ŘÍDÍ ROZVĚDKA ÚŘAD DOKUMENTACE
A VYŠETŘOVÁNÍ ZLOČINU KOMUNISMU?

Jak vyplývá z dostupných dokumentů, na likvidaci bývalého Bendova Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) koncem roku 1998 se nepodepsaly pouze kontroly tehdejšího sociálně demokratického ministra vnitra Václava Grulicha (na kterého bylo krátce před tím podáno na ÚDV trestní oznámení za vlastizradu, spáchanou v době komunistické diktatury – viz. NN 06/2000: „Z PŘÍTOMNOSTI KOMUNISTICKÉHO PUČE“, strana 21-23), ale také další subjekty a osoby původně označované tehdejšími „sametovými“ sdělovacími prostředky za „pravicově“ orientované, zejména současný náměstek plukovník Pavel Bret. Toho na ÚDV přivedl počátkem roku 1995 již Václav Benda, čehož na základě níže publikovaného dokumentu před svou náhlou smrtí hluboce litoval.

Bret totiž v průběhu této ministerské kontroly koncem roku 1998, kdy byl Grulichovým ředitelem republikového Úřadu vyšetřování plk. Pelcem jmenován dočasným ředitelem ÚDV, podepsal s šéfem civilní rozvědky ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace) Petrem Zemanem tzv. úmluvu, která ve svých důsledcích vedla k paralyzaci ÚDV a nepřístupnosti materiálů a svazků komunistické rozvědky – I. Správy StB. Dá se říci, že POD TÍMTO DIKTÁTEM TAJNÉ SLUŽBY DEFINITIVNĚ ZANIKL „BENDŮV ÚŘAD“. Bretův podpis na tomto dokumentu také může pomoci vysvětlit důvody, proč byl ponechán na svém postu náměstka pro vyšetřování i pod Grulichovým normalizátorem ÚDV Irenejem Kratochvílem. Pro úplnost: Někteří poslanci při diskusi v parlamentu označili tuto dohodu za nezákonnou. Pánové Bret a Zeman si nemohli pro svoji „dohodu“, jak ZABRÁNIT ORGÁNU ČINNÉMU V TRESTNÍM ŘÍZENÍ V PŘÍSTUPU K NEJDŮLEŽITĚJŠÍM MATERIÁLŮM KOMUNISTICKÉ STÁTNÍ BEZPEČNOSTI, vybrat symboličtější datum než byl 17. listopad:

 

„Jednání a úmluva ředitele ÚDV a ředitele ÚZSI

ze dne 17. listopadu 1998

 

Ředitelé ÚZSI a ÚDV se sešli, aby domluvili pravidla komunikace obou institucí v dané situaci.

 

1.

ÚZSI má ve své správě fondy centrální spisovny archivu Ministerstva vnitra, které byly vytvořeny bývalou I. Správou SNB. ÚZSI uznává nepominutelnou úlohu ÚDV a jeho působnost, vymezenou rozkazem ministra vnitra č. 27 ze dne 3. dubna 1995, kterým se stanoví působnost Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Písm. c) článku I. tohoto rozkazu zní: (ÚDV) „shromažďuje, vyhodnocuje a dokumentuje fakta a činnosti související s protiprávností komunistického režimu a odporu proti němu“, tedy definuje tzv. dokumentační činnost ÚDV.

ÚZSI není sensu stricto útvarem MV (viz zákon 153/94), ale hodlá podle článku II. zmíněného rozkazu poskytovat součinnost ÚDV, pokud to nebude narušovat vlastní úlohy ÚZSI (viz posl. věta odst. 3 § 8 a odst. 2 § 19 zákona 153/94 u zpravodajských službách). ÚDV uznává, že správa zmíněných fondů není primární ani ústřední náplní ÚZSI a že ÚZSI nemá dostatek kapacit vyhovět dostatečně rychle.

 

2.

Veškerá dožádání od 17. 11. 1998 budou po formální stránce upravena podle této úmluvy (jinak je ÚZSI vrátí).

Nebudou akceptovány lustrační lístky. Každé dožádání ze strany ÚDV bude zdůvodněno a bude obsahovat konkrétní otázky. Každé dožádání ze strany ÚDV bude podepsáno ředitelem dr. Bretem, ponese jednací číslo a bude adresované řediteli ÚZSI. To nevylučuje určení kontaktních osob z obou institucí.

