--------------------------------------------------------------------------------
Autor: MO DEU Prostějov
Název: Kdo vypadne z DEU
Zdroj: NN Ročník........: 0005/035 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

KDO VYPADNE Z DEU ? Blíží se volby a kampaň se rozjíždí. Zlobí mne, že ODS mnohým svým předvo lením slibům nedostála a hledám nějakou lepší pravicovou stranu. Hledám, hledá m, nenacházím.

Fandil jsem DEU a paní Hromádkové do doby, než jsem dostal z Austrálie do pis od jednoho emigranta. Bylo v něm psáno o telefonátu ze Sydney do Prahy, kd y paní Hromádková nepřipustila žadatele k jeho přichystaným otázkám, ale hlása la do světa bludy o manželce Petra Cibulky.

Dnes v mých očích DEU utrpěla další šrám: Předseda prostějovské DEU pan P etr Hanzlík s povolením Úřadu městské části Brna-střed, před Morovým sloupem n a náměstí Svobody v Brně, včera, t.j. dne 21. srpna, sbíral podpisy pod tzv. " Prostějovskou výzvu". I přišel měnší chudší prošedivělý pán s popelavou pletí a vedl s panem Hanzlíkem rozhovor ve smyslu, že tuto akci mu on zakazuje, že s e to neslučuje se směrnicemi DEU, že se postará, že pana Hanzlíka paní Hromádk ovaá z DEU vyloučí.

Na dnešní tiskovce, kde pan Hanzlík uváděl výsledky podpisové akce, jsem se dověděl, že ten vyhrožující pán je předseda krajské rady DEU a jmenuje se Z deněk Vyhlídal. Od brněnských novinářů jsem se dověděl, že tento pán stačil od listopadu 1989 vystřídat již 4 politické strany, že měl nějaké problémy krimi nální povahy (prý šlo o týrání zvířat a jejich export za hranice) - zkrátka jd e o člověka, který by měl sedět doma na zadku a do politiky by neměl strkat no s. Tak tedy nevím, kdo z DEU vyletí.

TEXT PROSTĚJOVSKÉ VÝZVY: Místní organizace Demokratické unie v Prostějově se obraací touto výzvou na Poslaneckou sněmovnu České republiky v záležitosti urychlené novelizace zák ona č. 198/1993 Sb., která by znemožnila bývalým příslušníkům a evidovaným spo lupracovníkům Státní bezpečnosti účast ve veřejných a státních orgánech. Zároveň žádáme o přijetí takové právní normy, jež umožní praktickou reali zaci paragrafů 260 a 261 trestního zákona, zakazující propagaci komunismu, faš ismu a rasismu.

3. 5. 1995 Místní organizace

Demokratické unie Prostějov Vážení občané!