NA  POMOC  OKRESNÍMU  SOUDU  V   BRUNTÁLE

První pokus:

Pan
Dalibor B á r t e k
Svobody 386
HORNÍ BENEŠOV
793 12

Ve Vyškově 18.3.1999

V á ž e n ý p a n e !

Petr Cibulka mě informoval, že jste šéfem severomoravských tiskovin nesoucích název REGION. V telefonátu jste naznačil, že můžete "probudit ze zimního spánku" redaktory Regionu Bruntál.

Budu rád, když bruntálský Region do 1. dubna 1999 otiskne následující článek, za což Vám děkuji.

S pozdravem Karel Höfer


_________________________________________________________________

Vzhledem k tomu, že žádná ze severomoravských mutací REGIONu ani jiná severomoravská tisková periodika materiál o:

a) stále se stupňujících represích státní moci České republiky, členském státě NATO, proti odpůrcům komunismu a StB

b) stále se zvyšující toleranci k akcím různě se nazývajících komunistických stran, skupin a bojůvek

nebyla ochotna ani po úpravách otisknout, o vlastním postoji k těmto skutečnostem ani nemluvě, zveřejňují tyto informace se zpožděním alespoň NECENZUROVANÉ NOVINY.       Petr Cibulka, v Brně 20.06.1999

 


Na pomoc Okresnímu soudu v Bruntále


15.února 1999:
Ministr vnitra Václav Grulich odepisuje na dopis poslanci Jiřímu Karasovi ohledně podání Karla Höfera z Vyškova na Moravě, týkající se špatné práce policistů okresu Bruntál. Ministr píše, že věc šetřilo oddělení stížností a kontroly Policejního prezídia, což je lež. Věc "šetřila" skupina stížností a kontroly Správy severomoravského kraje Policie ČR, která už minulého roku v této věci totálně selhala.
Z ministrova dopisu: "Obvodní oddělení Policie ČR Krnov od konce roku 1997 do současné doby zpracovalo cca 120 oznámení o protiprávní činnosti místních periodik. 66 oznámení směřovalo přímo na šéfredaktora týdeníku Nové Bruntálsko pana Františka Zámečníka," přestože od konce roku 1997 zpívají vrabci na střeše, že Zámečník je pouze podvodník, který svým jménem Ludvíka Zifčáka kryje. Bruntálský Patriot, celostátní Respekt i Česká televize v pořadu Klekánice přece zveřejnily, že skutečným majitelem a šéfem Nového Bruntálska je bývalý důstojník StB Ludvík Zifčák. Policajti však nic neví, nic netuší - oni jsou prostě "odborníci", kteří mají při vyšetřování tohoto případu hlavu jen na čepici.
Ministr ohledně papírového šéfredaktora Zámečníka píše: "Jednalo se zejména o trestné činy pomluvy dle § 206 odst.1, 2 tr.zákona, útoky na státní orgán dle § 154 odst. 2 tr. zákona a o přestupky proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 zákona o přestupcích."

16.ledna 1999:
David Hartl, který byl do 10.11.1998 jedním z redaktorů Nového Bruntálska, sepsal a zaslal Krajskému státnímu zastupitelství TRESTNÍ OZNÁMENÍ + VZNESENÍ PODJATOSTI. V posledních řádcích první strany píše: "Navíc oznamovaný František Zámečník si zasluhuje potrestání za to, že se nestoudně a dlouhodobě vydává za šéfredaktora a vydavatele periodika, k jehož vydávání neměl nikdy žádné finanční prostředky, když předtím v rámci své sociální situace pobíral dávky státní sociální podpory." (Odborníci, kteří mají hlavu jen na čepici, samozřejmě o tomto nemají potuchy!)
Ze strany 4.: "Pomluvy... jsou zvěřejňovány s vědomím pisatele, Ludvíka Zifčáka, že nemůže být stíhán, neboť odpovědný je vydavatel. V daném případě odpovědnost je na straně autora a tím je právě jmenovaný. Je totiž autorem naprosto všech článků, za něž dokonce byl v jediném případě obžalován František Zámečník. Jeho trestní stíhání je ovšem nesvědomité a mělo by patřit Ludvíku Zifčákovi." (Odborníci, kteří mají hlavu jen na čepici, samozřejmě nic netuší, nic nevědí i přesto, že je to uvedeno v řadě trestních oznámení!)
Ze strany 3.: "Pokud se jedná o OSZ Bruntál, tento úřad vylučuji z projednávání svého trestního oznámení, neboť je hoden nedůvěry. Umožňuje osobám Ludvíku Zifčákovi a Františku Zámečníkovi unikat pro jejich trestnou činnost, dovoluje překračovat lhůty k prověřování policií a nepodává jménem státu žaloby tam, kde tak má činit" a dále: "Jsem přesvědčen, že orgány činné v trestním řízení již dávno mohly sdělit Ludvíku Zifčákovi obvinění, neboť svědectví o jeho aktivitách jsou zaprotokolována na PČR OOP Krnov. Toto oddělení lze však právem označit za nejhorší ze všech v České republice, což s trestnou činností oznamovaných souvisí a za což odpovídá především okresní ředitel Policie ČR."
KSZ toto trestní oznámení opatřilo číslem 1 KZn 2102/99-5 a postoupilo jej místně příslušnému OSZ v Bruntále.

