PRAPODIVNÁ REVOLUCE
Pátek 17.listopadu 1989:                                                                                                                                              Ivan Medek - Hlas Ameriky - Vídeň: " Komunisté d ů s l e d n ě přistoupili k praktické ukázce demokratizačního procesu. Na místě zůstaly kaluže lidské krve."
Sobota 18.listopadu 1989:
RUDÉ PRÁVO: "Svátku studentstva bylo zneužito k vyvolání protisocialistické demonstrace. Zasáhly jednotky VB - asi 100 lidí bylo zatčeno k ověření totožnosti. Ve 22 hodin byl v Praze klid".
Zahraniční rozhlas hlásí: Došlo k masakru - asi 2500 lidí bylo zbito, asi 60 lidí utrpělo vážná zranění, jsou i nezvěstní. Akce fašistů v uniformách bezpečnosti byla připravena. Akce se prý zúčastnilo přes 900 "rudých baretů" a 600 policistů.
Pondělí 20.listopadu 1989:
Studenti v Praze vyburcovali povstání - hodně jim pomohli herci. Na Václavském náměstí byly transparenty: POVSTAŇ, POVSTAŇ VELKÉ MĚSTO PRAŽSKÉ! Mluvil Václav Havel - náměstí bylo plné. V okolí bylo plno jednotek VB i s obrněnými auty, ale nezasáhly.
I v Brně se studenti hloučkovali na náměstí Svobody s vlajkami, portréty T.G. Masaryka a transparenty. Akce se nezdařila, policajti pod velením mjr. Jiřího Antoše náměstí vyklidili.
Večer Ivan Medek z Hlasu Ameriky prorokuje:
"Vláda komunistů začala vraždami. Masakrem studentů zakončila své čtyřicetileté historické poslání."


N E Ú P L N Ý   O P I S    D O K U M E N T U


Okresní správa SNB, odbor VB
P r o s t ě j o v
č.j. VB- 055-18/01-89
V Prostějově dne 20.listopadu 1989
T A J N É
Výtisk číslo:7
Počet listů: 4
P L Á N
opatření po linii VB v souvislosti s vyhláškou MBA u příležitosti oslav Mezinárodního dne studenstva.
Na základě rozkazu MV ČSSR č.16 ze dne 17.11.1989 k zajištění klidu a veřejného pořádku na území ČSSR vyhlásil MV ČSSR podle čl.49 odst. 1 MMV ČSSR č. 9/82 ve znění MMV ČSSR č. 5/83
Mimořádnou bezpečnostní akci v době od 08,00 hod. dne 17.11.1989 do 08.00 hod dne 21.11.1989.
Na OS SNB Prostějov je zřízen operační štáb MBA složený ze členů vedení OS SNB, který vyhodnocuje bezpečnostní situaci a organizuje opatření k předcházení a zabránění protisocialistických a protispolečenských aktivit.
Z vyhodnecení VB situace vyplývá, že aktivizace činnosti protisocialistických a protispolečenských sil se odrazila ve výskytu a rozříření letáků na frekventovaných místech okresního města pod názvem "UŽ DOST", v jehož obsahu jsou napadány pořádkové síly, které v pátek dne 17.11. zakročily při demonstraci v Praze a je v nich lživě uváděno, že při těchto demonstracích byl ubit Martin Šmíd. V letáku je v závěru uveřejněna výzva studentů DAMU k týdenní prostestní stávce a výzva členů Realistického divadla k bojkotu všech představení a ke generální stávce na den 27.11.1989 mezi 12.OO až 14.00 hodinou....atd.
Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace u k l á d á m plnit následující úkoly:
1. Zpracovávat plány mimořádných schůzek s prostředky kriminální služby (policejními udavači - pozn. NN) a tyto intenzivně vytěžovat a úkolovat k získávání poznatků a signálů ke všem níže uvedeným opatřením.... atd.
2. Činnost všech autohlídek řízených operačním střediskem OS SNB orientovat na provádění operativního průzkumu v okresním městě... atd.
3. Provést obsazení dostupnými prostředky těch osob, o kterých je VB známo, že jsou protisocialisticky orientovaní, což osvědčili při účasti na dřívějších demonstracích v Praze, nebo při rozšiřování pamfletu "Několik vět".Tyto osoby obsadit tak, aby náčelníci jednotlivých útvarů měli přehled o činnosti těchto osob, zejména o jejich stycích, aktivitě, cestách do Prahy nebo do Brna. Jedná se o následující osoby: Kohút Arnošt, Janků Simona, Mráček Josef, Přízka Dušan, Kumžák Petr, Klos Bohumil, Kunert Petr, Snášel Milan, Šverdík Michal, Honzírek Jaroslav.
