--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Týbl Stanislav
Název: Ruml a bratři Helbigové
Zdroj: NN Ročník........: 0005/028 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Na okraj korupční aféry německých "mercedesových králů" a českých politiků RUML A BRATŘI HELBIGOVÉ V.

O aféře "Helbig" ve vztahu k Janu Rumlovi jsem psal naposledy v NN 25/95. Mini stra vnitra jsem opustil lO. listopadu l994, tedy v okamžiku, kdy suverénně od pověděl na interpelaci sociálnědemokratického poslance Stanislava Grosse. Přip omínám. Už v září roku předešlého, tedy v roce l993 byl upozorněn Policejním p rezídiem na možnost mezinárodního organizovaného zločinu ze strany bratří Helb igů a pražské policejní správy (Hofman - Platil, neboli "firma HOPLA", nezapom ínejme ovšem ani na Staňka a další). O rok později, v září l994 byl na bratry Helbigovy vydán v Německu zatykač pro podezření z daňových úniků. A pan minist r vnitra ve své odpovědi s klidem tvrdí, že nejenom s bratry Helbigovými nic n eměl a nemá, ale dokonce s nimi nemají nic společného ani orgány činné v trest ním řízení. Neboli - pokud tedy zmínění bratři cosi prováděli v Německu, je to věc Němců: U NÁS JSOU BRATŘI HEKBIGOVÉ A JEJICH FIRMY ČISTŠÍ NEŽ ALPSKÝ, PRÁV Ě PADLÝ SNÍH.

Takže ministr vnitra udělal jedině správně, když vyšetřování proti Helbigům a pražské policejní správě uťal a přenechal ho Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, kte rý svým závěrem dokázal, že kromě prkotin nedošlo k ničemu závažnému. (Také Ru mlova Inspekce, vedená tehdy Josefem Kolajou, nenašla na bratrech Helbigových a pražských policejních funkcionářích ani chlup - tak co?!) A jestli náhodou n ěkterá z firem bratří Helbigových půjčila luxusní Mercedes - Benz bývalému fed erálnímu ministru vnitra a současnému výkonnému místopředsedovi ODS Petru Čerm ákovi, proč by si s tím vnitro mělo lámat hlavu? Co je mi do toho, míní minist r Ruml: "Pokud jde o vztah ke kanceláři ODS, to je věc, do které mně nic není. "

(Ostatně Jan Ruml, člen vlády a ODS je pouze zajedno s premiérem a předsedou v ládnoucí strany Václavem Klausem, podle něhož aféra Helbig - Čermák vyvolává " umělý pocit jisté nedůvěry VŮČI EXISTUJÍCÍMU POLITICKÉMU VEDENÍ TÉTO ZEMĚ.") ZÁHADNÉ ZMIZENÍ

Ministr vnitra sice zmiňovanou bagatelizující odpověď na interpelaci poslance Grosse datoval dnem lO.listopadu l994, ovšem zmínka o ní se ve sdělovacích pro středcích objevila až v sobotu l9. listopadu. Je přímo komické, že už čtyři dn y nato (tedy ve středu 23. listopadu) vzali oni nebesky či sněžně čistí bratři Helbigové z České republiky - roha. Tedy - proboha ne že by bratři utíkali př ed Janem Rumlem, jeho ministerstvem a policií, to prosím ne. Ono se jenom skut ečně nedalo nic jiného dělat, než za nimi jít, když Němci o zadržení a předání bratrů Helbigových (samozřejmě že pro trestné činy v Německu - tady přece kro mě dobročinnosti a nezištné pomoci nejenom policii neprovedli nic!) požádali n a základě Evropské úmluvy o vydávání občanů k trestnímu stíhání do ciziny. Že Dieter a Gerhard Helbigové policii utekli, je nepochybné. Ovšem konkrétní i nformace různých sdělovacích prostředků se lišily. Nad pozdějšími, vysvětlujíc ími - oficiálními zprávami podávanými ministerstvem vnitra, Policií ČR a pražs kou policejní správou se tehdy bavil celý národ i (někteří) politici. Zopakuji.

l. Zpráva o útěku bratří Helbigů se do sdělovacích prostředků dostala ve čtvrt ek, do novin v pátek. Některé noviny psaly, že k útěku došlo ve čtvrtek, jiné že už ve středu večer.

2. Zatykač vystavilo ve středu Nejvyšší státní zastupitelství v Brně na příkaz nejvyšší státní zástupkyně Bohumíry Kopečné a to na základě žádosti vrchního státního prokurátora z německého Weidenu pro podezření ze zpronevěry vyšší fin anční částky. (Později se ukázalo, že šlo minimálně o padesát miliónů marek.) 3. Policie měla prý už před zatýkací akcí problémy: příslušné údaje na dožádán í ohledně pražské adresy bratrů Helbigových byly chybné, takže se údajně musel a zjišťovat skutečná adresa. (I kdyby toto byla pravda, stačilo, aby se nový p ražský policejní ředitel Borník zeptal některého ze svých nejbližších podřízen ých: ti přece s bratry Helbigovými obchodovali i kamarádili - pozn. aut.) 4. Když policisté nakonec dorazili do prodejny bratří Helbigů na Vinohradské u lici v Praze a sdělili bratrům obvinění, oba Němci se ohradili, že na zatykači není razítko státního zastupitelství, a prohlásili, že dokument je neplatný. - Neohradili se Helbigové, ale jejich právní zástupce, který policistům řekl, že zatykač obsahuje formální chyby.

