Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 02. 04. 2023  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510454 hl.)
 
Spíše ano (15684 hl.)
 
Spíše ne (15554 hl.)
 
Ne (721986 hl.)
 
Nevim (18348 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1282026

Počet zobrazených článků: 1 (z celkem 1 nalezených)

Duchovní a mravní politologie

* DUCHOVNÍ INTERNACIONÁLA A JEJÍ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ POLITOLOGIE: Boj mezi Dobrem a Zlem, Pravdou a Lží, na hranicích našeho hmotného světa nekončí!

Vydáno dne 31. 07. 2005 (20129 přečtení)

DUCHOVNÍ
INTERNACIONÁLA
A JEJÍ ZÁKLADNÍ
DUCHOVNÍ
A MRAVNÍ
POLITOLOGIE:


Boj mezi Dobrem a Zlem,
Pravdou a Lží,
na hranicích našeho
hmotného světa nekončí!
Viz:

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011100054SLEDUJEME ZÁNIK JEDNÉ VELKÉ CIVILIZACE
DEMOKRACIE, SVOBODY A ZODPOVÌDNOSTI,
KTERÝCH JSME SI NEVÁŽILI A NEBRÁNILI JE
A NÁSTUP TOTALITY A STEPNÍHO BARBARSTVÍ,
viz 1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601
viz 2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2011010301
viz 3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008092403
VÁLKY VŠECH PROTI VŠEM, NIKDY NEKONČÍCÍ,
KTERÉ BUDEME BRÁNIT I ZA CENU ŽIVOTA...!!!


Neúprosný kosmický vývojový cyklus nekonečných lidských vzestupů a pádů, po spirále stále výš a výš, který lze změnit pouze maximálním napřením své vůle a veškeré energie i všech hmotných prostředků, kterými disponujeme:

Z PODDANSTVÍ K DUCHOVNÍ SÍLE, Z DUCHOVNÍ SÍLY K STATEČNOSTI, ZE STATEČNOSTI K SVOBODÌ, ZE SVOBODY K BLAHOBYTU, Z BLAHOBYTU K SOBECTVÍ, ZE SOBECTVÍ K SAMOLIBOSTI, ZE SAMOLIBOSTI K APATII, Z APATIE K ZÁVISLOSTI, ZE ZÁVISLOSTI ZPÌT DO PODDANSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU...

Co dnes za této situace můžeme jako svobodní a zodpovědní občané a svobodní a zodpovědní daňoví poplatníci dělat, TADY A TEĎ? To nejlepší je už nejméně 2000 let dobře známo, pouze my jsme to zatím nepochopili...

Nepochopili jsme to za uplynulých 2000 let z větší části především proto, že, citujeme z velice autoritativního pramene:

Mocnosti tohoto světa chtěly člověka klamat, protože viděly, že má příbuznost s bytostně dobrým. Vzaly proto jméno dobrého a daly ho nedobrému, aby tak ČLOVÌKA KLAMALY SKRZE JMÉNO a TAK HO SPOUTALY NEDOBRÝM. A potom, když těmto mocnostem začali lidé prokazovat přízeň, podnítily je, aby se vzdálili od „nedobrého“ a usadili se u „dobrého“, které poznali, nebo mocnosti si přály, aby lidem byla odňata svoboda a aby se stali navěky jejich otroky.“

To co jsme si teï přečetli není geniální politologická analýza naší současnosti od nějakého dnešního nezávislého špičkového geopolitického analytika. Jedná se o Evangelium Filipa, věčně živý gnostický text, starý 2000 let, nalezený v Nag Hammadí.

Těch 2000 let nám k plnému pochopení tohoto vysokého osvobozujícího sdělení zatím prokazatelně nestačilo. Stačí se podívat, jak dnes žijeme a kdo a jakými ultra kriminálními metodami nám dnes vládne, tedy koho si my sami zcela svobodně volíme, aby podle svého vlastního uvážení a bez naší účinné kontroly hospodařil s námi a s našimi penězi...

