--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Kuba Bohuslav
Název: PUČ v SPR RSČ
Zdroj: NN Ročník........: 0005/027 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

PUČ v SPR - RSČ? Na Jihočeskou redakci NN se obrátili členové MO SPR - RSČ v Prachaticích a pos kytli oficiální zprávu o vypovězení neposlučnosti členské základny Dr.Sládkovi. Kromě MO v Prachaticích, kde se 26.6.1995 konalo shromáždění členské základn y k organizačním změnám ve straně za účasti poslance Bohuslava Kuby, se konají a budou konat stranická shromážení i v jiných městech jihočeského kraje se sh odným programem. Pro detailní obeznámení veřejnosti poskytli Jihočeské redakci NN prohlášení, ze které vyplývají příčiny, těchto změn.

Jihočeská redakce NN Prohlášení poslance PSP ČR

Bohuslava Kuby

Rozhodl jsem se touto cestou informovat členy SPR -RSČ i sympatizující veřejno st o příčinách svého rozchodu s politikou Miroslava Sládka. Tímto prohlášením se distancuji pouze od osoby Miroslava Sládka, nevystupuji z parlamentního klu bu, ani neměním názory na republikánské myšlenky. Zásadním způsobem se však mě ním můj postoj k Miroslavu Sládkovi jako k demagogickému představiteli této st rany.

Z nutnosti podporovat republikánské myšlenky tak, jak jsou realizovány v jinýc h státech, jsem douho omlouval chyby Miroslava Sládka před sebou i před veřejn ostí. V současné době už z dobrých republikánských myšlenek v politice Mirosla va Sládka mnoho nezůstalo. Jeho veřejné úlety jsou všeobecně známé, ale uvnitř strany zavládla diktatura potlačující možnost vyjádřit odlišné názory. Porady s poslanci probíhají formou direktivních rozkazů velkého vůdce, diskuse se ne připouští! Na můj pokus o diskusi reagoval Miroslav Sládek agresí, kterou nejp rve neúspěšně vybil na mé osobě a následně na bezbranném zařízení sekretariátu . Při mém opětovném nesouhlasu s tímto stavem mě Miroslav Sládek hrubě slovně napadl a posléze mě opakovaně napadl před svědky i fyzicky. To se již dříve př ihodilo i některým mým kolegům - poslancům ČNR, ale i novinářům Svobodného slo va, Rudého práva, Lidových novin, redaktoru Českého rozhlasu, které hrubě uráž el. Z těchto důvodů také odešli a odcházejí i nadále dlouholetí členové strany , slušní a inteligentní lidé, kteří jsou hluboce zklamáni tímto nevkusným jedn áním. Téměř 50% odliv členské základny zřejmě Miroslavu Sládkovi vůbec nevadí, neboť v současné době dospěl do stádia, kdy členskou základnou pohrdá! Pro sv é velké cíle už řadové členy nepotřebuje.

Nicméně ti by se měli zajímat o hospodaření strany a o to, jakým způsobem Miro slav Sládek nakládá s finančními prostředky přidělenými státem. Hospodřaení je neprůhledné a i přes to, že jsem členem revizní komise a členem předsednictva strany, nebylo mě nikdy umožněno do hospodaření nahlédnout. Proto by mě zajím alo, za jakým účelem byla vystavěná za stranické peníze rezidence v Horoměřicí ch u Prahy, jejíž majitelkou je vedoucí sekretariátu v Brně paní Laura. Též by mělo všechny zajímat, na koho byly přepsány automobily zakoupené stranou. Při troše soudnosti by tento stav byl pro jiného předsedu parlamentní strany a lespoň podnětem, k zamyšlení. Bohužel tomu tak není u Miroslava Sládka, který trpí slavomanstvím a neustále se snaží vytvořit sa kult osobnosti. Chybí pouze , aby se prohlásil za boha.

V podvědomí veřejnosti jsou republikáni více známí pod názvem Sládkovci, což z ni podobně jako Leninovci či Stalinovci. Tuto paralelu potvrzuje i výrok Miros lava Sládka, že po převzetí moci budou všichni zrádci vist. Z toho mě hrůza jí má, neboť nikdo netuší, koho za zrádce označí.

Z uvedeného je evidentní, že se Miroslav Sládek snaží udržet disciplinu a svou autoritu hrozbou násilí a atmosférou strachu. Již i mě byla naznačena možnost fyzické likvidace. I přes tuto hrozbu a i přes to, že kolegové - poslanci i z aměstnanci sekretariátu opět uposlechli rozkazu svého vůdce se mnou nekomuniko vat, s takovým to " politikem " spolupracovat nebudu.

Pouze lituji, že psychické problémy Miroslava Sládka poškozují tradiční republ ikántví, které má podporu maší veřejnosti nejen v naší zemi.

I zde platí latinské přísloví "Není velký trpaslík, i když se na kopec postaví". Bohuslav Kuba, poslnec PSP ČR

náměstí Svobody č.p. 22 389 01 Vodňany

PS. Celé prohlášení je směřováno pouze výhradně k osobě Miroslava Sládka, v žá dném případě títmto nechci poškodit Dr. Sládkovou, které si hluboce vážím.