--------------------------------------------------------------------------------
Autor: NN
Název: Informace
Zdroj: NN Ročník........: 0005/016 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Příloha VI. Faksimilie INFORMACE o výskytech tzv. protizákonných písemností k 17. výročí o kupace ČSSR vojsky Varšavského paktu.

I N F O R M A C E o výskytech protizákonných písemností zaměřených k 17. výročí internacionální pomoci vojsk Varšavské smlouvy

Na území celé ČSSR bylo od začátku roku až do dnešního dne zaznamenáno celkem 7 oříoadů výskytu protizákonných písemností, které byly zaměřeny k 17. výročí internacionální pomoci vojsk VS.

Zaměření jednotlivých protizákonných písemností: 3 případy letáků - celkem 131 kusů

4 případy nápisů - celkem 9 kusů - V měsíci červenci byl zjištěn v Mníšku pod Brdy, okr. Příbram na Malého námě stí nápis bílou barvou ve znění "DUBČEK - SOVĚTŠTÍ VOJÁCI JDĚTE DOMŮ". Pachatelé ve věku 21 a 22 let byli vypátráni. Oba pachatelé jsou dělníci, poli ticky neorganizovaní.

- Dne 21. 8. 1985 ve 23,30 hod. byl zadržen při činu (stříkání nápisů) pachate l, který do této doby stačil zhotovit 4 ks nápisů v obvodu Praha 1 (21. 8. 198 8 a CHARTA). Při zhotovování pátého nápisu byl zadržen v obvodu Prahy 4. Pachatel je studentem vojenského gymnazia, 18 let, člen SSM. - Ve dnech 12. - 15. 5. 1985 bylo v Karlových Varech zjištěno celkem 40 kusů l etáků s následujícími, různě kombinovanými texty: PASIVITOU BOJKOTUJTE VOLBY - AKCE Z - DOBROVOLNÉ SMĚNY

BOJKOTUJTE OFICIÁLNÍ TISK, ROZHLAS, TELEVIZI TOTALISMUS NESLOUŽÍ LIDU

PASIVITOU PROTI BRUTALITĚ STB CHARTA 77 - VONS

LIDOVÁ REVOLUCE 1968

- Dne 14. 8. byl v Karlových Varech zaznamenán výskyt dalších letáků, celkem 2 3 kusů, s tímto textem: Politika KSČ, cesta zrady lidu - okupace 1968 - VONS a CHARTA 77 - pasivitou proti brutalitě uchvatitele". Po pachateli této letákové akce je pátráno v akci LUKÁŠ I. Rozpracování probíh á podle plánu AOR a byla provedena následující opatření: - do akce byl nasazen TS ŘIDIČ - 1. odbor X.S-SNB, s jehož pomocí byly vytyp ovány osoby, jejichž prověrku provádí O-StB Karlovy Vary, - do 28. 8. byl ve čtvrtích města, kde byl zaznamenán výskyt letáků, zvýšen počet operativních hlídek v terénu - bez pozitivního výsledku, - bylo vyslechnuto 12 osob z řad signatářů CH-77 a z okruhu osob, které s CH ARTOU sympatizují - nebyly zjištěny poznatky, které by pomohly v rozpracování akce LUKÁŠ I,

- je prováděno vytěžování osob bydlících v místech výskytů letáků s cílem zí skat popis pachatele - dosud negativní výsledek,

- letáky byly postoupeny TS FMV k provedení expertíz, - provedena součinnostní porada mezi X.S-SNB, S-StB Plzeň a O-StB Karlovy Va ry.

V noci 16. 8. 1985 bylo zjištěno, že v Olomouci u interhotelu PALÁC byl poško zen autobus Inturistu, když byl na něj neznámým pachatelem nastříkán černou ba rvou nápis: "go home russian" a Kurvy okupanti".

Dne 24. 8. 1985 byl v podchodu ulic ve Frýdku - Místku zjištěn výskyt protizá konného nápisu : Ivane jdi domů, pryč s okupací, DUBČEK ano, HUSÁKOVI smrt, ne SS 20, ne ruské rakety". Nápis byl vyhotoven fixem písmeny o velikosti 20 - 3 0 cm.

V rámci akce CHODEC, ve které bude pátráno po pisatelích protizákonných leták ů obsahově zaměřených k 17. výročí internacionální pomoci, je do současné doby zajištěno celkem 79 kusů těchto letáků.