Pokud dalších 2000 let nechceme stále znovu a znovu opakovat všechny svoje předchozí staré chyby - díky nimž nás mocnosti tohoto světa tak úspěšně a snadno obelhaly a zotročily - a chceme konečně poznat vyšší Pravdu a Spravedlnost, které nás osvobodí, máme možnost toho všeho dosáhnout, protože vyšší Pravda, vedoucí k vyšší spravedlnosti a svobodě, je už tisíce let velice dobře známa. Stejně tak je dobře známa cesta k poznání vyšší Moudrosti, která k nim každého nezištného bojovníka za Pravdu a Spravedlnost spolehlivě dovede:Univerzální trojjediná církev
Vodnářského evangelia
Ježíše Krista,
Rudolfa Steinera
a Řádu rytířů Jedi

viz 1. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022701
viz 2. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101
viz 3. http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2006101101


Posláním této univerzální trojjediné církve, stojící na sedmi základních principech Vodnářského evangelia Ježíše Krista, je seznámit všechny zájemce čistého srdce bojovníků za Pravdu a Spravedlnost - kdy nikdy nebojujeme sami za sebe - co nejdokonaleji s hlubinným obsahem knihy Vodnářské evangelium Ježíše Krista - Bible pro dospělé (NEZIŠTNÁ ČISTOTA A LÁSKA), s dílem Rudolfa Steinera (MOUDROST NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ) a s odkazem bojovníků za Pravdu a Spravedlnost Řádu Rytířů Jedy - které nelze koupit ani zastrašit - s jejich světelným duchovním učením a poznat a naučit se využívat nekonečnou boží SÍLU, která je podstatou rytířů Jedi, kteří jsou ve spravedlnosti, duchovní a mravní čistotě, nezištné lásce a moudrosti nejvyššího poznání jako boží bojovníci a zákona jeho jejím přímým projevem!

Tři sta podpisů příznivců Univerzální trojjediné církve Vodnářského evangelia Ježíše Krista, Rudolfa Steinera a Řádu rytířů Jedi, nutných pro její zaregistrování, za Přípravný výbor shromažïuje:

Petr Cibulka, PO. BOX 229, 111 21 Praha 1, Petr.Cibulka@PravyBlok.cz

Stačí nám poslat dopisem, odeslaném doporučeně s dodejkou, na jednom archu papíru formátu A4 - a to bez ohledu na to, jak vážný zájem o námi nabízené studijní aktivity máte - tuto krátkou větu na naši podporu:

Žádám jako příznivec, hlásící se k Univerzální trojjediné církvi Vodnářského evangelia Ježíše Krista, Rudolfa Steinera a Řádu rytířů Jedi, o její zaregistrování.

Pod tuto větu, určenou pro registrující Ministerstvo kultury, je třeba se vlastnoručně podepsat, uvést svoje rodné číslo, trvalé bydliště podle OP a pokud se od sebe liší, i kontaktní adresu. Pro naše potřeby pak prosíme uvést i váš kontaktní mail a telefon.
SEDM NEJVYŠŠÍCH PRINCIPŮ
UNIVERZÁLNÍ CÍRKVE

(Vodnářské evangelium Ježíše Krista, 1928,
díl XII, "LAMED", kapitola 56 - 60)

Viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022701

Motto bojovníka za Pravdu a Spravedlnost:

1. Umrtvi ctižádost.
2. Umrtvi lásku k životu.
3. Umrtvi touhu po blahu.

A potom:

4. Působ stejně jako ti, kdo jsou ctižádostiví. Dbej života stejně jako ti, kdo ho milují. Buï šasten jako ten, kdo žije jen pro štěstí.

5. Plně vědomým bojovníkem za Pravdu a Spravedlnost se nemůže stát nikdo, kdo v tomto boji bojuje jen sám za sebe!

Rudolf Steiner, z knihy ESOTERNÍ HODINY 1904 - 1909 Viz:
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005073101


Kapitola 56 - 57

Od počátku času žilo vždy v určité době současně na Zemi sedm mudrců.