Náčelníci zajistí, aby tyto osoby byly obsazeny konkrétní osobou prostředku kriminální služby nebo důvěryhodnou osobou z řad aktivu, a o jejich obsazení, včetně stručné situační zprávy o osobě, zašlou stručný záznam. Odpovídají: náč.OOK,OHK, a ZÚVB.

4. Zapracovat do instruktáží OPS, SIPS a SDH konkrétní úkoly pro všechny hlídky k provádění nepřetržitého průzkumu stavu veřejného pořádku v přidělených územích a hlídkových úsecích. (...)
5.Při plnění všech úkolů pořádkové a dopravní služby využívat intenzivně i činnosti jednotek a členů PS VB.
6. Zabezpečit kvalitní procesně využitelnou dokumentaci (pro potřeby trestního stíhání a uvěznění - pozn. NN) činnosti exponentů z řad protisocialisticky orientovaných osob za využití prostředků kriminalistické techniky (odposlechy telefonů, bytů a shromáždění, sledování, kontrola korespondence - pozn. NN)   a využití dokumentační techniky.
7.Mít neustálý přehled o všech politických, společenských, kulturních a sportovních akcích, zejména kulturních vystoupení divadel a akcích pořádaných pro mládež. ... atd.
8. Zajistit kontrolu technického stavu a využívání nahrávacího zařízení vstupních telefonních linek ...atd.
9. K objasnění původu vyskytnuvších se letáků provést průzkum... atd.
10. Provést aktivizaci prostředků (policejních udavačů - pozn. NN) v ekonomických objektech okresu ...
11. S cílem včasného signalizování možného zneužití mládeže provést projednání s předsedy ZO KSČ ... ,  po případě k včasné signalizaci úkolovat členy LM ... O tom, jak byl uvedený úkol splněn, pořídit záznam. Jedná se o následující objekty: SOU oděvní, SOU zemědělské, SOU strojírenské, SOU stavební SOU obchodní.
12. K uvedenému MBA nevypracovávejte vlastní plány opatření, neboť tyto jsou zahrnuty v konkrétních úkolech stanovených tímto plánem.... atd.
13. Uvedenou činnost provádějte do ukončení MBA... atd.
14. Za službu konanou nad stanovenou základní dobu služby v týdnu náleží příslušníkům SNB zvláštní odměna podle čl.37 NMV ČSSR č. 8/87.
15. Náčelníci všech stupňů zaměří kontrolní činnost na včasnou a úplnou kontrolu úkolů stanovených tímto plánem.
Zástupce náčelníka OS SNB pro VB
mjr.JUDr.Zdeněk Lukeš


Úterý 21.listopadu 1989:
Do Prahy byly povolány oddíly Lidových milicí, komunistických SS. Plakáty v Praze:
RUDÉ PRÁVO LŽE-TELEVIZE TAKY!  NOVINY NEDOŠLY DO OKRESNÍCH MĚST!
V Brně už byla početnější manifestace, na níž zaznělo:
"Koleda,koleda,Štepáne - co to neseš ve džbáně ? Nesu,nesu franky do švýcarské banky". I tentokrát se policajtům podařilo náměstí Svobody vyklidit.
Ve Vyškově zasedá předsednictvo OV KSČ. Seznámilo se se současnou vnitropolitickou situací a informacemi poskytnutými ÚV KSČ i sdělovacími prostředky a schválilo následující rezoluci:
Odmítáme pokusy o politickou destabilizaci
Zaměřit se na práci ve prospěch celé společnosti
Jednoznačně zastáváme názor, že je třeba rozhodně odmítnout pokusy o politickou destabilizaci v naší zemi a konfrontaci, jak o to usilují protisocialistické struktury, podněcované ideodiverzními centry Západu.
Na aktivech funkcionářů stranických, státních, společenských a hospodářských orgánů a organizací, uskutečněných v našem okrese 20.listopadu, bylo odsouzeno zneužití pietního aktu 17.listopadu v Praze k rozněcování emocí, vášní a vyvolávání provokací proti KSČ a vládě. Byly odsouzeny pouliční demonstrace, postoje vysokoškoláků a dramatických umělců, stejně jako stanovisko orgánů SSM, publicita redakcí Mladé fronty a Svobodného slova.
Komunisté a naprostá většina pracujících a občanů našeho okresu vyjadřují podporu opatřením k udržení kázně a pořádku i využití všech zákonných sil a prostředků k zamezení vystupování těch skupin, které usilují o likvidaci socialismu v naší vlasti. Chápeme, že pouze klidná atmosféra pro tvůrčí a poctivou práci dává záruku pro naplnění náročných úkolů v oblasti ekonomiky, sociální politiky a životní úrovně našich lidí.
