--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfakce u konkrétních estébáku ?
Zdroj: NN Ročník........: 0005/052 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH ESTÉBÁKŮ?

11. ČÁST

Jeden z našich pravidelných čtenářů a příznivců za necelé tři roky prostudoval několik desítek encyklopedií, jak předlistopadových, tak i polistopadových. V ýsledkem jeho práce je, že naši čtenáři se dozví některé zajímavé pasáže ze ži vota evidovaných spolupracovníků StB žijícich v ČR a SR.

V prvních částích budeme předkládat jména z publikace KDO JE KDO - 1994/95, kd e data jejich narození jsou shodná s daty narození v seznamech spolupracovníků StB, které vydali Necenzurované noviny, na základě databází StB. Z morálního a lidského hlediska nezveřejňujeme jména těch, kteří jsou v publikaci označeni jako mrtví, nebo o kterých si myslíme, že již nežijí, vzhledem k jejich datům narození, kde se jedná o ročníky 1900 - 1915.

Jsme zvědavi, kolik z nich bude žalovat bývalé důstojníky StB, pokud mají poci t, že jsou zaevidovaní protiprávně a že jsou nevinní. ANEBO - KOLIK Z NICH SE DOKÁŽE POSTAVIT PROTI ŠPINAVÉ HRADNÍ HAVLOVSKÉ STOCE?

Údaje o jednotlivých osobách jsou čerpány z uvedené publikace KDO JE KDO - 199 4/95.

JUDr. Petr PROUZA, nar. 15. 7. 1944, agent StB, ev. č. 23198, 319801, krycí jm éno BRŇÁK - spisovatel. Nyní - jednatel česko-německo-rakouské Nadace Bernarda Bolzana. 1971-73 redaktor MS, 1989-90 tajemník Sdružení čes. spisovatelů, bez partijní, člen Penklubu, Klubu čes. spisovatelů, odmítá jakékoliv černobílé vi dění.

Ing. Rudolf PŘEVRÁTIL, CSc., nar. 23. 10. 1936, agent StB, ev. č. 25925, 59258 8, krycí jméno EXPERT - novinář, politolog. Nyní - ředitel INRES - Nezávislého výzkumného servisu, překladatel. 1969-76 politický pracovník Mezinár. svazu s tudentstva, ÚV SSM, 1976-80 novinář, Čs. rozhlas Praha, 1976-79 stálý zpravoda j v Paříži, odvolán, 1980-90 zást. šéfredak., poté šéfredaktor mezinárodní red akce MON, 1990-92 ved. věd. taj. Mezinárod. novinářského ústavu Praha, 1991 za ložil INRES. Do r. 1990 KSČ, 1989 spoluzakl. Klubu B. Šmerala, spoluzakl. a ti sk. mluvčí Čs. demokratického fóra.

JUDr. Ivan PŘIKRYL, nar. 31. 1. 1949, důvěrník StB, ev. č. 22724, krycí jméno PRÁVNÍK - právník. Nyní - předseda Svazu českých a moravských bytových družste v, zástupce bytového družstevnictví v CECODHAS - V KOMISI EHS PRO SOCIÁLNÍ BYD LENÍ. Bezpartijní.

ThDr. Radim PULEC, mnišské cirkevní jméno Kryštof, nar. 29. 6. 1953, agent StB , ev. č. 7674, krycí jméno DALIMIL, důvěrník StB, ev. č. 7674, krycí jméno RAD IM - duchovní pravoslavné církve. Nyní - BISKUP OLOMOUCKO-BRNĚNSKÝ, kancléř úř adu Metropolitní rady v Praze, VŠ učitel, Pravosl. teolog. fak. Univ. Pavla J. Šafárika Košice. 1987-Athénská univ.,-fak. teologie. 1986-promován jako první doktor z ČSFR na Athénské univ. 1990-založil pravoslavný monastýr Ochrana pře svaté Bohorodičce v Olomouci, 1990-otevřel bohosl. učiliště při eparchiální řa de v Olomouci, 1991-založil stavbu ekumenického duchovního centra sv. mučedník a Gorazda a otevřel svatováclavskou hud. školu v Brně.