Na počátku každého věku setkávali se tito mudrcové, aby určili směr, kterým se budoucí lidstvo, národy a kmeny různých jazyků mají ubírat,

dále aby vyšetřili, do jaké míry lidské plémě přiblížilo se spravedlnosti a lásce,

dále aby stanovili zákony a zkoumali náboženské požadavky a narýsovali další postup pro budoucí věk.

Nyní právě jeden věk pominul a jiný nastal a proto mudrcové musili opět se sejíti.

Čas byl schůzce příhodný. Rada se sešla a sedm dni setrvala v mlčení.

Pak povstal Meng-tse a řekl: "Kolo času se opět otočilo, plémě lidské postoupilo v myšlenkové oblasti.

Roucha, jež naši otcové utkali zvetšela. Cherubíni utkali nová, nebeská roucha a dali nám je, abychom z nich lidstvu zhotovili roucha nová.

Synové lidští touží po větším světle poznání.

Vidí zásvit příštího dne, avšak nerozumí mu.

Zhotovme nové roucho ze spravedlnosti, milosrdenství a lásky, aby lidé při světle nastávajícího dne mohli skrýt svou nahotu."

"Bůh ztělesnil moudrost, lásku a světlo a nazval je Emanuelem, (jehož lidé nazývají Kristus - Logos).

Jemu jsou dány klíče k otevření doby úsvitu, on dlí mezi námi jako člověk."

Nato otevřely se dveře poradní komnaty a Logos vstoupil mezi mudrce světa.

A mudrci ponořili se opět po sedm dní v mlčení.

Kapitola 58 - 59

Když se byli mudrcové po sedmi dnech postu a bdění zotavili, otevřeli knihu Života (Kroniku Akáša, Knihu Božích pamětí) a počali v ní číst.

Pročítali dějiny života člověka, četli o jeho bojích, ztrátách a zisku, aby poučení minulými událostmi seznali, čeho v příštím věku bude lidstvu zapotřebí,

aby zvěděli, které zákony a předpisy se jemu v jeho okolnostech nejlépe hodí, aby poznali, jaký nejvyšší ideál lidská rasa jest s to pochopit.

Tito mudrcové měli určit sedm základních pouček, na kterých velká filosofie života a bohoslužba budoucího věku měla spočívat.

Meng-tse byl nejstarší z mudrců, proto ujal se předsednictví a pravil:

"Člověk není dosud dosti pokročilý, aby žil jen u víře. Nemůže dosud porozuměti věcem, jež jeho oko nevidí.

Jest ještě dítětem a po celý příští věk Ryb musí býti poučován obrazy, symboly, obřady a formami.

Jeho Bůh musí být lidským Bohem, nemůže zřít Boha jen vírou.

Ještě nemůže sám nad sebou panovati...

Teprve nejbližší příští věk Vodnáře bude věkem člověka, věkem víry.

V onom požehnaném věku bude lidstvo vidět jiným než tělesným zrakem, bude slyšet nehlasný zvuk a pozná Ducha - Boha.

Věk Ryb do něhož vstupujeme jest věkem přípravným a proto všechna poučování, zákony a bohoslužebné obřady mají být sestaveny prostě, aby lidé jim porozuměli.

Člověk zatím nemůže tvořit podle původních duchovních vzorů - tvoří pouze podle vzorů, které vidí, proto máme v této radě vytvořit vzory pro příští věk

a formulovat poznání duševní říše, která má stát na sedmi základních poučkách.

Každý mudrc nech vysloví jednu takovou poučku, a to bude podstatou víry lidu, dokud nenastane dokonalý věk."

Meng-tse napsal první základní poučku:

"Všechny věci jsou myšlenkami. Veškerý život jest myšlenková činnost. Mnohost bytostí jest jen fází jedné velké projevené myšlenky. Bůh jest myšlenka a myšlenka jest Bůh."

Pak Vidyapati napsal druhou základní poučku:

"Věčná myšlenka jest jen jedna. V podstatě však dvojí: Inteligence a Síla. Když tyto vydechnou, zrodí se dítě a toto dítě jest Láska.

