--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satiosfakce u konkrétních estébáků
Zdroj: NN Ročník........: 0006/006 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH ESTÉBÁKŮ?

17. ČÁST

Jeden z našich pravidelných čtenářu a příznivců za necelé tři roky prostudoval několik desítek encyklopedií, jak předlistopadových, tak i polistopadových. V ýsledkem jeho práce je, že naši čtenáři se dozví, jaké civilní profese měli ev idovaní spolupracovníci StB, kterých seznam vydali Necenzurované noviny na zák ladě databází StB a jejich data narození jsou shodná s jejich daty narození v předlistopadových a polistopadových encyklopediích.

Z morálního a lidského hlediska nezveřejňujeme jména těch, o kterých si myslím e, že již nežijí, vzhledem k jejich datům narození, kde se jedná o ročníky 190 0 - 1919.

Jsme zvědavi, kolik z nich bude žalovat bývalé důstojníky StB, pokud mají poci t, že jsou zaevidovaní protiprávně a že jsou nevinní. ANEBO - KOLIK Z NICH SE DOKÁŽE POSTAVIT PROTI ŠPINAVÉ HRADNÍ HAVLOVSKÉ STOCE?

Údaje o jednotlivých osobách jsou čerpány z předlistopadových i polistopadovýc h encyklopedií.

Kategorie: Držitelé propůjčeného bytu:

Jan HADAČ, nar. 30. 4. 1934, DPB, ev. č. 31353, krycí jméno HNÍZDO, důvěrník S tB, ev. č. 30818, krycí jméno HADÁD. Od r. 1978 generální ředitel průmyslu, pa píru a celulózy. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985. Miroslav HAVEL, nar. 17. 7. 1939, DPB, ev. č. 21613, krycí jméno SYNAGOGA, dův ěrník StB, ev. č. 36971, krycí jméno PLOD. Chemik, od r. 1978-85 ředitel Úřadu prezídia ČSAV, od r. 1985 ved. odboru přír. a techn. věd. odd. školství a věd y ÚV KSČ. Malá československá encyklopedie.

Miroslav KHOL, nar. 2. 6. 1936, DPB, ev. č. 16876, krycí jméno KOLAFA. Encyklo pedie českých a slovenských fotografů, 1993.

Jaroslav MAJER, nar. 30. 1. 1926, DPB, ev. č. 8264, krycí jméno DOCENT, člen k orespondent ČSAV, chemik, profesor na univer. v Bratislavě. Malá československ á encyklopedie M-P, 1986.

František MANDLÍK, nar. 16. 5. 1942, DPB, ev. č. 16971, krycí jméno CHALUPÁŘ, důvěrník StB, ev. č. 16971, krycí jméno CHALUPÁŘ, atlet-překážkář. Malá encykl opedie atletiky, 1990.

Jaroslav MEŠKO, nar. 21. 3. 1927, DPB, ev. č. 1029, krycí jméno JARDA, novinář . Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Alexandr NOVÁK, nar. 29. 12. 1929, DPB, ev. č. 26461, krycí jméno PALETA, arch itekt. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Jan OBRDA, nar. 4. 6. 1941, DPB, ev. č. 25550, krycí jméno DOKTOR, agent StB, ev. č. 10294, 21088, 029488, 108801, krycí jména DOKTOR, MARTA, důvěrník StB, ev. č. 10294, 25550, krycí jména DOKTOR, LETNÁ, herec. Encyklopedie jazzu a mo derní populární hudby, 1990.

Zdeněk PFEILER, nar. 23. 6. 1931, DPB, ev. č. 20449, krycí jméno VĚŽ, kandidát KSČM ve Vsetíně ve volbách 1994. Listina kandidátů ve volbách 1994. Ivan SCHURMANN, nar. 28. 6. 1935, DPB, ev. č. 22638, krycí jméno KOH I NOR, dů věrník StB, ev. č. 16806, krycí jméno IVAN, výtvarník. V 70. letech vedoucí ta jemník Zväzu slovenských výtvarných umelcov, od roku 1981 jeho předseda. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Erich SOJKA, nar. 11. 9. 1922, DPB, ev. č. 4411, krycí jméno LITERA, textař. E ncyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.

Jaroslav VÁVRA, nar. 11. 4. 1925, DPB, ev. č. 9788, krycí jméno CARMEN, od r. 1970-82 řed. OSP v Bruntále, 1982-83 řed. odboru Ministerstva stavebnictví ČSR , 1983-87 nám. předsedy Čes. plán. komise, od r. 1987 ministr stavebnictví ČSR . Malá československá encyklopedie Š-Ž (dodatky), 1987.

Dušan ZACHAR, nar. 6. 5. 1926, DPB, ev. č. 838, bez krycího jména, důvěrník St B, ev. č. 12926, krycí jméno FLAVER, člen korespondent ČSAV, profesor VŠ lesni cké a drevárské Zvolen. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987. Vendelín ZDRŮBECKÝ, nar. 21. 5. 1923, DPB, ev. č. 16976, krycí jméno SOCHAŘ, s ochař. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.

Vladimír ŽITNÝ, nar. 3. 11. 1925, DPB, ev. č. 10779, krycí jméno RUBEŠ, fotogr af. Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 1993.

