III. VAROVÁNÍ Z FATIMY, POLITIKUM NEJVYŠŠÍHO ŘÁDU A NEJVYŠŠÍ NALÉHAVOSTI

Ve Fatimě bylo 13. července 1917 třem malým vizionářům - Lucii, Jacintě a Františkovi – svěřeno tajemství o třech částech. Jeho první dvě části byly církví oficiálně schváleny a zveřejněny za druhé světové války v roce 1942; jedna část tohoto tajemství se týká vidění pekla, kterým nás chce Maria upozornit na to, že peklo (podle zjevených obrazů atomové peklo na této Zemi? - pozn. NN) opravdu existuje; další část odhalila události, které byly v roce jeho zveřejnění už známé a které tak její pravdivost potvrdily: v Rusku vypukla revoluce, a to několik měsíců po fatimském zjevení; lidstvo se nepolepšilo – z Ruska se stala velmoc, která svou neblahou marxistickou ideologii rozšířila po celém světě, a proto došlo i ke druhé světové válce.

Třetí část tajemství, která měla být zveřejněna v roce 1960, sestra Lucie sepsala po svém vstupu do kláštera v Coimbře, v roce 1953 ho odevzdala svému biskupu, ten ho úředním postupem postoupil arcibiskupu a arcibiskup papeži Piu XII.

Říká se, že papež Pius XII. tajemství pozorně přečetl a jeho obsahem byl zdrcen. Protože však jeho zveřejnění by tehdy bylo předčasné, dal dokument zapečetit a zazdít ve Vatikánu s tím, že v roce 1960 má být předložen jeho případnému nástupci. Jím se po jeho smrti v roce 1958 stal Jan XXIII.; i on byl údajně tajemstvím zdrcen, ale v roce 1960 ho nedal zveřejnit; před svou smrtí v roce 1963 byl tázán, co se s tímto dokumentem má stát; odpověděl, že má zůstat v přísné tajnosti, protože jeho zveřejnění by vyvolalo světovou paniku. Dále se říká, že zapečetěné tajemství bylo předloženo i jeho nástupci Pavlu VI. za několik měsíců po jeho zvolení. I Pavel VI. byl obsahem poselství zdrcen a rovněž usoudil, že musí zůstat nadále vatikánským tajemstvím. Vzhledem k tehdejší napjaté mezinárodní situaci však rozhodl, aby část poselství, a to v upraveném a zmírněném znění, byla urychleně sdělena předním světovým politikům a diplomatům. Tak bylo ve Vatikánu zpracováno tzv. diplomatické znění a odevzdáno americkému prezidentu Kennedymu, předsedovi rady ministrů Chruščovovi a britskému předsedovi MacMillanovi, jakož i významným světovým diplomatům. Lze mít za to, že tento počin výrazně ztlumil mezinárodní napětí a sehrál velkou roli při uzavření dohody o zákazu šíření atomových zbraní.

Tzv. diplomatické znění 3. fatimského tajemství bylo zveřejněno různými evropskými časopisy, které však upozorňovaly, že nejde o autentické, ale o upravené znění. Je proto k němu nutno zachovat opatrný odstup, takže na tomto místě, kde citujeme jen autentická mariánská poselství, shrneme pouze jeho obsah:

Diplomatické znění je formulováno tak, jako by jím Maria oslovovala vizionářku Lucii. Především upozorňuje, že v druhé polovině 20. století na lidstvo přijde velký trest, který si lidstvo zavinilo samo, protože nikde nevládne řád a na nejvyšších místech panuje Satan, který určuje běh všech událostí, který dokonce pronikl i mezi nejvyšší představitele církve a který podněcuje i vědce k vynalézání strašlivých zbraní, jimiž lze v několika minutách vyhubit polovinu lidstva. Jestliže se lidstvo proti tomu nepostaví, Bůh je potrestá tvrději, než je kdysi potrestal potopou. I na církev přichází doba těžkých zkoušek, kdy nejvyšší členové církevní hierarchie budou vzájemně proti sobě, neboť Satan pronikl i do jejich kruhů. V druhé polovině 20. století vypukne strašlivá válka, v jejímž důsledku “oheň a dým budou padat z nebe, vody oceánu se vypaří a budou v podobě páry a pěny syčet proti nebi” a během hodiny přijdou o život milióny lidí. Všude zavládne smrt a jediným pánem Země se stane Satan. Tyto tragické události přežijí jen spravedliví a budou nadšeně sloužit Bohu.

Vatikán se k diplomatickému znění nevyslovil a dlouho nezaujal žádné stanovisko. Až v roce 1980 papež Jan Pavel II. při své návštěvě Fuldy v SRN tyto zprávy v podstatě potvrdil.