A tak vznikne trojjediný Bůh, kterého lidé nazývají Otec-Matka-Dítě.

Tento trojjediný Bůh je jediný, avšak podobně jako světlo jest v podstatě sedmerý.

A když trojjediný Bůh vydechne, povstane před jeho tváří sedm duchů, a to jsou jeho tvůrčí přívlastky.

Lidé nazývají je menšími bohy. Tito stvořili člověka k svému obrazu."

Kaspar napsal třetí základní poučku:

"Člověk byl myšlenkou boží, utvořeným k obrazu sedmerosti a přioděn duševní podstatou.

Jeho přání byla mocná. Chtěl se projevit v každé úrovni života a proto vytvořil si éterické tělo, pozemské formy a tak sestoupil až na zemskou úroveň.

Při tomto sestupu pozbyl svého rodného práva, své harmonie s Bohem a uvedl všechny životní tóny v nesoulad.

Nesoulad a zlo je totéž, takže zlo je dílem člověka."

Ashbína napsal čtvrtou základní poučku:

"Semeno nepučí ve světle, teprve když je vloženo do temnoty země a před světlem ukryté, roste.

Vývojem byl člověk učiněn semenem věčného života, avšak v éteru trojjediného Boha světlo bylo příliš velké, než aby semeno mohlo v něm růst.

A tak člověk hledal půdu tělesného života a v temnotě Země nalezl místo, kde mohl klíčit a růst.

Semeno zapustilo kořínky a zdárně rostlo.

Strom lidského života vyrůstá z půdy podle přírodních zákonů, dopomáhajících mu k dokonalému tvaru.

Pozvednutí člověka z tělesného života k duchovní blaženosti není nějakým nadpřirozeným božím činem, nebo člověk roste jako bylina a v patřičném čase musí dosáhnout dokonalosti.

Vlastnost duše, která umožňuje člověku povznesení se k duchu, jest čistota."

Apollo psal pátou základní poučku:

"Duše jest čtyřmi oři tažena k dokonalému světlu, a to jsou: Vůle, Víra, Přispění a Láska.

To co chce člověk učinit, k tomu má i moc.

Vědomí této moci je víra a když víra se činně projevuje, pak duše se povznáší.

Sobecká víra nevede ke světlu. Na cestě k světlu není žádný poutník osamělý. Lidé dosahují jen tenkráte výšin života, když sdruží se s jinými a pomáhají jim k výstupu.

K duchovnímu životu vede jen láska, ryzí nesobecká Láska."

Matheno psal šestou základní poučku:

"Univerzální láska jest dítě božské moudrosti a Bůh ji seslal ztělesněnou na Zemi, aby ji lidé poznali.

Univerzální Láska, o které mudrci mluví, jest Kristus.

Největší mystérium vší doby spočívá ve způsobu, v jakém Kristus žije v lidském srdci.

Kristus nemůže žít ve vlhkých doupětech tělesnosti. Sedm bojů musí být vybojováno, sedm vítězství dobyto (na každé ze sedmi úrovní lidské existence), než tělesnost, jako strach, sobecké vzněty a žádosti, vyhyne.

Když se tak stane, pak Kristus vstoupí do lidské duše. Dílo jest dokonáno - Bůh a člověk jsou jedno."

A Philo psal sedmou základní poučku:

"Dokonalý člověk! Příroda byla určena k stvoření takového člověka před tváří boží.

Dokončení tohoto stvoření jest nejvyšším zjevením mystéria života.

Až veškerá podstata tělesných věcí bude přetvořena v duši a veškerá podstata duševní vrátí se do Svatého dechu, pak člověk bude učiněn dokonalým Bohem a drama stvoření bude ukončeno. V tom jest vše obsaženo."

A všichni mudrci řekli "Amen!"

Pak řekl Meng-tse: "Svatý poslal k nám muže, který po nesčíslná léta trvající námaze dosáhl osvícení a ten má vésti myšlení lidí.

