--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Hofer Karel
Název: Jménem právního státu
Zdroj: NN Ročník........: 0006/007 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

* Lahůdka pro Vrchní soud * Lahůdka pro Vrchní soud * J M É N E M P R Á V N Í H O S T Á T U

(Druhý díl seriálu) Nevyšší státní

zastupitelství

Cejl 71

660 55 B R N O

Věc: T R E S T N Í O Z N Á M E N Í Já, níže podepsaný Karel HÖFER, narozen 3. 4. 1940/492 ve Vyškově, redaktor Ne cenzurovaných novin, bydlící na adrese Karla Čapka 111/336 - 682 01 ve Vyškově , vědom si své občanské povinnosti vyplývající z Listiny základních práv a svo bod a Ústavy České republiky, podávám trestní oznámení: a) n a s a m o s o u d c e

JUDr. VOJTĚCHA BRHELA,

z Krajského soudu v Ostravě.

b) na člena Zastupitelstva města Ostravy JUDr. Františka Madera,

k o m e r č n í h o p r á v n í k a se sídlem v Ostravě - Porubě,

ul. Matěje Kopeckého č. 637, c) na bývalého pracovníka redakce Naše pravda,

nyní šéfredaktora "optimistického optýdeníku PROTI PROUDU" RSDr. Ivo Havlíka,

nar. 23. 1. 1947, bytem Karviná - Nové Město, ul. Gustava Morcinka 76/1308, ná r. česká, státní občanství ČR, OP 12 20 10 AH

d) na bývalého profesora historie u VAAZ v Brně PhDr. Josefa Kůtu,

nar. 29. 12. 1933, důchodce, zam. však jako předseda měst. organizace KSČM v B rně, trvale bytem Brno - Lesná, Vaculíkova 10,

č. OP 86 93 07 CU-80. Jmenovaní jsou důvodně podezřelí, že při soudním sporu mezi žalob ci

A/ Karlem Höferem, B/ Ing. arch. Lumírem Šimečkem, C/ Janem Honnerem a žalovan ým vydavatelem komunistického týdeníku "Naše pravda", kterým je organizace NAŠ E PRAVDA , spol. s r. o. se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, ul. 28. října č. 137, protiprávně zastoupené komerčním právníkem - komunistou JUDr. Františkem Maderem, se sídlem v Ostravě - Porubě, ul. Matěje Kopeckého č. 637, o ochranu osobnosti, úhradu nemajetkové újmy a uložení povinnosti uveřejnit tiskovou opr avu,

naplnili skutkovou podstatu t r e s t n ý c h č i n ů : ad a) samosoudce Vojtěch Brhel :

- zneužití pravomoci veřejného činitele dle ş 158 tr. z. - nadržování dle ş 166 tr. z.

- tolerování trestných činů

a) - křivé obvinění - ş 174 tr.z. b) - pomluva - ş 206 tr.z.

c) - maření výkonu úřed. rozhodnutí ş 171 tr.z. d) - křivá výpověď ş 175 tr.z.

- podezření z úplatkářství - ş 160 tr.z. - poškození cizích práv - ş 209 tr.z.

ad b) komerční právník Fr. Mader:

- protiprávně zastupoval organizaci NAŠE PRAVDA - toleroval a obhajoval trestné činy dle şş 174 a 206 tr.z. - protip rávně žádal uhrazení nesprávně vypočtené "odměny"

- podezření z úplatkářství - ş 160 tr. z. ad c) RSDr. Ivo Havlík

- neomluvil se za trestné činy dle şş 174 a 206 tr.z. - maření výkonu úředního rozhodnutí - ş 171 tr.z. - křivá výpověď - ş 175 tr. z.

ad d) PhDr. Josef Kůta

- maření výkonu úředního rozhodnutí - ş 171 tr.z. - křivá výpověď - ş 175 tr.z.

