--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Tichý Jiří
Název: Kupředu, zpátky ni krok
Zdroj: NN Ročník........: 0005/007 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

O těch, kteří podpořili komunistický puč v únoru 1948 K U P Ř E D U , Z P Á T K Y N I K R O K !

Pod tímto titulkem uveřejnilo Rudé právo v den vyvrcholení vládní krize, 25. ú nora 1948, prohlášení významných představitelů československé inteligence a př edních činitelů naší tehdejší kultury. V jeho závěru se praví:

"Voláme vás všechny, mistry i dělníky národní kultury, abyste v této historick é chvíli nezůstali stranou živé národní obce, abyste se výrazně postavili po b ok pracujícího národa. Vstupujte do akčních výborů Národní fronty, pomáhejte z neškodňovat síly temna a zpátečnictví, účastněte se činně při formování pokrok ových sil národa, který zajistí naší krásné zemi šťastnou a dobrou budoucnost. Kupředu, zpátky ni krok!"

Pod prohlášením je těchto 153 podpisů:

Karel Ančerl, dirigent, Zdeněk Ančík, redaktor, Vladěk Antušek, akademický mal íř, Emil Axman, hudební skladatel, Gustav Bareš, redaktor, Felix Bartoš, režis ér, dr. Theodor Bartošek, advokát, Miroslav Barvík, hudební skladatel, prof. i ng. Adolf Benš, architekt, Ladislav Boháč, člen činohry Národního divadla (ND) , Pavel Bojar, spisovatel, Emil Bolek, člen činohry ND, ing. Vlastimil Borek, spisovatel, Vladimír Borský, filmový režisér, Marie Burešová, členka činohry N D, Emil František Burian, režisér, dr. Václav Čejchan, historik, ing. Antonín Černý, architekt, Lumír Čivrný, spisovatel, dr. Vladimír Denkstein, historik u mění, Miloslav Disman, režisér, Václav Dobiáš, hudební skladatel, Jan Drda, sp isovatel, dr. Jaroslav Drtina, knihovník, Antonín Dvořák, režisér, Miloslav Fá bera, spisovatel, Gusta Fučíková, redaktorka, Jiří Frejka, ředitel Městských d ivadel pražských, František Filipovský, člen činohry ND, prof. Alois Fišárek, akademický malíř, Jaroslav Frey, knihovník, Josef Gabriel, akademický malíř, J armila Glazarová, spisovatelka, František Götz, šéf činohry ND, František Gros s, akademický malíř, Josef Gruss, člen činohry ND, Jiří Hájek, divadelní kriti k, MUDr. Vladimír Haškovec, profesor Karlovy univerzity, dr. Bohuslav Havránek , profesor Karlovy univerzity, dr. Vlasta Hilská-Průšková, spisovatelka, dr. A ntonín Hobza, profesor Karlovy univerzity, dr. Adolf Hoffmeister, spisovatel, ing. A. A. Hoch, spisovatel, Vladimír Holan, básník, Míra Holzbachová, Antonín Holzinger, režisér, ing. Karel Honzík, architekt, Jindřich Honzl, režisér ND, Jan Hostan, spisovatel, František Jirousek, akademický malíř, František Jungm ann, předsed Ústřední kulturní komise ÚRO, Jaroslav Kabeš, spisovatel, Františ ek Kaláb, akademický malíř, dr. Arnošt Kolman, profesor Karlovy univerzity, Pe tr Konečný, odb. přednosta ministerstva informací, dr. Jan Kopecký, dramaturg ND, Václav Kopecký, ministr informací, Jiří Kotalík, výtvarný kritik, Pravosla v Kotík, akademický malíř, Marie Koťátková, redaktorka, Ladislav Koubek, posla nec Ústavodárného národního shromáždění, ing. dr. Jiří Koťátko, sekční šéf, in g. Miroslav Kouřil, architekt, dr. Vincenc Kramář, ředitel Národní galerie, Ot omar Krejča, člen Městských divadel pražských, ing. Jiří Kroha, děkan techniky v Brně, Antonín Kurš, režisér, Václav Lacina, spisovatel, Bohuslav Laštovička , generální ředitel Čs. rozhlasu, Karel