Proč jsem chtěla odvolat Chmelíčka

Podklady, které jsem vypracovala pro zasedání Rady ČT v průběhu mého funkčního období od května 2000 a které v konečném důsledku vedly k odvolání generálního ředitele ČT Mgr. Dušana Chmelíčka.

Vydáno dne (5.1.2001) / rubrika RE-MEDIA

 

Podklady pro jednání Rady ČT, na základě kterých vyvodila nutnost odvolat z funkce GŘ Mgr. Dušana Chmelíčka, které jsem pro toto jednání zpracovala.  

 

Špatná a chaotická personální politika:

Ukvapené odvolání moderátora pořadu V pravé poledne R. Proroka v květnu 2000.

Kauza Šámal, protestní petice pracovníků RZ a propuštění Z. Šámala

Kauza Hodač, rezignace Hodače

Podle GŘ byli všichni „muži na svém místě“   ještě 14 dnů před odchodem z ČT, následná profesní dehonestace těchto osob ve sdělovacích prostředcích. 

   
Neplnění projektu:

Statut České televize - termín  28. 2. 2000 - dosud nesplněn, v srpnu 2000 obviněna ze ztráty návrhu Statutu tajemnice Rady ČT. Statut není do dnešního dne zpracován do podoby, která by umožnila jeho přijetí.

Organizační řád a navazující dokumenty

– termín 31. 3. 2000 -nesplněno

Pravidla pro nezávislé producenty – termín 28. 4. 2000 - nesplněno 

Pravidla pro tvorbu vysílacího schématu – termín 31. 3. 2000

- nesplněno

Občanský a etický panel zanikl a nevyvíjí činnost, což je v rozporu s platným Statutem ČT.

         
Nejsou stanoveny  jasné cíle programové koncepce, nikde nebyly formulovány. Od dubna 2000 pracuje výhradně na přípravě vysílacího schématu skupina čtyř lidí a přesto do dnešního dne nebylo Radě ČT předložené vysílací schéma a výrobní úkol. Vysílací schéma a výrobní úkol jsou nezbytné pro posouzení navrhovaného rozpočtu.

Po resignaci J. Hodače  není do dnešního dne jmenován ředitel zpravodajství. V redakci zpravodajství stále přetrvávají negativní tendence, které GŘ popsal ve svém vítězném projektu.

 

Správně (v projektu GŘ) pojmenovaný izolacionismus byl posledními Chmelíčkovými kroky posílen, špatné bylo dále zakonzervováno.

 

 

Nehospodárnost

V červenci došlo k zastavení natáčení sitcomu Píplmítři, a to 40 hodin před natáčením. Tímto pozdním rozhodnutím  Česká televize  doslova vyhodila částku 4,5 milionu korun, přestože škody mohly být eliminovány, protože pilotní díl tohoto sitcomu byl k dispozici od ledna 2000.

 

Nečestné jednání s Radou ČT

Na zasedání 3. 11. 2000 GŘ souhlasil se všemi námitkami a výhradami členů rady ke kvalitě zpravodajství dne 26. 9. 2000 (zasedání MMF, pořad Naostro) a sám si žádal ostrou formulaci  zápisu, kterým by mohl podpořit plánované  kroky vedoucí ke zkvalitnění práce tohoto útvaru. Rada České televize dodnes nepochopila, ve které chvíli a co vyvolalo změnu chování a názoru generálního ředitele, že reagoval svým odmítavým vyjádřením k zápisu. Rada České televize konstatuje, že generální ředitel Chmelíček tímto nepoctivým chováním velmi narušil důvěru jednotlivých členů, nezbytnou pro kvalitu spolupráce…

 

 

Neinformování Rady ČT

Rada České televize se dověděla prostřednictvím sdělovacích prostředků, že firma Telecom získala zakázku České televize  na přenos televizního signálu v řádu několika desítek milionu. Rada České televize, přestože je kontrolním orgánem hospodaření této instituce, přestože schvaluje rozpočet a závěrečný účet České televize, nebyla informována ani o vyhlášení veřejné soutěže ani o způsobu výběru vítězné firmy. Rada České televize považuje za velmi závažný nedostatek skutečnost, že se o důležitých rozhodnutích, týkajících se České televize, dovídá opakovaně ze sdělovacích prostředků, nikoli prostřednictvím generálního ředitele.

           
GŘ D. Chmelíček v mnoha případech (Prorok , Hodač, Telecom, Konference ČT...) neinformuje Radu ČT,  záměrně  brání výkonu její kontrolní funkce.

