cibulky a moje v žádném seznamu agentů StB nen ajdete.

16.června t.r. přinesl do brněnské redakce N.N. osobně Dr.Illek dopis, o které m jsem se zmínil v čísle 26/1994 a požádal o jeho zveřejnění. Dopis má oficiál ní hlavičku Konfederace, avšak místo razítka a podpisu oprávněných členů Rady KPV je podepsán jen "Předsednictvo KPV". Tento dopis bychom mohli považovat za anonymní, ale protože jeho obsah je tak závažný, chceme dát příležitost oběma stranám, otiskujeme jeho nejdůležitější výňatky. Úsudek o formě a obsahu pone cháváme na čtenáři samém. (Výňatky otikujeme doslova i se všemi chybami, abych om ho nijak nezkreslili).

Lži mají posloužit k rozbití KPV Bývalý předseda pražské pobočky Konfederace politických vězňů Stanislav Stráns ký před časem prohlásil, že Konfederaci rozbije. Aby svým slibům dostál a svéh o cíle dosáhl, jedná zčásti jak dovede, zčásti jak má asi v popisu své destruk ční činnosti. Jeden důvod je však zasvěceným zřejmý, nebyl totiž zvolen předse dou celé KPV, nemůže ji ovládat, proto je KPV podle něj veskrze špatná. Ve 23.čísle N.N. uveřejnil otevřený dopis Radě KPV. Je zvykem, že pokud někdo uveřejní otevřený dopis, pošle jej napřed adresátovi. Mezi lidmi kulturními se tak děje, ale proti nehoráznostem v dopise uveřejněným je tento nedostatek be zvýznamným detailem. Také není vždy nutno na průhledné lži reagovat, nestojí t o za to do nich znovu píchat, páchnou, ale v tomto případě jich je už více než únosné a je třeba se proti nim ohradit. Některé lži jsou primitivní, jiné raf inované, to podle toho, zda je zplodil Stránský nebo ti, co tahají za provázky .

"Na schůzi Rady KPV 18.5.1994 byl St.Stránský za soustavné ignorování stano v, za hrubé pomluvy a bezdůvodné napadání jednotlivců a předsednictva v tisku i na schůzích a za účetní neprůhlednost v hospodaření pobočky i redakce Věrni zůstali, kterou pražská pobočka řídí, z Konfederace politických vězňů vyloučen . Případ Stránský prolíná chodem KPV jako černá nit a rušivý element již dva r oky a pro KPV znamená časovou a finanční zátěž." Potud citát z odůvodnění vylo učení.

Tedy pokud Stránský žádá, aby Rada KPV vysvětlila "radě pražské pobočky" s vůj "neoprávněný čin", je to matení pojmů. Pražskou pobočku má řídit výbor a t en je nižším orgánem než Rada KPV.

Jestliže seněkolik spolupracovníků spolupracovníků StB (vida, tak přece, p ane Drobný - pozn.aut.) vetřelo na počátku do našeho prvního vedení, pak po vo lbách v r.1991 nastala jiná situace (opravdu?-pozn.aut.). Předsednictvo a celá Rada se dala lustrovat. Jediným pozitivně lustrovaným byl bývalý předseda úst ř.revizní komise Novotný, který pak musel odejít, přesto patří k oporám Stráns kého destrukčního družstva.

Tady musím bohužel, ač nerad odbočit. Toto tvrzení je lživé. Předně jsme otisk li negativní lustrační osvědčení pana Ladislava Novotného a současně máme k di spozici kopii jeho dopisu z 28.9.1992 Dr.Stanislavu Drobnému, předsedovi KPVČ, v němž mu oznamuje svoji rezignaci na funkci předsedy revizní komise KPVČ a d ůvody této rezignace. Také máme k dispozici kopii dopisu pana L.Novotného ze d ne 15.7.1993, ve kterém píše Dr.Drobnému o finančních machinacích v ústředí KP VČ a žádá o vysvětlení.

