Činnost zvláštního vyšetřovacího týmu "10"

V předlistopadové dokumentaci Hlavní správy Veřejné bezpečnosti Ministerstva vnitra a životního prostředí, jejíž postavení je srovnatelné se současným Policejním prezídiem, ještě v roce 1991 existovaly důkazy o existenci zvláštní vyšetřovací skupiny, která vedla nezávislé šetření trestné činnosti kolínských policistů, jejich konfidentské agentury, pražských a republikových kontaktů. Podle archivů ministerstva vnitra byly první poznatky o uvedené trestné činnosti zachyceny důstojníky tehdejší inspekce již v roce 1981.

Existenci zvláštního vyšetřovacího týmu potvrzuje rozsáh-lé vyhodnocení inspekčních materiálů, které na Hlavní správě provedl tehdejší podplukovník Ján Kalanin.(viz. dokumenty na straně 11-15/N.N.03/2000) Skupinu tvořilo deset příslušníků SNB, z nichž jeden byl důstojníkem StB. Rozsáhlé úniky informací z resortu vnitra do podsvětí a nelegální formy vyšetřování (v rozporu s předpisy a trestním řádem nebyla šetření vedena pod jednacím číslem zakládajícím spis) byl tým vyčleněn z běžné organizační struktury tak, že byl přímo podřízen tehdejšímu minis-trovi vnitra Františku Kynclovi.

Opatření tzv. "desítku" postavilo na republikovou úroveň. Nikdo ve velitelské hierachii SNB se na ní bez souhlasu ministra nemohl domáhat informací a zasahovat do její činnosti. Další výhodou bylo, že uvedeným rozhodnutím dostala "de-sítka" téměř neomezené pravomoci ve využívání o-perativní techniky (odposlech, sledování, volný výběr agenturních spolupracovníků konfidentů a podobně). Opatření se ukázalo jako velmi efektivní.

Podle dostupné dokumen-tace dostala "desítka" zelenou na jaře 1989. Do podzimu téhož roku zmapovala "Mráz-kovu skupinu" a odhalila její tiché společníky ve vládních úřadech, aparátu Ústředního výboru KSČ, na Vojenské prokuratuře, ve Veřejné bezpečnosti a StB, na různých krajských úřadech a vysokém důstojnickém sboru okupační Sovětské armády (viz Stolní společnost od Zlatého soudku). Operativa "desítky" zjistila i to, že vyšetřovatel Štefl udržuje přinejmenším nadstandardní, ne-li přímo podezřelé, vztahy s šetřenou skupinou. V listopadu 1989 "desítka" shromáždila tolik důkazního materiálu, že se jeho zpracování k zadržení pachatelů a vznesení obvinění stalo otázkou tří měsíců. Na tuto práci již neměla čas.

V prvním týdnu po 17. listopadu 1989 "desítka" přišla o operativu. Následoval rozkaz k ukončení práce na případu a odevzdání dokumentace. V lednu 1990 se do funkce šéfa kolínského oddělení hospo-dářské kriminálky z rozkazu "vyšších míst" vrací Špulák. V témže roce na základě prezidentské amnestie vy-chází z vězení Miroslav Provod. Za pomoci někte-rých členů občanských komisí příslušníci týmu "10" postupně odcházejí ze služby. V současnosti už není nikdo z nich v policejním sboru. Údajně s jedinou možnou výjimkou, kterou se nepodařilo ověřit. Scénu ovládli protivníci "desítky".