Samotná sestra Lucie nemá právo třetí tajemství sama zveřejnit, ale v roce 1961 údajně k němu učinila aspoň závažné prohlášení otci Agostino Fuentosovi, který ji tehdy navštívil ve věci připravovaného blahořečení vizionářů Františka a Jacinty a který ho ve formě rozhovoru s ní a spolu s dojmy ze své návštěvy zveřejnil v témže roce:

- Přijala mě plna smutku, silně zhubla a byla velmi zarmoucená. Řekla mi: “Otče, Naše Paní je velmi nespokojena, protože nikdo nebere v úvahu její poselství z roku 1917. Nestarají se o ně dobří ani špatní: dobří pokračují na své cestě, aniž by se jím zabývali a naslouchali nebeským pokynům, a špatní si jdou po své široké cestě zatracení a tresty, které jim hrozí, je vůbec nezajímají. Věřte mi, otče, Pán potrestá svět velmi brzo. Trest je přede dveřmi. Hmotný trest se dostaví velmi rychle. Pomyslete, otče, na všechny duše, které jdou do pekla jen proto, že se lidé nemodlí a nečiní pokání. Právě všechno toto je důvodem, proč Naše Paní je tak smutná. Otče, řekněte všem, že Naše Paní mi velmi často připomíná: mnoho národů zmizí ze zemského povrchu. Rusko bude pohromou Bohem určenou k potrestání lidstva, neobdržíme-li modlitbami a svátostmi milost jeho obrácení. Povězte, otče, povězte, že démon podniká proti Naší Paní rozhodnou bitvu. Mariino Neposkvrněné Srdce a Srdce Ježíšovo je však nejvíce zarmucováno pádem duší řeholníků a duchovenstva. Démon ví, že jakmile se řeholníci a kněží zpronevěří svému krásnému povolání, strhnou tak do pekla mnoho duší. Je nejvyšší čas k odvrácení nebeského trestu, máme k tomu dva velmi účinné prostředky: modlitbu a oběť.

Démon se snaží, jak může, aby nás zabavil a odňal nám touhu modlit se. Společně se zachráníme, anebo zatratíme. V každém případě, otče, je třeba lidem říci, že nemohou spoléhat jen na výzvy k pokání a modlitbě činění papežem, biskupy, kněžími či představenými klášterů. Je nejvyšší čas, aby každý z vlastního podnětu činil dobrá a svatá díla a změnil svůj život podle požadavků Naší Paní.

Démon chce zmocnit se zasvěcených duší a zkouší, jak by je zkazil, aby se tak ostatní zatvrdili a vzdálili pokání. Používá k tomu všech možných lstí, a dokonce jde tak daleko, že navádí, aby vstup do nábožného života se co nejvíce oddaloval; výsledkem je neplodnost vnitřního života a nezájem laiků odříkat si požitky a odevzdat se do Boží vůle.

Naše Paní mi ještě řekla, že nebudeme-li jí naslouchat a budeme-li ji stále urážet, nebude nám už odpuštěno.

Je naléhavě nutné, abychom si tuto strašlivou skutečnost uvědomili. Nechceme děsit duše, ale toto je naléhavá výzva, plná skutečnosti. Od doby, kdy Svatá Panna dala takovou účinnost růženci, neexistuje žádný hmotný, duchovní, národní nebo mezinárodní problém, který by prostřednictvím svatého růžence a našich obětí nemohl být rozřešen. Modlit se s láskou a zbožností poskytne Marii útěchu a osuší ony tak četné slzy jejího Neposkvrněného Srdce.”

Jak vidno, sestra Lucie velmi lituje, že třetí část tajemství nebyla zveřejněna. Co o tom soudí samotná Svatá Panna? Na několika místech svých zjevení se skutečně ve svých poselstvích k tomu vyjadřuje – a lze říci, že není spokojena. Silné zklamání můžeme například vycítit z jejího poselství donu Gobbimu, které obdržel 13. května 1990 při své návštěvě Fatimy:

“Před sedmdesáti lety jsem sestoupila z nebe do tohoto Cova da Iria (Údolí míru), abych vám ukázala cestu, kterou je třeba projít v průběhu vašeho přetěžkého století. Všechny bolestné události, tak jak po sobě následovaly, doslova naplňovaly slova mého proroctví.

Lidstvo nevyslyšelo mé mateřské pozvání k návratu k Bohu po cestě obrácení srdce a života, modlitby a pokání. Právě proto poznalo strašlivá léta druhé světové války, která přinesla desítky miliónů mrtvých, rozsáhlou likvidaci lidí a národů.

Rusko mi nebylo zasvěceno papežem a všemi biskupy, a právě proto neobdrželo milost obrácení a rozšířilo své bludy po všech částech světa, provokujíc války, násilnosti, krvavé revoluce, perzekuce proti církvi a papeži.

