--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Durdil Miroslav
Název: Veletoče pana exposlance
Zdroj: NN Ročník........: 0004/049 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1994
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

VELETOČE PANA EXPOSLANCE

Listopadové komunální volby poměrně dopadly podle očekávání. Ve větších městec h získali nejvíce hlasů členové ODS, na Jižní Moravě zase nejvíce bodovala KDU -ČSL. Stává se již tradicí, že v místech které jsou ekologicky nejvíce zničené , získává nejvíce příznivců strana, jejiž bývalí představitelé se nejvíce pode psali na jejich neutěšené situaci. Dnes má sice zkratku KSČM, ale program stej ný, byť na veřejnosti vystupuje zatím poněkud umírněně...

Vrátíme-li se zpět k minulým komunálním volbám a porovnáme-li volební úspěchy stran i jejich rozložení na pravici, středu a levici zjistíme, že na levici vz nikly pouze dvě strany hodné zaznamenání SDL (Strana demokratické levice) a Le vý Blok... Nejvíce stran a straniček tvoří tzv. střed, mající politický progra m lidově řečeno cik - cak. Zkrátka jak se zrovna hodí... Raději se zaměřme na pravicové strany a zjistíme velmi neutěšenou situaci. Zatímco v roce 199O exis tovalo větší množství takto zaměřených stran i straniček, dnešek je smutný... Např. poměrně velmi úspěšná REPUBLIKÁNSKÁ UNIE je dnes na pomezí zájmu veřejno sti a přiznejme si, že velkou zásluhu na propadu RU má Igor KLIMOVIČ (předseda strany od r.199O, jinak pražský exposlanec a dnes pracovník MV). Ve stejné ro vině je i bývalá DEMOKRATICKÁ INICIATIVA později LDS (Liberálně demokratická s trana. Na jejím propadu se nejvíce podepsala frakce paní HRADSKÉ i menší prozř etelnost Emanuela MANDLERA (jinak dobrého politologa)...

HLAVNÍ PŘÍČINOU NEÚSPĚCHU ČI DOKONCE UKONČENÍ ČINNOSTI NĚKTERÝCH PRAVICOVÝCH S TRAN JE ROZKOL V JEJICH ŘADÁCH. A ZDE SE NABÍZÍ OTÁZKA, NEBYLO TO ZÁMĚREM ? Přesuny jednotlivých " politiků " z jedné strany do druhé, třetí atd. jsou náz ornou ukázkou změn (?) jejich názorů viz. J.VYVADIL

(expředseda ČSS). V našem článku se chceme věnovat i těm méně známým resp. jed nomu exposlanci ČNR...

NAPŘÍČ STRANAMI...

Pan prezident se rád pochlubil, že v letošních komunálních volbách volil kandi dáty z " napříč " politického spektra. Na příkladu exposlance ČNR lze názorně ukázat jak v jedné osobě mohl Václav HAVEL volit do pražského zastupitelstva p ostupného " vyznavače " nejprve středu, pravice a nakonec...

Curriculum vitae: Vladimír FRÔHLICH nar.24.6.1947. Vystudoval gymnázium, střední zdravotní školu, tři roky pracoval (za bolševika) v Berlíně,

exposlanec ČNR, zdravotník - biochemik Po listopadu 1989 vstupuje do DEMOKRATICKÉ INICIATIVY (ČsDI). V březnu r.199O je zvolen za místopředsedu a sekretáře pražského výboru ČsDI. Aktívně se zůčas tňuje jeho jednání a prosazuje liberální myšlenky, obsažené v programu strany. V parlamentních volbách je navržen za kandidáta ČsDI na funkci poslance ČNR. Přestože byl až na chvostu společné kandidátky OF (ve které byla i ČsDI), vzhl edem k úspěchu Občanského fóra v těchto volbách se později po odstoupení někte rých poslanců přeci jen tím poslancem stane. Že se jim stane již jako člen jin é strany se tehdy nevědělo.. Ihned po parlamentních volbách se ČsDI přejmenova la na Liberálně demokratickou stranu (LDS) a budoucí pan poslanec se začíná po ohlížet po jiném politickém subjektu. Brzy jej našel..Ve volbách úspěšná koali ce Svobodný blok (Republikánská unie, Strana čs.neutrality, Svobodný blok) se rozpadá...Začátkem srpna (6.8.199O) je ustanovena nová strana s názvem Českosl ovenský národní kongres (ČSNK, přezdívaná Česnek) na jejimž vzniku spolupracov al Vladimír FRÔHLICH spolu s agentem StB dr.J.MATZNEREM (krycí jméno Štěpán, r eg.číslo 2O862 a O86288)... Předsedou strany se stává ing.Vilém NEDOROST, míst opředsedy ing.Jos.HORÁK a Vladimír FRÔHLICH (pozn.zajímavá přeměna z liberála na pravicového politika i závratný vzestup) ... Netrvalo dlouho a dne 1O.listo padu téhož roku je Vladimír FRÔHLICH zvolen předsedou strany (!!). Politická a ktivita ČSNK, podle programového prohlášení ryze pravicové strany, je pány z j eho vedení vedena spíše DOLEVA. Vždyť v komunálních volbách v listopadu 199O v ytváří volební koalice s Čs.stranou zemědělskou, ČSS, Národně socialistickou m ládeží atd. Do dějin naší politické scény je spíše zapsána jako strana, která měla 112O členů a jejíž PŘEDSTAVITELÉ HRDĚ tehdy PROHLÁSILI, ŽE V ROCE 1995 BU DE MÍT 2 (slovy dva) MILIONY ČLENŮ (!!!). Záleží prý na programu a ten rozhodn e...Praktická POLITIKA STRANY VŠAK VIDITELNĚ SMĚŘOVALA K ROZBITÍ PRAVICE. PŘES NĚ PODLE OPERATIVNÍCH PLÁNŮ, VYPRACOVANÝCH V ZÁSADÁCH ČINNOSTI KONTRAROZVĚDKY PŘI ŘEŠENÍ SPOLEČENSKÉ KRIZE POLITICKÝMI PROSTŘEDKY (dokument č.j.CB - OO2O4O/ O3 -89 ze dne 28.11.1989).. prohlubovat ideologické, osobní a akční rozpory me zi těmito seskupeními navzájem a mezi nimi a koaličními partnery... KUPŘED U, SMĚREM DOLEVA...

