--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Ako Mečiar a Kňažko gen.Samela žalovali
Zdroj: NN Ročník........: 0004/025 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1994
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

AKO MEČIAR A KŇAŽKO GEN. SÁMELA ŽALOVALI Motto: "Na to, aby zlo triumfovalo, stačí, keď slušní ľudia neurobia nič"! Nezávislý denník SMER-dnes (a po ňom napr. aj Slovenský východ, Mladá fronta d nes, Práce, Slezkomoravský den) koncom roku 1991 uverejnili časť spomienok gen mjr. v.v. Andreja Sámela pod názvom - ANDREJ PREHOVORIL.

Tento muž sa v roku 1968 zúčastnil komunistami označovaného tzv. Vysočanského zjazdu. Bol autorom prevolania k občanom Slovenska, ktoré aj prečítal. Bolo to v čase, keď jedni vodcovia boli zajatí a DRUHÍ ZRADILI. VYSTÚPIL AJ PROTI REF ERÁTU GUSTÁVA HUSÁKA / moskovské dohody / A NAZVAL HO POČIATKOM NOVÝCH FALZIFI KÁCIÍ

Vylučujú ho z KSČ a po roku 1970 mu odoberú aj pas. Odchádza ako politicky a o bčiansky knokautovaný človek. Štyri roky vykladá vagóny, ďalšie roky je robotn íkom chemickej úpravy vody, neskôr zo zdravotných dôvodov treťoradým referento m.

V novembrových udalostiach roku 1989 vstupuje do VPN a 18. januára 1990 ho vlá da ČSFR menuje do funkcie námestníka FMV a neskôr mu prezident ČSFR udeľuje ho dnosť generálmajora.

Začiatkom roku 1991 odchádza zo svojej funkcie. Dlhé mesiace mlčí vo svojej iz olácii, kým sa nerozhodne otvoriť trinástu komnatu svojich zážitkov-skúseností a prehovoriť. Týmto len uplatnil svoje právo na slobodu slova a prejavu, čo j e bežné v slobodných a demokratických krajinách.

Svoje názory, zážitky, postoje, skúsenosti a úsudky vyjadril z OBÁV O DEMOKRAT ICKÝ VÝVOJ NA SLOVENSKU, čo sa samozrejme "dotklo" niektorých mocných. V spomí nanom seriály otvorene, formou voľného rozprávania približuje občanom svoje kr átke curriculum vitae na FMV a tak objasňuje verejnosti niektoré okolnosti svo jho politického a služobného pôsobenia vo "vysokej politike" v období tesne po zamatovej revolúcii.

Po ukončení seriálu / koncom roku 1991 / boli pánu Sámelovi, /ale aj vydavateľ ovi BePe-PRESS a.s. a šéfredaktorovi SMER-u dnes pánu Ivanovi Bačovi/ doručené dva návrhy na ochranu osobnosti a to pánmi Mečiarom a Kňažkom. Obaja požadujú 1,5 mil. Kčs odškodného za publikované tvrdenia p. Sámela, ktoré sú podľa žal ujúcich pánov v ROZPORE S PRAVDOU. Do tretice na neho podal trestné oznámenie aj p. Viliam Ciklamíni.

Meritum veci vo vzťahu k žalobe pána Milana Kňažka je v tom, že pán Sámel odov zdal vtedajšiemu prezidentovi ČSFR Václavovi Havlovi za prítomnosti jeho porad cu Milana Kňažka informáciu, ktorá sa dotýkala pána Vladimíra Mečiara. Generál Sámel neskôr vyslovil domienku, že uvedenú informáciu "prihral" pán Kňažko pá nu Mečiarovi, čo tento pán považoval za utrhanie na cti. Pán Kňažko podal žalo bu, v ktorej poprel takéto tvrdenie ako nepravdivé, pretože takého stretnutia sa vraj nezúčastnil.

Právny zástupca týchto pánov JUDr. Peter Keltoš tvrdil, že po uverejnení článk ov sa začali prejavovať dôsledky narušenia vzťahu prezidenta Havla k pánu Kňaž kovi, ako poradcovi.

Rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10. 12. 1993 jeho žalobu nea kceptoval a doteraz nenadobudol právnu moc, pretože pán Kňažko od 18. 1. 1994 až po dnes OPAKOVANE ROZSUDOK NEPREVZAL. Ako vidieť, pravdivosť nie je jeho si lnou stránkou, čo s ohľadom na jeho politické ambície možno pokladať za znepok ojujúce.

V tejto súvislosti si pripomeňme myšlienku Štefana Hríba (DE č. 19/1994) v člá nku - Neodolateľné pokušenie antimečiarizmu, že "Hrdý" odchod od Mečiara je dn es výhodný minimálne tak, AKO VČERAJŠIE NÍZKE KLAŇANIE SA PRED NÍM, a ďalej: " Je dokonca faktom, že pre POLITICKÝ ÚSPECH JE NA DNEŠNOM SLOVENSKU VÝHODNEJŠIA VČERAJŠIA KOLABORÁCIA S MEČIAROM, NEŽ JASNÝ A DLHODOBE ARTIKULOVANÝ ODPOR KU VŠETKÉMU, ČO TENTO MUŽ DO VOLIEB 1992 NAPÁCHAL. (koniec citátu). Aby bola ilustrácia úplna musíme v pokračovaní uviesť, že meritum veci v spore Vladimír Mečiar versus Andrej Sámel spočíva zase v tom, že žalobca vyhlásil z a nepravdivé zmienky o personálnej politike na vtedajšom Ministerstve vnútra S R, o význame ventílov od ropy a plynu, o vzniku konfederácie do dvoch rokov a o KONTAKTOCH Vladimíra Mečiara s dôstojníkmi KGB.