Důvody jeho rezignace jak uvádí, jsou zjištěné problémy s hospodařením a s fin ančními a valutovými prostředky Rady KPVČ. Podle vyjádření pana L.Novotného na tyto dva dopisy nedostal od (JU)Dr.Drobného žádnou odpověď. Proto se domnívám e, že tento odstavec dopisu "Předsednictva KPV" je lživý a zavádějící. Pluris est oculatus testisunus, quatum auriti decem.

(Cennější je jeden očitý svědek, než deset z doslechu) Dopis pokračuje:

Stránský nám sice předložil jakýsi seznam, jehož původ nechtěl prozradit a na němž byli uvedeni další členové Rady KPV jako bývalí spolupracovníci StB. Velm i brzy se ukázalo, že tito lidé byli nařčeni křivě. Je třeba litovat, že oni k řivě nařčení mávli rukou, byli velkorysí a na Stránského nepodali trestní ozná mení, nyní mohl být klid. Rada pak dala pokyn okresním pobočkám, aby pozastavi ly členství všem, kteří jsou uvedeni v NN jako spolupracovníci StB (opravdu?-p ozn.aut.) do té doby, dokud nepředloží negativní lustrační osvědčení. Pokud St ránský (jak vidno, pánové z Předsednictva KPV se na počátku dopisu cítí dotčen i nekulturností pana Stránského, ale sami nejsou natolik kulturní, aby ho ales poň slušně oslovovali - pozn.aut.) nevylučuje možnost, že některý člen ústředí je pozitivně lustrovaný, je to opravdu "svinstvo". V další části článku, kde Stránský píše o údajných pravých důvodech jeho (snad svého - pozn.aut.) vylouč ení z KPV, lze rovněž snadno vyvrátit všechny uvedené body. (Zkráceno - pozn.aut.)

1. Ústně i písemně rozšiřoval nepravdy o KPV 2. Proti jeho členství v DEU nikdo nic nenamítá, nesmí však v DEU vystupovat j ménem KP

3) Ve zmateném povídání o desce obětem komunistického režimu zamlčuje podstatu nesouhlasu předsednictva, nejde totiž o desku samu či o pomník, ale o jména, která na ní mají být podle Stránského uvedena. Na předloženém seznamu jsou tot iž i takoví, kteří byli odsouzeni za loupežnou vraždu a majetkové delikty. 4) Tvrdí, že nemá rád konfidenty StB,ač v pražské pobočce je podle seznamu NN k dnešnímu dni ještě 64 jmen možných konfidentů (Ale pánové, toto tvrzení odpo ruje výše uvedenému. V KPV přece již žádní agenti StB nejsou - nebo snad ano?- pozn.aut.)

Polemika o lécích, které dovezl dr.Adámek z Francie, je rovněž založena na nepravdivých tvrzeních. (O této problematice jsem se již psal. Přesto jsou v dopisu opět použita nepravdivá tvrzení! Jak hluboká to nenávist k Dr.Adámko vi! Copak jim asi tak strašného provedl, že ho již roky pomlouvají a viní z po dvodů-pozn.aut.)

Podivnou krádež peněz z místností pražské pobočky hodnotí vyšetřovací o rgány jako interní záležitost pražské pobočky s ústředím nesouvisející. Stráns ký to ví, přesto se nestydí přidat další lež o jakýchsi disketách, které se zá roveň s penězi ztratily a měly se údajně objevit na ústředí. Pokud se vyjadřujeme záporně o pražské pobočce, je třeba si uvědomit, že negativní činnost vykonával Stránský a jeho pár věrných (budou také vyloučeni ?-pozn.aut.), kteří nejen že nedemokraticky usurpovali moc v pobočce, ale osta tní členy záměrně mylně informovali, pokud je vůbec o něčem informovali. Naše výtky tedy nejsou určeny všem řádným členům pražské pobočky KPV, ale pouze Str ánskému a úzkému okruhů lidí s ním spřažených (kumpánů?-pozn.aut.) Celá tato událost má své pozadí, které se rýsuje stále zřetelněji. Je to ona známá "akce klín" jako vejce vejci podobná svými destrukčními praktikami, vyzkoušenými už předlistopadem 89 v našem exilu, kdy takoví Stránští, ti "nejp ravější bojovníci proti komunismu" rozleptávali řady exulantů, využívajíce na jedné straně podvod a lží, na druhé straně lidské ješitnosti. V současné době se se stejnými úkazy setkáváme v mnoha organizacích a také v politických stran ách, kde lidé seriozní jsou napadáni a osočováni z různých prohřešků a zločinů lidmi nečestnými, poplatnými zlu a tudíž vydíratelnými.