- Právní zástupce nebyl jeden, ale dva.

- Dva byli také "zatýkající" kriminalisté.

- Je možné, že dvojici kriminalistů byl nabídnut úplatek ve výši 3O.OOO marek. - "Zatýkající" policisté byli skutečně jen dva, ale doprovázela je čtyřčlenná elitní jednotka rychlého zásahu.

5. Zvyklaní policisté zatýkané poprosili, zda by na ně nepočkali, než si nejas nosti u svých nadřízených ujasní. Bratři Helbigové milostivě slíbili, že na po licisty počkají.

6. "Zatýkající" policisté nezajistili střežení zatýkaných. 7. "Formální chyby" v zatykači odjeli "zatýkající" policisté ověřit na Správu hl. m. Prahy. - K nejmenované (pražské) státní zástupkyni.

- Neodjeli, "formální chyby" si ověřovali telefonicky. - Ověřování trvalo asi hodinu.

8. "Zatýkající" policisté vůbec neodešli. Poté, co do budovy vešla celá šestic e policistů, zajistili všechny tři výtahy a pátrali po nouzovém východu. Část těchto mužů pak vešla do pracovny Helbigů. Bratři po předložení zatykače si vy žádali přítomnost svých (českých) právníků. Policisté souhlasili. Právníci ury chleně dorazili a u policistů dosáhli toho, že mohli zůstat se svými klienty o samotě. A aby se mezi tím policisté nenudili, doprovodil je jeden z firemních zaměstanců do restaurace v téže budově, jen o několik pater níž. Restaurace r ovněž patřila bratrům Helbigovým. Když se policisté z restaurace vrátili, prac ovna Helbigů byla prázdná. Služba u vchodu jim řekla, že majitelé firmy odešli , pravděpodobně odjeli automobilem svých právníků.

- Policisté do zmíněného restauračního zařízení neodešli o své vůli. Pouze si chtěli ověřit platnost zatykače telefonicky přímo z kanceláře bratří Helbigů a do restaurace bratří Helbigů se sice skutečně dostali, ovšem nikoli proto, ab y se tam občerstvili, než se Helbigové se svými advokáty na čemsi domluví, ale z jiného důvodu: zatýkaní Helbigové je do restaurace vyhnali s tím, že pokud chtějí telefonovat svým nadřízeným, pak tak mohou činit výhradně z veřejných p rostor.

- Čtyřčlenná zásahová jednotka sice zůstala u objektu firem bratří Helbigů, ov šem když si oni dva policisté odešli ověřit správnost zatykače u státní zástup kyně, nevydali zásahové jednotce žádné rozkazy, takže ta si dala volno. 9. Bratři Helbigové unikli zadním vchodem domu deset minut před opětovným příc hodem policistů, zatímco zásahová jednotka měla rozkaz hlídat hlavní vchod. - Jednotka nestřežila ani hlavní, ani zadní vchod, nýbrž byla ve zmíněním rest auračním zařízení.

lO. Bratři Helbigové odjeli automobilem na nějaké letiště a odletěli neznámo k am.

- Odjeli automobilem do Vídně a poté letadlem do běloruského Minsku. - Odjeli, ale neodletěli, nebo odjeli a odletěli, ale území České republiky ne opustili.

ll. Poté, co "zatýkající" komando bratry Helbigy nezatklo, neb je nenašlo, Pol icie ČR vyhlásila po obou bratrech celostátní pátrání a o dva dny později požá dala o pomoc slovenskou policii.

l2. V pátek 25. listopadu vypověděla německá automobilka Mercedes - Benz spole čnostem bratří Helbigů smlouvu o generálním zastoupení v České republice, Bělo rusku a na Slovensku s platností od 24. listopadu.

l3. Koncem listopadu požádala německá policie o pátrání po bratrech Helbigovýc h Interpol. Pátrání má probíhat ve všech členských zemích Interpolu. l4. Policie nikdy ani dílčí nepřesnosti, natož zásadní rozpory, které produkov ala jednak ona sama, jednak sdělovací prostředky, neobjasnila.

PROHLÁŠENÍ FIRMY GEBR. HELBIG

Tiskový mluvčí pan Hamršmíd den po útěku, tedy ve čtvrtek 24. listopadu odpole dne odpovědně a po pravdě prohlásil: "Pan Helbig není ve firmě přítomen a od r ána jsem ho neviděl."

POSTUPNÁ PROHLÁŠENÍ PRAŽSKÉ POLICIE

l. Mluvčí pražské policie Petr Link ve čtvrtek 24. listopadu na dotaz, zda lze útěk vysvětlit chybějícím razítkem na předkládaném dokladu, kvůli kterému pol icisté odjeli, odtušil: "Zřejmě to tak bylo."