Uznáváme jej radostně. Tento muž galilejský byl uznám všemi mistry nebes i Země, on jest Ježíš (Vykupitel), vůdce všech mudrců.

Na znamení našeho uznání jeho moudrosti, kterou přináší lidem, korunujeme ho věncem lotusovým

a vysíláme ho s požehnáním sedmi světových mudrců."

Pak všichni mudrcové položili Ježíšovi ruce na hlavu a řekli jednohlasně: "Sláva Bohu! Nebo tobě, ó Kriste, dostalo se moudrosti, slávy, cti, moci, bohatství a požehnání na věky!"

A každý žijící tvor řekl: "Amen."

Pak mudrci ponořili se po sedm dalších dnů v mlčení.

Kapitola 60

Uplynulo sedm dní mlčení a Ježíš sedě s mudrci řekl:

"V těchto nesmrtelných základních poučkách jest správně shrnuta historie života. Tyto základní poučky jest sedm pahorků, na kterých má svaté město býti vystavěno.

Jest to sedm pevných kamenů, na kterých univerzální církev bude zbudována.

Ujímaje se mi vykázaného díla, jsem si plně vědom nebezpečí tohoto počínání. Kalich bude trpký a lidská přirozenost bude se vzpírati.

Ale já jsem se zřekl své vůle a podrobuji se vůli Svatého Dechu a proto budu mluvit a jednat, jak mi Svatý Dech vnuká.

Slova které pronáším, nejsou moje. Jsou to slova, jehož vůli chci splnit.

Člověk není dost pokročilý ve svatém myšlení, aby porozumněl univerzální církvi, a dílo, jež mně Bůh vykázal, také nesměřuje k vytvoření takové církve.

Já tvořím předobrazy a jsem proto vyslán, abych vypracoval vzor budoucí církve, vzor, kterému může příští věk Vodnáře porozumět.

Můj úkol jakožto předobrazitele jest omezen na mou rodnou zemi. Tam bude státi vzor Církve, spočívající na základě, že Láska je synem božím a že já jsem přišel tuto Lásku projevit.

A z nízkých vrstev společenských vybéřu si dvanácte mužů, kteří představují dvanácte nesmrtelných myšlenek a tito budou vzorem církve.

Dům Judy, moji tělesní příbuzní, neporozumí správně mému poslání světovému.

Budou mnou pohrdati, mé dílo zlehčovati, o mně falešně svědčiti, sváží mne, předvedou mne před soudnou stolici tělesných lidí, kteří mne usvědčí a zavraždí na kříži.

Ale pravdu lidé nemohou nikdy zavraždit. Ač vypuzená, přec se vrátí s ještě větší mocí, neb pravda si podmaní svět.

Vzor - Církev bude žít. Ačkoliv tělesný člověk zneužije jejich posvátných zákonů, symbolických obřadů a forem k sobeckým účelům, a učiní z ní pouhou zevní okázalost, přece hrstka najde v ní království duše.

Až nastane lepší věk, pak univerzální církev bude postavena na sedm základních pouček a zbudována podle daného vzoru.

Nadešel čas mého odchodu. Odebéřu se do Jerusalema. Mocí živé víry a síly, jíž jste mě obdařili,

ve jménu Boha, našeho Boha-Otce bude Království duše zbudováno na sedmi pahorcích,

a všichni národové, kmenové a jazykové Země vstoupí v ně.

Kníže Míru zaujme své místo na mocném trůně, trojjediný Bůh bude pak vším ve všem."

A všichni mudrci řekli "Amen."

Ježíš odešel a po několika dnech došel do Jeruzalema...


MOTTO 0 - 10 MÍSTO PŘEDMLUVY:

0. Motto: Hierarchie Člověka a její určení podle Božího plánu, z duchovní kroniky Akáša převedl Lévi:

"Před člověkem nebylo času.

Počal-li život člověka v čase, skončí též v čase.

Myšlenky boží nemohou být ohraničeny. Žádný konečný duch nemůže porozuměti nekonečným věcem.

