--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Týbl Stanislav
Název: Ruml a bratři Helbigové
Zdroj: NN Ročník........: 0005/021 Str.: 003
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Na okraj aféry korupční německých "mercedesových králů" a českých politiků RUML A BRATŘI HELBIGOVÉ

Aféra "Helbig" patří bezesporu do skupiny několika málo nejzávažnějších korupč ních skandálů České republiky po listopadu l989, z nichž zatím ani jeden nebyl uspokojivě vysvětlen a ukončen. Nutno hned na začátku zdůraznit, že aféra "He lbig" měla šanci rozvinout se v plné šíři už v létě a na podzim l993, v onom z áhadném čase plném skandálů, z nichž nejvíce místa dostal Viktor Kožený a Václ av Wallis. Že tehdy aféra "Helbig" zhasla, aniž stačila vejít hlouběji do pově domí veřejnosti, na tom má pravděpodobně největší "zásluhu" tehdejší velice mo cný a ambiciózní šéf pražské policie JUDr. Pavel Hofman. A (nepřímo či přímo) tedy i ministr vnitra Jan Ruml a jeho náměstek "pro policii" Martin Fendrych. O rok později se skandál kolem Helbigů přece jenom dostal na první stránky nov in a do nejsledovanějších časů televizí a rozhlasových stanic. V souvislosti s touto aférou padla jména řady vysokých politických a hospodářských představit elů, z nichž nejzajímavější jsou prezident Václav Havel, ministr vnitra Jan Ru ml, bývalý výkonný místopředseda ODS Petr Čermák a - samozřejmě i bývalý pražs ký policejní ředitel Pavel Hofman. Do průběhu aktivně vstupoval i premiér a př edseda ODS Václav Klaus a další osobnosti.

Druhou fázi aféry na podzim roku l994 ve sdělovacích prostředcích odstartoval a dlouho úspěšně živil Petr Čermák, poté bratři Helbigové sami: svým "fantasti ckým" útěkem. Pak aféra ovšem na dlouho zhasla. Nedávno ji krátce oživila tele vize Nova zveřejněním fotografií, na nichž bere český ministr vnitra Jan Ruml Dietera Helbiga kolem ramen, momentkou z videozáznamu oslav otevření obchodníh o střediska bratří Helbigů v pražských Stodůlkách, jichž se zúčastnil náměstek ministra vnitra Martin Fendrych a zmínkou o údajném seznamu stovky jmen osob, podniků a organizací, kterým bratři Helbigové zapůjčili zdarma vozy zn. Merce des-Benz. Zdálo se, že se veřejnost konečně dozví jména zkorumpovaných politik ů a státních úředníků. Nic takového se však nestalo.

Televize Nova ztratila dech (o příčinách se můžeme jen dohadovat) a aféra Helb ig opět umírá na úbytě...

To je smutná skutečnost.

Ale ani v době jejího největšího "rozmachu" - objektivně vzato - žádný sdělova cí prostředek se nepokusil o důkladnou analýzu zjištěných faktů. Nejspíš proto , že tahle záležitost je velice nebezpečná a lidově řečeno - "smrdí". Ponechme pro začátek stranou úvahy o možných příčinách "bídného" průběhu a ned ohledného konce této aféry. Ponechme zatím vůbec všechny úvahy stranou. A věnu jme se nepředpojatě jedinému - určitě velmi významnému - aspektu: vztahu samot ného nejvyššího úředníka České republiky v oblasti bezpečnosti Jana Rumla k té to aféře, resp. k bratrům Helbigovým.

Problematiku v této fázi pojmu chronologicky, tak, jak se postupně vyjevovala před veřejností. Někomu se to možná bude zdát příliš snadné a možná dokonce i povrchní. Nicméně pro objasnění a pochopení vztahu Ruml - Helbigové nevidím le pší řešení. Je totiž třeba uvědomit si velice přesně, co veřejnost v každém ok amžiku, kdy do aféry Jan Ruml vstupoval, už věděla (nebo mohla či měla vědět). Neboť Jan Ruml s touto "veřejnou pamětí" musel počítat. A pokud tedy jeho výr oky a činy se dostávají v určitých fázích do rozporu s touto "pamětí" (nebo ji opomíjejí) - musí to mít důvod.