2. Tentýž mluvčí v pátek 25. listopadu nevyloučil, že příčinou nezdařeného zat čení bylo ono chybějící razítko na předkládaném zatykači na německé bratry. Ov šem okamžitě potvrdil, že policie neměla v úmyslu bratry obvinit, ale pouze př edat německé straně. Příslušná opatření s cílem zabránit jejich případnému útě ku do ciziny prý byla přijata I NA HRANICÍCH.

3. Zástupce pražské policie Antonín Federko týž den v přítomnosti ministra vni tra razantně prohlásil: "Postup policistů bude muset být řešen kázeňskými tres ty!"

4. Mluvčí P. Link tého dne, ale bez přítomnosti resortního ministra řekl: "Doš lo k selhání lidského faktoru, víc k tomu nelze říct."

5. Týž mluvčí v úterý prohlásil: "Pátrání po bratrech Helbigových probíhá, a n ení známo, kde se zdržují."

6. Týž mluvčí ve čtvrtek l. prosince o "zatýkajících" policistech řekl: "Nejso u u policie žádnými nováčky. Oba slouží u policie alespoň sedm let a zatkli př edtím řadu nebezpečných pachatelů." Údajně byli nejlepšími pracovníky pátracíh o oddělení.

6. Ve čtvrtek l. prosince ředitel pražské policie Miroslav Borník prohlásil: " S ohledem na subjektivní stránku causy jsme se dohodli, že věc projednáme jako kázeňský přestupek. Obvinění z přijetí úplatku obou policistů od bratrů Helbi gů jsou nepodložená. Peníze na cestu si jistě vzali bratři Helbigové s sebou . My jsme žádné machinace s penězi v souvislosti s policisty nezaznamenali." Téhož dne tento šéf pražské policejní správy stručně a jasně oznámil: "Celou c ausu POKLÁDÁM z mého hlediska ZA UZAVŘENOU, VEŠKERÉ SPEKULACE ODMÍTÁM." Tentýž policista namísto odpovědi na písemné dotazy, jak je možné, že zasahují cí elitní jednotka neměla při akci u Helbigů přenosný telefon ani vysílačku a musela telefonovat z veřejného automatu v hospodě a kdo jejich telefonickou zp rávu přijal a co odpověděl, vzkázal po tiskovém mluvčím, že je "celý den mimo kancelář."

POSTUPNÁ PROHLÁŠENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

l. Mluvčí Policie ČR Aleš Svoboda ve čtvrtek 24.listopadu prohlásil: "Ze stran y policie byly provedeny prvotní úkony, zjištěn pobyt bratrů a byly učiněny kr oky k jejich zadržení." Prozradil i názor vedení české policie: "Útěk byl umož něn vinou jasně neprofesionálního postupu policistů. Míra zavinění jednotlivýc h policistů je předmětem šetření, po jehož ukončení rozhodne ředitel pražské p olicejní správy o jejich potrestání."

2. Statutární zástupce policejního prezidenta Jan Zátorský (v té době nebyl je ště nový policejní ředitel místo odvolaného Stanislava Novotného jmenován) v p átek 25. listopadu prohlásil: "Při zákroku ŠLO ZŘEJMĚ O NEDBALOST... Míra zavi nění jednotlivých osob, oběma policisty počínaje a jejich nadřízenými konče, s e zatím prověřuje. Je však už nyní jasné, že dojde k nějakým kázeňským potrest áním v rámci kázeňské pravomoci ředitele pražské policie Miroslava Borníka. Vz hledem k tomu, že celému zákroku byli přítomni MNOZÍ SVĚDKOVÉ, neobávám se, že by případ nebyl objektivně vyšetřen. Práci policistům ztížil nezvyklý způsob, jakým byla policie o spolupráci požádána nejvyšší státní zástupkyní. V podobn ých případech bývá obvyklé, že se vše odehrává přes Interpol. Svou roli zřejmě sehrál i trestní řád, ve kterém je množství odkazů týkajících se cizích státn ích příslušníků. I to mohlo ztížit obvyklý postup policistů. Ti patří JINAK KE SCHOPNÝM příslušníkům. UVĚŘILI VŠAK PŘÍLIŠ LEHKOMYSLNĚ NÁZORŮM PRÁVNÍHO ZÁSTU PCE BRATŘÍ HELBIGŮ."

