Podkarpatští Rusíni

 

Prizri, Bože, iž vysoty, i positi narod naš

Na konci osmdesátých let se Podkarpatská Rus dostala do pohybu. Vznikly základny demokratických organizací Rusínů, Slováků, Maďarů, Němců a Romů. Roku 1990 přešly k otevřené politické a kulturní činnosti. Svaz karpatských Rusínů (název podkarpatští Rusíni byl ukrajinskými úřady zakázán) ve spolupráci s ostatními demokratickými organizacemi jsou spatřovány v povinnosti Kyjeva uznat existenci rusínského národa, přeměnění tzv. Zakarpatské Ukrajiny na Karpatskou republiku, jejíž občané by referendem rozhodli o svém osudu – o svojí samostatnosti, setrvání v nástupnickém státním svazku po přeměně SSSR, nebo o opětném připojení k Československu – tato idea je mezi Rusíny velmi silná.

V říjnu loňského roku Rusíni usilovali o odstoupení a společnou hladovkou poslanců a studentů v Užhorodě vynutili navrácení katedrály pro obnovenou rusínskou řeckokatolickou církev. Svaz karpatských Rusínů požádal moskevskou vládu o zrušení smlouvy mezi ČSR a SSSR z roku 1946 o připojení Podkarpatské Rusi k Ukrajině a uspořádání referenda o dalším osudu země. Obdobný dopis byl zaslán Federálnímu shromáždění a vládě ČSFR.

Reakce na rusínskou iniciativu byly různé. Michail Gorbačov nereagoval. Kyjev zaujal výhrůžný postoj ve stylu „problém rusínského národa neexistuje“. Oficiální místa v Československu se prostřednictvím pana Vondry vyjádřila v tom smyslu, že řešení spočívá v postupném odstraňování hranic. Slovenský ministr pan Demeš otázku připojení Podkarpatské Rusi rezolutně odmítl. Jeho partnerka v české vládě paní Viktorie Hradská svým postojem nepotvrdila profil politika liberálně demokratické strany, kladoucí mimořádný důraz na ochranu menšin. Ani Federální shromáždění nedokázalo adekvátně reagovat. Dosavadní postoj našich nejvyšších orgánů ve vztahu k Ukrajině a Rusínskému národu evokuje appeasement a mnichovanství.

 

Ukrajinské referendum 1.prosince 1991

Ukrajinci se loni v březnovém tzv. Gorbačovově referendu vyslovili pro setrvání v rekonstruovaném státním svazku s dalšími republikami bývalého SSSR. Definitivní pád bolševismu po nezdařeném moskevském srpnovém puči vedl také k zániku ukrajinské odnože KSSS, jejímž prvním tajemníkem byl Leonid Kravčuk. Ve snaze zůstat se svými aparátčíky u moci bez jakýchkoliv skrupulí transformoval marxismus-leninismus a jeho ideu o výlučnosti SSSR v ukrajinský národní mýtus. Jeho nebezpečnost spočívá v nedostatku vlastní dějinné identity, ochotném přisvojení Stalinem nakreslených hranic (hranice Ukrajiny nejsou historicky zakotveny) a v odvolání se na přirozené právní teorie národního sebeurčení s územními nároky vůči Polsku, Československu (východní Slovensko včetně Prešovska), Rumunsku bez zřetele k historickým skutečnostem a právům národů a menšin na Stalinem vymezeném ukrajinském území. Snaha upevnit pozice komunistického aparátu a vlastní moc vedla Kravčuka k vyhlášení dnešního referenda, tentokrát jen na území Ukrajiny, s cílem dosáhnout potlesku světové demokratické veřejnosti jako kdysi Hitler v Sárském referendu, které mělo být rovněž potvrzením Stalinových hranic. Kampaň byla podpořena vypjatým nacionalismem, hrou na jadernou kartu, proklamacemi o silné armádě, skrytým tlakem na neukrajinské národy a národnosti. Odpor Rusínů byl Kravčukem za mlčení našich vlád a zákonodárných sborů eliminován v listopadu osobním nátlakem na zděděné komunistické poslance „Zakarpatské oblasti“, kteří bez problémů přistoupili na požadavky svého bývalého prvního tajemníka KSSS Ukrajiny a pro vylepšení jeho „image“ před světem v referendu kromě celoukrajinské otázky po samostatnosti Ukrajiny připojili na Podkarpatské Rusi Kravčukem schválenou či doporučenou podotázku o autonomii Podkarpatské Rusi v rámci Ukrajiny. Jiné možnosti nebyly! Naděje ukrajinského národa upřené k Praze stejně jako v roce 1946 byly zklamány, přestože vláda a zákonodárné sbory měly dostatek informací, které veřejnosti zůstaly utajeny!!!