Stará moudrost praví "Kdo za reka sebe staví, věru rek to není pravý" pla tí v neztenčené míře i dnes.

Poznámka na závěr: na pondělí 13.června svolal Stránský prostřednictvím t isku "valnou hromadu" pražské pobočky. Pozval novináře a televizi, kterážto me dia měla rozšířit jeho velikost a slávu. Pomíjíme fakt, že jako vyloučený na t o neměl právo, také svolání a jednání na valné hromadě vypadá podle platných s tanov jinak. Výmluvným faktem však zůstává, že z 1700 členů pražské pobočky ji ch bylo přítomno 180(!) Jeden z pozitivně lustrovaných, které Stránský údajně nemá rád, Stránského horlivě podporoval a nebylo to poprvé. Komentáře netřeba.

Předsednictvo KPV. Kometáře opravdu netřeba. Každý ať si udělá úsudek o formě a obsahu tohoto dop isu sám. Porovnáme-li však formulace a chyby v textu s článkem v Českém deníku ze dne 4.května t.r., dojdeme k pravděpodobnému stejnému autorovi. Škoda jen, že na dopisu v Brně předaným se nestkví ani razítko KPV, ani žádný podpis. Že by autor neměl čas? Nebo se skrýval za "Předsednictvo KPV". Existuje vůbec ně jaké předsednictvo, nebo jen Rada KPV a dopis je manipulovaný podvrh? Než dáme slovo panu Stanislavu Stránskému, aby se k tomuto dopisu vyjádřil, je ště několik poznámek.

Z pobočky 62 Trutnov jsme dostali kopii zápisu z výborové schůze ze dne 5.5.19 94 - citujeme:

- Probírán článek v NN a případ ing.M.Langra, do předložení lustračního osvědč ení se mu pozastavuje členství. Stejně tak se bude postupovat v případě Milana Bumby. Oba budou písemně vyrozuměni, kopie do Necenzurovaných novin. Mluvčí p ob.(Nikde není žádná zmínka po pokynech Rady KPV, jak je uvedeno v dopisu. Že by to nebyla pravda?-pozn.aut.).

- Výbor pobočky zaregistroval článek KONFEDERACI... v Necenzurovaných novinách č.17 na str.15 a odpověď br.Slabáka v Českém deníku. Trutnovské pobočky se tý ká jen osoba ing.M.Langra....

Výbor pobočky považuje vzájemné napadání protikomunistických subjektů za nepři jatelné...

Probíhá lustrace nového výboru a jsou řešeny signály i případné spolupráce s S tB řadových členů(!).( tak vida, stále ještě není KPV od agentů StB očištěna, přestože pánové z předsednictva tvrdí opak. V Trutnově jak vidno mají své zkuš enosti. Není divu, mají tam také omilostněného zločince jménem Pich-Tůma-pozn. aut.)

Tolik z Trutova.

