Dokument policisty Romana Pavlíka

V hlavním líčení ve sporu na ochranu osobnosti vedeném Mrázkem a Provodem proti České televizi redaktor Ovečka vypověděl, že v žalovaných reportážích vycházel z policejního dokumetu, který vypracoval Roman Pavlík. Danou skutečnost Pavlík před sou-dem potvrdil. Profesionální úroveň dokumentu potvrzuje doporučení státní zástupkyně Kozubkové pokračovat ve vyšetřování formou vazebního stíhání Mrázka, Provoda a spol.

Pavlíkova zpráva je obsáhlá. V soudním spise pražského městského soudu pod značkou 32C 32/96-46 je označena jako č.j. OR 1-022-KS-II-95. Každá její část dává dostatečně přesný obraz o stavu vyšetřování v roce 1995. Pro názornou představu věci neznalých čtenářů a na pomoc jejich úsudku je třeba ocitovat v nekrácené formě tři ukázky.

První dvě ukázky dovolují odpovědět na otázku po pravdivosti Mrázkem a Provodem žalovaného výroku odvysílaného Českou televizí: "...pokračujeme v sezna-mování s nekalou činností, za kterou stojí stále stejní lidé. Jedná se o organizovanou činnost po území celé naší republiky. Za ní zřejmě stojí, podle některých výpovědí, spoluzakladatelé nadace Interpo, František Mrázek a Miroslav Provod, oba stejně jako Petr Šebesta dříve soudně trestaní..."

 

Firma DIONEX s.r.o.

IČO 40767507

Dne 17.6.1991 založil Jiří Shrbený, nar. 25. 4. 1950, bytem Praha 8, ul. Učitelská 1574/54 společnost DIONEX s.r.o. se sídlem v trvalém bydlišti. Společnost DIONEX s.r.o. byla zaregistrována na OS Praha 1 odd. obchodní rejstřík dne 20. 6. 1991.

Dne 1. 10. 1991 přistupuje do společnosti nový společník a to František Mrázek, nar. 1. 2. 1958, bytem Český Brod, ul. Wolkerova 1166. Dne 22. 2. 1993 byly sepsány smlouvy o převodu obchodních podílů SHRBENÉHO a MRÁZKA na Miloše HORÁKA, nar. 22. 7. 1963, bytem Praha 9, ul. Kol-benova 803. HORÁK se stává jediným majitelem společnosti DIONEX s.r.o. a současně podává návrh na změnu místa sídla firmy a to na Prahu 1, Opatovická 16 /zde je hotel KORUNA/.

 

Dne 20. 4. 1993 byla pro-vedena změna na obchodním rejstříku /SHRBENÝ a MRÁZEK/ vymazání. Dle zjištění KS Praha 1 II. odd. odešli do Českého Krumlova, kde mají firmu EGGENBERG s.r.o. provozující pivovar. Dne 13. 7. 1993 převádí HORÁK podíl 46% základního jmění společnosti DIONEX s.r.o. na Kryštofa PÁNKA, nar. 5. 7. 1963, ul. Kolbenova 803 /stejné bydliště jako HORÁK/.

Dne 26. 10. 1993 na valné hromadě společnosti, které se účastnili společníci HORÁK a PÁNEK převádí HORÁK svůj podíl 54% základního jmění společnosti DIONEX s.r.o. na Romana KUCHAŘE, nar. 17. 6. 1971, bytem Zápy 109, Brandýs nad Labem. Dne 1. 3. 1994 se vymazává ze společnosti DIONEX s.r.o. HORÁK a od 1. 3. 1994 a 2. 3. 1994 se zapisují jako majitelé společnosti DIONEX s.r.o. PÁNEK a KUCHAŘ.