Předsednictvo OV KSČ ve Vyškově svou řídící politicko- organizátorskou a masovou politickou práci zaměří k tomu, aby v našem okrese byl, tak jako dosud, klid, pořádek, aby se energie lidí zaměřila na užitečnou a prospěšnou práci ve prospěch celé společ- nosti. Text rezoluce byl odeslán ÚV KSČ.
Čtvrtek 23.11.1989 - Vyškov:
V Dědicích, před velesochou krvavého Klémy, se řadí nově vyškolení milicionáři, aby složili přísahu. Rozhlas po drátě celému regionu vyhrožuje: "SE ZBRANÍ V RUCE BUDU BRÁNIT ZÁJMY KSČ A SSSR A NEBUDU VÁHAT ŽIVOT POLOŽIT, BUDE-LI TO ZAPOTŘEBÍ.."
(Ústřední škola LM byla v prostorách Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově-Dědicích. Spadala pod Policejní školu FMV v Holešově, konkrétně pod katedru mjr. Josefa Šilpocha, který v těch dnech velel stočlennému pendrekovému "báckomandu".)
Proslýchá se, že v Praze "něžnou revoluci" rozdrtí tanky. (Šlo o připravovaný zločin s názvem ZÁSAH. Tankové jednotky z Moravy měly být do Prahy přepraveny zvláštním vlakem. Tankové jednotky z Čech měly přijet po vlastní ose. Nemýlím-li se, k tomuto by měl co říci generál Miroslav Vacek, který už sedí v PSP ČR. Je otázkou, zda by neměl sedět jinde!)
Brno 24.11.1989:
Z plakátů: KOMUNISTÉ LŽOU JAK RUDÉ PRÁVO TISKNE!  SVOBODNÉ SLOVO PÍŠE PRAVDU !  MLADÁ FRONTA PSALA PRAVDU - REDAKCE BYLA OBSAZENA A NOVINY NEVYŠLY !
Na dvorku VB v Příční ulici v Brně bylo příliš těsno. Kromě techniky a výzbroje se tam tísnilo mnoho policajtů, kteří přijeli na pomoc zásahu k rozehnání demonstrace. Nebylo kde si cokoli koupit k jídlu a pití, nestačily záchody. Příslušníci reptali. Major JUDr. Jiří Antoš je nechal nastoupit a seřvával je: "Tady jde o život a vy myslíte na žrádlo!" A pak, přestože z některých okresů posily včas nedojely, nařídil "vzduchotěsně" uzavřít náměstí Svobody, aby se shromáždění občanů nemohlo uskutečnit. Na takový úkol bylo příslušníků málo - proto ti rozumnější zůstali neteční.
Půlhodinu před zahájením demonstrace se na náměstí Svobody trousily hloučky studentů s vlajkami, s podobiznami T.G. Masaryka a hesly PRAVDA VÍTĚZÍ a VĚRNI   ZŮSTANEME. Postupně se přidávaly i skupinky starších lidí. Vládlo zde napětí... Najednou se od kostela sv. Jakuba valil obrovský šik Zetoru, Dopravních staveb, Vojenských staveb. I z Masarykovy ulice se hrnuly zástupy lidí. Přicházely šiky z První brněnské strojírny, z Královopolské atd. Studenti už nebyli sami.
Na střeše domu, v rohu náměstí nad tehdejší Mototechnou, mnoho řečníků dávalo najevo, že za studenty stojí.  Z Vyškova tam mluvit člověk ze Zbrojovky: "Z velké fabriky je nás jen 80 - ostatní se bojí!" - a dav skandoval: "Odvahu, odvahu!" Mluvil jeden z rozhodujících vůdců oposice politolog Jaroslav Šabata, (který po únoru 1948 vyhazoval studenty a profesory z Masarykovy university a později řídil StB v Brně), mluvil prognostik Miloš Zeman o katastrofě našeho životního prostředí, o snížení průměrného věku o 7 let oproti r. 1968, o prvním místě v Evropě v úmrtnosti na onkologické choroby. Jeden z řečníků řekl: "Přeji si, aby naše náměstí se jmenovalo správně - aby skutečně bylo náměstím Svobody!" Další zpráva: "Telefonem bylo oznámeno, že Miroslav Štěpán ze svých funkcí odstupuje." Jásot byl odpovědí.
Demonstrace byla přerušena houkáním sanitky. Rozhlas následně vybízel, aby lidé sanitce umožnili průjezd. Co se stalo: Vyškovský politruk, velící jedné ze zásahových jednotek, nařídil v uličce Zámečnická vzpříčit autobus. Mladičký řidič z Prostějova rozkaz vykonal. Ve vzniklé tlačenici podlehla panice maminka s malým děckem - mladý řidič to psychicky nezvládl a zkolaboval. Zkušenější policajti odmítli politruka "Zmijáka" poslouchat, kolem maminky udělali kruh a vyvedli ji směrem ke Špilberku. Potom autobus opatrně srovnali podél chodníka.
