--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Placák Petr č.: 1048
Název: Malý Muk
Zdroj: NN Ročník........: 0002/011 Str.: 002
Vyšlo: 01.01.1992 Datum události: . . Rok: 1992
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Ve druhé polovině roku 1989 se na čs. scéně objevila nová iniciativa zvaná MOST. Tvořili ji redaktor svazáckého časopisu Mladý svět Michal Horáček a hudebník Michael Kocáb, který v roce 1983 na přání StB ukončil (jako její vedoucí) činnost rockové skupiny Pražský výběr. Sepsali prohlášení, se kterým se prostřednictvím rezidenta StB Oskara Krejčího obrátili na předsedu federální vlády Ladislava Adamce. První setkání MOSTu sAdamcem se uskutečnilo, údajně náhodou, ve foyeru Nové scény ND v září 1989. Po 17. listopadu tato iniciativa zprostředkovala kontakt mezi Ladislavem Adamcem a Václavem Havlem (setkání O. Krejčí-MOST - 18. 11. 1989 a následně s Adamcem). Zatímco Michal Horáček sepsal své paměti protagonisty

sametové revoluce a začal se věnovat byznysu (sázková kancelář FORTUNA - už dlouho před listopadem byla černá sázková kancelář vChuchli pod kontrolou StB ), nastoupil Michael Kocáb dráhu politika. Zasadil se o brzký odchod sovětských vojsk za sovětských podmínek a stal se tak rázem miláčkem davů. Tato jeho zásluha však poněkud pobledne, když zjistíme, že to byl právě Kocáb, kdo vehementně prosazoval prosovětskou tzv. nultou variantu při majetkovém vyrovnání mezi Československem a bývalým SSSR, která je přímo výsměchem skutečnosti, že jsme byli 20 let SSSR okupováni a rabováni ("nultá varianta" znamená, že nikdo nikomu nic neplatí a čs. strana se navíc zavázala jenom letos dodat do Ruska zdarma stavební materiál za 300 mil. korun na výstavbu bytů ruským důstojníkům!).

Nemusíme zrovna předpokládat,že Michael Kocáb je gauner ve službách KGB, ale jistě to je šikovný Čech (dnes člen správní rady akciové společnosti Montované stavby plus jeho projekt milovického letiště, ve kterém jde o miliardy dolarů), který jako tisíce jiných úspěšně proplouval minulým režimem - navíc s aureolou zakázaného Pražského výběru. Byl jedním z mnoha, kteří se angažovali v oficiální kultuře a kteří za tuto svou výsadu museli více či méně zobat komunistickým úřadům z ruky. Podívejme se, co nám otom vypovídají policejní archívy. V záznamu o provedeném kontaktu s KTS "MUK" (policejní značka Kocába) z března roku 1985 se píše : "Kotázce spolupráce sorgány MV se vyjádřil vyhýbavě v tom smyslu, že původní důvody spolupráce pominuly a v budoucnu uvažuje o vystěhování do USA za manželkou, která nemá zájem žít trvale v ČSSR. Otázkou spolupráce se však bude nadále zabývat a je ochoten informovat ohudebních skupinách, které podle jeho názoru kazí pověst rokové hudby."

Na konci záznamu pak operativní pracovník kpt. Doskočil navrhuje: "V případě vystěhování KTS jeho osobu v prostředí hudebníků zkompromitovat s využitím vlastnoručně podepsané nabídky ke spolupráci s MV."

Obdobný záznam ze září roku 1987 praví: "Se jmenovaným bylo uskutečněno několik operativních pohovorů, v průběhu kterých dal najevo, že je ochoten být ve styku s orgány MV a tyto informovat o negativních jevech v prostředí tzv. volné mládeže a v prostředí pražských hudebních skupin."

Kpt. Bělohlávek pak v záznamu konstatuje, že se projevila neserióznost KTS, který sympatizuje s těmito hudebními skupinami, které jsou předmětem zájmu MV a navrhuje spis KTS "MUK" ukončit a soustředěné materiály uložit do archívu MV na dobu 5 let. Prohlášení Michaela Kocába před StB je klasickou ukázkou toho, jakým způsobem si bývalý režim zavazoval všechny ty, kterým pak milostivě umožnil vylézt na jeviště, na obrazovku nebo třeba složit hudbu k nějakému filmu. Slova vložená do Kocábových úst zřejmě nějakým příslušníkem StB jsou skutečně ďábelská - jako sám minulý režim: "Já, Michael Kocáb - nar. 28. 7. 1954, vedoucí bývalé hudební beatové skupiny PRAŽSKÝ VÝBĚR prohlašuji před příslušníky Československé kontrarozvědky Federálního ministerstva vnitra, že v případě umožnění veřejného vystupování hudební beatové skupiny pod názvem "ROPOTÁMO",.. nezneužiji veřejné hudební produkce k ovlivňování protispolečensky orientovaných nálad, šíření myšlenek v duchu pacifismu a k propagaci kapitalistického způsobu života... Dále prohlašuji, že pomlčím před všemi nepovolanými osobami, kterými jsou rodinní příslušníci, rodiče, kamarádi, ale i jiní příslušníci Sboru národní bezpečnosti (?!) o všech těchto shora uvedených skutečnostech a rovněž nezneužiji dané důvěry k páchání trestné činnosti. Osobně budu zabraňovat případné infikaci hudební tvorby jinými hudebními skupinami, které se dopouštějí negativní činnosti spočívající ve skrytých invektivách vůči kulturní politice KSČ a socialistickému způsobu života.

Toto své prohlášení stvrzuji vlastnoručním podpisem." Následuje Kocábův podpis. Michael Kocáb byl přímo předurčen k tomu,

aby se stal hrdinou sametové revoluce. Petr Placák