Panu Ing.Slabákovi bych chtěl ještě říci, že to není tak dlouho, kdy napsal dě kovný dopis redakci Necenzurovaných novin za podporu Konfederace politických v ězňů a umožnění otiskování svých názorů. Náhle však změnil své stanovisko. Vyu žil k tomu Českého deníku, ale jistě by pro své argumenty našel vhodnější tisk ovinu, např. Rudé právo, jako jiní z vedení KPVČ. Domnívá-li se pan Ing.Slabák , že jsou v redakci N.N. nějací bývalí spolupracovníci StB, nechť je uvede. My jsme oněch pět zakládajícíh členů KPVČ, spolupracovníků StB také uvedli jmeno vitě. Člověk by snadno mohl z jeho článku dojít k přesvědčení, že jsou panu Sl abákovi milejší agenti a spolupracovníci StB než bývalí členové KSČ. Otázka zů stává, je-li pan Ing.Slabák tak zásadový ve svém přesvědčení vůči všem. Např. vůči předním, aktivním členům KSČ a lidovým milicionářům v naší "demokratické a osvícené vládě pana Klause".

Podle dopisu KPV, pobočka 48 Plzeň ze dne 6.června t.r., který byl adresován r edakci N.N. a který byl určen památce gen.Heliodora Píky, zavražděného na Bore ch dne 21.června 1949, prožíváme podobné období jako předtím. Strach ovládl vě tšinu lidí, kteří se neodváží říci pravdu. Dodnes prožíváme jeho pravdivou pře dpověď o situaci v národě a říkáme si, co se vůbec změnilo. Tolik z výňatku dopisu KPV Plzeň.

A nyní dejme slovo "obviněnému", předsedovi pražské pobočky panu Stanislavu St ránskému. Interview jsem s ním natočil krátce po pohřbu jeho zemřelé ženy a ob sah je jistě poznamenán ztrátou milované osoby. Zajímalo by mne, zda "Rada" ne bo "Předsednictvo KPV" projevilo tolik účasti, aby ji panu Stránskému vyslovil o.

Interview

Otázka:

Co byste chtěl říci k valné hromadě pražské pobočky dne 13.6.? Odpověď:

Předsednictvo KPV tuto valnou hromadu neuznává prý proto, že nás bylo jen 180. Sál však má kapacitu 450 míst a byl plný. Splnili jsem všechny podmínky valné hromady včetně s hodinou čekání na opozdilce. Pravda je však, že ne všichni s e na prezentační listinu podepsali.

Myslím že je zbytečné komentovat volbu, kde se jen pět vyslovilo proti. Závažn é je však to, že se ústřední výbor zajímá o autora článku Dobrý večer, kde mu vytýká jako novináři, proč napsal takový článek. Je to věcí však pana Paroulka co s podobnou nehorázností udělá.

Někde jsem četl, že jsem již vyloučeným předsedou. Já se však považuji za vylo učeného jen před těmi, kteří mně vyloučili. Chtěl bych poukázat i na jeden par adox. Zatímco brněnští muklové mně podpořili, jeden , snad z Plzeňska mně řekl , že když jsem vyloučený z KPV, tak nemám v DEU co dělat. Podivné, že? Mně obh ájila sama Ing.Hromádková. Byla mně dána příležitost hovořit na sjezdu DEU o K PVČ. A tak jsem měl možnost říci, co jsme a jací jsme. Pokud se týká útoků na moji osobu pak zdůrazňuji, že začátek lze datovat od doby, kdy byli v ústředí odhaleni agenti StB. To je podstata věci a tito označení lidé jsou dnes velice aktivní. Za největší zločin já sám osobně považuji, že mukl podepsal spoluprá ci se Státní bezpečností.Já proti nim a jejim zastáncům budu vystupovat tak dl ouho, pokud mně budou stačit síly.

Otázka:

Proč a z jakých důvodů se Rada KPV nedokázala za tak dlouhou dobu těchto lidí zbavit?