Sám zatím přesně nevím, k jakým závěrům zvolená metoda povede. Ale na syntézu je času dost: neobávám se, že by mě policejní vyšetřování, které dodnes nenašl o nikoho, koho by mohlo obvinit, dohnalo do "časové tísně". Pokud přece, rád s e přizpůsobím.

Zprávy "příznivé"

O firmě GEBRÜDER HELBIG s.r.o. se u nás začalo mluvit na podzim roku l99l. Př esně l7. října. Toho dne totiž - do té doby neznámá - firma Gebr. Helbig s.r.o . slavnostně otevřela své první prodejní a servisní středisko AUTO HELBIG v Pr aze ve Stodůlkách. Do československého byznysu nemohla vstoupit lépe a chytřej i. Uspořádala tiskovou konferenci, na které se nechala představit světoznámou, mamutí, vysoce ceněnou a solidní firmou, o jejímž úspěchu se všeobecně ví, že je založen na osobité kvalitě všech druhů jejích výrobků, o níž nikdo na žádn ém poledníku a rovnoběžce této planety nepochybuje - firmou MERCEDES - BENZ. Krásně se hřála ve výsluní sebevědomě sdělených faktů o pětašedesátileté firmě Mercedes-Benz (založené v roce l926 sloučením dvou konkurenčních firem Daimle r a Benz AG, nyní součásti obrovité holdingové společnosti DAIMLER - BENZ, kam mimo jiné patří např. i Deutsche Aerospace, AEG a Debis:

- obrat Mercedesu- Benz v roce l99O činil 67, 7 procent celkového obratu holdi ngu, což představuje 85 a půl miliardy marek...

- v roce l99O zvýšila automobilka produkci o šest procent a prodala na trhu ce lkem 574.OOO osobních automobilů. Hlavními kupci jsou USA (55%), Itálie, Japon sko, Francie a Velká Británie. Na východoevropský trh prodalal firma v roce l9 9O l3OO vozů, ovšem v budoucnu počítá až s 6OOO automobily ročně... - svá osobní vozidla vyrábí v jedenácti závodech, z nichž největší a nejvýznam nější je středisko v Sindelfingenu, kde se na ploše 22O hektarů vyrobí l6OO-l7 OO vozů denně. (Poptávka je tak vysoká, že na nový Mercedes - Benz "S" třídy - luxusní modely - se čeká dva roky!)...

- Mercedes - Benz nabízí na automobilovém trhu širokou paletu osobních automob ilů (od kompaktní třídy typu l9O přes střední po vyšší "S" třídu), terénních v ozů, transportérů, autobusů, UNIMIGU, motorů, nákladních automobilů a tahačů. Nákladní automobily jsou vyráběny v pěti závodech. Ve třech dalších se vyráběj í lehké užitkové vozy...

- automobilka zaměstnává celkově 23O tisíc pracovníků... A právě tenhle vzor obchodní ctnosti a serióznosti zaštítil bratry Helgigy. Zá stupci firmy Mercedes - Benz představili firmu Helbig jako specialistu na dovo z a vývoz součástek pro automobilový průmysl, který zastupuje okolo pětačtyřic eti německých firem (Continental, Fitchel and Sachs, Textar atd.) a který půso bí v Československu již třiadvacet let. (Jeho dovoz byl zaměřen především na p rvovýrobu - největším odběratelem prý byla Škodovka.) Není tedy divu, že právě firma Gebr. Helbig získala od nich statut generálního zastoupení pro ČSFR (uv ědomme si - psal se rok l99l a my jsme tehdy byli federálním státem). Na tiskové konferenci v Praze vytyčili zástupci firem

Mercedes-Benz a Helbig před zkoprnělými novináři grandiózní cíl: vybudování se rvisní a prodejní sítě dvaadvaceti středisek v naší poměrně malé republice. To znamená více než dvou v každém kraji. Tato síť by měla být vybudována do dvou nebo tří let, tedy nejpozději do roku l994 a firma by pak měla prodávat veške rý sortiment - včetně nákladních vozů a autobusů. Do prodeje se mají dostat i ojeté vozy a náhradní díly na vozy staršího data výroby, která už po českoslov enských silnicích jezdí. Zatím prý bratři Helbigové prodali v ČSFR l9O osobníc h automobilů, což je víc, než předpokládali. Už teď byl podepsán kontrakt na d odávku 27 tahačů do ČSAD Ostrava a 67 taxíků pro město Brno.