3. O možnosti, že policisté se namísto zatýkání občerstvovali v restauraci bra tří Helbigů, tiskový mluvčí české policie A. Svoboda řekl: "Je to velmi podivn é, ale k tomu se musí vyjádřit vyšetřovatel, a doufám, že to udělá." PROHLÁŠENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ ÚSTŘEDNY INTERPOLU

Zástupce ředitele této instituce v pátek 25. listopadu prohlásil: "Německá str ana mohla využít několika cest, jak požádat v rámci evropské úmluvy českou str anu o předběžnou vazbu, zvolila si však přímou žádost českému státnímu zastupi telství. Kdyby se německá strana obrátila místo na policii na českou ústřednu Interpolu, byly by materiály, které se nyní pracně shánějí, již na stole. Můj osobní názor také je, že by zatčení proběhlo rychleji a úspěšněji." PROHLÁŠENÍ STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

Vrchní státní zástupce Libor Grygárek v pátek 25. listopadu vyjádřil "nespokoj enost s prací policie." "Postup policie byl VYSOCE NEPROFESIONÁLNÍ." Nejmenovaný státní zástupce (na případu nezdařeného zadržení nepracuje) v nedě li 27. listopadu prohlásil: "Existuje podezření, že policisté dokonce spáchali trestný čin vyzrazení služebního tajemství. Podle trestního řádu totiž polici sté nesměli předložit zatykač, ale měli oba Němce pouze předvést na státní zas tupitelství. Pokud by policisté postupovali tímto způsobem, bratři Helbigové b y zřejmě neuprchli. Neměli by být trestání kázeňsky, nýbrž stíháni trestně. A to nejenom oni, ale rovněž jejich nadřízení, kteří akci řídili." PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH POLITIKŮ

Člen prezídia Svobodných demokratů Ludvík BRUNNER (bývalý generální prokurátor ČR) v pátek 25. listopadu: "Potvrdilo se, že bratři Helbigové zřejmě tedy ne marně investovali do Petra Čermáka své sponzorské aktivity, když ještě byl fed erálním ministrem vnitra. Neprofesionální postup policie jako v mnoha případec h spadne až na toho posledního policistu."

Týž den předseda sociální demokracie Miloš ZEMAN: "Nechtěl bych obviňovat naši policii, že nechala zástupce firmy Helbig utéci, když mohla být ovlivněna pří padnými informacemi o kontaktech pana ministra vnitra Jana Rumla s touto firmo u."

V neděli 27. listopadu "útěk" Helbigů rozebral místopředseda vlády a předseda ODA Jan KALVODA: "Já nevím, jak to bylo. Já jenom vím, že je to něco mezi Koco urkovem a putimskou vachcimrou (viz Dobrý voják Švejk - pozn. aut.). To se vzp írá veškeré logice. Nechť veřejnost kroutí hlavou a rozčiluje se nad tím, co s e stalo. Ale nechť policie tu věc pečlivě vyšetří, protože tuto věc není možno nechat do ztracena s tím, že se lekli dva kriminalisté. To je příliš legrační . Co musíme chtít, je vyšetření té věci a veřejnost nechť se to dozví - do důs ledků."

PROHLÁŠENÍ JANA RUMLA A JEHO MINISTERSTVA

l. Ministr vnitra Jan Ruml se k útěku bratří Helbigových vyjádřil "už" v pátek , tedy za dva dny: "Byl způsoben PROFESIONÁLNÍM POCHYBENÍM JEDNOTLIVCŮ - polic istů, kteří oba muže měli zatknout. Z podnětu státního zastupitelství se postu pem policistů zabývá Inspekce i odbor stížností a kontroly policejního prezídi a... Policistům může být snížena hodnost, plat a krajním postihem může být i u končení služebního poměru."

2. V pondělí 28. listopadu se poměrně nejasně vyjádřil šéf Inspekce ministra v nitra Vladimír NECHANICKÝ, že policisté zřejmě budou za svůj neprofesionální p ostup TRESTNĚ STÍHÁNI. "Případ ještě samozřejmě není uzavřen. Záleží na tom, j estli se bratry Helbigy podaří zatknout, a na výpovědích dalších Němců, kteří byli u zatýkání. Ti jsou nyní v Německu a musíme je sehnat. Inspekce prověřuje i možnost, že policisté umožnili Helbigům útěk za úplatu. Tuto neprověřenou i nformaci nám sdělila německá strana, že došlo při příležitosti jednání o předv edení bratrů Helbigových k nějaké manipulaci většími hotovými částkami peněz, ale zatím nelze říci, do jaké míry to podezření je, či není důvodné. Kromě sdě lení z Německa však tomuto podezření nic nenasvědčuje."

3. Týž den však názor na kvalifikaci "neprofesionálního postupu policistů V. N echanický změnil: "Nesdílím názor, že by se případně mohlo jednat o trestný či n. Celou záležitost prošetřujeme, výsledky budou ale asi tak za týden. Je potř eba ještě vyslechnout řadu svědků, někteří z nich nejsou občany ČR a možná už nejsou ani na našem území."

4. V úterý 29. listopadu už Nechanický pochybuje, že při zatýkání Helbigů došl o k předání úplatku, o němž se v souvislosti s případem hovoří (3O.OOO marek): "Osobně pochybuji o tom, že policisté byli tak naivní a nechali se uplatit. N ení zřejmé, že byl nabídnut, neřku-li přijat."

5. Ovšem už ve středu podal Nechanický návrh na obvinění jednoho z policistů, kteří nechali bratry Helbigovy uniknout. Údajně by měl být obviněn z trestného činu maření úkonu veřejného činitele z nedbalosti.