Odpověď:

V první řadě to bylo veliké překvapení, že mezi námi jsou lidé, kteří spolupra covali se Státní bezpečností. Pro svůj egoismus byli tito lidé schopni podepsa t spolupráci s kýmkoliv, jen aby se měli dobře. Měli spoustu přátel a ti je ny ní obhajují. Mnohé pobočky nejsou vůbec informovány o tom, co se v jádru KPVČ vůbec skrývá.Nemyslím si, že je to pan Drobný, ale jak řekl Honza Nesládek, u něhož se scházela t.zv. ilegální Rada KPVČ a tam se vše dávalo dohromady, podl e něho byl tímto hlavním organizátorem Mirek Šťastný a ten závěry přenášel na pana Findejse, jehož nejlepší přítel je pan Nerad, a tak vytvořili opozici za účelem mně zastrašit. Když byl vytvořen nový výbor, z něhož dvanáct osob bylo v seznamech agentů, ale kde se vzalo, tu se vzalo, náhle dostali lustrační osv ědčení negativní. Tam jsou ty paradoxy a z nich se odvíjí všechny události. Si tuace je velice složitá a veřejnost je o mnoha negativních věcech informována a ústředí nepřestává se soustavnými útoky. Celou dobu jsem mlčel, ale nyní se musím proti těmto obviněním bránit, protože mně přátelé řekli, že mlčení je mů j souhlas.Já už tedy mlčet nebudu a já použiju všech svých vědomostí k rozchod u, protože Konfederace to již není. My vůbec náplň činnosti konfederace neplní me, protože ostatní složky do ní nebyly zahrnuty.Podle mého názoru je to organ izace, která by se měla jmenovat jinak.

V Konfederaci panují takové poměry, že úzká skupina lidí si vybrala takové lid i, kteří jsou jejich poddaní. Žádná demokratická volba ve skutečnosti neexistu je. Když se někdo ozve proti, stává se ihned jejich nepřítelem. A to je přesně můj případ. Stal jsem se jejich nepřítelem číslo jedna. Šli dokonce tak dalek o, že ovlivňovali členstvo prohlášením, "že si nepřejí, abych byl předsedou". Otázka:

Proč se v KPV vytvořila taková situace? Jedná se přece o lidi, kteří skutečně a aktivně bojovali proti komunistické totalitě a byli za své postoje dlouhá lé ta vězněni. To přece musí nahrávat všem nepřátelům. Co si o tom myslíte? Odpověď:

Mezi našemi vězni jsou rozdíly. Jsou to opravdoví političtí vězni, kteří byli vězněni z politických důvodů a za boj proti rudému teroru a komunistické total itě a vězni, kteří se jen mezi politické dostali. Jsou vězni, kteří se jako vě zni chovají a pak jsou vězni, kteří se chovají a jednají jako nejlepší přátelé svých věznitelů.

Otázka:

V dopisu, který nám doručil Dr.Illek z Brna se píše, že jediným pozitivně lust rovaným člověkem je pan V.Novotný. Co si o tom myslíte?

Odpověď:

Já tuto lež považuji za dílo pana Slabáka. Máte přece k dispozici negativní lu strační osvědčení, podepsané ministrem Rumlem a opatřené všemi náležitostmi. P an Slabák je samozvaný mluvčí a předseda politické komise. Je autorem a dopiso vatelem sprostých a urážlivých článků do celého světa. Mám tady např. časopis ze Švýcarska. Tam se pan Slabák projevil jako duševní chudák a já mu odpouštím , protože nemocným musíme odpouštět. Pokud jde o tvrzení, že pan Novotný patří do mého destrukčního družstva, pak je to lež stejného ražení a ze stejné Slab ákovy dílny. Pokud někdo lustrační osvědčení, podepsané ministrem Rumlem zpoch ybňuje, já být na místě pana Novotného, tak na předsednictvo KPVČ podám trestn í oznámení včetně všech, kteří tímto způsobem našeho nejstaršího člena takto o bviňují.