"Ovšem," řekl tehdy Rudolf Kužel, zástupce Gebr. Helbig pro osobní automobily, "naším nejbližším cílem je vybudování sítě - teprve potom se skutečně opřeme do prodeje. Naší ideí je jednotný taxík pro celou Prahu, tak, jak je to běžné v mnoha západních městech. Ale pochopení zatím není takové, jak bychom si ho p ředstavovali. Mercedesy jsou sice dražší než kupř. BMW, ale jsou ekologické, h ospodárné a hlavně déle vydrží... Dodací lhůty jsou příznivější než v SNR. Na vozy kompaktní a střední třídy si zákazník počká tři měsíce a na "S" třídu, co upé a pod. osm měsíců. Ročně tu chceme prodat 7OO - lOOO vozů. Vycházíme z toh o, že Mercedes tu nikdy nebyl a že pro prosperující firmy znamená tento automo bil určitou prestiž a reprezentaci.".

(Fakt hodný zapamatování: zástupci firmy Mercedes - Benz na otázku, zda je jej ich firma pořád ještě ve hře o případného partnera našeho automobilového průmy slu, odpověděli, že ano, ale není dosud rozhodnuto.)

Koncem října se prezentoval zástupce firmy AUTO HELBIG pro užitková vozidla Vá clav Koukol: "Mercedes je vždy a zásadně výš v servisu a výš v technickém zabe zpečení. My jsme dražší než konkurence, ale také víme, proč jsme dražší a co z a to můžeme nabídnout. Zatím je na našem trhu v podvědomí řidičů značka číslo jedna Volvo, ale naše chvíle teprve přijde.. Kdo jednou zasedne za volant merc edesu, ten si těžko půjde potom sednout ke konkurenci."

Začátkem roku l992 vznikla při Sdružení automobilového průmyslu divize dovozců - firma Helbig pochopitelně nechyběla. Na podzim roku l992 byl v Lipníku nad Bečvou v okrese Přerov otevřen autorizovaný servis značky Mercedes - Benz s pr odejem náhradních dílů. Patřil sice a.s. ČSAD Ostrava, ale ta velice těsně spo lupracovala s Gebr. Helbig. Měl tehdy být třetím servisem této značky v ČSFR. V servisu pracovalo sedm zaměstnanců vyškolených u Helbigů.

Ještě začátkem června roku l993 se zástupce Gebr. Helbig R. Kužel vytahoval, ž e na mezinárodní výstavě Autosalon 93 v Praze bude oficiálně představena nová řada čtyřdveřového osobního automobilu Mercedes - Benz l9O, který bude stát o d 494.OOO do l.32O.OOO Kč.

Zprávy méně příznivé

Velice kraťoučce a takřka bez povšimnutí prošly sdělovacími prostředky zprávy o kontrole hospodaření a uzavírání smluv pražské policejní správy prováděné úd ajně inspekcí ministra vnitra. Bylo to v létě l993, v okurkové sezóně, a nevzb udily nijak zvlášť velký rozruch ani ohlas. Zástupce ředitele pražské policie Jiří STANĚK tehdy (5.srpna) přiznal, že policie jezdí ve vozech zn. Mercedes - Benz: "První smlouva, na jejímž základě koupila Správa ASI DESET MERCEDESU, b yla uzavřena před více než rokem. Všechny mercedesy jsou ve výkonu, ALESPOŇ PŘ EDPOKLÁDÁM, až ASI na jedno, které má k dispozici vedení Správy." Inspektoři se podle něho zajímají při kontrole i o smlouvu, na jejímž základě využívá společnost Helbig policejní objekt v Divoké Šárce v Praze 6. On sám pr ý ale o existenci takové smlouvy ani o tom, že firma Helbig používá zmíněný ob jekt jako skladiště svých vozů, nevěděl. Osoby, které jsou podle něho oprávněn y "určité drobnější smlouvy v tomto duchu" uzavírat, tedy ředitel pražské poli cie Pavel Hofman a jeho zástupce pro týlové zabezpečení Miroslav Platil, jsou na dovolené v zahraničí...