Z televize: Jednání městské organizace KSČ v Praze bylo zajímavé. Hádali se tam jako pavlačové drbny. Že nejsou spolek baráčníků, že jim kdosi sebral jejich hesla a program, že k davům na Václaváku mluví kriminálníci, ať jim strana dnes ukáže konkrétního třídního nepřítele jak to bývalo za Gottwalda - ano, nechali se slyšet ti středověcí zastánci honů na čarodějnice.
Studenti přišli před budovu televize s transparentem:
V Y S Í L E J T E   P R A V D U !
Vyškov - po okrese jsou vylepovány plakáty s vymyšlenými fantastickými příjmy herců. Komunisté se tak jako před 42 lety uchylují k politice závisti, manipulují lidi pomocí těch nejnižších pudů.
Sobota 25.11.1989:
Televize vysílá přenos z Chrámu sv. Víta, odpoledne vysílá přímý přenos z Letné. Je tam 750 000 lidí a skandují: DUBČEK NA HRAD! Také tam zazněla písnička: Vraťte mi třídního nepřítele a jděte do háje - nebo do pr....!
ÚV KSČ dělá nutné kádrové změny. Tiskovka pro zahraniční novináře dopadla hrozně, celý svět vidí, jací jsou tam omezenci. Komunisté na to: "Proč za nás mluví diletanti?" Výměny židlí a další volby "turbo" do ÚV KSČ, přesvědčily veřejnost, že do čela strany, která si přisvojila vedoucí úlohu ve státě, byli zvoleni opravdu jen největší ideovolové! Soudruh Urbánek měl projev před kamerou. On chce pracovat tak, aby se mohl všem zpříma dívat do očí... (Co by řekl k velezradě a okupaci v roce 1968? Tehdy měl 27 let !)
Neděle 26.11.1989:
Televize vysílá další shromáždění na Letné. Mluví tam i premiér Adamec - to pískání nebylo fér! Také nebylo dobré, že nepustili ke slovu delegaci z Městské organizace KSČ v Praze, která prý měla docela rozumné a konstruktivní požadavky. Ovládání davů Václavem Malým prý mělo kosmetické chyby, ale co to je "GUSTO - JE TU HUSTO !" proti pronásledování a věznění mnoha čestných lidí, kteří poukazovali na okupaci a uzákoněné bezpráví ?
(Mnohem později vyšlo najevo, že generál Václavík připravoval zločin s názvem VLNA. Demonstraci na Letné měla zlikvidovat tlaková vlna letky nadzvukových stíhaček, letících v malé výšce.)

Pondělí 27.11.1989 - Vyškov :
V 10. OO hod. na ústřednách v Rostexu a Zbrojovce nevědí, že se chystá stávka. Na sektretariátech lidovců a socialistů informují přesně - shromáždění je ve 12. 30 hod.
Podařilo se, že náměstí bylo plné. V Praze studenti skandovali: POSLEDNÍ V EVROPĚ a po 10 dnech ve Vyškově znělo: POSLEDNÍ V REPUBLICE ! Bohužel - Vyškov je poslední baštou neostalinismu v Evropě, když nepočítáme vyhladovělé Rumunsko a Albánii.
Gynekolog MUDr. Machač (člen KSČ) přednesl stanoviska a požadavky nově založeného Občanského fóra. OF se distancovalo od prohlášení představitelů našeho okresu, které bylo zasláno na podporu Jakeše, což bylo otištěno v týdeníku Náš život. S kým mluvili ti naši představitelé ? Kdo jim to odhlasoval? Dav skandoval: TO JE ONO! MUDr. Adamec za stranu lidovou požadoval, aby majetek KSČ byl použit pro potřebu všech lidí - obzvláště dětí. Za socialisty mluvil br. Václav Mihola. Požadoval, aby socha T.G. Masaryka byla znovu postavena na původní místo, před ONV.
Za OV KSČ mluvil ing. Ivan Konečný - byl vypískán. Stejně dopadl předseda městské org. KSČ Petr Španěl a předseda MěNV Květoslav Novák. Potom hovořili ti, kteří se stavěli za studenty a hlásili se k OF. Rozruch způsobil stařík, který kritizoval sociální politiku státu k důchodcům, tělesně postiženým a nemocným.
Před mikrofon předstoupila dívenka, aby zazpíváním státní hymny ukončila manifestaci. Když se lidé přidali, rozplakala se.
Tak, jako v celé republice, bylo i ve Vyškově vše pečlivě sledováno a monitorováno v civilních šatech oblečenými esenbáky.