"TRESTY" BYLY ROZDÁNY OKAMŽITĚ

Pokud se německý prokurátor obrátil na nejvyšší státní zástupkyni Bohumíru Kop ečnou, ta neměla jinou možnost (sama zatýkat nemůže) než obrátit se na Polici ČR. Už se zřejmě nikdy nedozvíme, kdo z policejního prezídia vydal rozkaz, že na bratry Helbigy má jít pražská policie. Zda to byl pouze výplod lidské hloup osti, alibisticky vypočítavé chytrosti, či dokonce přikrytí případné spoluviny . Ovšem v každém případě onen dotyčný musel vědět (pokud nespadl s Marsu), že právě tehdejší špičky pražské policie se mohutně s Helbigy bratří (nezapomeňme , že odešel pouze Hofman!), takže těžko dopustí, aby někdo navlékl Němcům na r uce náramky a posadil je za mříže.

A že pražská policie skutečně "zapracovala", je evidentní ze všeho, co jste za tím přečetli. Dokladem budiž i rychlost a "přísnost", jak byly "zainteresovaný m" policistům uděleny "tresty". Už v pondělí 28. listopadu, tedy čtyři dny po "akci", v den, kdy šéf Rumlovy inspekce tvrdí, že případ policistů "ještě samo zřejmě není uzavřen", nástupce Hofmana Miroslav Borník už "trestá". Jak?

"Dal jsem rozkazy ke kázeňským trestům všech policistů, kteří se zúčastnili za týkání bratří Helbigů, jednoho muže jsem odvolal z funkce vedoucího oddělení," řekl. "Šlo o jasné profesionální pochybení, svou roli tam však sehráli i advo káti bratrů Helbigových."

Prozatímní šéf Policie ČR Jan Zátorský (zřejmě proto, že byl podle svých slov z toho, jak policie při zatýkání Helbigů postupovala liknavě, "rozladěn a rozh ořčen") s "tvrdostí" trestů vyslovil souhlas. A aby veřejnost byl přesně infor mována, svého podřízeného hbitě doplnil: "Kázeňské tresty se týkají snížení pl atu o patnáct procent na dobů tří měsíců."

(Později se ukázalo, že oním odvolaným byl bezprostřední šéf "zatýkajících" po licistů, údajně měl být zařazen mezi "řadové policisty". Patnáct procent z pla tu po dobu tří měsíců mělo být strháváno šéfovi odboru pátrání po osobách, zat ímco oněm dvěma "zatýkajícím " kriminalistům mělo být třikrát strženo pouze de set procent z platu, což znamená, že měli přijít asi o celé tři tisíce korun!! !)

*

Ředitel Rumlovy Inspekce V. Nechanický sice trochu zahuhral: "Považuji to za t rochu unáhlené", ale zřejmě se nechal "zpacifikovat" a byl už hodný. A protože je ředitelem doposud, zřejmě se mu to vyplatilo...

"BALVAN" MAŘÍ RUMLOVU HRU "DO AUTU"

Prohlášením šéfa pražských policistů M. Borníka z l. prosince, že causu "Zatýk ání bratří Helbigů" pokládá za uzavřenou, mělo zřejmě vše skončit. Mlčení mini stra Rumla je toho důkazem: mlčení totiž neznamená jen zlato dle starého české ho přísloví - ale i SOUHLAS! Zcela nečekaně (ovšem typickým stylem) se však do věci vložil Rumlův stranický nadřízený - výkonný místopředseda ODS Petr ČERMÁ K.

Pozván 4. prosince do nedělního pořadu 7 čili sedm dní televize Novy pronesl š okující prohlášení - v podstatě namířené proti ministru Rumlovi. Důvod byl jas ný: "Balvanovi", jak je občas Čermák přezdíván, teklo kvůli zapůjčenému merced esu bratry Helbigovými silně do bot a před nastávajícím kongresem ODS (byl nap lánován na poslední víkend před vánočními svátky) se pod ním silně houpala žid le výkonného místopředsedy. Musel tedy vyrazit do útoku.

Učinil to takto:

"To, že někdo, kdo je zkušený a profesionální, jde zatknout bratry Helbigy a u dělá kolem toho takovou věc, jakou udělala policie, TOMU JÁ NEVĚŘÍM, ŽE TO JE NÁHODA A dokonce ani nevěřím příliš tomu, že je to nějaké PROFESIONÁLNÍ SELHÁN Í. Na náhody nevěřím a myslím si, že těmto profesionálům se to prostě nestává. Takže V TOMTO BYCH VIDĚL ŠIRŠÍ POLITICKÝ ÚMYSL.

Věc je, zda se případy, které v této zemi jsou, vyšetřují dostatečně rychle, d ostatečně důrazně, dostatečně objektivně. A tam já trošku si myslím, že ne vžd y tomu tak je. Ale není to podle mého názoru věc současné vládní politiky. Nao pak - podle mého názoru - JE TO VĚC PROTI SOUČASNÉ VLÁDNÍ POLITICE!" A na otázku - kdo mohl mít zájem na tom, aby - jak se zřejmě ukazuje - bratři Helbigové mohli odejít? - odpověděl:

"Já samozřejmě v této věci jsem do určité míry do ní vtažen, čili z mých úst b y to byly velké spekulace, které by nepřinesly nic k pravdě. Já nic nevím. Já opravdu o té věci vím pouze to, co se dozvím ze sdělovacích prostředků. Ale PT EJTE SE TĚCH, KDO JSOU ODPOVĚDNÍ, proč to tak bylo. Podle mého názoru - a nech ci být vztahovačný, CELÁ CAUSA S BRATRY HELBIGY, ten její velmi smutný konec, BYLA V PODSTATĚ PŘIPRAVENÁ AKCE - a nechci prostě navazovat atmosféru nějakých spiknutí - ale právě PROTI SOUČASNÉ VLÁDNÍ POLITICE."

