Obžalovaní bílí koně, nebo praví viníci?

 

Před konečnou uzávěrkou čísla obdrželo Nezávislé informační a tiskové centrum v Brně podrobnou informaci o vznesení obžaloby proti skupině osob, podezřelých z trestné činnosti, které autor Tichých a tajných společníků ve stati jmenuje, a jejichž činnost popisuje a analyzuje. Obžalobu v závěru roku 1999 podala na Městský soud v Praze státní zástupkyně JUDr. Marie Soldátová z Městkého státního zastupitelství v Praze. (viz. dokumenty zařazené na straně 04-06/N.N.03/2000

Obžaloba je veřejným dokumentem. Komentovaný výtah umožňuje konfrontovat zjištění autora Tichých společníků se závěry státní zástupkyně. Z hlediska principu presumpce neviny je nutné opakovaně zdůraznit, že jsme povinni na obžalované či obviněné pohlížet jako na nevinné až do pravomocnosti soudního rozsudku.

 

Obžalování bílí koně, nebo praví viníci?

Obžaloba směřuje proti šesti osobám. Důkazní spis obsahuje více než šest tisíc stran. Navrhuje předvolat k hlavnímu líčení sedmačtyřicet svědků a přečíst okolo sto padesáti dokumentů včetně psychiatrického posudku na obviněného Šebestu. Jednot-livým obžalovaným jsou kladeny za vinu následující skutečnosti.

Petr Šebesta. Obviněn ze spáchání pokračujícího trest-ného činu podvodu podle ustanovení paragrafu 250 odst. 1 (dovoluje vynést rozsudek o zabavení věci-peněz nabytých trestnou činností), a odst. 4 (v horní hranici umožňuje vynést rozsudek v trvání dvanácti roků) trestního zákona.

Miloslav Tikovský. Obviněn ze spáchání pokračujícího trestného činu podvodu podle ustanovení paragrafu 250 odst. 1, odst. 4 trestního zákona.

JUDr. Zdeněk Míka. Obviněn z pomoci k trestnému činu podvodu podle ustano-vení paragrafu 10 odst.1 písmeno c) trestního zákona k paragrafu 250 odst. 1, odst. 4 trestního zákona.

Ing. Jiří Bořkovec. Obviněn z pomoci k trestnému činu podvodu podle ustanovení paragrafu 10 odst.1 písmeno c) trestního zákona k paragrafu 250 odst. 1, odst. 4 trestního zákona.

Jiří Michálek. Obviněn z trestného činu podvodu podle ustanovení paragrafu 250 odst. 1, odst. 5 trestního zákona.

Miloš Březina, roz. Horák. Obviněn z trestného činu podvodu podle ustanovení paragrafu 250 odst. 1, odst. 4 trestního zákona. Z trestného činu poškozování věřitele podle ustanovení paragrafu 256 odst. 1 písmeno a) - částečné poškození věřitele zničením, poškozením, zataje-ním, učiněním nepotřebným nebo odstraněním části svého majetku, odst. 4 trestního zákona (umožňuje v horní hranici uložit odnětí svobody na dobu osmi let). Z trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle ustanovení paragrafu 147 odst. 1 trestního zákona (umožňuje uložit peněžitý trest nebo odnětí svobody v horní hranici na tři roky).

 

Mrázek a Provod: Stíhání se nekoná

Státní zástupkyně Soldátová ve zdůvodnění obžaloby u Březiny, roz. Horáka konstatuje následující skutečnosti.

"Pokud se jedná o obviněného Miloše Březinu, roz. Horáka, je nutno říci, že věcně je jeho trestná činnost uvedená v obžalobě pod bodem V. nesouvisící s ostatními obžalovanými. V přípravném řízení však trestnou činnost tohoto obviněného společně s obviněným Petrem Še-bestou a Miloslavem Tikov-ským spojovalo trestní stí-hání ohledně společnosti DIONEX, podezřelého Pro-voda a obviněného Mrázka. Vzhledem k zastavení trestního stíhání obvině-ného Mrázka tato spojitost již není patrná, nicméně s ohledem na komplikace, které by vznikly vyloučením trestné činnosti tohoto obviněného z předpokládané obžaloby, byla trestní činnost, která je tomuto obviněnému kladena za vinu, zahrnuta do této obžaloby.V přípravném řízení v této trestní věci byli stíháni jako obvinění rovněž Petr Moidl, Robert Soldán a Miloš Březina pro trestný čin podvodu týkající se sklárny Tasice, okr. Havlíčkův Brod. Pro tento skutek však bylo trestní stíhání státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Praze zastaveno dne 15.11.1999."

 

Zapomenutý příběh

Kolínský novinář Petr Soukup v roce 1990 v seriálu "Válka policajtů" v souvislosti s trestním stíháním bývalého okresního oddělení hospodář-ské kriminality Špuláka a jeho podřízeného Hroudy (řídící orgán konfidenta Mrázka) s humornou nadsázkou připo-míná, že oba příslušníci od psychiatrů "dostali papíry na hlavu", takže z odsouzení sešlo. Byly to zvláštní papíry na hlavu. Podle Soukupa nemuseli Špulák s Hroudou ode-vzdat služební zbraň, ne-byl jim odebrán řidičský průkaz a po 17. listopadu 1989 se dokonce vrátili do původních funkcí. Psychiatrický znalecký posudek vypracovaný k duševnímu stavu Šebes-ty se zdá naznačovat, že se v nadcházejícím soudním procesu histo-rie může opakovat, a že od něj můžeme očekávat mnohá překvapení a zvraty. Jeden z nich je zřejmý již v kapitole Dokument policisty Romana Pavlíka v Tichých a tajných společnících. Poukazuje se v ní na podezřelé změny vlastníků v zadlužených společnostech DIONEX a JARS a na naprosto stejnou formu zániku těchto společností pomocí ne-dosažitelného Ukrajince Postolnikova.Státní zás-tupkyně v obžalobě na pří-kladu společnosti JARS řetězec zániku popisuje shodně s policistou Pavlíkem. Obžalovaný Šebesta na valné hromadě JARS (rodu Provodů) dne 11.12.1992 se po odvolání Miroslava Provoda ml. z funkce jednatele nechává do této funkce zvolit os-tatními společníky (Pro-vody). Současně s tím Provodové na Šebestu převádějí své obchodní podíly. Šebesta se stává jediným majitelem firmy JARS s. r. o. a přebírá všechny závazky před-chozích společníků (Pro-vodů) vůči Bance Bohe-mia ve výši 74.800.000,--Kč. Ani v obžalobě nestojí kolik za tohle Šebesta dostal zaplace-no, či kolik za obchodní podíly Provodům zaplatil a jak tato operace byla, či nebyla, daněna. Je překvapivé, že stát repre-zentovaný státním zas-tupitelstvím nepovažo-val za nutné uvedenou operaci rozkrýt, objasnit roli Šebestovy manželky Dagmar a kolínského právníka Sehnala ve vtažení Postolni-kova do hry a vyvodit komplexnější trestněprávní závěry. Místo toho nechal vstoupit na scénu psychi-atry a zastavuje trestní stíhání některých osob. Bílá místa v jinak brilantní obžalobě jsou možná zbytečnou vadou na kráse. To však ukáže až průběh soudního procesu a události, které se v dané kauze stanou do jeho zahájení.

PETR CIBULKA