Úterý 28.11.1989 - Vyškov:
Na náměstí bylo nejvíc vojáků převlečených do civilu. Soudružka učitelka ze ZDŠ  K.G. (škola u VVŠ) žvanila nesmysly o bratrské pomoci v roce 1968, za což sklidila potlesk !
Středa 29.11.1989 - Mimořádná schůze FS ČSSR z Ústavy vypustila článek č. 4 o vedoucí úloze KSČ ve státě.
Pátek 1. prosince - Vyškov:
Na náměstí hřmělo: AŤ ŽIJE KSČ ! To si komunisté půlhodinu před shromážděním OF udělali vlastní "fórum". Malé pódium uprostřed náměstí bylo obklopeno několika četami "třídně uvědomělých" studentů z vojenské školy. Poslanec za Vyškov - Slovák B. Chňoupek prohlásil, že nebude brát ohled na vůli většiny Vyškováků a bude volit prezidenta v zájmu klubu komunistických poslanců.
S dcerou a jejím manželem jsme stáli před pasáží za čtveřici "soudruhů". Levý, pěkně urostlý muž velice připomínal člena výboru ZO KSČ u SNB Vyškov Jindřicha Fialu, druhý, s menší postavou, nápadně připomínal dosavadního předsedu MěstNV Květoslava Nováka. Dalším byl mladě vyhlížející důchodce, o kterém jsem od rodičů slýchával, že za protektorátu nosil kraťasy s padacím mostem a bílé podkolenky. Vedle důchodce stál jeho syn "Rupin". (Ta rodina si ve své kolaborantské poturčenosti na hřbitovním pomníku poněmčila své krásné české příjmení. Po válce, možná podle směrnice gestapa pro akci VAMPÍR, se tento kolaborant stal komunistou, v roce 1948 už pracoval v Okresní očistné komisi Národní fronty, později byl důležitým pracovníkem ONV a na OV KSČ dělal zápisy, kdo bude prohlášen za kulaka a kdo ne.)
Když herečka Milena Dvorská začala hovořit, důchodce předváděl jakési spartakiádní cvičení - předpažoval, vzpažoval, chytal se za hlavu, předkláněl se, dřepal, popadal se za břicho - a to všechno doprovázel prapodivnými vzdechy a výkřiky. Od prodejny ESO na rohu náměstí se ozývalo: TY KRÁVO, ZKUS JEŠTĚ PŘIJET DO VYŠKOVA ! To rozezlený a notně podnapilý šéf hospodářské kriminálky kpt. Miroslav Vévoda málem Mileně Dvorské převrátil její doprovodné vozidlo (škodovku Mirky Frankové z OF Prostějov).Mohl si to dovolit - byl zeťáčkem bývalého šéfa StB pplk. Drápala.
Pražské koordinační centrum OF vzneslo požadavek, aby funkce ministrů vnitra byly obsazeny nekomunisty.
V Praze u kulatého stolu premiér Adamec navrhl na post ministra vnitra ČR JUDr. Antonína Hrazdíru z Vyškova. Bylo to zdůvodňováno tvrzením, že jmenovaný má zkušenosti s řízením státní správy (byl kádrovákem u ČSAD Vyškov a předsedou MNV Ježkovice, dvakrát byl místopředsedou ONV a členem předsednictva OV KSČ, nakonec byl předsedou ONV, jenž by při vyhlášení akce NORBERT zodpovídal za zajištění provozu koncentračního tábora.)
Pondělí 4. prosince Brno:
Brno reagovalo na federální vládu, sestavenou dosavadním premiérem Adamcem, obrovským shromážděním. Byl vysloven zásadní nesouhlas s poměrem sil ve vládě (15 komunistů + 5 nekomunistů). Pokud nenastane soulad se skutečným poměrem politických sil, pak bude 11.12.1989 stávka. Studenti připomenuli, že právě před půlrokem komunisté v Číně zmasakrovali a povraždili stovky studentů. K uctění jejich památky se držela minuta ticha. Dále hovořil stařičký, posledními demokratickými volbami (1946) zvolený starosta Města Brna pan Josef Podsedník. Za Gottwalda byl zatčen a 14 roků byl ve vězení. Dále mluvil další stařík - živá legenda Brna, který byl dvakrát odsouzen k smrti. Poprvé za Hitlera, podruhé za Gottwalda. Ve věznicích si odseděl značnou část svého života. (Ten stařík měl v sobě ještě takový náboj, že věřím, že opravdu pomohl založit znovu sociálně demokratickou stranu, jak tehdy sliboval. /Později bylo prokázáno, že "živou legendu Brna" komunisté ve vězení zlomili ke spolupráci s StB a po 17. listopadu ho použili k popularisaci své nově zakládané alternativní mocenské báze, ČSSD - pozn. NN/)
Z plakátů: TAHAJÍ NÁS ZA NOS !   DĚLAJÍ Z NÁS BLÁZNY!      V NOVÉ VLÁDĚ POTEČE VODA NA MLÝN KSČ !