Doc. Václav RABAS, nar. 14. 8. 1933, agent StB, ev. č. 5495, krycí jméno KÁJA - varhanní virtuos. Nyní - profesor konzervatoře v Pardubicích. 1972-78 ředite l LŠU Pardubice, 1978-90 ředitel konzervatoře Pardubice. 1989-nár. umělec. PhDr. Ladislav RABUŠIC, CSc., nar. 8. 3. 1954, důvěrník StB, ev. č. 40001, kry cí jméno ČAPEK - sociolog, vysokoškolský učitel. Nyní - odb. asist. na kated. sociologie a soc. práce FF MU Brno. 1985-87 Pekingská univerzita zahr. studií, ČLR, 1989-6 měs. Univers. of North Carolina, USA.

PhDr. Jiří RAK, nar. 7. 2. 1947, agent StB, ev. č. 21562, krycí jméno ASISTENT - historik. Nyní - katedra politologie Fakulty sociálních věd UK. Bezpartijní , politická orientace - pravicový liberalismus.

Ing. Vlastimil RASOCHA, CSc., nar. 24. 6. 1937, agent StB, ev. č. 14351, krycí jméno ROBERT - fytopatolog. Nyní - ved. výzk. týmu ochrany rostlin, člen před sed. ČAZV. 1964-70 člen KSČ, vyloučen, odvolán ze všech funkcí. 1982-Cena FMTI R, 1986-Cena předs. St. komise pro VTIR, 1987-Bronz. plaketa ČSAZ. Prof. Ing. Pavel RAUCH, DrSc., nar. 28. 1. 1941, důvěrník StB, ev. č. 34884, k rycí jméno KYSELA - vysokoškolský učitel, biochemik. Nyní - výuka na VŠCHT Pra ha.

Doc. Ludvík RÁŽA, nar. 3. 9. 1929, agent StB, ev. č. 9237, krycí jméno LUDVÍK - televizní a filmový režisér. Nyní - svobodné povolání. 1964-89 ved. uměl. re aliz. vysílání pre děti a mládež.

Ing. Josef REGNER, nar. 19. 7. 1944, agent StB, ev. č. 34574, 457401, krycí jm éno BOHOUŠ - obchodní manažer. Nyní - předseda představenstva a generální ředi tel a. s. Strojexport Praha, předs. dozorčí rady a. s. Subterra Praha, člen př edstav. ČKD Dukla Praha a. s., předseda Společnosti česko-arabské Praha. 1967- stáž Univers. of Liverpool, V. Británie, 1973-79 obch. zást. fy Strojexport v Teheránu.

Prof. MUDr. Václav REJHOLEC, CSc., nar. 12. 10. 1920, agent StB, ev. č. 96, 22 60, 226088, krycí jména ASISTENT, KAFKA - vysokoškolský učitel, lékař. Nyní - přednosta inter. odd. fakult. polikliniky. 1977-83 gen. sekretář Evrop. ligy. Studijní pobyty - USA, Francie, Anglie. Otec byl náčelníkem voj. kanceláře pre zidenta Masaryka, později diplomatem, bratr v r. 1948 emigroval do USA, proto byl v r. 1951 nucen opustit II. inter. kliniku a v r. 1959 výzk. ústav. Vždy b ezpartijní.

Akad. malíř Stanislav REMEŠ, nar. 17. 1. 1924, DPB, ev. č. 34367, krycí jméno VÝTVARNÍK - výtvarník a režisér. Nyní - důchodce.