8.února 1999:
Až na čtvrtý termín začalo první soudní jednání v Bruntále, kde do role pachatele, místo zločince Zifčáka, je nastrčen František Zámečník. Vypovídali tam tři lháři: František Zámečník, Ludvík Zifčák a Stěpán Sovadina. Průkazně se všichni dopustili trestného činu křivého svědectví. Druhé jednání bylo určeno na 11. března 1999, kde měli být vyslechnuti všichni svědci pomluveného Ladislava Davida.
9.února 1999:
David Hartl, donedávna redaktor Nového Bruntálska, sepsal a zaslal Krajskému státnímu zastupitelství podnět k trestnímu stíhání Štěpána Sovadiny, Ludvíka Zifčáka, Františka Zámečníka a Jany Zifčákové za křivé svědectví. V něm píše mj.: Štěpán Sovadina nebyl v době, kdy Ladislav David působil v redakci, jakkoli ve styku s periodikem a nikdy v něm ani nepublikoval." Podnět pod č.j.: 1 KZn 2148/99-4
byl zaslán OSZ v Bruntále i Okresnímu soudu v Bruntále.

15.února 1999:
Karel Höfer, cestou OSZ ve Vyškově, zaslal státnímu zastupitelství v Bruntále (k č.j. 1 Zt 553/98) a Okresnímu soudu v Bruntále (k č.j.: 3 T 163/98) obsáhlou informaci nazvanou "Estébakovy msty". V textu je podrobně poukázáno na rozpory ve výpovědích křivých svědků na prvním soudním jednání dne 8. února a jsou zde uváděna i písemná svědectví nedávného redaktora Nového Bruntálska Davida Hartla. Šlo o podklady k druhému soudnímu jednání, které se mělo konat 11. března 1999. V této desetistránkové písemnosti Höfer žádal, aby byl k jednání přizván jako svědek, který zpochybní křivá svědectví Ludvíka Zifčáka, Františka Zámečníka a Štěpána Sovadiny. Taktéž žádal přizvání korunního svědka Davida Hartla. Nestalo se !
1.března 1999:
JUDr. Libor Malý, šéf OSZ Bruntál, přípisem č.j. Zn 2068/99 Karlu Höferovi sděluje, že jeho přípis ze dne 17.2., adresovaný Mgr. Zuzaně Ševčíkové spolu s přílohami a přípis ze dne 15.2.1999, podaný u OSZ ve Vyškově dne 18.února 1999, byl zaslán Krajskému státnímu zastupitelství k dalšímu opatření.

5. března 1999:
Krajská státní zástupkyně v.z. Mgr. Ludmila Gráfová v přípise pod sp.zn. 1 KZn 2171/99-18 sděluje, že obdržela od Ministerstva spravedlnosti ČR Höferovo podání z 18.1.1999 a 22.1.1999. Dalším přípisem z téhož dne pod č.j. 1 KZn 2085/99-7 Mgr. Gráfová sděluje, že od OSZ Bruntál obdržela Höferovo podání ze dne 15.2.1999. Zaslala jej Okresnímu soudu v Bruntále ke sp. zn. 3 T 163/98. A konečně přípisem č.j. 1 KZn 2085/99-8 oznamuje, že Höferovo podání ze dne 17.2.1999, které obdržela od OSZ Bruntál, postoupila Policii ČR, Krajskému úřadu vyšetřování v Ostravě, jako dodatek Höferova trestního oznámení na Mgr. Zuzanu Ševčíkovou z OSZ Bruntál a pplk.Milana Navrátila, ředitele Policie ČR v Bruntále.

11.března 1999:
Je tedy doloženo, že Okresní soud v Bruntále i Okresní státní zastupitelství v Bruntále měly k dispozici celé znění všech podání korunního svědka Davida Hartla. Okresní soud v Bruntále však prokázal, že je se Zifčákovou ká-gé-báckou bandou a policisty Bruntálska dokonale propojen, že je podjatý, že není schopen objektivně hodnotit situaci. Lidé, kteří se hlásili jako svědci, nebyli vyslyšeni, zato dva svědci, redaktoři bývalého bruntálského Patriotu, byli přímo v soudní budově zatčeni. Je nepochybné, že šlo o zastrašování svědků. Takové praktiky však do demokratického a právního státu nepatří.

Třetí jednání této soudní frašky se bude konat 1. dubna 1999 v 13.30 hodin.
Redakce