U benzínové pumpy stojí studenti, jejich starý Wartburg se plazí po zemi - tak je naložen plakátky o cílech OF, o svobodných volbách, co Jan Masaryk řekl o komunismu, atd. Studenti mi dávají kupu plakátků a jsou rádi, že v okolí Ivanovic na Hané dám plakátky do oběhu. Vracím se k synovi do Letonic, kde na základce učí prvňáčky a předávám mu část plakátků.
Aktivita studentů byla úžasná. V nočních hodinách jezdili po městech a vesnicích vylepovat plakátky, aby po půl století lidem znovu otevřeli oči. Policajti v zápětí jejich dílo ničili. Dokonce se staly případy, kdy policajti studenty chytili a odvezli je daleko od železnic a autobusových spojů a tam je někde v lese vysadili... Nic co bychom neznali. Rukopis StB se nezapře.
Po celé republice Koniášové pálí důkazy o své zlotřilé činnosti. Rozkaz k nezákonné likvidaci dokumentů akce NORBERT dal ústně šéf StB, první náměstek ministra vnitra gen. Alojz Lorenc. I ve Vyškově se estébáci snaží. Náčelník StB Štolba pověřil tříděním dokumentace soudružku Zámečníkovou, dokumentace se pálí na čtyřech místech: v kotelně SNB na zámku, na skládce smetí u letiště, v kamenolomu v Opatovicích a v kotelně MŠ v Komořanech, kde je školnicí manželka policejního dopraváka Vlastimila Šmehlíka. Ten, místo aby se věnoval problémům dopravy, dělá topiče. Svazek za svazkem hází do kotle, občas topeniště prohrábne, otvírá plný tah - až kousky nespálených přísně tajných dokumentů z komína létají po celé dědině. Zbytky nespálených přísně tajných dokumentů se také našly v opatovickém kamenolomu.
6.12.1989 - Letonice: Odpoledne mrzne až praští, kinosál je zamčený a lidé se studenty - budoucími lékaři - besedují na schodech před obchodem. Plakátky z nástěnky odstranil předseda MNV Zachoval, prý tyto plakátky na nástěnce Pionýra nemají co dělat!
Tentýž den večer na shromáždění OF v Dělnickém domě ve Vyškově byla několikrát atakována kandidatura předsedy ONV JUDr. Hrazdíry na funkci ministra vnitra ČR. Ing. Hledík upozornil na zřejmou mystifikaci v tisku, kde s. Hrazdíra je uveden jako bezpartajník (zřejmý podraz!). Ing. Vašíček řekl, že nyní z Vyškovska máme 3 ministry, ale že jsou to jen ministranti, protože nemají pro takovou funkci patřičné vzdělání, politický rozhled a - morální kredit ! Také dr. Kaláb z ivanovické Biovety řekl, že kandidatura dr. Hrazdíry je nepřijatelná. Hlásím se z druhé řady a upozorňuji, že KC OF v Praze požaduje, aby funkce ministrů vnitra byly obsazeny nekomunisty. Dnes, kdy už neplatí vedoucí úloka KSČ, je nemyslitelné, aby policajtům, kteří jsou všichni v KSČ, zase velel komunista! Mluvčí OF ing. Machálek navrhuje hlasování potleskem. Pro nesouhlas s kandidaturou byl potlesk hromový, s kandidaturou souhlasil jeden člověk. Vyjádření nedůvěry dr. Hrazdírovi však nepřekročilo zdi Dělnického domu. V novinách se o tom nepsalo, v rozhlase se o tom nemluvilo.
                                    OF Vyškov již mělo za účelem lepšího průběhu "protikomunistické revoluce"   svého   právního  poradce.  Byl jím JUDr. Josef Vít, prokurátor z okresu Brno venkov...
7.12.1989 - Dělnický dům Vyškov:
Probíhá první veřejná schůze Učitelského OF, založeného Bohumilem Jančou a Ivanem Pokorným. Zde je napadán bývalý učitel Stanislav Kadlčík z Dědic, že zanechal své kantorské profese, šel na MěstNV, poté se stal místopředsedou ONV, kde zodpovídal za stavební akce - mj. i za stavbu "milicionářského náměstí" s velesochou Klementa Gottwalda a za rekonstrukci či přístavbu skleníku k tak. zv. rodnému domku. Kadlčík se hájil, že zodpovídal za dostavbu stadiónu, za stavbu krytého bazénu - ty nesmyslné stavby nařídil ideolog ÚV KSČ Fojtík !