Otázka:

V dopisu se opět objevuje obvinění Dr.Adámka. Já prostě nechápu, jak mohou tak oví lidé tvrdit naprosté lži o věcech, u kterých nebyli a o nichž vědí jen z d oslechu. Já jsem přece léky a peníze přivezl ze Štrasburku od paní Betty Bauer a osobně je předal MUDr.Adámkovi. Kromě toho, jak jsem již řekl a napsal, lék y přezkoumal ředitel vězeňské nemocnice MUDr.Veselý se svými kolegy a uznal je za použitelné. Co mně k tomu řeknete?

Odpověď:

To je stále jedno a totéž- útok, útok, na ty, kdo se jim neklaní a nerozsvěcuj e glorioly nad hlavou. Divím se Dr.Adámkovi, že dosud nepodnikl razatní kroky. U druhé zásilky jsem byl osobně i já a vše proběhlo stejným způsobem. Ale pro tože tam bohužel nebyl ani pan Drobný nebo Šťastný, zřejmě mu tuto cestu závid ěli, že nemohli za tyto "nepoužitelné léky" ve Francii poděkovat a vnutit se d o této Společnosti. Je to jednoznačný záměr.

Otázka:

Na straně 3 jste označen jako podvodník. To je žalovatelný výrok. Můžete našim čtenářům a muklům, které NN čtou říci, proč se Předsednictvo snižuje k takový m vysloveným urážkám?

Odpověď:

U těchto lidí mně to nepřekvapuje. Kdyby tento dopis byl orazítkován a podepsá n, obrátil bych se na soud. Pokud jde o podvody, připomínám nejasné účetní dok lady, které máme k dispozici a pak se zřejmě o podvodech hovořit bude. Já jsem to zatím o nikom neřekl. Jejich výrok jasně ukazuje na jejich charakter a kva litu. Oni si říkají, že mají akademické vzdělání, ale používají výroky, kterýc h se nedopustí ani člověk bez vzdělání, nejhorší galerka. To jsou političtí vě zni omylem. Jinak by se jako lidé museli chovat.

Otázka:

Já si myslím, že když člověk takový dopis čte, že je to smutné a otřesné. Stál e nemohu pochopit, kde je ta prvotní příčina této hluboké nenávisti a důvody, které tyto lidi, prezentující se jako představitelé politických vězňů, vedou. Co k tomu můžete říci?

Odpověď:

Není to poprvé. Útok proti mně vedou od roku 1990. Vizitkou naší inteligence j e případ České Budějovice. To je úkaz, kdo jsme. Schůzka v Olomouci nám prezen tovala skutečnost, o které se nevědělo, že Morava má také KPVČ, kde je předsed ou opět pan Drobný. To jsme se dozvěděli až z Českého deníku. My se domníváme, že "akce KLÍN" pracuje na plné obrátky a že je vyvíjeno úsilí o rozbití organ izace vězňů. Nadřazené chování některých lidí z předsednictva, jako např. pan Vilibalda Čadka který řekl, že je třeba "celou pražskou pobočku vystřílet" neb o pan Nerada když řekl, "že by bylo nejlepší Stránského srazit ze skály", ukaz uje, kdo jsme, kam patříme a co jsme zač.

Myslím, že je to dostačující. Čím více o tom budeme hovořit, tím více se bude zabředávat do špíny. Mrzí mne, že můj dopis, který převzal pan Kostlán se slib em, nebyl v Českém deníku otištěn.

Tolik z rozhovoru s panem Stránským, stále dosud předsedou pražské pobočky. Myslím, že je zbytečné se k obsahu dopisu a k interview vyjadřovat. Úsudek nec hť si udělají čtenáři a muklové sami. Dali jsme prostor k vyjádření oběma stra nám. Teď jen čekáme na žaloby ROSANY a Ing.Slabáka, jak nám vyhrožovali. Bude to zajímavé přelíčení, až se budou pitvat před veřejností podivuhodné nesrovna losti v hospodaření KPVČ.

Ab homine homini cotidianum periculum.

(Člověk člověku každodenním nebezpečím). Seneca

Zbyněk Čeřovský