*

Osobní podtext Čermákova vyjádření je naprosto čitelný, nicméně na takovéto ob vinění nebylo možné neodpovědět. Ač bratry Helbigovými byl Petr Čermák u veřej nosti zkompromitovaný a možná i odepsaný, přece jenom byl v tom čase pořád dru hým mužem v nejsilnější, vládnoucí straně - a tedy nezanedbatelným ve státě. D o boje zasáhl "Rumlův muž" - šéf pražských policistů Miroslav Borník: "Při vyšetřování okolností nezdařeného zatčení bratrů Dietera a Gerharda Helbi gových jsme NEZJISTILI ŽÁDNÉ POLITICKÉ SOUVISLOSTI. Šlo o konkrétní pochybení určitých policistů, kteří nepostupovali tak, jak jim to ukládají předpisy. Jej ich vina spočívala v tom, že po upozornění právníků firmy Helbig odešli prověř it zatykač, aniž po tuto dobu oba bratry hlídali. Také za to byli potrestáni." Ale hned se jich také zastal, protože se zmínil i o údajném úplatku policistů m: "Vyslechli jsme i tlumočníka, který byl při zatýkání přítomen. Ten uvedl, ž e se o žádných penězích nehovořilo."

*

Čtrnáct dní po útěku bratří Helbigových (!!!) provedla pražská policie mimořád ně úspěšnou akci: prohledala poprvé obydlí bratrů Helbigových, což znamená, že vstoupila do jejich apartmá v pražském hotelu Intercontinental. (Bratři za ub ytování platili pakatel - sto tisíc až půl miliónu korun měsíčně.) Probůh - op ět ne ze své vůle, vždyť přece oba bratři na našem území konali (jak už jsem n apsal) pouze a jedině dobro v prospěch nás všech žijících i ještě nenarozených obyvatel. Opět tak policie konala (stejně jako v případě "zajištění - nezajiš tění" bratrů Helbigových) pouze a jedině z donucení. Bůh a norimberská státní prokuratura (která o domovní prohlídku požádala) jsou jim nesporně věrohodnými svědky.

Německá strana totiž projevila důvodné podezření, že o dokumenty, které případ ně v přechodném bydlišti Helbigů v Intercontinentalu zůstaly, mohou někteří li dé projevit zájem: české policii to ani nepřišlo na rozum. Domovní prohlídku p rovedli vyšetřovatelé 2. odboru pražského Úřadu vyšetřování Policie ČR v souči nnosti s kriminálkou. Vedoucí odboru JUDr. Pavel Hájek k akci sdělil: "TEPRVE V ÚTERÝ (v den, kdy akce "propukla" - pozn. aut.) nastaly skutečnosti, které k provedení prohlídky hotelových pokojů vedly. S výsledky jsme spokojeni." Navíc tentýž muž prozradil podivuhodnou novinku: "Souběžně s trestním řízením v Německu řeší pražští vyšetřovatelé URČITOU STRÁNKU ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S HELBIGY, v této věci VŠAK ZATÍM NEBYLO VZNESENO OBVINĚNÍ."

*

Pro ministra Rumla bylo rozhodnutí kongresu ODS nezvolit Petra Čermáka do funk ce spásné: aniž musel co na Čermákových ostrých výrocích co opravovat či vysvě tlovat, případně dementovat, obecně se připustilo, že Čermákova slova v televi zi byla jen posledním pokusem zvrátit pro něho krajně nepříznivou situaci. Tak že v aféře "Helbig" mohl nastat (a také nastal) opět spásný klid. Zvláště poté , co spis byl označen (nejspíš už počátkem prosince, nejdéle však 8. l2.) za " tajný." Takže i kdyby náhodou nám pan ministr vnitra chtěl něco říct, chudák - NEMŮŽE...

ÚTĚK, NEBO "ÚTĚK"?

Už dva dny po zmizení bratrů Helbigových odpověděl vrchní státní zástupce Libo r Grygárek na otázku, zda jim nebyl útěk umožněn policisty úmyslně, takto: "V úvahu připadá i tato možnost. Otázkou vyšetření tohoto případu zůstává, jak a proč k tomuto selhání došlo. Je to MEZINÁRODNÍ OSTUDA. Na příklad nechápu, pro č odjeli z prodejny firmy Helbig, kde se bratři zdržovali, oba policisté." Týž den to tehdejší (prozatímní) šéf všech českých policistů Jan Zátorský vyvr átil: "Při zákroku šlo zřejmě o nedbalost, a NE O ÚMYSL umožnit bratrům útěk." O tři dny později - v pondělí 28. listopadu tento názor podpořil dokonce ředit el Inspekce ministra vnitra Vladimír NECHANICKÝ: "Jde podle mého názoru o NEDB ALOSTNÍ trestní čin."