"Vím o tom, že zmíněný objekt jsme uprázdnili jednak z důvodů restituce, jedna k proto, že není z ekologického hlediska vhodný, protože se tam měnil olej apo d. Předpokládám, že Hofman nebo Platil uzavřeli s firmou Helbig smlouvu, že zd e ta auta uskladní. Jak jsem slyšel, když jsem se na to ptal, měli by nám za t o recipročně opravovat mercedesy," řekl.

Zástupci firmy Helbig se o smlouvě k využívání objektu v Šárce odmítli vyjádři t. Obchodní zástupce Miroslav Matějka řekl: "Navštívila nás URČITÁ SKUPINA PRA COVNÍKU POLICIE, která mě požádala, abych k případu nepodával žádné informace. " Odmítl upřesnit, zda šlo o pracovníky kontrolního orgánu Ministerstva vnitra nebo o zástupce pražské policejní správy. Na smlouvě o nájmu policejního skla du se podílel: "Někdo to musel udělat. Smlouva je v naprostém pořádku." O šest dnů později už ekonomický náměstek ředitele pražské policejní správy Mi roslav Platil, odpočat po zahraniční dovolené, je v plné síle a k dispozici ve řejnosti: "Pražská policie vlastní ČTYŘIADVACET VOZU ZNAČKY MERCEDES - BENZ rů zných kategorií. S výjimkou dvou jsou všechny zařazeny v přímém výkonu služby. Část z nich jsme zdědili po federálním ministerstvu vnitra, několik jsme dost ali od českého ministerstva vnitra a DVANÁCT JICH PRO POLICII NAKOUPIL PRAŽSKÝ MAGISTRÁT. Pražská policie nehradila žádný mercedes z vlastních prostředků." Vyjádřil se i ke kontrole prováděné inspekcí ministra vnitra: "Poté, co vedení pražské policie koupilo za finanční prostředky věnované magistrátem mercedesy , prověřovala tuto skutečnost a její okolnosti inspekce ministra vnitra. NENAŠ LA VŠAK NIC ZÁVADNÉHO." (V této souvislosti poznamenal, že jeho manželka pracu je u společnosti zastupující v ČR firmu BMW: "Mohl bych tedy prosazovat tato a uta, ale nikdy bych si to nedovolil. Kromě toho jsem přesvědčen, že mercedesy jsou lepší...")

Věděl také mnohem víc než statutární zástupce Hofmana Jiří Staněk i o diskutov ané smlouvě pražské policie s bratry Helbigy ohledně objektu v Divoké Šárce: " Smlouvu o využití policejního objektu uzavřelo vedení pražské policie proto, ž e chyběly peníze na opravy a údržbu mercedesů. Nedostatek finančních prostředk ů by vedl až k odstavení těchto vozidel. Využili jsme proto přímo nabízející s e možnosti poskytnout starý, polorozpadlý objekt bez kanalizace, používaný jak o skladiště, na jehož úpravu nemáme peníze, firmě Helbig ke skladování jejích vozů. Uravřeli jsme s ní jakýsi barterový obchod, kdy se firma zavázala PROTIH ODNOTOU OPRAVOVAT MERCEDESY náležející pražské policii DO VÝŠE 3O.OOO korun MĚ SÍČNĚ."

Miroslav Platil tedy rovnou z dovolené razantně zasedl za svůj pracovní stůl, aby vyvrátil veškeré pochybnosti o pražské policii i firmě Helbig, což - jak s e ukázalo - byla "menší" chyba: nejprve se měl dohodnout se Staňkem a vyčinit svému nadřízenému, cože to plácá za nesmysly, když mluví o JEDNOM mercedesu, k terý je vyčleněn pro pražskou Správu, zatímco musí přece vědět, že jde o vozy DVA, a jak to, že dělá, že neví nic o smlouvě mezi policií a Helbigy na objekt v Divoké Šárce! (Ten by mu nejspíš vysvětlil, že byl v Praze sám - a že bez d omluvy "mlčeti je zlato".) Ale především se měl M. Platil spojit s vedením fir my Gebr. Helbig a "sjednotit" s ním "názory".