Všechny konečné věci jsou podrobeny změně. Všechny konečné věci přestanou býti, protože byl čas, kdy nebyly.

Těla a duše lidí jsou konečné věci a změní se, ano, z omezeného hlediska přijde čas, kdy jích již nebude.

Ale člověk sám není tělem ani duší, je duchem a je částí Boha. Tvořivé Fiat dalo člověku, duchovnímu člověku, duší, aby mohl působit v oblastí duševní; dalo mu hmotné tělo, aby mohl působiti v oblastí projevených věcí.

Proč dal tvořivý Fiat duchovnímu člověku duši, aby mohl tvořiti v duševní oblastí?

Proč dal tvořivý Fiat duši hmotné tělo, aby mohl působiti v oblasti projevených věci?

Poslyšte hierarchie Počátků, Mocností, Sil, Panovníků a Trůnů!

Poslyšte hierarchie Cherubínů, Serafínů, archandělů, andělů a lidí!

Poslyšte hierarchie říše pratvarů, nerostů, půdy, rostlin a zvířat!

Poslyšte plazové Země, plovoucí ryby a létající ptáci!

Poslyšte vanoucí větrové, hromy a blesky nebes!

Poslyšte duchové ohně, vody, země a vzduchu!

Vše co bylo, je a bude, nech naslouchá, neb Moudrost mluví z nejvyšší oblasti duchovního života!

Člověk je myšlenka boží. Všechny myšlenky boží jsou nekonečné, nejsou měřitelné časem, neb věci ve spojení s časem začínají a končí. Boží myšlenky jdou z věčně trvající minulosti k nekonečným dnům budoucnosti a tak i člověk, duchovní člověk.

Ale člověk, tak jako každá jiná myšlenka boží, jest jen semenem, které chovalo v sobě potencialitu Boha právě tak, jako semeno nějaké zemské byliny skrývá hluboko v sobě vlastností všech částí určité byliny.

Tak duchovní člověk, jako semeno boží, ukrýval hluboko v sobě vlastnosti každé části boží.

Semena jsou dokonalá, ano, tak dokonalá, jako pramen, ze kterého vyvěrají, ale nejsou rozvinuta ve zjevném životě.

Zárodek dítěte je tak dokonalý jako matka.

Proto člověk-semeno musí býti vloženo hluboko do země, aby mohlo růsti a se rozvinouti, tak jako poupě se musí rozvinouti v plný květ.

Lidské semeno, jež vyšlo z božího srdce, bylo cele k tomu určeno, aby bylo pánem duševní úrovně a úrovně zjevených věcí.

Bůh, pečující o veškerenstvo, vložil tedy toto semeno do duševní úrovně. Rostlo rychle a člověk stal se živou duší a pánem celého duševního království.

Poslyš ty í každý tvor! Duševní úroveň je éterem duchovní úrovně. Nechvěje se tak rychlým tempem a v pomalejším rytmu této úrovně projevila se životní podstata; rozkoš ze smyslových skutečných dojmů, z vůní, a láska ke všemu se projevují.

A tyto duševní vlastnosti staly se krásným tělem.

Na duševní úrovni musí člověk naučiti se velmi mnohým úkolům; zde prodlévá po celé věky, tak dlouho, dokud se svým úkolům nenaučí.

Na rozhraní duševní úrovně počal éter chvěti se ještě pomaleji a pak podstata stala se zřejmou. Rozkoš ze skutečných smyslových dojmů, z vůní a láska ke všemu byly zhmotněny, člověk byl zhmotněn.

Dokonalý člověk musí projíti všemi životními způsoby. Tak se zjevila plně hmotná povaha, povaha, která má původ v tělesných věcech.

Bez nepřítele nepozná vojín nikdy své síly a myšlenka musí se rozvinouti cvičením síly.

Na tento způsob stala se tělesná povaha brzo nepřítelem člověka, se kterým musil jako vojín zápasiti, aby se mohl státi boží projevenou silou.