Ovšem jistý "vysoký policejní důstojník" v pondělí 28. listopadu tvrdil, že fi asko kriminalistů při zatýkání NEBYLO NÁHODNÉ. Důstojník byl přesvědčen, že al espoň jeden z dvojice kriminalistů, kteří měli Helbigy zadržet, MĚL ZÁJEM NA T OM, ABY ZMIZELI. Ve prospěch této verze hovoří několik skutečností. Především - oba "zatýkající" kriminalisté PATŘÍ K NEJZKUŠENĚJŠÍM PROFESIONÁLŮM. "I začín ající pochůzkář by si na jejich místě u státního zástupce TELEFONICKY ověřil, zda výhrady k formálním nedostatkům zatykače jsou oprávněné," řekl onen důstoj ník. Ovšem proč, když údajně JEDEN Z POLICISTŮ MĚL BLÍZKÝ VZTAH K bývalému pra žskému policejnímu řediteli P. HOFMANOVI? Podle mínění důstojníka "Helbigové j sou už mimo území ČR. Náskok, který jim policisté dali, pravděpodobně využili k odletu do ciziny."

Jiného názoru byl vrchní komisař kriminální služby JUDr. Miroslav VÁVRA. Podle jeho názoru jsou oba bratři zřejmě stále na území České republiky. (Byl to i názor pražské policejní správy.) Hranice byly pro ně uzavřeny hodinu a deset m inut od zjištění, že Helbigové policistům, kteří je přišli zadržet, unikli. Po dle Vávry je bezpečně zjištěno a ověřeno, že bratři utekli asi deset minut pře d opětovným návratem policistů. Z toho plyne, že Helbigové měli asi hodinu a d vacet minut na opuštění republiky. Čtyři další policisté (zásahová jednotka) m ěli objekt hlídat: "ČEKALI PROSTÉ JINDE, NEŽ MĚLI." Jeho optimistický závěr (z l. prosince) zněl takto: "PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE BRATRY HELBIGOVY ZAJISTÍME." *

Jak víme, bratry Helbigovy nezajistil dodnes ani pražský vrchní kriminální kom isař, ani nikdo jiný na této zeměkouli. Dnešní pokračování si dovolím zakončit výňatkem z článku "Helbig a Ambassador - tušení souvislostí", který jsem naps al pro Český deník a který byl otištěn l6. prosince - tedy den předtím, že na kongresu ODS "padl" Petr Čermák.

"KOMEDIE NEBO HOROR?

Klid by měli Helbigovi a Hofman dodnes (i Petr Čermák by klidněji spal), nebýt zatykače na bratry Helbigovy vydaného v Německu a následné žádosti o jejich z adržení v České republice. "Zatýkací" akce pražské policie musela nutně dopadn out v intencích toho, co jsem dosud napsal, neboli úspěšně: Bratři Helbigové z mizeli...

Následná komedie sestavená na pokračování z výroků nejrůznějších odpovědných p olicejních a ministerských veličin předčila i sólové výstupy P. Čermáka, které lze bez úprav zařazovat do televizních Gumáků. Do všeobecného bujarého smíchu navrhuji dvě varianty finální scény.

l. Velící důstojník pošle zatýkací komando do hospody, sám stopne bratrům Helb igům na Vinohradské třídě taxíka, ti zajedou na večeři do Ambassadoru, poté v restauraci Nebozízek navštíví kamaráda Hofmana, jehož manželka pro ně zorganiz ovala slavnostní rozlučku s řadou významných osobností. K ránu se bratři přemí stí do jakési přepychové či kachlíkové vily - dle katastrálního úřadu patří mi nisterstvu vnitra - a po sladném probuzení odjíždějí s krycími doklady vyroben ými specialisty nejmenované bezpečnostní služby za policejní asistence, maskov ané samozřejmě do civilu, kamsi za východní hranici.

2. Bratři Helbigové jsou pořád na území tohoto státu, leč na dně Vltavy či met r pod českou hroudou, neb je to tak nejlepší pro všechny strany - kromě nich." *

Co se týče ministra vnitra Jana Rumla, neboť on je vedle bratrů Helbigových hl avní osobou tohoto seriálu, spokojme se pro tuto chvíli tím, co udělal a řekl on a co nechal udělat a říct své podřízené: myslím, že obojí je dostatečně vým luvné a nepotřebuje hlubokomyslné komentáře. Navíc - ještě není konec.