Obzvlášt vážne sa Mečiar ohradil proti tým častiam spomienok, v ktorých A. Sám el poukázal na JEHO SKLONY K OSOBNEJ MOCI, najmä pri absencii kontroly, schopn osť klamať a podvádzať, čo veľkí politici by nemali robiť.

Prvá žaloba v roku 1991 bola toho aj odrazom, pretože bola VEĽMI NEKONKRÉTNA a laikovi sa z nej musela krútiť hlava. Právny zástupca žalobcu sa snažil vytvo riť konštrukciu pre požiadavku 1. mil. Kčs odškodného, ako to hodnotil aj žurn alista Milan J. Žitný.

Žaloba bola pre súd NEPRIJATEĽNÁ a preto rozhodnutím zo 4. 3. 1992 ŽALOBU ZAMI ETA. Toto rozhodnutie sa však mení uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. 6. 1992, lebo Okresný súd je povinný vo veci pokračovať s tým, že žalob ca podá nové doplnenie k žalobe.

Žalovaný Andrej Sámel, bez právneho zástupcu, podáva dve vyjadrenia k dotyčnej kauze. Vladimír Mečiar bol 21. 4. 1993 cestou súdu vypočutý v Bratislave, pri čom trval na pôvodnom znení žaloby a doplnil svoju výpoveď o ďalšie námietky v oči pravdivosti obsahu publikovaných článkov. Svoju žalobu rozšíril mimo iné a j vyhlásením, že môže byť smrť fyzická a politická, pričom za politickú považu je činnosť odporcu.

Rozporne si počínal aj tým keď uviedol, že redakcia denníka SMER dnes začala a ko prvá s koordinovaným útokom voči jeho osobe, ktorý mal zdiskreditovať niele n jeho, ale aj celé HZDS. Preto musel on aj jeho hnutie vynaložiť enormné úsil ie vo volebnej kampani, ale vďaka opatreniam voči článkom výrazne zvíťazil. Na druhej strane Mečiar a Kňažko požiadali súd o stiahnutie žaloby voči šéfred aktorovi Ivanovi Bačovi s poukázaním, že voči Andrejovi Sámelovi TRVAJÚ NA ŽAL OBE V PLNOM ROZSAHU. Na pojednávaní Okresného súdu v Banskej Bystrici 24. 8. 1 993 predložil žalovaný vyjadrenia a dôkazy v rozsahu 65 strán so 119 stranami príloh.

Súd potom zaviazal Vladimíra Mečiara aby do šesťdesiatich dní zaujal stanovisk o k dotyčnému vyjadreniu. TO SA ANI PO UPLYNUTÍ VIAC AKO 8 MESIACOV DOPOSIAĽ N ESTALO. Žalovaný Andrej Sámel má totiž k dispozícii nielen množstvo listinných dôkazov, ale aj 30 SVEDKOV NA PODPORU SVOJICH TVRDENÍ.

S ohľadom na tieto, ale aj iné súvislosti, bolo by omylom považovať tento proc es len za osobnú vec generála Sámela. Ide o problém smerovania Slovenska, form ujúcej sa demokracie v tomto štáte, o zákonnosť a tým aj o problém morálnej ob rody našej pospolitosti, ak už nespomíname slobodu tlače s právom na verejný p rejav. Tento názor treba zastávať napriek tomu, že tento spor pretrváva od rev olúcie 1989 - 1990, cez obdobie ČSFR a jej rozpadu, až do dneška, v časoch jes tvovania samostatnej SR.

Žalovaný Andrej Sámel si bol dobre vedomý, že keby bol súhlasil so vstupom voj sk v lete 1968 ako s internacionálnou pomocou, keby to NEBOL POMENOVAL AKO HAN EBNÚ OKUPÁCIU, mohol zotrvať na vysokom poste v mocenskej pyramíde. Taktiež ve ľmi dobre vie, že keby bol konal ako istí páni z istého hnutia nielen po voľbá ch v roku 1992, MOHOL BYŤ AJ VTEDY NA POLITICKOM A MOCENSKOM VÝSLNÍ. Zverejnenie časti spomienok a v nich niekoľko nelichotivých faktov o Mečiarovi a Kňažkovi treba považovať za prejav STATOČNOSTI A PRAVDOVRAVNOSTI A NIE ZA P REJAV POMSTY.

Je smutné, že genmjr. v.v. Andrej Sámel doteraz nebol rehabilitovaný za všetky príkoria, ktoré sa na ňom napáchali. Je nutné, aby sa o tento proces zaujímal a nielen verejnoť, ale aj nezávislí novinári a profesionálni právnici. Faktografické údaje a spomienky pána PhDr. Štefana KOVÁČA z Banskej Bystrice s pracoval:

Vladimír PAVLÍK Dodatok na záver: Redakcia našich novín je ochotná uverejniť dôkazové materiály pána Andreja Sámela.