Neudělal to. Jen tak se mohlo stát, že zástupce firmy Helbig Miroslav Matějka mluvil částečně o "něčem jiném". Prohlásil, že tato firma PRODALA PRAŽSKÉ POLI CII PŘIBLIŽNĚ PĚTATŘICET MERCEDESU a že smlouva o prodeji byla uzavřena koncem roku l99l. Důrazně popřel, že by firma Helbig věnovala komukoli jakoukoli pro vizi za prosazování jejích výrobků do vozového parku policie.

O smlouvě na využití objektu v Divoké Šárce prozradil další podrobnosti. Přede vším, že byla uzavřena letos (píše se rok l993) v květnu. Krátce poté sem zamě stnanci firmy přivezli automobily. "Všechny zde uskladněné vozy jsou pojištěny ," zdůraznil, neboť musel eliminovat výroky hlídačů objektu, civilních zaměstn anců policie, kteří povídali, že střeží majetek soukromé firmy a obrovskou hod notu.

Objekt v Divoké Šárce byl podle M. Matějky majetkem rodiny Jelínkových a vyráb ěly se zde korkové zátky pro vizovickou palírnu (odtud označení objektu "Na ko rku"). Potomek této rodiny, Otto John Jelinek, byl do června ministrem kanadsk é vlády a o vrácení objektu nepožádal.

M. Matějka také potvrdil, že firmu Helbig navštívili za účelem kontroly smlouv y o pronájmu skladovacích prostor v objektu pracovníci kontrolních orgánů mini sterstva vnitra. (M. Platil toto dosvědčil, ale - na rozdíl od smlouvy na koup i mercedesů - o výsledku kontroly inspekce ohledně Divoké Šárky zatím neví... "Nepravdivé novinové články" a primátor Koukal

Poté do hry vstoupil samotný pražský policejní ředitel JUDr. Pavel Hofman. S ž oviální bohorovností vše uvedl na pravou míru. Za prvé pronesl základní fakt: "Osobně se domnívám, že auto přináší policii image. Navíc jde o užitková vozid la a ne o osobní limuzíny, které jsou dvě a ty slouží na autočetě s řidičem." Co se týče tajemných policejních mercedesů, které se po Praze pohybují údajně bez dokladů, prohlásil: "Mám v kanceláři skutečně tři mercedesy, nejsou k nim technické průkazy, ale jsou v různém měřítku, jde jen o dokonalé miniatury pro sběratele. O jiných bez dokladů nevím."

Existenci policejních mercedesů u pražské policejní správy doplnil o tyto podr obnosti: "Některá vozidla byla dodána z výstavy, takže měla zajímavou cenu. Ne prodávala je firma Helbig, nýbrž základní závod ve Stuttgartu, který má speciá lní ceny. Žádná z nich není totožná s cenou na našem trhu. V rámci akce Večern íku-Praha Podporujte svého šerifa nám dodali jedno auto zdarma." (V této souvislosti M. Platil doplnil své prohlášení o "několika" mercedesech, které dostali od českého ministerstva vnitra: vzpomněl si: dle něho jich bylo přesně sedm.)

Platilovo vysvětlení, že nájmem 3O.OOO korun měsíčně za Divokou Šárku "obírají " vlastně bratry Helbigy o 66OO korun, neboť dle kalkulace by měli platit jen 23.4OOO, a třicet tisíc pro policii znamená tři garanční prohlídky - takže poz emky, které ležely ladem a byly zarostlé kopřivami, náhle přinášejí zisk či už itek, doplnil P. Hofman jednoznačným prohlášením: "Až bude mít policie dostate k peněz, nebude muset podobné smlouvy uzavírat a nebudou vznikat podobné fámy. "

A vůbec, dodal Hofman: "Obvinění vznikají na základě nepravdivých novinových č lánků". A pokud by snad náhodou chtěl někdo spekulovat, že ve vztazích mezi ní m a ministrem Rumlem je jakési "jiskření, je vedle jak ta jedle: "Domnívám se, že jsou velice dobré. Žádné jiskření tam necítím."

