Trestí oznámení

 

Obvodnímu prokurátorovi

pro Prahu 1

Ovocný trh 14

110 00  PRAHA 1

 

Věc: Trestní oznámení pro trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku, pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku a trestný čin podvodu.

 

Podáváme trestní oznámení na ing. Zdenka Porybného, předsedu představenstva akciové společnosti BORGIS, se sídlem Na Florenci 19, Praha 1, bývalého ředitele Vydavatelství Florenc se sídlem tamtéž, pro výše uvedené trestné činy, kterých se dopustil podle našeho názoru níže uvedeným způsobem.

Pro vyjasnění některých souvislostí považujeme za nutné uvést rovněž následující:

Dne 14. 11. 1989 došlo k uzavření hospodářské smlouvy o dodávce, odběru a rozšiřování periodického tisku mezi Vydavatelstvím ÚV KSČ RUDÉ PRÁVO, Na Poříčí 30, 112 86 Praha 1 a PNS - ústřední expedice a dovoz tisku Praha, Jindřišská 14, 125 05  Praha 1. Na základě politického vývoje v naší zemi bylo zřízeno ke dni 1. 2. 1990 Vydavatelství RUDÉ PRÁVO se sídlem Na Florenci 19, Praha 1. Ředitelem této organizace se stal ing. Zdeněk Porybný. Vydavatelství Rudé právo se však již v první polovině roku přejmenovalo na VYDAVATELSTVÍ FLORENC, jehož ředitelem byl nadále ing. Zdeněk Porybný.

Dne 6. 9. 1990 byla založena akciová společnost BORGIS, předsedou představenstva se stal ing. Zdeněk Porybný.

V době, kdy byl ing. Zdeněk Porybný ředitelem Vydavatelství FLORENC a současně předsedou představenstva a. s. BORGIS byla uzavřena podnikem Vydavatelství Florenc smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Typografií, tiskařské závody Praha, Na Poříčí 30, Praha 1, ke dni 1. 11. 1990, avšak po té byla uzavřena stejná smlouva o nájmu stejných nebytových prostor, avšak nájemcem v tomto případě byla a. s. BORGIS. Tato smlouva byl uzavřena ke dni 1. 1. 1991.

Dne 27. 12. 1990 ing. Porybný za a. s. BORGIS uzavřel smlouvu o dodávce, odběru a rozšiřování periodického tisku s organizací PNS - Ústřední expedice a dovoz tisku Praha na titul RUDÉ PRÁVO bez jakéhokoliv dalšího rozlišení názvu.

Dne 29. 12. 1990 uzavřel ing. Porybný ještě jako ředitel Vydavatelství Florenc, avšak za a. s. BORGIS s podnikem Vydavatelství FLORENC zastoupeným panem Michalem Rižákem, v té době současně členem představenstva a. s. BORGIS, hospodářskou smlouvu o dočasném užívání majetku (movitých věcí), avšak bez souhlasu Fed. ministerstva financí nebo jiného státního orgánu. Uzavřením této smlouvy se stalo Vydavatelství FLORENC zcela nefunkční, podstatnou část majetku začala užívat a. s. BORGIS, která začala vydávat RUDÉ PRÁVO místo Vydavatelství FLORENC, nikoliv jako orgán ÚV KSČ, ale jako levicový list, přestože předplatitelé zůstali stejní.

Majetek, který spravovalo Vydavatelství Rudé právo (později Vydavatelství Florenc) patřil KSČ a v současné době je podle příslušných právních předpisů (zákonné opatření FS č. 177/1990 Sb. a č. 363/1990 Sb., zejm. usn. vlády č. 901/1990 a dalších) převzal stát.

Tím, že na základě neplatné smlouvy (nebyla schválena žádným příslušným státním orgánem) začala užívat a. s. BORGIS majetek Vydavatelství Florenc, nemůže nadále toto Vydavatelství vydávat periodický tisk a další publikace a tím dochází současně ke ztrátě, ke škodě čsl. státu, kterou způsobil svým jednáním ing. Porybný, ve výši cca 4 134 000 Kčs měsíčně počínaje dnem 1. 1. 1991.

Všechna výše uvedená tvrzení vyplývají z příloh k tomuto trestnímu oznámení.

Vzhledem k výše uvedenému máme za to, že ing. Z. Porybný spáchal trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku ve smyslu paragrafu 127 tr. zákona, neboť svým jednáním, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy porušil závažným způsobem pravidla hospodářského styku v úmyslu opatřit a. s. BORGIS ve značném rozsahu neoprávněné výhody.

Dále ing. Porybný spáchal trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku ve smyslu paragrafu 255 tr. zák., kterého se dopustil jako ředitel Vydavatelství FLORENC tím, že bez souhlasu příslušných státních orgánů (FMF) uzavřel smlouvu o dočasném užívání majetku a a. s. BORGIS. Tato smlouva byla uzavřena zjevně účelově,neboť v době jejího uzavření byl již ing. Porybný předsedou představenstva a. s. BORGIS.

Současně podle našeho názoru spáchal ing. Porybný trestný čin podvodu ve smyslu paragrafu 250 tr. zák., neboť tím, že uzavřel za a. s. Borgis smlouvu o dodávce, odběru a rozšiřování periodického tisku s organizací PNS na titul RUDÉ PRÁVO bez dalšího rozlišení názvu, PNS nezrušilo předplatitelskou síť, deník Rudé právo vycházel bez jakékoliv přestávky, avšak zisk z vydávání tohoto deníku plynul do a. s. BORGIS.

Z výše uvedených důvodů žádáme, aby proti ing. Zdeňku Porybnému případně dalším odpovědným osobám bylo zahájeno trestní stíhání pro výše uvedené trestné činy, neboť je důvodné podezření, že se těchto trestných činů dopustili.

Současně navrhujeme, aby sud v odsuzujícím rozsudku uložil ing. Porybnému nahradit škodu čsl. státu, kterou vyčíslí v přesné výši orgány činné v trestním řízení.

 

Za Vydavatelství FLORENC

Přemysl B L A H Á K

zmocněnec FMF

pro Vydavatelství FLORENC