Stanislav TÝBL

PS - Postrádáte-li v tomto seriálu hlas premiéra a předsedy ODS Václava Klause , máte pravdu. Nepřijdete však o něj: protože V. Klaus v aféře "Helbig" bránil - nutno přiznat, že velmi "zajímavě" a jako lev - svého výkonného místopředse du, setkáte se s ním po skončení seriálu "Ruml a Helbigové" v dalších článcích pod společným titulkem "Čermák a Helbigové." Nyní ocituji - nikoli jen pro za smání - jeho bezprostřední (pondělní) reakci poté, co P. Čermák v neděli uvidě l v cause "Helbig" útok na současnou vládu, a tedy i na jejího premiéra: "Jméno Helbig neznám odnikud, jen z nadpisů některých sdělovacích prostředků. Já jsem fyzickou osobu tohoto typu nikdy neviděl, DOKONCE I POCHYBUJI, JESTLI EXISTUJE."

Nejde vůbec o to, jak moc je Václav Klaus zapomnětlivý, neboť v souvislosti s obhajobou Čermáka často "slůvko" "Helbig", či "firma Helbig" vyslovoval, dokon ce i psal - viz faksimile jeho odpověďi na poslaneckou interpelaci ze dne 2. l istopadu l994, zveřejněná v NN č.24/95. - Co když pan premiér (také KOORDINÁTO R TAJNÝCH SLUŽEB!!!) mluví pravdu? Když ano - cože by to znamenalo? Totiž "pou ze" to, že pan PREMIÉR VÍ, ŽE BRATŘI HELBIGOVÉ BYLI ZPRAVODAJSKÝMI AGENTY a je jich původní jména jsou jiná!!! - Nabízí se tedy případná otázka: JAK TO, ŽE M INISTR VNITRA NEVÍ TOTÉŽ?! Anebo jinak: PROČ DĚLÁ, ŽE TO NEVÍ?! (Ale o agentec h Dieterovi a Gerhardovi Helbigových až příště.)

Je takřka nepochybné, že bratři Helbigové byli několikanásobnými agenty. Úvahy o tom, že byli napojeni na síť německé zpravodajské služby BND, se objevily v tisku už 2. prosince loňského roku. Následující novinářské úvahy jsou tedy zd ánlivě logické: bratři měli za úkol zkompromitovat některé vysoké činitele vlá dnoucí Občanské demokratické strany. Jelikož tento úkol zdárně splnili a česká půda pro ně začala být příliš horká, zmizeli naprosto obvyklou tzv. "cestou n elegálních agentů" v převleku a s novou totožností. (Pro své agenty kterákoliv zpravodajská služba na světě má takovouto cestu připravenu: mění se alespoň j ednou, spíše dvakrát a dle situace i víckrát do roka.)

(Pro zajímavost ocituji Šárku Neumannovou ze ZN novin z 8. listopadu l994, kte rá se - pozor, tedy ještě dva dny předtím, než ministr vnitra podepsal odpověď na Grossovy otázky! - vracela k tiskové konferenci Gebr. Helbig: "ZN noviny zajímalo, co vadilo obchodnímu řediteli fy Helbig panu Matějkovi na dotazech pracovníků inspekcí policejního prezídia a ministerstva vnitra v sou vislosti s prodejem mercedesů policejnímu ředitelství v Praze. Pan Matějka nej dříve odpověděl, že firma se vždy snažila pomáhat české policii. Pak sdělil, ž e dostal od nějakého neznámého člověka kus papíru, bez razítka, podpisu i hla vičky s dotazy na určité faktury. Dotaz z pléna, proč s nepodepsaným papírem od anonymní osoby vůbec obtěžoval ministra Rumla, Matějka řekl, že v souvislos ti s loňskou schůzkou policejních náčelníků z celé ČR, KTEROU FIRMA ZAJIŠŤOVAL A, se zástupci firmy setkali také s ministrem vnitra Janem Rumlem...Proč musel znovu pana ministra upomínat, jsme se nedozvěděli.")

PS - Pokud jde o naše hlavní téma, jímž je vztah ministra Rumla (a jeho minist erstva) k bratřím Helbigovým, možná, že začínáte cosi tušit. Připomínám však, že doposud (jsme v časové rovině seriálu) není zcela jasné, zda ministr je obě tí svých (Helbigům fandícím) podřízených, anebo spoluaktérem hry na nevinnost bratří Helbigů. Slibuji, že se dostaneme této záhadě (opět zdůrazňuji: pouze n a základě kroků samotného Jana Rumla) na kloub. Tuším, že jsme na dobré stopě. ..

pravdomluvnost posledního disidenta ve vládě dostává vážné trhliny. RUMLOVA ROZHÁRANOST

25. lO. - Ruml projevuje úmysl odejít z politiky !!! 6.. ll. řekl Rumlna předvolebním konferenci ODS v Brně: "Lidé jsou pořád rozec hvěni jakousi těžko popsatelnou nervozitou, jakousi nedefinovatelnou nejistoto u z doby, v níž žijeme." Mluvil i o schopnosti přiznat chyby.

(Mimochodem - P. Hofmana si vybral a do funkce usadil federální ministr vnitra Richard Sacher v únoru l99O. Udělal to, kdoví proč, velice chytře: vedením pr ažské policie ho pouze "pověřil", takže nemohl být prověřován občanskými komis emi - den poté, co komise ukončily v Praze svou činnost - l4. března l99O, ho do funkce "jmenoval."..)