INICIATIVA PRO KONTROLU MOCI ZDOLA A SHORA

CESTOU MOCENSKÉHO A GEOGRAFICKÉHO POLYCENTRISMU

Hlavní zásady politického programu:

Lidský vývoj všeobecně spěje v příštích staletích a tisíciletích v procesu postupné institucionální dezintegrace - atomizace lidské společnosti na úrovni hmotné, k postupnému zesilování její integrace na úrovni duchovní ke stavu: KAŽDÝ SÁM SOBĚ CAESAREM, KAŽDÝ SÁM SOBĚ KNĚZEM.

Z tohoto důvodu prosazujeme tyto hodnoty:

1. Referendum na místní, regionální, státní a celoplanetární úrovni v takové podobě, aby žádná důležitá otázka, týkající se obyvatel daného území, nebyla rozhodnuta bez jeho použití. Vše, co je možné rozhodnout na místní úrovni, tedy co nejblíže k občanům - daňovým poplatníkům, se rozhoduje tam a teprve to, co na místní úrovni rozhodnout efektivně nelze, je občany dobrovolně delegováno na vyšší samosprávnou jednotku. CÍL: Osobní účast občanů na správě svých věcí je nutí o všem mnohem důkladněji přemýšlet, trvat na poskytnutí veškerých informací a snažit se jejich analyzováním proniknout co nejhlouběji k podstatě problémů, protože si uvědomují, že důsledky svých rozhodnutí, těch dobrých i těch špatných, pocítí na sobě jako první oni sami. To je ta nejlepší škola zodpovědnosti, vedoucí k občanské a lidské zralosti. Ti, kteří naopak dají přednost prožít svůj život voděni za ručičku všemocným státem a jeho byrokracií jako malé děti, také jako malé děti nakonec zemřou, aniž cokoli pochopili. (Princip referenda se plně osvědčil ve Švýcarku, USA, na Slovensku, v Bavorsku, Itálii a v mnoha dalších státech.)


2. Přímá volba hlav obcí, měst, států atd. všemi občany - daňovými poplatníky, kteří si je ze svých daní platí, aby jim sloužili. CÍL: Zbavme se čecháčkovsko-asiatského uctívání mocných. Když president, tak první mezi rovnými, když demokracie, tak pro všechny! (Osvědčilo se v USA, na Slovensku, ve Francii, Itálii a v mnoha dalších státech.)

3. Volitelnost soudců, policejních ředitelů a rozhodujících správních úředníků přímo občany - daňovými poplatníky, nad kterými by měli vykonávat své policejní, soudcovské a správní pravomoci a které si občan ze svých daní platí, aby mu sloužili. CÍL: Spravedlnost pro všechny. Pro zločince i jejich oběti. Tím se přiblížíme ke společnosti rovných příležitostí pro každého. Všichni budou moci na start a všichni za stejných podmínek. Je to nejúčinnější a nejdemokratičtější mechanismus, zajišťující debolševizaci společnosti, kontrolu, zprůhlednění a zcivilnění represivních i správních orgánů státní moci. (Osvědčilo se zejména v nejdemokratičtějších státech USA)

 

4. Miliční uspořádání armády na principu domobrany podle vzoru Švýcarska, Národní gardy USA atd. V praxi to znamená 15-ti týdenní základní vojenský výcvik, 300 dní další vojenské služby celkem (přičemž každé dva roky je nutno absolvovat třítýdenní cvičení) a ponechání výstroje a osobní výzbroje vojákům i po převedení do zálohy. CÍL: Ozbrojen tedy není stát proti lidem, ale svobodní občané na obranu svých práv!


5. Hledání možností neutralizace stávajícího informačního a dezinformačního monopolu stávající deformované a deformující politické moci nad lidskou společností. PODMÍNKA DOSAŽENÍ ZMĚN VE PROSPĚCH TOHO LEPŠÍHO V NÁS A KOLEM NÁS!!!

 

6. Posilování faktorů, přispívajících k oslabování kontroly nad společností ze strany duchovně a morálně degenerovaných mocenských center, jednak ve prospěch na moci se emancipujících širokých vrstev občanské společnosti, jednak ve prospěch rostoucího vlivu nositelů pozitivních duchovních sil na náš vývoj, jejichž pozici v politickém systému bude třeba institucionalizovat např. jako horní komoru parlamentu s tomu odpovídajícími pravomocemi, obsazovanou kooptací podle zvláštních kritérií, což představuje velmi žádoucí prvek duchovní a morální kontroly moci SHORA. CÍL: Světlo před námi.

 

7. Rozšiřování podílu středních vrstev na moci, (na úkor stávající oligarchické demokratury, zdegenerované neexistencí účinné zpětné vazby ZDOLA a SHORA), cestou posilování jejich ekonomických a tím politických možností a především jejich většinového podílu ve společnosti, který by neměl v demokratické společnosti klesnout pod 50%. CÍL: Dosáhnout stabilního vývoje a zabránit úplnému odtržení duchovně nejvyspělejších bytostí této planety od těch ostatních v důsledku přerušení vzájemné komunikace jako nepotřebné z důvodu jejich vzájemně příliš nevyváženého postavení ve společnosti.


