Několik poznámek

 

V našem přehledu se zabýváme –podle našich možností – především složkami Státní bezpečnosti pro boj s vnitřním nepřítelem, tzv. kontrarozvědkou, tedy II. správou SNB (centrála kontrarozvědky v českých zemích) a XII. správou SNB (centrála kontrarozvědky na Slovensku). Obě dvě centrály podléhaly 1. náměstkovi federálního ministra vnitra. V každém kraji pak měly tyto centrály svá předsunutá pracoviště na krajských správách SNB. Příslušník StB byl oficiálně příslušníkem SNB a všechny útvary StB měly také krycí označení jako správy SNB. Příslušníci SNB byli tedy VB i StB. Náčelník krajské správy SNB měl pod sebou dva zástupce, z nichž první byl krajský šéf StB a druhý krajský šéf VB. Z příslušníky StB z krajských správ se občan dostával nejčastěji do styku. V KS SNB byly ještě zahrnuty obvodní nebo okresní správy SNB, které se taktéž skládaly ze složek StB a VB. Příslušníci StB na tomto nejnižším stupni vedli především evidenci „nepřátelských osob“ a při akci NORBERT měli zajišťovat zatýkání těchto osob a jejich transport do koncentračních táborů. Centrála kontrarozvědky (II. správa SNB) operovala především na území Prahy, kde měla na starosti různé ústřední orgány a instituce včetně ministerstev. Působila zde estébácká smetánka a příslušníci této správy patří dnes k nejnebezpečnějším – svou dobrou znalostí ústředních orgánů, tam, kde se nepodařilo personální obsazení (od nejrůznějších náměstků přes sekretářky až po vrátné) z největší části obměnit, státní správu trvale ohrožují. S příslušníky této správy jsme se však mohli setkat při nejrůznějších „běžných“ akcích, kde vypomáhali svým kolegům z krajských správ (hlavně v Praze), protože operativců bylo zvláště v poslední době nedostatek.

Kromě běžných hodností příslušníků SNB (viz dále) měli estébáci ještě zvláštní hodnostní značení podle počtu odsloužených let. Byl to referent, starší referent, starší referent specialista a vedoucí starší referent specialista. Ideovým tvůrcem těchto pochmurných výrazů není nikdo jiný než opravdový specialista na metody výslechu, sovětská NKVD – od ní jsou výrazy převzaty. Pouhým referentem byla většinou jen písařka nebo sekretářka toho kterého oddělení, zatímco šéfem oddělení byl vždy vedoucí starší referent specialista, služebně nejstarší estébák, který mohl mít i nižší hodnost, než některý z jeho podřízených na oddělení.

Tzv. vnitřní skupina na každém oddělení StB měla na starosti administrativní zabezpečení oddělení, vedení protokolů, kurýrní pošty, výdej hajzlpapíru, včetně postu náčelníkovy milenky.

Z „podtitulů“ jednotlivých oddělení jasně vyplývá, co měly v náplni práce a podle toho zde také můžeme hledat toho „svého“ estébáka. 3. oddělení 12. odboru II. správy SNB, tzv. stážisté, stipendisté, bylo oddělení StB zaměřené na zahraniční studenty studující v Československu. V 50. letech bylo na StB oddělení s neuvěřitelným názvem – „bývalí lidé“ (šlo o podnikatele, továrníky atd. včetně jejich rodinných příslušníků, termín opět pochází z ruštiny). Už jen z pouhé struktury StB a ze zaměření jejích jednotlivých složek je zcela evidentní, že šlo o zločineckou organizaci s celospolečenským, plošným pólem působnosti.

Velmi zajímavé jsou tzv. činné zálohy StB – kmenoví příslušníci StB, nasazení na různých ministerstvech a ústředních institucích jako normální zaměstnanci těchto organizací (viz dále). Tito estébáci nedocházeli na vnitro, ani nemuseli mít dlouhou dobu se svou mateřskou institucí spojeni. Jezdili do zahraničí, přijímali zahraniční delegace atd.