Kromě již zmíněného dopisu Svazu Karpatských Rusínů se věci velmi angažovaly zahraniční rusínské organizace nejen darem Warholových děl vlasti. Představitelé společnosti přátel Podkarpatské Rusi byli přijati kanceláří prezidenta ČSFR (panem Vondrou), dosáhli přijetí ve Federálním shromáždění, v české vládě a v České národní radě. V říjnu 1991 adresovali Federálnímu shromáždění Memorandum důkladně objasňující problémy rusínského národa a jeho nezadatelné právo rozhodnout o vlastním osudu bez machinací Kravčuka a prokyjevských komunistických kolaborantů.

Memorandum o rusínské otázce zůstalo bez odpovědi. Naše politická reprezentace kvitovala s potěšením Kravčukův obrat k tezi o „občanském státě“ a naší ekonomické reformě jako vzoru, napodobila maďarskou vládu v otázce otevření našeho konzulátu v Užhorodě. Návštěva pana Pitharta v Kyjevě svými výsledky připomíná spíše bedekr víkendových cest. Veřejná vystoupení politiků se vyznačovala podprůměrnými znalostmi i komunistické historiografie a komunistických spisovatelů z doby jejich svazáckých maturit. Výrok federálního činitele !Podkarpatská Rus nikdy nepatřila k Československu“, učiněný před novináři, je patřičný pro absolventa sovětského školství nebo svědčí o mdlém duchu jeho autora.

 

Slovenská karta

Otázka Podkarpatské Rusi rozšiřuje souvislosti hry slovenských politiků o Slovensko a slovenskou hru Slováků se Slovenskem.

V dějinách Československé republiky byla otázka Slovenska eskalována vždy v souvislosti s pokusy některých velmocí o změnu sfér vlivu na evropském kontinentě, v nichž náš geopolitický význam vymezil s typickou pruskou lakoničností a drsností Otto von Bismarck jako „srdce Evropy“. V destabilizaci Českoslvoenska dosud měli slovenští politikové (nikoliv slovenský národ) klíčovou roli. Pro Hitlera ji hráli Hlinkovci, pro Stalina v době hrozby osvobození Prahy generálem Pattonem měli navázat na fašistický slovenský štát komunisté.

V současnosti není jasné, je-li už opuštěna politika Jalty, která nás ponechala východoevropskému vlivu. Tyto nejasnosti vyvolává neochota NATO dát nám bezpečné garance a přiznat členství , stanovisko slovenského ministra Demeše k rusínské otázce a zejména vývoj na Slovensku po listopadu 1989, kdy původní občanskou orientaci vývoje (každý z nás si určitě pamatuje výrok slovenského herce ve Vinohradském divadle z počátku prosince 1989 „ani jsem nevěděl, jak vás mám, Češi, rád“, který u televizorů v silném citovém pohnutí opětovalo milióny českých diváků) vystřídala na přelomu února a března 1990 pod taktovkou pohrobků Ďurčanského a lidí v režii KGB (jíž tužby Rusínů byly známé stejně jako Moskvě a Kyjevu) dodnes trvající vlna nacionalismu, separatismu a čechobijství, hyzdící sprejovými projevy mnohé ulice, veřejná prostranství a nádražní budovy na Slovensku (například v Žilině, kde je po setmění nebezpečné hovořit česky).

Neexistence výkonné federální zpravodajské služby spolu s utajováním lustrací nedovoluje hru o Slovensko věcně rozkrýt z hlediska finančních zdrojů, infiltrace agenturami StB, KSČ a KGB a dlouhodobých cílů SSSR-SNS i se zřetelem k rusínské otázce. Zdá se, že si česká politika dosud plně neuvědomuje, že po zhroucení bipolárního chápání světa, zděděného po druhé světové válce, se soudobý nacionalismus a balkánská otázka staly hrozbou i pro základ versailleského systému, potvrzujícího existenci československého státu a místo rusínského národa ve střední Evropě. Skutečnost, že velká část slovenských politiků tato fakta slovenskému národu upírá a odmítá vzít na vědomí nás nezbavuje morální podpovědnosti za středoevtopský vývoj. Naše cesta do Evropy nevede přes Německo, nýbrž skrze střední Evropu a naše morální úkoly v ní.

 

Morální povinnost Čechů a Slováků

Úvahy rusínského národa o připojení k Československu spolu s tajnými sondami představitelů Bukoviny a Haliče o možnostech vstupu do Československé republiky, kterou považují za dědičku habsburské monarchie, jsou historickým a morálním vítězstvím Tomáše Garigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše, k němuž se nesmí Češi a Slováci otočit zády, nechtějí-li se zbavit svých dějin a smyslu existence. Nejsme povinni a nesmíme na Ukrajině žádat navrácení podkarpatské Rusi, naše morální povinnost spočívá v podpoře práva na sebeurčení rusínského národa. Právo rozhodnout o sobě samém bylo Rusínům vzato násilím a naší zradou. Těm politikům, kteří to nechápou, musíme dokázat říct Cromwellovo krédo: „Ve jménu božím, jděte!“ a vzít na sebe důsledky svobodného rozhodnutí rusínského národa.