Dne 7. 3. 1994 na valné hromadě společnosti DIONEX s.r.o., jíž se účastnili PÁNEK a KUCHAŘ a jako host POSTOLNIKOV nabízí POS-TOLNIKOV odkoupení obchod-ních podílů společnosti DI-ONEX s.r.o., s čímž PÁNEK a KUCHAŘ souhlasí. Dne 7. 3. 1994 je podán návrh na změnu v obchodním rejstříku. Dne 25. 3. 1994 je provedena změna. PÁNEK a KUCHAŘ se vymazávají ze společnosti DIONEX s.r.o. a zapisuje se jako jediný majitel POSTOL-NIKOV, bytem Praha 5, Smíchov, Holečkova 959.

Dne 27. 9. 1994 sepisuje POSTOLNIKOV notářský zápis o likvidaci společnosti DIONEX s.r.o. a jmenuje likvidátora JUDr. HRÁSKÉHO, který dne 27. 9. 1994 přijímá od POSTOLNI-KOVA plnou moc na likvidaci společnosti. Dne 4. 10. 1994 podává JUDr. HRÁSKÝ na obchodní rejstřík návrh na změnu "DIONEX s.r.o. v likvidaci", toto je v platnosti na základě usnesení OS Praha 1 obchodní rejstřík ze dne 31. 10. 1994.

 

Firma JARS s.r.o.

IČO 43003265

Dne 3. 9. 1991 byla sepsána společenská smlouva mezi budoucími společníky a to Jarmilou PROVODOVOU, nar. 20.2.1931, roz. DLASKOVOU, Miroslavem PROVODEM, nar. 3.10.1930 a Miroslavem PROVODEM ml., nar. 28. 6. 1956 - všichni bytem Praha 10, Slibná 3, o založení společnosti PROVOD s.r.o. se sídlem v trvalém bydlišti. Dne 1. 11. 1991 byl podán návrh na zápis do obchodního rejstříku na firmu PROVOD současně s dokladem Komerční banky Praha 10 o složení finanční hotovosti ve výši 100.000,--Kč jako kmenového jmění společnosti PROVOD s.r.o. Dne 14. 11. 1991 byla tato žádost o provedení zápisu vrácena s tím, že tato firma nemůže být zapsána, neboť již existuje, a že se má zvolit nový název firmy.

Na základě uvedeného je založena firma JARS s.r.o. se sídlem Praha 10, Slibná 3 a jejím jednatelem se stává Miroslav PROVOD ml. Firma JARS s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku dne 31. 12. 1991.

Dne 11. 12. 1992 valná hromada firmy JARS s.r.o. odvolává z funkce jednatele Miroslava PROVODA ml. a do funkce jednatele společnosti je zvolen Petr ŠEBESTA, nar. 3. 9. 1957, bytem Kolín, Jateční 712 a zároveň jsou na ŠEBESTU převedny všechny obchodní podíly dosavadních společníků - PROVODOVÁ, PROVOD st. a PROVOD ml. Na tomto základě se stává ŠEBESTA jediným majitelem firmy JARS s.r.o. Dne 15. 12. 1992 je podána žádost o provedení změn na obchodním rejstříku, tato změna je provedena od 18. 12. 1992, sídlo firmy zůstává nezměněno.

Dne 25. 6. 1993 žádá ŠE-BESTA obchodní rejstřík o výmaz společnosti JARS s. r. o. se sídlem Praha 10, Slibná 3 bez likvidace, neboť tato firma se sloučí k firmě REMAGG s.r.o. IČO 42660301 se sídlem Vyškov, Sochorova 592 a to k 30. 6. 1993. Firma REMAGG s.r.o. byla založena dne 20. 12. 1991 a to u obchodního rejstříku Brno pod odd. C č. 4337, jednatel společnosti Petr ŠEBESTA.

Dne 3. 7. 1993 podává práv-ní zástupce ŠEBESTY na obchodní rejstřík Praha 1 žádost o zpět vzetí návrhu na výmaz firmy JARS s.r.o. a dne 28. 7. 1993 vydává OS Praha 1 usnesení o zastavení řízení ve věci výmazu firmy JARS s.r.o.