ODMÍTÁME ZÁKLADNÍ LŽI SAMETOVÉHO KOMUNISMU A TVRDÍME:

8. Změny v komunistické Evropě v roce 1989 proběhly na základě dohod mezi USA a uzbrojenými Sovětským svazem, ovšem za sovětských podmínek.

Dvě hlavní podmínky zněly:
Komunističtí zločinci nebudou voláni za své zločiny před spravedlnost.

Základní zájmy Moskvy nebudou ohroženy.

Proto u nás KGB/GRU a jejich posiční a vlivové agentury nemohou nikdy prohrát volby na centrální úrovni, protože dohody, které mezi sebou uzavírají světová mocenská centra na padesát let, nemohou být závislé na výsledku místních demokratických voleb. I z tohoto důvodu prosazujeme decentralizaci moci!

 

9. 17. listopad 1989 nebyl protikomunistickou revolucí. Je to privatisační puč KGB/GRU, který měl za cíl udělat ze samozvaných správců této republiky, tedy z komunistické nomenklatury, StB, milicionářů a dalších zločinců, její zákonné majitele, přijatelné pro ostatní svět. A to se bezezbytku podařilo. Nejen u nás, ale ve všech státech komunistického bloku.


10. TY STATISÍCE A MILIONY OBĚTÍ KOMUNISMU U NÁS A DESÍTKY A STOVKY MILIONŮ JINDE, ZDE NEJSOU PROTO, ŽE KOMUNISTÉ PORUŠOVALI KOMUNISTICKÉ ZÁKONY, ALE PROTO, ŽE JE DODRŽOVALI!!!


11. KOMUNISTICKÉ ZÁKONY PROTI JINAK SMÝŠLEJÍCÍM BYLY NATOLIK ZLOČINNÉ, ŽE JE NEBYLO MOŽNÉ PŘI LIKVIDACI NESOUHLASÍCÍCH PORUŠIT. KAŽDÝ NESOUHLASÍCÍ BYL UMLČEN PODLE ZÁKONA.

12. KOMUNISTÉ SE TEDY MUSÍ ZODPOVÍDAT ZE SVÝCH ZLOČINŮ NE PROTO, ŽE PORUŠOVALI KOMUNISTICKÉ ZÁKONY, ALE PRÁVĚ PROTO, ŽE JE DODRŽOVALI!!!

13. V ROCE 1990 MOHLI VŠICHNI PO 42 LETECH KOMUNISTICKÉ DIKTATURY NA START, ALE NE ZA ROVNÝCH PODMÍNEK. ZATÍM CO VĚTŠINA PŘIJELA NA START NA KOLOBĚŽKÁCH, NĚKTEŘÍ TAM UŽ ČEKALI V MERCEDESECH. A MOHLI SPOLU SVOBODNĚ SOUTĚŽIT, KDO Z NICH JE LEPŠÍ.


14.
V TÉTO PODVODNÉ SOUTĚŽI NEZVÍTĚZILI TI NEJLEPŠÍ, ALE TI, KDO SE DOKÁZALI V DOBÁCH KOMUNISTICKÉ DIKTATURY A SOVĚTSKÉ OKUPACE PROKOLABOROVAT DO NEJVÝHODNĚJŠÍCH POSIC. PAK OVŠEM ŠPATNÍ A BEZCHARAKTERNÍ KOMUNISTIČTÍ PODNIKATELÉ, VYBAVENÍ VŠAK MILIONY A MILIARDAMI DOMÁCÍHO I ZAHRANIČNÍHO PŮVODU, SNADNO PŘEVÁLCOVALI I VELMI DOBRÉ ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE, PODNIKAJÍCÍ OVŠEM BEZ KAPITÁLU. HAVLOVSKÁ „BLBÁ NÁLADA“ VYRŮSTÁ VE SKUTEČNOSTI Z TOHOTO PODVODU, SPÁCHANÉHO VE JMÉNU VÁCLAVA HAVLA NA TÉTO SPOLEČNOSTI.


15. KOMUNISMUS JE SPIKNUTÍ NESCHOPNÝCH SE VŠEHOSCHOPNÝMI. TO, CO DNES VIDÍME KOLEM SEBE, JE JENOM JEHO POKRAČOVÁNÍ.


16. NAŠE ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÁ ORIENTACE VYCHÁZÍ Z TĚCHTO ZKUŠENOSTÍ:

SOCIALISMUS ZATÍM PROKÁZAL, ŽE JE SCHOPEN VYTVOŘIT SPOLEČNOST NESPRAVEDLIVÉ A VÝVOJ UMRTVUJÍCÍ ROVNOSTI V CHUDOBĚ.

 

 

KAPITALISMUS ROVNÉ SOUTĚŽE ZATÍM DOKÁZAL, ŽE JE SCHOPEN VYTVOŘIT SPOLEČNOST SPRAVEDLIVÉ A VÝVOJ OŽIVUJÍCÍ NEROVNOSTI V BOHATSTVÍ.


KAŽDÝ BY SE MĚL PODLE TOHO ROZHODNOUT.

 

Necenzurované noviny 01/1999

 

Kontakt:

Petr Cibulka/Necenzurované noviny/Pravý Blok,

110 00 Praha 1, Václavské nám. 17,

tel.: 02 / 22 24 58 05,

tel./fax: 02 / 24 23 34 10

e-mail: petr@cibulka.cz,

www.cibulka.cz, www.cibulka.com