Vysvětlení: Stanislav Kadlčík učil v Opatovicích, kde pro nedostatek dětí byla škola zrušena. Kadlčík přešel na Zvláštní školu v Nosálovicích, začal studovat defektologii, čímž dal najevo záměr stát se ředitelem, až pí. Zd. Rotreklová bude v důchodě."Rudá okupace" zamíchala s kartami. Z nově otevřené školy na Purkynově ulici byl pro nesouhlas s okupací vyhozen ředitel Bohumil Janča, za trest šel na Zvláštní školu. Takto se tam dostala i učitelka Marta Jankovičová. Oba vč. ředitelky Rotreklové se angažovali pro obnovení Junáka a moje žena se s nimi přátelila. Tohoto využila neaprobovaná ženuška estébáckého šoféra Marie Veselá, která za pomocí učitelky Frankové, ženušky předsedy OV SČSP, zatoužila po ředitelském místečku.
Nastal čas politických prověrek
a učitelé se dohodli, že ty posudky napíše moje žena. A tak se ty posudky kolektivně píšou, "aby se vlk nažral a koza zůstala celá". Manželka je následně volána k výslechu na OV KSČ. Normalizátor Andrla na ni řve, že tyto posudky on nebere, on ví, že na škole je kontrarevoluční hnízdo. Nařizuje jí, aby si to rozmyslela a přišla ještě jednou. Manželka tam skutečně šla a tomu zloduchovi hodila roztrženou legitimaci KSČ na stůl. Přesto vzácná odbornice z oboru logopedie byla z ředitelského místa odvolána a šla učit do Slavkova. Janča a Jankovičová byli přeloženi do Bučovic. Stanislav Kadlčík odchází pracovat na MěstNV, kde je předsedou Josef Veselý, strýc zmíněného estébáka. Paní estébáková, která měla jen maturitu z jedenáctiletky, se stala ředitelkou Zvláštní školy, kde zavedla prapodivné praktiky. Např. nařídila, ať moje žena spojí třídy, že jde na poradu - a za tři hodiny přišla od holiče. A tak si zvykla místo vyučování chodit po nákupech, péct doma buchty apod. Pak se "svépomocně" budovalo plynové ústřední topení. Estébák Veselý tomu velel, určoval, co která učitelka musí probourat, osmirkovat, natřít. Na to bourání jsem místo manželky nastoupil já, manželka smirkovala zrezivělé trubky a estébák ji chodil kontrolovat, až z toho onemocněla. Lékař jí napsal doporučení, aby pracovala ve svém oboru - a šla učit normální děti do Kučerova.
Veselá na škole zaměstnala svého staršího syna jako školníka. Ten vůbec do zaměstnání nechodil, záchody atd. nečistil, ředitelka tyto práce požadovala po učitelích. Po řadě let to přestalo bavit učitele Vondru, při absenci Veselé pozval pracovníky Okresní hygienické stanice a byla z toho veliká ostuda. Paní estébáková dostala vyhazov a taktéž začala dojíždět do Bučovic, kde jejím přičiněním skončili Janča a Jankovičová. Jejímu synáčkovi se už blíží čtyřicítka, ničím není, není ženat, visí rodičům na krku. Nedávno po něm policajti vyhlásili pátrání, což bylo uvedeno ve Vyškovských novinách.
Na veřejné schůzi učitelského OF byl taktéž atakován Rudolf Volný a to proto, že dopustil, aby jeho jediný syn kázal bludy v tak zv. "rodném domku", ve kterém se Klement Gottwald nenarodil. Ruda odpověděl, že se každé děcko nepodaří...! (Kritikové nevěděli, že Rudýnek z "rodného domku" bydlí v domě postaveném za peníze jeho praděda, nejbohatšího sedláka v Dědicích.)                                  8.12.1989 - Dělnický dům Vyškov:
Schůze OF s tématikou ekologickou. Podle slibů z minulých dní se měl na tuto shromáždění dostavit JUDr. Antonín Hrazdíra. Ten však už byl ministrem vnitra ČR a nebyl zvědav na protivné otázky.
Na konci první prosincové dekády byla jmenována vláda národního porozumění a dr. Husák podal demisi.
Holešov: Z iniciativy pplk. Bureše několik učitelů policejní školy jede federálnímu ministru JUDr. R. Sacherovi nabídnout svoji loajalitu. V autě nechybí již dříve zmíněný mjr. Josef Šilpoch, v té době náčelník jedné z kateder a velitel "báckomanda" o síle 100 mužů.
Břeclav:
Na kriminálce sloužil kpt. Petr Baránek. Měl možnost se seznámit s tajnou akcí "NORBERT", která byla presentována jako opatření směrované výhradně proti kriminálním osobám. Se slovy "podívej, tady mají stáťáci lidi na odsun" mu kpt. F. z odd. obrany OS SNB Břeclav dal na okamžik nahlédnout do seznamu 20 - 30 lidí, kde mezi prvními zahlédl jméno Ludvíka Doležala, kterého kpt. Baránek znal jako velmi slušného a čestného člověka.