Nech každá žijící věc tiše naslouchá!

Člověk je pánem všech zjevených úrovní, pratvarů, nerostů, rostlin i zvířat. Ale člověk vzdal se svého rodného práva, aby uspokojil svou tělesnou nižší podstatu.

Člověk získá však znovu plně svého ztraceného postavení, svého dědictví, ale musí tak učiniti v boji, který slovy nemůže být ani vyjádřen.

Ano, musí podstoupiti mnohá pokušení a zkoušky, nech si však uvědomí, že Cherubíni a Serafíni, ovládající běh Slunce a duchové mocného Boha, kteří panují nad slunečními hvězdami, jsou jeho ochránci a vůdci a že dovedou ho k vítězství.

Člověk bude zcela vykoupen, spasen a zdokonalen utrpením, které prožívá na hmotné a na duševní úrovni.

Až člověk přemůže tělesnost, pak jeho tělesný obal splní svůj úkol a odpadne - nebude ho více.

Pak bez překážek stane na duševní úrovni, kde musí dobýti plného vítězství.

Na duševní úrovni setká se s nesčíslným počtem nepřátel; zde musí každého jednotlivého přemoci.

Naděje bude jeho majákem. Lidská duše nemůže již více klesnouti, neb Bůh je zde vůdcem a vítězství je jisté.

Člověk nemůže zemříti; duchovní člověk je s Bohem zajedno a tedy dokud Bůh žije, člověk nezemře. Když člověk přemůže na duševní úrovni každého nepřítele, pak semeno se plně rozvine a rozkvete v božském dechu. Obal duše pak vyplní svůj účel a člověk nebude ho již míti zapotřebí; zmizí a nebude ho jíž.

A pak člověk dosáhne požehnání, dokonalosti a bude spojen s Bohem."

Z knihy "Vodnářské - duchovní evangelium Ježíše Krista" - Bible pro duchovně a mravně dospělé
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=20050227011. Motto:

"Tento Věk nepochopí plně činy Čistoty a Lásky, ale přes to ani slovo se neztratí, neb v kronice Akáša, v Knize božích Pamětí, jest zaznamenána každá myšlenka, každé slovo a skutek.

Až bude svět připraven, aby přijal poselství, pak Bůh sešle posla, aby otevřel knihu a vypsal z jejích posvátných stránek veškerá poselství Čistoty a Lásky.

Pak každý člověk na Zemi bude čísti slova života v jazyku své rodné země, lidé uzří světlo, budou v něm kráčeti a stanou se samí světlem.

A člověk bude opět jedno s Bohem.

Z knihy "Vodnářské - duchovní evangelium Ježíše Krista" - Bible pro duchovně a mravně dospělé
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=20050227012. Motto:

Mocnosti tohoto světa chtěly člověka klamat, protože viděly, že má příbuznost s bytostně dobrým. Vzaly proto jméno dobrého a daly ho nedobrému, aby tak člověka klamaly skrze jméno a tak ho spoutaly nedobrým. A potom, když těmto mocnostem začali lidé prokazovat přízeň, podnítily je, aby se vzdálili od „nedobrého“ a usadili se u „dobrého“, které poznali, nebo mocnosti světa si přály, aby lidem byla odňata svoboda a aby se stali navěky jejich otroky.“

Evangelium Filipa (Věčně živý, už 2000 let starý gnostický text, nalezený v Nag Hammadí).


3. Motto: Proto dnes žijeme v hodnotově a mravně zrcadlově převráceném světě, v kontrolované společnosti, pod centralizovanou nadvládou negativních elit. Převrácenost věcí a zákonů tohoto světa je však jasná a plně srozumitelná až z určité výšky, ze které se na ně podíváme. Této úrovně a kvality vědomí je třeba dosáhnout, chceme-li svému životu a jeho vyššímu smyslu porozumět!

Petr Cibulka, 27.9.2005


4. Motto: "Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly.
A právě tak musí dobro, pokud se má vystupňovat ve svatost,
překonat zlo, které se mu staví do cesty.
Zlo má úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň."