1. odbor X. S-SNB 64 letáků

S-StB Hradec Králové 11 letáků

S-StB Praha 4 letáky

_________________________________________ Celkem 79 letáků

Protizákonné letáky jsou nazvány "Lidové hlasování občanů ČSSR u příležitosti 17. výročí 21. srpna 1968". Text dále obsahuje výzvu poslancům "národního shr omáždění ČSSR" a jsou kladeny požadavky:

1/ Odhlasování skončení dohody o dočasném umístění sovětských vojsk na území ČSSR.

2/ Vyhlášení ČSSR za území bez atomových zbraní. V další části textu se autor letáku obrací na občany, aby obdržený text rozmn ožili alespoň 10x a jeden exemplář poslali "národnímu shromáždění ČSSR" Praha a následuje návod, jak rozšíření letáku organizovat. Text končí heslem "Chceme republiku bez jakýchkoliv cizích armád, bez raket a bez atomových zbraní". Bylo zjištěno, že letáky jsou rozšiřovány poštovním stykem a i vhazováním do bytových poštovních schránek.

Po pachateli je pátráno v akci CHODEC, ve které byla doposud provedena následu jící opatření:

- informovány všechny S-StB v ČSSR, - provedeny součinnostní porady mezi X.S-SNB, S-StB Praha a Hradec Králové, - vyžádány všechny dostupné odborné expertízy na FKÚ a TS FMV, - úkolována agenturní síť v prostředí signatářů CH-77 a VONS, - provedeno součinnostní opatření s XII.S-SNB Bratislava, - provedena operativní analýza výskytu, zhodnoceny jednotlivé výskyty a stano veny verze pátrání:

a) jde o pachatele, který obdobným způsobem reagoval na okresní konference KSČ v dubnu 1983 nebo se podílel na jiném případě rozšiřování protizákonných písemností,

b) jde o pachatele z prostředí CH-77 a VONS, a to zejména mládeže, c) jde o nový výskyt, pachatel je z neznámého prostředí a reagoval na 17. v ýročí nahodile a z osobních důvodů.

Příloha VII. Přehled výskytů samizdatů, pamfletů a materiálů souvisejících s CH-77 a VONS (V této rubrice operativních situací byly uváděny nové tituly samizdatových kn ih , časopisů, dokumentů CH-77 a VONS, které se

za uvedený měsíc podařilo StB zachytit. Dle informace X. správy SNB z r. 1987 byly samizdaty a všechna nelegální pravidelná i nepravidelná periodika nejchar akterističtější formou "závadových materiálů". Společenská nebezpečnost těchto tiskovin měla dle uvedené informace spočívat v tom, že jejich obsah byl proti socialisticky a protisovětsky zaměřen a bylo s ním možno seznámit širší veřejn ost, což prostředí vnitřního protivníka zajišťovalo kolováním, opisováním a v neposlední řadě i prodejem. Tento výběr je mimo jiné zajímavý i hodnocením jed notlivých titulů.)

leden 1984 Ivan M. JIROUS: Magorova mystická růže - jedná se o neuměle vázanou brožurku, která v roce 1983 byla vydána "Nakladatelstvím Velké Medvědice" edicí "Mozková mrtvice".

únor 1984 Ludvík VACULÍK: Psáno pro Listy - fejeton, v němž autor zesměšňuje pátrání Bez pečnosti po pachatelích, kteří umístili výbušninu v OD KOTVA. květen 1984

Zdeněk KALISTA: Tvář baroka - samizdatově zpracované materiály, v nichž autor uvádí, že se jedná o "poznámky, které zabloudily na okraj života a skicář prob lémů a odpovědí".

leden 1985 Karel KRYL: Básně - texty se závadovým obsahem.

Ivan KUBÍČEK: Expresní mluva stavebních dělníků - dokončení - obsahem jsou poř ekadla a vulgarismy užívané mezi dělníky.

Josef NEDOMA: DIALOG - v obsahu se autor zabývá náboženskou otázkou. Hlavní my šlenkou je rozbor náboženských výjevů a zachování božího řádu. duben 1985

Jednou nohou č.1/85 - samizdatově zpracovaný materiál obsahující články V.HAVL A, Víti kREMLČKY, Egona BONDYHO, Jindřicha TMY a J.H.KRCHOVSKéHO. Autory je ma teriál zařazován do tzv. paralerní kultury.