Po 17. listopadu kpt. Baránek varoval L. Doležala, 9. prosince podal trestní oznámení na zástupce náčelníka brněnské KS SNB pro StB pplk. Rostislava Gbelce, který se po linii StB na akci "Norbert" v rámci kraje podílel. Dne 13. prosince kpt. Baránek seznámil s akcí NORBERT Petra Cibulku a Michala Dymáčka a 15. prosince písemně informoval o operaci "Norbert" Václava Havla a Jána Čarnogurského, zodpovědného v té době za vedení ministerstva vnitra, s kterým ještě telefonicky hovořil. Nic se ovšem nedělo !!! Samozřejmě až na to, že proti Petru Baránkovi začaly zběsilé útoky...
17.12.1989 - Letonice:
Koná se další beseda se studenty. "Na lavici obžalovaných" je posadil s. doc. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., výrokem, že od takových doktorů by se nenechal ani pitvat, když místo učení se poflakují po náměstích a rozvracejí republiku! Jejich obhajoby se ujal ředitel muzea ve Slavkově Dr. Jiří Pernes a ing. Petr Machálek z OF Vyškov. (Soudruh Příhoda se přesto stal členem místního výboru OF!!! Až byl pracovně povýšen do funkce vedoucího katedry chemie v Brně na Kotlářské, pro nedostatek času z OF vystoupil. V létě příznivci agenta StB docenta Boleslava Bárty jezdili po vesnicích agitovat a zakládali Hnutí za samosprávnou demokracii - společnost Moravy a Slezska. Prý předseda MNV Zachoval navrhl jako kandidáta "převlečeného" doc. Příhodu. Tak tento soudruh během jediného půlroku vystřídal 3 politická uskupení.)
29.12.1989 :
VÁCLAV  HAVEL  JE  PREZIDENTEM  ČSSR.
(Nový prezident vyzval národ ke spolupráci slovy: "Kritizujte nás, ať nezblbneme!" - a hned udělil amnestii tak širokou, že byli propuštěni i mnozí vrazi. Zločinci, kteří amnestii nedostali, chtěli také z kriminálu ven, na Slovensku došlo ke vzpouře vězňů. Z vězení propuštění neměli kam jít, neměli zaměstnání ani ubytování. Nastal obrovský nárůst trestné činnosti, za což nemůže jen hrubá chyba prezidenta, ale především naprostá nečinnost SNB.)
Federální ministr vnitra Richard Sacher byl o přípravě akce NORBERT informován 16. ledna 1990 bývalým náčelníkem obrany FMV.
23.1.1990 - Dělnický dům Vyškov:
Koná se celookresní aktiv "osmašedesátníků" - mají schválit akční program FÓRA "68". Sál je plný. 80 procent diskusních příspěvků jsou nářky, jak oni, členové KSČ a vzorní milicionáři, byli z KSČ vyloučeni, ztratili práci s výhodným platem, museli dělat práci podřadnou a méně placenou, o kolik set tisíc byli takto okradeni. (Političtí vězňové takto neskuhrali!) Jsou tu ale i hodnotné diskusní příspěvky, s některými komunisty bylo skutečně i několikrát škaredě "zameteno"! Ač zde nemám co dělat, hlásím se do diskuse:
"Veřejnost by měla vzít na vědomí, že na ONV k žádným kádrovým změnám nedošlo. Z funkce tajemníka odstupující pan Formánek si pouze vyměnil s podřízeným židli. Místopředseda Stanislav Kadlčík přiznal podíl viny na politických deformacích a jako samojediný z ONV odešel. Zato jeho nadřízený, předseda ONV pan Hrazdíra, byl za stejné deformace povýšen do funkce ministra."
Na můj diskusní příspěvek odpovídal právní poradce Občanského fóra Vyškov a dlouholetý okresní prokurátor JUDr. Josef Vít. Oznámil, že pan Hrazdíra slíbil, že "tam nahoře" získá pro Vyškov finanční prostředky pro tak potřebný podjezd pod železniční tratí, proto jej OF podpořilo. Pak mě překvapil otázkou, proč jsem na JUDr. Hrazdíru tak zaměřen, zda mi někdy ublížil. Odpověděl jsem, že si nejsem vědom toho, že by mně pan Hrazdíra někdy vlastníma rukama ublížil, ale tuhle zločineckou "logiku"  neberu. Němečtí nacističtí zločinci   mně také nikdy neublížili a přesto nechci, aby mně vládli.
(Co tenhle handl měl společného s protikomunistickou revolucí?)