Dne 16. 11. 1993 vydává MÚ Mčeno, okr. Mělník, osvědčení o zápisu firmy JARS s.r.o. do seznamu samostatně hospo-dařících rolníků - ŠEBESTA a dne 18. 11. 1993 je podán návrh na změnu v obchodním rejstříku - zemědělská činnost. Dne 3. 12. 1993 podává ŠEBESTA návrh na změnu v obchodním rejstříku - předmět podnikání pouze zemědělská činnost, výmaz předmětu podnikání dřívější a to dovoz potravin apod. Dne 8. 12. 1993 je v rejstříku zapsána u předmětu podnikání firmy JARS s.r.o. pouze zemědělská činnost. Dne 10. 12. 1993 je podán návrh na obchodní rejstřík na výmaz adresy jednatele ŠEBESTA, bytem Kolín, Jateční 712, zapsat jednatel ŠEBESTA, Praha 4 - Krč, ul. Moysesova 1872/7, zároveň zapsat nového společníka firmy JARS s.r.o. a to: Martinus Johannes BOERSMA, nar. neuvedeno, bytem Holandsko, Sche-verigen, Jacob Strasse 15. Dne 17. 12. 1993 je provedena změna v obchodním rejstříku a to dle požadavku ze dne 10. 12. 1993.

Dne 19. 1. 1994 je svolána valná hromada firmy JARS s.r.o., které se účastní společníci ŠEBESTA a BOERSMA. Na tuto se dostavuje jako host Jaromír MERHAUT, nar. neuvedeno, bytem Praha 10, Jabloňová 2882/5, který má zájem o převod obchodního podílu ŠEBESTY, s čímž ŠEBESTA souhlasí, a převádí svůj podíl na MERHAUTA, který se zároveň ujímá jednatelství firmy. Dne 19. 1. 1994 je podán návrh na obchodní rejstřík k provedení změn a to - výmaz ŠEBESTY ze společnosti JARS s.r.o., zapsání nového společníka a jednatele - MERHAUT, BOERSMA zůstává, mění se sídlo firmy na Praha 5, Smíchov, Holečkova 959. Dne 25. 1. 1994 je tato změna provedena na obchodním rejstříku. /Pozn. KS Praha 1, II. odd. - MERHAUT u notářky, která prováděla změnu v obchodním rejstříku uvedl Jaromír MERHAUT, r.č. 550831/0907, bytem Praha 10, Jabloňová 2882/5, dle šetření se jedná o Jaromír MERHAUT, nar. 31. 8. 1955/0907, bytem Zlín, Malenovice, ul. Tř. Svobody 819 - dříve trestán viz bod zprávy Šetření k osobám ve spisovém materiálu./

Dne 17. 3. 1994 je svolána valná hromada firmy JARS s.r.o., které se účastní společníci firmy a to MERHAUT a BOERSMA, jako host Jurij Jurijevič POSTOLNIKOV, který má zájem o odkoupení firmy JARS s.r.o. Valná hromada se usnesla na prodeji podílu MERHAUTA a BOERSMY osobě POSTOLNIKOV. Téhož dne byly sepsány smlouvy o odprodeji obchodních podílů firmy JARS s.r.o., odvolán jednatel MERHAUT. Na základě shora uvedeného se stává jediným majitelem firmy POSTOLNIKOV, který současně rozhoduje o změně sídla firmy na Praha 1, ul. Opatovická 16 /zde je umístěn hotel KORUNA, dále zde sídlí firma POSTOLNIKOVA DIONEX s.r.o./.Dne 17. 3. 1994 je podán návrh na změnu v obchodním rejstříku, jak shora uvedeno. Dne 20. 4. 1994 změna provedena. Dne 23. 9. 1994 rozhodl POSTOL-NIKOV o likvidaci firmy JARS s.r.o., sepisuje notářský zápis o likvidaci společnosti, kde dále jmenuje likvidátora a to JUDr. HRÁSKÉHO. Téhož dne dává plnou moc JUDr. HRÁSKÉMU na likvidaci společnosti. Dne 4. 10. 1994 podává na obchodní rejstřík JUDr. HRÁSKÝ návrh na změnu - firma JARS s.r.o. v likvidaci. Tato změna v platnosti od 27. 10. 1994." Tolik policejní zpráva.