Činnost ČSNK neměla dlouhé trvání, jako jeden z prvních odešel i pan předseda, v té době již poslanec ČNR. Před parlamentními volbami r.1992 se náhle " zjev uje " jeho výrazná vizáž na televizních obrazovkách v podobě čelního představi tele HNUTÍ DŮCHODCŮ ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY (!!!). Ačkoliv se Vladimírovi FRÔHLICHO VI nepovedl " comeback " do Parlamentu, hnutí bylo úspěšné, alespoň pokud se t ýká finanční stránky...

LIBERÁLNÍ, POTÉ PRAVICOVÝ POLITIK VŠAK ANI PO " NEÚSPĚCHU " VE VOLBÁCH NESKLÁD Á RUCE V KLÍN. OPĚT MĚNÍ CHLEBODÁRCE. V LETOŠNÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH JEJ NALE ZNEME NA KANDIDÁTCE č. 1O do zastupitelstva hlavního města Prahy, Sdružení pol itických stran a nezávislých kandidátů - JINÁ VOLBA (!). Zastoupení stran je n ásledující: Československá strana socialistická (ČSS), Křesťansko-sociální uni e (KSU), Levý blok (LB), Liberálně sociální unie (LSU), Strana demokratické le vice (SDL)... OPRAVDU VYDAŘENÉ SDRUŽENÍ (ve skutečně demokratických zemích nem yslitelné). Představme si např. spojení bavorské CSU s PDS (!). Na první pohle d se může zdát, že naši levicoví politici nad názvy pramálo přemýšlejí, ale OP AK JE PRAVDOU. ZDÁNLIVÝ VÝBĚR STRAN, PODLE NÁZVŮ ROZDÍLNÝCH, MÁ SVOU LOGIKU. Z ÁMĚRNĚ NABÍDNEME

OBČANŮM MOŽNOST VOLBY KŘESTANSKÉ STRANY, DRUHÝM STRANY SE SOCIALISTICKÝM ČI LI BERÁLNÍM ZAMĚŘENÍM A ON " DRÁBKEM UVÁZNE ".

ŽE JE V PODSTATĚ PROGRAM TĚCHTO STRAN POSTAVEN NA STEJNÉ LINII, VYZNÁVAJÍCÍ SO CIALISMUS PŘIBLIŽUJÍCÍ SE PROGRAMU KSČM SE OBČAN DOZVÍ AŽ PO VOLBÁCH. POTOM VY TVOŘÍME STRANY NOVÉ A VŠE SE OPAKUJE. A OBČAN TONE V DEZILUZÍCH... Vraťme se ( zatím naposledy) k panu exposlanci Vladimírovi FRÔHLICHOVI. Ten se svým (zřejm ě nikoliv posledním) přestupem konečně zařadil tam, kam bezesporu patří: NA 23 .MÍSTĚ KANDIDÁTKY do zastupitelstva hl.města Prahy -JINÁ VOLBA je expravicový politik VL.FRÔHLICH uveden v dresu LEVÉHO BLOKU (!!!). Mezi spolukandidáty byl i Doc.ing. Zdeněk VORLÍČEK (LB),Prof.JUDr.Josef MEČL (SDL), JUDr.Zdeněk MASOPU ST (SDL)...

V případě stoupenců KSČM se znovu ukázalo, že komunisté šli volit " jako jeden šik " a že pro ty méně rozhodné je potřeba za každou cenu vytvářet iluze "dem okratických stran" pod různými názvy. Výše napsané je jedním z důkazů, jak inf iltrace probíhá... (A to se ještě přímo nabízí otázka, jak to bylo v Berlíně ? ).

Miroslav DURDIL