červen 1985 V.MORAVIUS : Podpis jednoho večera - v obsahu autor popisuje svoji návštěvu v rodině Ševčíkových a pozdější zásah Betpečnosti. Materiál je silně zaměřen pro ti příslušníkům SNB.

L.VACULÍK : Jaro je tady - fejeton, v jehož obsahu je popisováno posezení auto ra v restauraci SLÁVIA v Praze - věnováno 80. narozeninám V.ČERNÉHO. březen 1986

L.VACULÍK : Příkopy dnes - v obsahu autor rozebírá výhody a nedostatky pěší zó ny v Praze.

VÝBĚR č.1/1986 - Jedná se o samizdatový materiál s náboženským a protisocialis tickým obsahem.

červen 1986 Jiří RUML : Vše při starém - fejeton v jehož obsahu autor reaguje na závěry XV II. sjezdu KSČ a kádrovou politiku.

květen 1987 Dolores a Jaromír ŠAVRDOVI : Prohlášení - Komu leží na srdci, kdo má k tomu i odvahu - oba se připojují k dopisu 5 dělníků ze severní Moravy, kteří požadují odstoupení s. Husáka z funkcí.

červen 1987 Pavel JURIJEV : Tvář bolševismu - z protisovětské pozice se zabývá historickým obdobím,kdy v čele sovětského státu stál Stalin.

červenec 1987 Rudolf BEREZA, Tomáš HRADÍLEK, Michal MRTVÝ : Otevřený dopis předsedovi federá lní vlády - žádost - obsahuje požadavky odškodnění za postih po rozvinutí tran sparentu v olomouckém prvomájovém průvodu.

Slávek POPELKA : Jsem Čechoslovák a hájím zájmy svého národa. Ženy, zachraňte život na zemi..., Oni se zbláznili - ve svých pracech autor propaguje různou f ormou nutnost změn, které je třeba uskutečnit, aby svět nebyl zničen ekologick ou nebo vojenskou cestou. Jeho názory jsou značně zjednodušené a naivní. září 1987

Rudolf ZUKAL : Milý Petře UHLE - stanovisko k materiálu SRPNOV0 TRAUMA, v němž P.UHL hodnotí význam srpnových událostí z r. 1968, jejich vztah k současnosti a ostře kritizuje exkomunisty.

říjen 1987 EKONOMICKÉ OBZORY - agenturní cestou byl získán poznatek o přípravěnového sami zdatového časopisu, který má být vydáván ve větším nákladu za využití cyklosty lu. Má obsahovat především články osob působících v rámci oficiálních ekonomic kých struktur. Půjde o články, které by mohly být v odborném tisku zveřejněny - otiskovány mají být pod pseudonymem.

VOKNOVINY - nový samizdatový časopis, vzniklý z iniciativy F.STÁRKA. Obsahuje undergroundové příspěvky zaměřené na protisocialistické informace a na informa ce o nelegální kultuře.

Příloha VIII.

Přehled zachycených zahraničních písemností (výběr) květen 1984

x Při celním odbavování mezinárodního rychlíku Vindobona na OPK ČESKÉ VELENICE bylo zjištěno celkem 98 ks různých písemností vydávaných emigrantskými skupin ami v zahraničí. Např. Právo lidu, Studie, Reportér, Výběr ze Svědectví, Západ , Listy, Slovník českých spisovatelů, Zvířecí statek, Sociální systém a strukt urální rozpory společnosti sovětského typu.

srpen 1984 x 195 ks písemností bylo nalezeno při celním odbavování mezinárodních rychlíků Vindobona, Meridian a R 459. Jednalo se o materiály : SVĚDECTVÍ, PRÁVO LIDU, VÝBĚR ZE SVĚDECTVÍ a knihy vydávané čs emigrací v Londýně - edice Rozmluvy a v ydavatelství Křesťanská akademie v Římě.

x Na adresu NVÚ Plzeň - Bory, Ostrov nad Ohří, MNV Třemošná, MNV v Plzni bylo ze zahraničí zasláno celkem 44 kusů písemností. Obsahem jsou intervence ve pro spěch odsouzených Dr. Jaromíra Šavrdy, Jana Wünsche, Václava Soukupa, Antonína Dobnera, Jana Litomiského, Jiljího Vitouše.

x Celkem 400 kg ideodiverzní a náboženské literatury z vydavatelství Opus Bonu m a Škvorecký od autorů Tigrida, Škutiny, Vaculíka, Solženicyna aj. bylo nalez eno při celním odbavování 2 zahraničních turistů v úkrytech vybudovaných v oso bním automobilu a přívěsu. Jednalo se o 120 titulů knih a různé gramofonové de sky.