Sepsáno ve Vyškově dne 24. ledna 1996 Vlastnoruční podpis Podrobnosti:

Těsně před volbou paní primátorky Lastovecké dne 6. 12. 1994 jsme u zadní stěn y sálu brněnské radnice rozvinuli transparenty "ŽÁDÁME PO RADNICI PARDUBICKOU VYHLÁŠKU" a "STOP KOMUNIZMU V PRÁVNÍM STÁTĚ". Bylo to snímáno kamerami ČT i TV Nova, asi 15 fotoreportéry fotografováno, psaly o tom různé deníky. Pouze komunistická "Naše pravda" otiskla 15. 12. 1994 nepravdivý a urážej ící článek, jehož autorem byl její šéfredaktor RSDr. Ivo HAVLÍK. Ivo Havlík se dle mého názoru dopustil křivého obvinění výrokem, že jsme narušili důstojnost volby primátora města. Dále se dle mého názoru dopustil tr estného činu pomluvy dle ş 206 trestního zákona a to výroky, že jsme bojůvkáři fašistického ledví, že šlo o mladíky, z nichž táhlo pivo. Transparent "Stop komunizmu v právním státě" jsem držel já a důchodce Živ an Loukota. Jelikož jsem čtyřnásobný dědeček a abstinent, necítím se být mladí kem, z něhož táhne pivo. A protože nejsem žádným bojůvkážem fašistického ledví , sepsal jsem (dle žaloby bývalého policejního ředitele okresu Vyškov pplk. JU Dr. Jiřího Antoše, který opakovaně obelhával ministra a proto byl odvolán do c ivilu a po šéfredaktorovi Vyškovských novin požadoval satisfakci ve výši 500 0 00,- Kč za to, že ho zcela oprávněně nazval podvodníkem a lhářem) žalobu, kole gové ji podepsali a 12. ledna 1995 byla žaloba předána na podatelně Krajského soudu v Brně.

Je logické, že článek v Naší pravdě byl z á m ě r n ě napsán tak, jak napsán byl. Článek cíleně poškozoval na cti ty, kdož transparenty drž eli.

Dle tiskového zákona jsme měli nárok do dvou měsíců žádat o tiskovou opra vu. V tomto případě však nešlo o nepřesnost či omyl - bylo pod naši úroveň dop rošovat se o tiskovou opravu šéfredaktora RSDr. Ivo Havlíka, který byl autorem těch cílených pomluv.

O tiskovou opravu jsme žádali prostřednictvím soudu. Žádost byla doručena 20. 1.1995, jak vyplývá z článku Ivo Havlíka "Opět k soudu" ve 4. čísle Naší pravdy na straně 12. Šéfredaktor Havlík necelých 6 týdnů po zveřejnění pomluv napsal:

"Obdržel jsem rovněž žalobu, jejímž prostřednictvím Živan Loukota a Karel Höfe r (oba z Vyškova) a Ing. arch. Lumír Šimeček a Jan Honner (oba z Brna) požaduj í zveřejnění tiskové opravy za údajně 10 nesprávných tvrzení a finanční satisf akci pro každého ve výši 500 000 Kč, tedy dohromady v částce 2 milionů korun". Ano, výše satisfakce se může zdáti poněkud přehnaná, ale i ona byla opsána z p ředlohy - žaloby bývalého pplk. JUDr. Jiřího Antoše. Když "lhář a podvodník" d rze žaloval šéfredaktora Vyškovských novin za správné pojmenování, proč bychom my, skutečně pomluvení a na cti poškození, měli být k vydavateli článku s pom luvami nějak shovívaví? Jsem přesvědčen, že žaloba byla bezchybná. Na počátku soudního jednání dne 27. 6. 1995 zástupce s.r.o. NAŠE PRAVDA dr. Ma der nabídl, že noviny Naše pravda otisknou omluvu v rozsahu, jak uvedeno v žal obním požadavku ad 3/ avšak bez poskytnutí finanční satisfakce. S touto polovi čatostí žádný z žalobců nesouhlasil. Soud měl rozhodnout, jaká výše finančního odškodnění navrhovatelům náleží. V žádném případě, pokud v ČR vůbec nějaká sp ravedlnost existuje, jsme nemohli ten soud prohrát. V nejhorším případě vydava tel týdeníku "Naše pravda" měl každému z nás za újmu na cti zaplatit symbolick y tisícovku, ale měl se veřejně omluvit a zaplatit soudní náklady. * * *

Výslech autora článku v roli svědka dne 25. 7. 1995 byl vyloženou komedií , po níž Havlík před dveřmi své redakce našel pytel se svými věcmi a nápis: HA VLÍKU TÁHNI!