Pokud půjde o záležitosti řešené trestním řízením (se značkou Vt nebo VtB), budou formulovány tak, aby bylo zcela jasné, že jde o trestní věc. Zdůvodnění se budou opírat o § 158 odst. 3 trestního řádu. Předkladatelem bude vždy policejní orgán – příslušník, tj. nikoliv občanský zaměstnanec ÚDV. Tato dožádání pokud možno ponesou příslušné ČVS (číslo vyšetřovacího spisu).

Pokud půjde o dožádání, která jsou určena pro dokumentaci (badatelskou činnost) (se značkou VvK), odvolají se zřetelně na písmeno c) shora uvedeného rozkazu MV a nebudou používat argumentaci tr. řádu.

ÚZSI žádá, aby se účelově nesměšovala dožádání trestního typu s dožádáními typu dokumentačního.

ÚDV bere plně na vědomí, že v „netrestních“ věcech bude ÚZSI postupovat tak, aby se nevystavil nebezpečí z obvinění z porušení zák. 252/92 Sb. Vyřizování dožádání trestního typu bude mít ze strany ÚZSI přednost.

Součástí dožádání dokumentačního typu bude uvedení záměrů, jakým způsobem chce dokumentační pracoviště ÚDV s danými informacemi nakládat, eventuálně již předem bude zmíněn úmyslů věc publikovat (tzn. nutnost předtím odtajnit) či využít trestně právně.

Protože není vyloučeno, že na obou stranách není perfektní evidence dožádání a odpovědí, obě instituce se budou aktivně navzájem upozorňovat na souvislosti dané kauzy a na eventuelní předchozí lustrace, dožádání, odpovědi atd.

U nejasných dožádání si ÚZSI může vyžádat bližší (podrobnější) zdůvodnění požadavku.

Pracovníci ÚZSI určí způsob zpracování žádosti.

ÚZSI posoudí možnost odpovědi na dožádání a „bez kličkování“ odpoví ÚDV. Odpovědi mohou spadat do několika možných kategorií:

- dožádání je nejasné, nebo zmatečné.

- nenašli jsme, neprochází,

- prochází, ale bez souvislosti s kontextem dožádání,

- prochází, ale prioritou ÚZSI je nesdělovat (neposkytnout),

- poskytujeme odpověď, stanovisko, vytěžení, výpis,

- poskytujeme autorizované kopie.

Pro případ, že věc má být zveřejněna v odborném tisku, ÚZSI si vyhrazuje revizi textu včas před jeho publikací.

 

3.

ÚZSI žádá pracovníky ÚDV, aby nepostupovali metodou „postupného otvírání případu oklikou“. Rovněž je žádá, aby své úsilí nezaměřovali na cizí státní příslušníky ve vztahu k I. správě SNB, pokud nejde o opravdu závažný trestní delikt, který je reálné vskutku prokázat a odstíhat.

ÚZSI žádá ÚDV, aby vyvinul maximální úsilí pro vyloučení možnosti vyžadování poznatků pro soukromé účely.

ÚDV se zavazuje tyto požadavky plnit.“

 

Že tato „dočasná“ NEZÁKONNÁ DOHODA byla i po Grulichových kontrolách brána vážně, ba dokonce NA JEJÍM ZÁKLADĚ ŘEDITEL CIVILNÍ ROZVĚDKY PETR ZEMAN ZASAHOVAL DO ČINNOSTI ÚDV, dosvědčuje další dokument, který je pozoruhodný zejména osobní formou komunikace s Irenejem Kratochvílem. Snaha „o diskrétní vyřízení věci“ totiž nasvědčuje tomu, že NEZÁKONNOSTI A MRAVNÍ NEKOREKTNOSTI JEHO OBSAHU SI BYLI ODESILATEL I ADRESÁT DOBŘE VĚDOMI. Stojí rozhodně za pozornost, že tehdejší sociálnědemokratický ministr vnitra Václav Grulich, předtím člen vedení předlistopadové organisace bývalých estébáků a komunistů Obroda socialismu i ředitel rozvědky Petr Zeman patří nejen do silné mocenské a vlivové skupiny bývalého tajemníka jihomoravského Krajského výboru KSČ v Brně Jaroslava Šabaty, ale všichni společně řídili přípravu a průběh tzv. „studentské sametové revoluce“.

Dokument č.1 zde, Dokument č. 2 zde

Michal Drabík,

e-mail: tomas.drabik@volny.cz

politický vězeň, 12 let v nejtěžších komunistických věznicích,

člen Konfederace politických vězňů a politické strany Pravý Blok