*

(Co opomněl jeho podřízený M. Platil, když se vrátil z dovolené, to "zachránil " P. Hofman - zástupce firmy Helbig M. Matějka vzal zpět svá slova o počtu pro daných mercedesů pražské policii, které o deset nesouhlasily s doklady pražské Správy: "Řekl jsem, že šlo řádově o třicet aut. TEĎ VÍM, že jich ve skutečnos ti bylo prodáno dvacet čtyři." - Počty najednou souhlasily...)

*

Ještě 2O. září l993 podpořil ředitele pražské policie pražský primátor Jan Kou kal: "Co se týče afér, které se teď v tisku objevují - myslím si, že za tím st ojí přemíra snahy vytvářet zajímavosti a napětí. Možná i představa, že to je p ravá demokracie, když budu neustále někoho pošťuchovat zezadu. Součástí demokr acie je ale také důvěra k druhým lidem."

"Zásah" ministra Rumla

Vyjádření ke klubající se aféře "Helbig" ze strany resortního ministra chybí. Vysvětlení k tomu podal P. Hofman: "Ministr Ruml rozhodl, že se nebudeme k cel é záležitosti vyjadřovat."

Něco však existuje.

Přestože Jan Koukal je stranickým kolegou a vzhledem k velikosti a důležitosti metropole v podstatě i vládním kolegou ministra vnitra, Jan Ruml už 3O. srpna požádal dopisem Nejvyšší kontrolní úřad o prověrku hospodaření pražské polici e.

Trochu si sice pan Ruml popletl zákony, neboť jednotliví ministři nejsou kompe tentní k zadávání úkolů Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, což mu připomněl prezide nt NKÚ JUDr. Lubomír Voleník: "Dopis ministra Rumla není relevantním podnětem, na jehož základě by NKÚ zahájil prověrku hospodaření Správy hl.m. Prahy Polic ie ČR. Záleží na tom, jak se s tímto problémem vypořádá Sněmovna. Pokud branný a bezpečnostní výbor jakožto orgán Parlamentu nám jako výsledek svého jednání postoupí podnět, ten bude podnětem relevantním podle zákona o NKÚ." Ministr v šak vše rychle napravil: o tři dny později mu totiž toto jeho rozhodnutí brann ý a bezpečnostní výbor parlamentu schválil.

Jan Ruml tak údajně chtěl skončit se spekulacemi a učinit přítřž dohadům, že p olicie nedokáže objektivně vyšetřit samu sebe, neboť hraje hru "já na bráchu - brácha na mě". Takže vyšetřování předal instituci, která není závislá na niko m a na ničem - jedině na ústavním zákonu.

A co na to ředitel Pavel Hofman? V odpovědi na otázku, zda mu ministr Ruml sdě lil důvod prověrky, klidně odpověděl: "Původně se jednalo o některé sporné hos podářské smlouvy. Ministr nám to sdělil dopředu, my jsme s tím souhlasili. Jen jsme se domnívali, že by ji měl dělat někdo naprosto nezávislý jak na policej ním prezidiu, tak na ministerstvu vnitra. Což se i stalo. Ostatně, PROVĚRKA TĚ CHTO SMLUV ORGÁNY INSPEKCE A KONTROLY MV TRVÁ JIŽ TÉMĚŘ DVA MĚSÍCE. DODNEŠKA N IC ZÁVADNÉHO NEZJISTILY." A sebevědomě dodal: "Proč tedy najednou celková kont rola hospodaření? Nevím, možná jde i o jakési tlaky mimo vedení vnitra, ale k tomu bych se nerad vyjadřoval. V každém případě myslím, že ŽÁDNÉ KONTROLY SE B ÁT NEMUSÍME. ZJISTÍ-LI COKOLIV ŠPATNÉHO, JSEM PŘIPRAVEN SE ZODPOVÍDAT." *

JUDr. Pavel Hofman se zodpovídat nemusel. Ještě dřív, než NKÚ schválilo kontro lní závěr, byl odvolán...

*

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že Jan Ruml učinil, co učinit mohl. (Vš ak to také později často připomínal). Onen "první pohled" je však silně povrch ní. Jan Ruml neučinil, co měl, nýbrž jen to, co chtěl. A co chtěl, se tehdy st alo: aféra skončila ve ztracenu...

Ale nepředbíhejme.

Stanislav Týbl

PS - pokračování příště!