Soudce do protokolu nediktoval znění otázek žalobců a nezapisoval všechny údaje z odpovědí svědka, čímž došlo k jistému zkreslení. Příklad - otázka žal obce Höfera: "Pane svědku, vidíte dobře ? Odpověď: "Byť nosím brýle, vidím vce lku dobře." Otázka: Tvrdíte, že se o transparenty přetahovala skupina 20-ti ml adíků, z nichž táhlo pivo. Tvrdíte, že jste seděl v předposlední řadě, t.j 2 - 3 m před námi. Musel jste tedy vidět, kdo skutečně transparenty držel a kolik nás bylo. Podívejte se na mě! Vidíte mladíka, nebo tlustého šedivého dědka?" Odpověď: "Pane, já Vís vidím poprvé". Otázka: "A teď mi na těchto fotografiích napočítejte těch 20 mladíků ..." - v protokolu je zapsáno: " K dotazu žalobce ad B/ Karla Höfra svědek uvádí: Byť nosím brýle, vidím vcelku dobře. Pokud mi žalobce předkládá k nahlédnutí dvě fotografie osob s transparenty a žádá, aby ch napočítal oněch 20 účastníků demonstrace, tak trvám na tom, že demonstraci pořádalo více lidí než 4 a podle mého mínění fotografie byly pořízeny v průběh u přestávky..."

Havlíkově výpovědi samosoudce Brhel v rozsudku věnoval celých třicet řádk ů - a označil ji pouze jako nevěrohodnou, ačkoli, dle mého názoru šlo o maření výkonu úředního rozhodnutí (ş 171 tr. z.) a křivou výpověď (ş 174 tr.z.), k č emuž zajisté Vrchní soud dospěje porovnáním výpovědí svědka Havlíka s výpověďm i doc. MUDr. Květy Kvapilíkové, ing. Podsedníka, ing. Horáka, ředitele Městské policie v Brně p. Daniela Šímy a paní primátorky JUDr. Lastovecké. Výslech Havlíkova svědka - předsedy Městského výboru KSČM v Brně PhDr. Jo sefa Kůty trval hodinu a jeho křivé výpovědi je v rozsudku věnováno 12 řádků. PĚT ŘÁDKŮ NA PĚT SVĚDKŮ ?

Výslech svědka - nedávného brněnského primátora Ing. Jiřího Horáka trval 3O mi nut, výslech doc. MUDr. Květy Kvapilíkové trval 35 minut. Svědectví ještě dřív ějšího brněnského primátora Ing. Pavla Podsedníka trvalo taktéž 35 minut, výsl ech ředitele Městské policie Daniela Šímy trval 40 minut a svědectví dnešní pr imátorky JUDr. Dagmar Lastovecké trvalo 45 minut. 185-ti minutám pravdy věnova l samosoudce Brhel v rozsudku jen 5 řádků. Při výsleších totiž žalobci kladli doplňující otázky sestavené z křivého svědectví autora článku s pomluvami RSDr . Ivo Havlíka. Pamatuji se, že bývalý brněnský primátor Ing. Pavel Podsedník s e při výslechu vyjádřil, že Ivo Havlík se dopustil křivého svědectví a měl by za to být potrestán. A jeho následovník - bývalý primátor ing. Jiří Horák se v yjádřil, že článek Ivo Havlíka je ostrašujícím příkladem novinářské etiky. R Y C H L Á O D P O V Ě Ď

1 NZn 436/96 V Brně dne 31. 1. 1996 Věc: sdělení

Nejvyšší státní zastupitelství ČR obdrželo Vaše podání ze dne 22.1.1996 o značené jako trestní oznámení na soudce Krajského soudu v Ostravě JUDr. Vojtěc ha Brhela, komerčního právníka JUDr. Františka Madera, RSDr. Ivo Havlíka a PhD r. Josefa Kůtu.

Současně Vás tímto vyrozumíváme o tom, že dnešního dne jsem Vaše podání i s přílohami postoupil k dalšímu opatření, místně i věcně příslušnému Okresním u státnímu zastupitelství v Ostravě.

Státní zástupce NSZ Mgr. Pavel Tolar Nezbývá, než pana státního zástupce poopravit. Já mám na kopii trestního oznámení datum vyhotovení 24. 1. 1996 a podací razítko má datum 25. 1. 1996. D atum 22.1. bylo na jedné z příloh.

(Pokračování příště) Karel Höfer