červen 1987 x V měsíci červnu 1987 bylo ze zahraničí do ČSSR zasláno celkem 1568 ks zahran ičních písemností a 3711 zásilek AI (Amnesty International). Jednalo se zejmén a o tiskoviny INPREKOR č.4 a 5, LISTY SĚDECTVÍ, VÝBĚR ZE SVĚDECTVÍ, REPPORTÉR, 150 000 SLOV, PRÁVO LIDU, NÁRODNÍ POLITIKA, SV+TÁ ZEM, NAŠE SNAHA, ZÁPAD a kn ihy od autorů PROCHÁZKY, KUNDERY, LANDOVSKÉHO a dalších a větší množství nábož enské literatury.

srpen 1987 x Dne 19.8.1987 bylo při celní prohlídce autobusu CK STEMPFEL z Ingoldstadtu n a OPK Folmava zjištěno, že v zavazadlovém prostoru jsou uloženy 4 kufry obsahu jící náboženskou literaturu a některé publikace čs. občanů vydávané v zahranič í. Celkově se jednalo o 459 knih vydaných v edici ROZMLUVY v Londýně. ________________________________________________________________ 1) Nařízení ministra vnitra (NMV) ČSSR č.9/1978 a č. 32/1977. 2) A MN ČR, neinventarizované přírůstky, informace X.správy (1987). 3) NMV ČSSR č. 9/1978.

4) A MV ČR, neinventarizované přírůstky, Informace... 5) NMV ČSSR č. 9/1978.

6) A MV ČR, neinventarizované přírůstky, Informace... 7) Tamtéž.

8) NMV ČSSR č. 32/1977.

9) Tamtéž.

10)A MV ČR, neinventarizované přírůstky, OPERATIVNÍ SITUACE v problematice pr otizákonných písemností, teroru, nedovoleného ozbrojování a verbálních trestný ch činnů v prosinci 1983.

11)A MV ČR, neinventarizované přírůstky, ANALÝZY operativní situace v problem atice protizákonných písemností, teroru, nedovoleného ozbrojování a verbálníc h trestných činnů politické motivace z let 1983 - 1986. 12)A MV ČR, neinventarizované přírůstky, Informace... 13)Tamtéž. Analýza...za rok 1984.

14)Tamtéž. Analýza...za rok 1985. 15)Tamtéž. Analýza...za rok 1986.

16)První číslo uvádí počet případů, druhé počet kusů, u materiálů CH-77, zahr písem. a písem. AI jsou uváděny pouze kusy, přehled k roku 1982 se nachází u Analýzy na rok 1983.

17)V závorce uvedena vždy součást StB, která případ uvedený rozpracovávala. 18)Provedená opatření s vypátranými pachateli:

1983 1984 1985 1986 předáno vyšetřovateli StB 146 54 42 58

předáno vyšetřovateli VB 51 69 72 70 PVO 86 33 30 36

další rozpracování 61 101 87 86 vyhoštění 1 2 - -

umístění v PL apod. 5 14 2 9 výstraha dle NMV č. 22/78 - 8 5 3

nevpuštění na území ČSSR - - 1 - předáno vyšetř. prokuratury - - - 1

soudní napomenutí - - - 2

PVO - preventivní výchovné opatření, kolonka umístění v PL apod. je v jiný ch letech nadepsána - psychicky narušené osoby-nesvéprávné nebo psychicky nar ušené osobypředané do lékařské péče, rubrika vyhoštění a nevpuštění na území ČSSR se týká cizích státních příslušníků.

19)Srovnej Informace o CHartě (INFOCH) z let 1978 - 1989. 20)Generál A.Lorenc ve svých pamětech (Lorenc Alojz, Ministerstvo strachu? Ne skartované vzpomínky generála Lorence, Bratislava 1992, str. 145) nemluví prav du, když říká, že před 21. srpnem 1989 byla StB odhalena a zmařena letáková ak ce Českých dětí. "Odhalení " nebyla zásluha Stb, ale jednoho náhodného udavače a když byla provedena prohlídka u Lucie Váchové, byly letáky zčásti rozhozené . Srovn. vyšetřovací spis arch. č. V - 42 264 MV.