 

 

Manažerské selhání

Na svém zasedání 21. 10. 2000 Rada ČT konstatovala, že generální ředitel    D. Chmelíček  v kauze „Sazka“  manažersky selhal a vážně tím ohrozil důvěryhodnost a nezávislost instituce veřejnoprávního vysílání.

 

 

Finanční oblast

Rada České televize není schopná plnit svou kontrolní funkci, protože ze strany vedení není ochota předkládat Radě ČT ke kontrole vyžádané  dokumenty. Pokud již k předložení dokumentů dojde, jsou záměrně předložené neúplné údaje, ze kterých nelze fundovaně posoudit hospodaření. Rada ČT si vyžádala hospodaření ČT za období 1-7 2000 a pro srovnání rovněž hospodaření za stejné období r. 1999. Při srovnání těchto dokumentů zjistila tyto závěry:

 

 

V roce 2000 chybí rozvaha a výkaz zisků a ztrát

Rozklíčovat nakoupené služby a ostatní náklady ve výkazu zisků a ztrát.

Přehled pohledávek podle splatnosti (do splatnosti, po splatnosti do 30, 90, 180, 365, nad 365 dnů).

 

 

Podmínky podnikové spořitelny

Chybí popis investic (dle typu majetku (mov., nemov., práva, software, ....))

PAK LZE UDĚLAT FUNDOVANĚJŠÍ PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ

 

 

Poznámky ke zprávám o výsledku hospodaření ČT 1-7/1999 a 1-7/2000

Tučnou kurzívou označeny „podivné věci“

Obyčejnou kurzívou označeny „pozitivní věci“

 

 

Odvysílaný program:

 

 

ČT 1 celkem  

1999 - 5148,2 hodin, t.j. 214,5 dne (v roce 1999 bylo 213 dnů do 31.7.)

2000 - 5167,1 hodin, t.j. 215,3 dne (v roce 2000 bylo 214 dnů do 31.7.)

 

 

Po očištění od vlivu dnů došlo k poklesu odvysílaného programu u ČT1 o 0,1%. Pravděpodobně hodiny celkem znamenají hodiny odvysílaného programu vysílaného ve stejném čase (např. TS Brno a ČT Praha), protože bylo odvysíláno více hodin, než v daném období bylo.

 

 

ČT 2 celkem  

1999 - 4959,8 hodin, t.j. 206,7 dne (v roce 1999 bylo 213 dnů do 31.7.)

2000 -  5105,1 hodin, t.j. 212,7 dne (v roce 2000 bylo 214 dnů do 31.7.)

 

Po očištění od vlivu dnů došlo u ČT2 k nárůstu odvysílaného programu o 2,4%

 

Televizní výroba - došlo k poklesu objemu výroby programu (o 0,4 %) a objemu nakupovaných pořadů (o 4,3%)

Počet zaměstnanců poklesl o 2,5%

 

Investice nelze porovnávat, není známa jejich struktura (objem narostl u hmotných i nehmotných investic)

 

 

Výnosy

TV poplatky mírný pokles o 0,3%

odvysílané reklamy nárůst o 11,9% (není znám poměr reklamního času v roce 2000, v roce 1999 činil 0,9%)

teletext a teleshopping pokles o 12,4%

reklama + teletext + teleshopping dohromady nárůst o 10,9%

sponzoring nárůst o 76,3%

 

 

U cenných papírů

Není uvedeno, jaké směnky byly nakoupeny.

 

 

Pohledávky za odběrateli

 

Po lhůtě splatnosti rok 2000 (je s podivem, že ČT Praha nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti, když Brno i Ostrava mají dohromady téměř 7 mil. Kč, asi umí v Praze skvěle hospodařit).

V roce 2000 chybí výkaz zisků a ztrát (str. 7-8 roku 1999), rozvaha (str. 9-11 roku 1999) a dále CASH FLOW, takže není možné udělat srovnání.

K úrokům nákladovým  - ČT nemá úvěr – úrokové náklady - spořitelna?

 

Externí náklady

 

Útvar GŘ přečerpal o 6,9% náklady (téměř jako jediný), ostatní útvary měly lepší hospodaření (tj. lepší hospodářský výsledek oproti plánu)

 

 

Interní náklady

 

Hospodářský výsledek nenulový, možná díky zahrnutí interních výnosů do pořizovací ceny majetku (výroby).