Satan měl nepopíratelnou nadvládu, pokud se týče událostí vašeho století; vedl celé lidstvo o odmítání Boha a jeho zákona lásky, všude šířil rozdělení a nenávist, nemravnost a zlo a všude dal uzákonit rozvod, potratovost, obscénnost, požadavky na všechny prostředky k zabránění života.

Začíná se poslední desetiletí vašeho století. Sestupuji z nebes, abych vám odhalila poslední tajemství, a tak vás mohla připravit na to, co budete muset nyní podstoupit pro očistu země. Mé třetí tajemství, které nebylo odhaleno, bude všem ozřejměno přímo událostmi, tak jak se budou odehrávat. Církev zažije hodinu své největší apostasie, bezbožný člověk se vetře do jejího středu a bude vládnout přímo v Božím chrámu, zatímco malý zbytek, který zůstane věrný, bude muset podstoupit ty nejtěžší zkoušky a pronásledování. Lidstvo bude připravováno k přijetí Pána Ježíše, který se k vám navrátí ve slávě.

Právě proto sestupuji obzvláště ještě dnes z nebe prostřednictvím svých četných zjevení, svých poselství, která přináším prostřednictvím svého kněžského mariánského hnutí. Chci vás tak připravit na to, jak byste měli žít události, které jsou nyní už těsně před svým uskutečněním, a vést vás za ruku, abyste byli schopni projít prostorem nejtěžších a nejbolestnějších časů vašeho druhého adventu, a ducha a srdce všech připravit k přijetí Ježíše v této zcela blízké chvíli jeho slavného návratu.”

Důrazně svou nespokojenost Maria tlumočí ve svém poselství 31. 12. 1977 Veronice Luekenové v newyorkském Baysidu:

“Při své návštěvě dětí v La Salettě jsem vás poučila, že nebudete-li se modlit, Satan vstoupí do svatého města v Římě a postaví se u oltáře mého Syna! Kdo dbal mého poučení? Pyšní! Lidé plní pýchy! Pýcha je hlavním hříchem v lidských srdcích. A pýcha vždycky předchází pád!

Poučila jsem vás ve Fatimě, a kdo mé poučení dal světu? Opět pýcha a arogance! Tajemství mělo být zjeveno, a kdo poučoval svět a připravoval ho na Satanovo zaútočení na Dům mého Syna? Nikdo!

Koule vykoupení není obrácena zpět, ale směřuje k Zemi, mé dítě. Můj hlas volal po modlitbách, nápravě, pokání. Kolik lidí naslouchalo mému poučení a jednalo podle něho?”

Z toho, že 3. fatimské tajemství nebylo zveřejněno, však nelze činit odpovědným papeže. (Moc korumpuje. Absolutní moc korumpuje absolutně. Kdo má nejvyšší moc, musí nést i nejvyšší zodpovědnost - pozn. NN). Například z Ježíšova poselství americkému vizionáři Michaelovi z 12. prosince 1988 vyplývá, že odpovědní jsou především jistí kardinálové, kteří záměrně tajemství zadržují:

“Můj synu, svět má zapotřebí více modliteb. Slova mé Matky, když promlouvá a v minulosti promlouvala ke světu, mnohdy jako by padala do hluchých uší! Ve Fatimě vás upozornila na okolnosti změn, k nimž jsem já ve svém Domě nedal nikdy souhlas. Co se stalo s oněmi fatimskými výstrahami?

Červené čepičky v Římě se rozhodly, že ono poselství výstrahy odstraní. Nedaly ho na vědomost laikům mého stáda…

Červené čepičky, můžete se nadát, že si vás budu vážit, když mé stádo neinformujete o výstraze, kterou moje Matka pro ně dala? Je třeba, abyste opravdu výstrahu z Říma rozeslali, aby ji pastýři mých Domů po celém světě přečetli mému stádu! Toto je poslední výstraha, kterou vám dávám! Moje paže se už napřahuje a brzo dopadne na svět. Odhalení výstrah, daných mou Matkou v mých Domech, oddálí dopad mé paže na svět.”

A konečně v poselství prosloveném 13. 5. 1978 opět v Baysidu Maria jasně říká, že pravým důvodem k tomu, že třetí část tajemství nebyla zveřejněna, není odhalení vážných celosvětových katastrof, ale odhalení tajných úmyslů nepřátel církve, kterým se podařilo proniknout do nejvyšších církevních kruhů s úmyslem rozvrátit a zničit Kristovu církev a přetvořit ji v onu předpovězenou anticírkev:

“Mé dítě, převracejí tajemství, které jsem dala ve Fatimě. Vysvětlení je prosté. Tajemství nemohlo být úplně odhaleno, protože podstata poselství je drastická. Co jsem se navarovala a navarovala, že Satan vstoupí do nejvyšších kruhů církevní hierarchie v Říme. Mé dítě, TŘETÍM TAJEMSTVÍM JE, ŽE SATAN VSTOUPÍ DO CÍRKVE MÉHO SYNA.”