JUDr. Leon RICHTER, nar. 2. 5. 1930, agent StB, ev. č. 4346, krycí jméno NOVOT NÝ JIŘÍ - právnik. 1961-69 referent, později řed. odboru civilní legislativy m in. spravedlnosti Praha. 15. 2. - 28. 6. 1990 nám. min. spravedlnosti ČR, od 2 9. 6. 1990 MINISTER SPRAVEDLNOSTI ČR, 1991-92 PŘEDSEDA LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDY ČR. Bezpartijní.

Doc. Ing. Pavel ROHON, CSc., nar. 8. 2. 1937, důvěrník StB, ev. č. 7288, bez k rycího jména - vysokoškolský učitel. Nyní - docent na staveb. fak. ČVUT, člen por. sboru min. ŽP pro genofond. 1989-90 člen okresní rady OF, mluvčí OF a jed en ze zakladat. v místě bydliště.

Ivan RÖSSLER, nar. 21. 12. 1945, důverník StB, ev. č. 31969, krycí jméno EVŽEN - novinář, textař. Nyní - šéfredaktor zábavy TV Nova - České nezávislé televi zní společnosti. 1990-92 ved. red. redakce zábavy ČsR, 1990-92 šéfdramaturg Po rty a předseda rady Sdružení Porta, 1992-93 šéfredaktor stanice Praha Českého rozhlasu, člen Syndikátu novinářů.

Pavel ROUČKA, nar. 20. 6. 1942, agent StB, ev. č. 12790, 279088, krycí jméno P AVEL - grafik, malíř, ilustrátor.

Doc. Ing. Adolf RYBKA, CSc., nar. 6. 7. 1944, důvěrník StB, ev. č. 26351, kryc í jméno ADOLF - vysokoškolský učitel. Nyní - ved. katedry zeměd. strojů, prodě kan TF VŠZ v Praze.

Ing. Vratislav ŘEDINA, nar. 4. 9. 1951, agent StB, ev. č. 16042, 604202, krycí jméno VÁVRA - manažer. Nyní - ředitel a. s. Akra, předseda Čes. zemského svaz u průmyslu ČR, člen představenstva ČOPK.

Doc. RNDr. Jan ŘEHÁK, CSc., nar. 12. 9. 1939, agent StB, ev. č. 13711, krycí j méno GABRIELA - matematický statistik, sociolog. Nyní - věd. prac. Sociologick ého ústavu AV ČR.

Eva SADKOVÁ, nar. 16. 7. 1931, agent StB, ev. č. 8266, krycí jméno MARTA - rež isérka. Nyní - režisérka dramatického vysílání České televize Praha. Vždy bezp artijní.

Prof. PhDr. Petr SGALL, DrSc., nar. 27. 5. 1926, agent StB, ev. č. 23899, 3899 01, krycí jméno OSKAR - lingvista. Nyní - emerit. profesor FF UK Praha. 1968-6 9 host. profesor univ. v Grenoblu, 1983 v Hamburku, 1989-zakl. člen Kruhu nezá v. inteligence.

PhDr. Vladimír SCHEUFLER, CSc., nar. 17. 4. 1922, agent StB, ev. č. 4640, 4640 88, krycí jméno DR. KOVÁŘ - etnolog a hud. skladatel. Nyní - důchodce, soudce z lidu, předseda red. rady Českého lidu.

Prof. Miloš SCHMIEDBERGER, nar. 29. 10. 1923, agent StB, ev. č. 11103, krycí j méno VLTAVSKÝ - vedoucí výroby filmů. Nyní - profesor na kat. film. a TV produ kce na FAMU. 1956-70 nám. řed. Film. studia Barrandov.

ThDr. Vilém SCHNEEBERGER, nar. 28. 5. 1928, agent StB, ev. č. 1873, 187388, kr ycí jméno JEČNÝ - duchovní. Nyní - farář Evangelické církve metodistické. 1969 -71 předseda Ekumenické rady církví v Československu.

Milan SCHULZ, nar. 6. 4. 1930, důvěrník StB, ev. č. 14544, bez krycího jména - novinář. Nyní - rozhlasový komentátor.

(POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)

Vladimír PAVLÍK