 

Rada České televize si vyžádala náklady sekretariátu GŘ a opět ji byl dodán pouze souhrn nákladů, přestože zápisem žádala rozklad na prvotní doklady. Tento souhrn byl dodán  bez příslušných komentářů.

 

 

Sekretariát GŘ 01. – 09. 2000 – přečerpání nákladů

22 pracovníků mzdově začleněných pod tento útvar, z toho 4 až od dubna 2000 mzdy 16 582 000 - z toho mimořádné odměny 3 000 000 - náklady na reprezentaci  274 000,-

 

1. Vyžádat soupis pracovníků, kteří jsou součástí mzdových nákladů, pracovní zařazení a úvazky, smlouvy o dílo.

2. Finanční rozklad mzdových nákladů účet 421110, na kopie prvotních dokladů

3. mimořádných odměn účet 421140, na kopie prvotních dokladů

4. odměn k životnímu a pracovnímu jubileu účet 421160, na kopie prvotní doklady

5. ostatní odměny účet 421270, na prvotní doklady

6. Vyžádat soupis DHIM od 1000,- Kč nakoupené od 1. 1. 2000

7. Vyžádat veškeré smlouvy od 1. 1. 2000 od 100 000,-

8. Soupis firem spolupracujících s ČT a popis činností

9. Vyúčtování plateb za občerstvení z reprefondu

 

Náklad. druh 418840 - sledování TV pořadů (jméno externího pracovníka neuvádíme, ale  členům Rady ČT je známe) 

 

Vyžádat smlouvu a plnění. Proč je stejný druh práce účtován pokaždé na jiný účet? Přes tento účet účtovány platby: 

30.4. - 10 000,-
30.4. - 40 000,-
31.5. - 10 000,-
30.6. - 10 000.-
09.6. - 10 000,-
18.7. - 10 000,-
24.7. - 10 000,-
31.7. - 10 000,-
18.8. - 10 000,-
06.9. - 15 000,-
29.9. - 10 000,-
29.9. - 5 000,-
—————————————
celkem - 150 000,-

 

Přes účet - 418990 – ostatní služby

29.2. - 10 000,-
29.2. - 10 000,-
24.5. - 10 000,-
25.4. - 10 000,-
18.4. - 10 000,-
—————————————
celkem - 50 000,-

 

Účet 418860 - právní a poradenská činnost

 

Vyžádat smlouvy – proč ČT používá právních služeb, když disponuje právním útvarem?   
                                       
45 000,- právní poradenství  fa. 3002006437

11 980,90 - notářské úkony fa. 3002003042

72 930,- kontrola datové ochr. fa. 3002021178

           

 

Kterým osobám je tímto útvarem hrazen provoz mobilu. Proč se některá jména při vyúčtování objevují jen někdy a jiná zase několikrát ve stejném měsíci.

 

U některých pořadů nejsou vytvořeny vůbec rozpočty.

 

Neúplnost dat v systému Sap/R3

Technologie Sap/R3 (investice za 150 mil.) není k ničemu, jestliže do ní nejsou dodávané data.     

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2001:

Rada ČT vrací návrh rozpočtu finančnímu řediteli  k přepracování a trvá na sestavení vyrovnaného rozpočtu, jak bylo odsouhlaseno na zasedání dne 19. 9. 2000

Rada ČT nepodceňuje vlivy, jimiž finanční ředitel zdůvodňuje vyšší náklady, ale tyto vlivy je možné eliminovat a vyrovnaného rozpočtu je možné docílit strukturálními a institucionálními změnami, hospodárnějším přístupem a přísnou finanční disciplínou.

Dokumenty nezbytné pro posouzení rozpočtu, které nám nebyly dodány:

 

 

Vyžádat:

1. Schválený plán na rok 2000 (původní a odsouhlasený Radou ČT)

2. Průběh změn původního prováděcího plánu za r. 2000
3. Schválené vysílací schéma na 2001

4. Organizační změny v průběhu roku 2000 (sloučení útvaru, mzdové začlenění pracovníků pod jiný útvar atd.)

5. Schválený výrobní úkol 2001 (nové formáty, rozpočtové plány na pořad )

6. Plán investic na 2001, schválený plán investic 2000 a plnění (popis investic mov., nemov., práva, software)

7. Plán generálních oprav 2001 – schválený plán oprav rok 2000 a plnění

8. Struktura nákladů podle činností  - schválený plán na rok 2000 a očekávána skutečnost 2000

9. Podrobný popis vytvořených zdrojů na krytí ztráty 455 mil.

 

 

Proč není možné schválit rozpočet.