 

Úvěrová machinace s konzervárnou v Dobrém Poli v Pavlíkově dokumetu ukazuje nejen na úzká personální sepětí. Je poli-cejně doloženou ilustrací toho, jak machinace pro-bíhaly za podivné nečin-nosti bankovních úředníků. Každý, kdo se bude zdráhat uvěřit, má možnost zajet si do Dobrého Pole. Zjistí, že ve vesničce konzervárna nikdy nebyla a není.

 

Firma JARS s.r.o. - poskytnutý úvěr od Banky BOHEMIA a.s. Praha ve výši 20.000.000,--Kč

Dne 12.3.1992 podává na Banku BOHEMIA a. s. Praha pobočka Praha 3, Nám. W. Churchila 2, firma JARS s. r. o. /v záhlaví uvedeno Miroslav PROVOD, Želivského 2, Praha 3, v razítku žádosti JARS s. r. o. Praha 10, Slibná 3/ zastoupenou PROVODEM ml., žádost o poskytnutí úvěru ve výši 20.000.000,-- Kč za účelem nákupu Konzervárny ovocných produktů v obci Dobré Pole, okr. Kolín. Sou-časně předkládá podni-katelský záměr s ekonomickou rozvahou, kupní smlouvu mezi manželi MRÁZKOVÝMI /jedná se o rodiče Františka Mrázka z firmy DIONEX s.r.o./ a firmou JARS s.r.o. zastoupenou Miroslavem PROVODEM ml. o prodeji za částku 19.800.000,-- Kč, výpis z KÚ Kolín a znalecký posudek vypra-covaný soudním znalcem ing. BOŘKOVCEM, který hodnotu stanovil na částku 49. 440. 000,--Kč. Jako ručení za poskytnutý úvěr nabízí zástavní smlouvu na zakoupený objekt.

Dne 17.3.1992 podává Banka BOHEMIA a. s. návrh na poskytnutí požadovaného úvěru s termíny splácení měsíčně od 30.12.1992 ve výši 513.000,-- Kč.

Dne 17. 3. 1992 byla pode-psána mezi Bankou BOHE-MIA a. s. a firmou JARS s. r. o. úvěrová smlouva na částku 20.000.000,--Kč, tato částka bude přistavena na běžný korunový účet klienta č. 0156412810/1300. Taktéž dne 17. 3. 1992 je sepsána mezi Bankou BOHEMIA a. s. a firmou JARS s. r. o. smlouva o zástavním právu. Dne 6. 5. 1992 zasílá Banka BOHEMIA a. s. Praha firmě JARS s. r. o. sdělení, že nepředložili doklad o zapsání zástavního práva na nemovitost jakož i pojistnou smlouvu s dokladem o zaplacení pojistky a potvrzením o vinkulaci pojistky ve prospěch Banky BOHEMIA a. s.

Provedeným šetřením jakož i zajištěnou kopií úvěrové dokumentace bylo zjištěno, že se zde vyskytuje podepsaná úvěrová smlouva ŠEBESTOU a to ze dne 17.3.1992. Jmenovaný v uvedené době nemohl dle výpisu z obchodního rejstříku vůbec působit ve firmě JARS s.r.o., majitelem se stal až od 18.12.1992. Ředitelem poboč-ky ing. VÁLKEM bylo sděleno, že ŠEBESTA se dostavil do banky, kde uvedl, že se stal novým majitelem firmy, že přebírá veškeré závazky, a tak mu byla dána k podepsání úvěrová smlouva ze dne 17.3.1992, jakož i pozdější úvěrové smlouvy, viz níže uvedené.

Dne 26. 1. 1994 zasílá ŠE-BESTA Bance BOHEMIA sdělení, že v zájmu splnění závazků firmy JARS s. r. o. jako jediný společník rozhodl o sloučení této společnosti s firmou ROYAL INVEST s. r. o., platební schopnost posílena přílivem zahraničního kapitálu - vstup společníka BOERSMA a zároveň i jmenování nového jednatele společnosti JARS s. r. o. MERHAUTA, jakož i změně sídla firmy.