Lidický, akademický sochař, dr. Jan Lo riš, historik umění, dr. Jiří Jahn, šéf činohry 4. května, Emanuel Jánský, řed itel, Bohumil Machník, člen činohry ND, Marie Majerová, spisovatelka, národní umělkyně, dr. Jan Malík, spisovatel, Bohumil Mathesius, profesor Karlovy unive rzity, dr. Jan Mukařovský, profesor Karlovy univerzity, Josef Munclinger, reži sér opery ND, Miloš Nedbal, člen činohry ND, František Nechvátal, básník, dr. Zdeněk Nejedlý, univerzitní profesor, Stanislav Neumann, člen ND, Vítězslav Ne zval, básník, Jan Noha, básník, dr. Miloslav Novotný, ředitel knihovny Národní ho muzea, dr. Miloš Netoušek, profesor Karlovy univerzity, Karel Nový, spisova tel, Stanislav Lom, spisovatel, Mirko Očadlík, hudební kritik, Ivan Olbracht, spisovatel, národní umělec, Ota Ornest, dramaturg, Arnošt Paderlík, režisér, d r. Jan Pachta, historik, Karel Palouš, režisér, dr. Vladimír Procházka, profes or Karlovy univerzity, dr. Jaromír Pečírka, rektor Vysoké školy umělecko-průmy slové, Ladislav Pešek, člen činohry ND, Jan Pilař, básník, Jindřich Plachta, f ilmový herec, Aleš Podhorský, člen ND, ing. Jaroslav Pokorný, architekt, Jaros lav Pokorný, spisovatel, Jiří Pravda, herec, Jaroslav Průcha, člen činohry ND, dr. Jaroslav Průšek, profesor Karlovy univerzity, Evžen Penninger, člen náčel . ČOS, Božena Půlpánová, členka činohry ND, Marie Pujmanová, spisovatelka, Vác lav Rabas, akademický malíř, národní umělec, František Rachlík, spisovatel, dr . Ladislav Rieger, ing. Zdeněk Ressmann, architekt, Marie Rosůlková, členka Mě stských divadel pražských, Josef Rybák, redaktor, Václav Řezáč, spisovatel, Ja n Seidl, hudební skladatel, Jindřich Severa, akademický sochař, Jiří Síla, red aktor, Lola Skrbková, profesorka konzervatoře, Jan Sládek, akademický malíř, J osef Stanislav, hudební skladatel, Karel Steklý, filmový režisér, Jarmila Svat á, spisovatelka, Antonín Sychra, hudební kritik, Jožka Šaršeová, tanečnice, Ja n Škoda, režisér, Ladislav Štoll, profesor Vysoké školy politické, Vladimír Šm eral, člen Městských divadel pražských, MUDr. Bohumil Špaček, Jiřina Štěpničko vá, členka Městských divadel pražských, Jiří Taufer, spisovatel, Vojtěch Titte lbach, akademický malíř, Josef Toman, spisovatel, Miroslava Tomanová, spisovat elka, dr. Miloslav Valouch, profesor české techniky, MUDr. Ludmila Vančurová, prof. Vladimír Sychrava, akademický malíř, prof. Pavel Smetana, architekt, Vác lav Vaňátko, režisér, JUDr. Václav Vaněček, profesor Karlovy univerzity, Jan V aněk, inženýr architekt, Bedřich Vaníček, akademický malíř, Géza Včelička, spi sovatel, František Vnouček, člen D 48, Eva Vrchlická, členka ND, Václav Vydra ml., člen Městských divadel pražských, dr. K. M. Walló, spisovatel a filmový r ežisér, Otakar Vávra, filmový režisér, dr. Vilém Závada, spisovatel, Jan Zázvo rka, architekt, Otakar Zich, hudební kritik.

Čtu-li výše uvedená jména, nabízí se otázka: Chtěli si signatáři tohoto prohlá šení pouze vysloužit ostruhy u nových pánů-soudruhů, nebo to byli zase jedni z těch, kterým se dostalo "exkluzivních" informací, takže věděli, že Únor 1948 bude "vítězstvím pracujícího lidu" na věčné časy?

Snad nám, nevědomým a tápajícím, na tuto otázku někdo z dosud žijících signatá řů odpoví. Je totiž jejich povinností, aby už konečně po více než 45 letech vy dali svědectví o tom, jak to tehdy bylo a kdo vlastně nad kým zvítězil! Jiří Tichý