1. Nedodané materiály nezbytné pro posouzení (viz výše)

 

2. Uváděné vlivy, které ovlivňují   zvýšené náklady, jsou zpochybnitelné. Novela zákoníku práce - návrh na zvýšení pracovních míst o 89 pracovníků, tím nárůst mzdových prostředků o 94 mil. Doporučujeme řešit reorganizaci práce,  navíc se chystá novela, která tento stav upraví. Stejné problémy nastaly ve zdravotnictví a jiných odvětvích a nikde tuto situaci neřeší nárůstem pracovníků.

 

Jednorázový výnos 2000 likvidace ČT Invest 169 mil. Tento výnos je možné vykompenzovat nákladem 150 mil. na olympiádu v roku 2000, která v r. 2001 není

 

Výrobní úkol, který má novou kvalitu  208 mil. – Nová kvalita nelze posoudit, výrobní úkol nediskutován a nedodán.Úspor je možné dosáhnout hospodárným nakládáním se  svěřenými prostředky. Lze doložit (náklady  Katovna, Sněží, Nedej se), že rozpočty jsou nadsazené a je možné docílit úspor 20 %.

 

Pokud budeme počítat s „neveřejným tajemstvím vratek“, které v současné době údajně  dosahují až 50 % (dříve se tomu říkalo desátky, protože to bylo 10 – 15 % kontrahované rozpočtové ceny), není potřeba navýšení. Na tyto finanční operace  není možné sehnat důkazy, protože se jedná o korupční činnost v souvislosti s přijetím projektu, ale můžeme trvat na snížení rozpočtu na celou kapitolu výroby o 20%. Což činí 240 mil.

 

Vliv předpokládané inflace 4,7 % -   inflace je nízká a je možné její vliv potlačit vyšší produktivitou a efektivním hospodařením.

 

Jediný neovlivnitelný  vliv je zpoplatnění kmitočtů 10 mil. – až budeme mít rozpis investic a oprav a další dokumenty nezbytné pro posouzení rozpočtu, můžeme hledat další rezervy. Rozpočet je možné sestavit vyrovnaný.

Proč jsou plánované výnosy ze Sazky a. s.   na r. 2001 pouze 58 850 000, když v souvislosti s reportáži Klekánice se hovořilo o částce 90 mil.??

 

 

L. Paluska finančním ředitelem 1993 - duben 1998, březen 2000 - dosud

 

            
Zvyšování nákladů, rozsáhle prodeje majetku, velmi diskutabilní založení akciové společnosti ČT INVEST a. s. Společnost ČT INVEST a. s. založena v r.1993  - pronájem nemovitosti s vyjímkou par. 4  živ. zákona. Předseda I. Mathé, v představenstvu firmy L. Paluska  od 17. 2. 1992 – 27. 1. 1999,    Puchalský a Chmelíček od 27. 1. 1999.

M. Kralert - finanční ředitel s nástupem Puchalského 1998 – 1999 - snižování nákladů, zvyšování rezerv a výnosů, snižování počtu zaměstnanců. Společnost ČT INVEST navrhl k likvidaci.

S nástupem Chmelíčka se vrátil Paluska, Pitteman, Kučera, Mullerová a další Matheho lidé a  začalo se opět s nehospodárnou finanční politikou.V roce 2000 snižování objemu výroby o 4.8 %, zvyšování nákladů v servisních útvarech - sekretariát GŘ přečerpal náklady na mzdy a reprezentaci v průměru o 11 %, zvýšení počtu zaměstnanců v roce 2000 o 10 osob.

 

Sporná smlouva, kterou uzavřel D. Chmelíček 19. 9. 1999, jako ředitel útvaru strategie (tento útvar zrušil, jakmile nastoupil do funkce GŘ) s firmou Plaut Consulting na analýzu řídících procesů v době, kdy implementace informační technologie SAP/R3 vstupovala do své závěrečné fáze na 2 mil. + DPH. Tato analýza se zadává v počáteční fázi a je součástí projektu.

Barterová smlouva s týdeníkem Respekt  na vzájemné plnění ve výši 1,5 mil. Vyžádat doklady o plnění. 

 

Forenzní audit od roku 1993 je nezbytnou nutností, doporučit sněmovně změnu zákona v tom, aby tato instituce byla zařazena pod přímou kontrolu NKU.

Jana Dědečková