Prof. RNDr. Ferdinand ŠAMAJ, DrSc., nar. 9. 11. 1931, DPB, ev. 38933, krycí jm éno ÚSTAV, meteorolog. Od r. 1969 ředitel hydromet. ústavu v Bratislavě, předs eda red. rady bulletinu Čistota ovzduší, od r. 1969 člen nár. komitétu Interko smos a Amer. meteorolog. společnosti.

Pavel ŠKARKA, nar. 26. 7. 1942, DPB, ev. 38958, krycí jméno VĚŽ, sochař, desig ner. Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, 1990.

Kategorie: Tajní spolupracovníci-agenti: Richard ADAM, nar. 14. 11. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9617, 961788, krycí jméno HANS, důvěrník StB, ev. č. 36155, krycí jméno SPRÉVA, zpěv ák-swing. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990. Vladimír BABNIČ, nar. 14. 12. 1926, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 182 00, krycí jméno VLADÁR, spisovatel. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977. Arnošt BAK, nar. 7. 5. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 8260, kryc í jméno DOKTOR, novinář, od r. 1971 moskevský korespondent Pravdy. Encyklopédi a Slovenska A-D, 1977.

Zdeněk BENEŠ, nar. 14. 5. 1929, tajný spolupracovník-agent StB, bez. ev. čísla , krycí jméno MARTIN, malíř, grafik. MORAVSKOSLEZSKÝ DEN 12. 5. 1994. Peter BERČÍK, nar. 20. 8. 1940, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 4666, 4 66609, bez krycího jména, důvěrník StB, ev. č. 13224, krycí jméno PAĽO, atleti cký rozhodčí a funkcionář. Malá encyklopedie atletiky, 1990. Antonín BEZDÍČEK, nar. 7. 11. 1923, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 110 65, 106505, krycí jméno HORA, tréner atletiky. Malá encyklopedie atletiky, 199 0.

Jindřich BINAS, nar. 15. 7. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 20307 , 030707, krycí jméno JOŽKA, šachový funkcionář ÚV ČSTV. Československý šach, 2/1982.

František BLATNÝ, nar. 2. 4. 1933, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2115 06, krycí jméno STŘELEC, šachista. Malá encyklopedie šachu, 1989. Marcel BLAŽEJ, nar. 14. 8. 1939, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 8446, 844688, krycí jméno MARCEL, atlet-tyčkař. Malá encyklopedie atletiky, 1990. Ing. Oleg BOGATYREV, DrSc., nar. 16. 8. 1926, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14141, 414108, krycí jméno BOGATÝR, chemik. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977.

Tomáš BOREC, nar. 27. 4. 1938, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 37591, 7 59188, krycí jméno BAŠTA, důvěrník StB, ev. č. 22991, krycí jméno NOVINÁR, pub licista. V 70. letech ved. redaktor redakce vědy a techniky Čs. rozhlasu v Bra tislavě. Slovník slovenských spisovateěov pre deti a mládež, 1978. Emanuel BOSÁK, nar. 2. 9. 1924, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2888, 2 88888, krycí jméno PROFESOR, důvěrník StB, ev. č. 2888, krycí jméno PROFESOR, telovýchovný pracovník, publicista a pedagog. Malá encyklopedie atletiky, 1990 .

Eva BOSÁKOVÁ, nar. 18. 12. 1931, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 17559, 755901, krycí jméno DOKTOR, agent StB, ev. č. 4685, krycí jméno DOKTOR, gymna stka, 1960-olymp. vítězka na kladině. Sport 10. 1. 1993.

Pavel BROM, nar. 8. 5. 1938, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 38880, 888 001, krycí jméno ZOMBÁK, důvěrník StB, ev. č. 14683, krycí jméno MALÍŘ, malíř. 1991-předseda Strany obrany kultury. Současná ilustrace dětské knihy. Martin BRUNNER, nar. 25. 9. 1953, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 21640 , 164005, krycí jméno DRAK, muzikant, skupina Znamení dechu. Encyklopedie jazz u a moderní populární hudby, 1990.

Josef BRÁBNÍK, nar. 17. 3. 1933, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 16761, 676107, krycí jméno JOSEF, hutník, ocelář. 1991-předseda české komise odborov ého svazu Kovo. Kdo je kdo 1991-92 A-M.

Antonín BULKA, nar. 15. 10. 1944, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 26078 , 607803, krycí jméno SUK, dirigent, plzeňský big band. Encyklopedie jazzu a m oderní populární hudby, 1990.

Oldřich BURSKÝ, nar. 17. 10. 1933, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 8277 06, krycí jméno RADEK, od r. 1986 poslanec ČNR, místopředseda ČNR, 1990-místop ředseda federální vlády. Lidová demokracie 11. 12. 1989 i jiné deníky 11. 12. 1989.

Josef BURŠÍK, nar. 10. 8. 1944, tajný spolupracovník-agent StB, ev. 28348, 834 888, krycí jméno VIKTOR, architekt. Kdo je kdo v architektuře, 1993. Ján BYSTRICKÝ, nar. 13. 5. 1922, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 4630, 463009, bez krycího jména, geolog. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977. František BÁLEK, nar. 15. 3. 1931, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 1238 , 123888, krycí jméno ALEN, důvěrník StB, ev. č. 1238, krycí jméno ALEN, spiso vatel. Malá československá encyklopedie A-Č, 1984, Slovník české literatury 19 70-81, 1985.

(POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ) Vladimír PAVLÍK