Rudolf Steiner, viz
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=20050731015. Motto: Naše Země je bojištěm. Je jevištěm dvou navzájem si odporujících mocí: pravé a levé. Jedna, bílá moc, ta pravá, usiluje o to, aby Zemi, když ta ve svém vývoji dospěla na určitý stupeň materiální fyzické hustoty, opět zduchovnila. Druhá moc, levá nebo černá, usiluje učinit Zemi stále hustší a hustší, jako je Měsíc. Tak by mohla být Země po nějaké době fyzickým výrazem pro dobré duchovní mocnosti nebo fyzickým výrazem pro zlé duchovní mocnosti. Fyzickým výrazem pro dobré mocnosti se stane tím, že se člověk spojí s představiteli duchovních sil, kteří o spojení usilují, když člověk hledá naplnění svého Já v lidském společenství. Naše Země je tlačena ke stále větší fyzické diferenciaci. Její části jdou vlastními cestami. Každá jednotlivá část si tvoří své vlastní Já. To je černá stezka, stezka vzájemného oddělení. Bílá stezka usiluje o něco společného, kde se vědomě tvoří všeobecné Já.

Kdybychom se zavrtávali stále více do sebe samých, ponořovali se do svého vlastního egoismu a chtěli stále více pro sebe sama, potom bychom nakonec všichni usilovali o pohyb jeden od druhého i od sebe samotných, od svého vyššího Já. Budeme se odcizovat sami sobě... Lidská společnost by se atomizovala a odlidšovala. Spojíme-li se naopak tak, že nás oživuje společný duch (dech), že se vytváří mezi námi v našem středu duchovní centrum, potom se kolem tohoto duchovního centra sjednotíme. Být černým duchovním mágem znamená vytvářet a posilovat stále více ducha odděleného bytí. Jejich černí adepti na této Zemi jsou na cestě převést na sebe jisté síly Země. Viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005053002. Kdyby jejich černé mistrovství natolik zesílilo, že by tohoto cíle dosáhli, pak by naše Země spěla ke stejnému zániku jako Měsíc, kde život zanikl zadušením.

Rudolf Steiner, z knihy
Základy esoteriky, viz
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=20050731016. Motto: Vývoj v celém Vesmíru se odehrává pod vedením vyšších bytostí. Na naší planetě tento vývoj probíhá pod vedením onoho božstva, které hebrejská tradice nazývá Jahvem, Jehovou. Právě on byl předtím božstvem měsíčním. Jahve představuje v zemském světě božstvo, které dává bytostem jejich sexuální sílu a možnost fyzického rozmnožování. Vše ostatní, tedy především duchovní moudrost a žár, nespočívá v intencích Jahveho. Jahve vede lidstvo cestou slepé víry, ne cestou svobodného poznání nejvyšších věčných a neměnných duchovních zákonů, které jsou absolutní povahy. Kdyby se dále rozvíjela pouze intence Jahveho, časem by se jeho síla vyčerpala a člověk by se přestal rozmnožovat. Jahve by se pak zabýval pouze vytvářením krásně zformovaných těl, protože duchovní život bytostí mu je cizí. Chce vytvářet jakýsi druh dokonalých soch. Chce mít planetu, která by na sobě nesla pouze krásné, unifikované, dokonalé, ale naprosto ztuhlé zmaterializované formy. Kdyby se naše Země vyvíjela dále podle jeho představ, změnila by se ve ztuhlou zledovatělou formu, věčný památník Jehovy jako stvořitele dokonalých forem. Tehdy však povstali další vysocí duchovní adepti, obdaření silou ducha a myšlení. Ti se ujali ostatního lidstva a vyrvali ho připravenému osudu. Rozdmýchali v tehdy oboupohlavním zvířecím člověku novou duchovní jiskru v jeho lidském astrálním těle. V odpověï na to Jahve rozdělil oboupohlavní lidstvo na jednopohlavní muže a ženy, aby v boji o tuto planetu proti duchovním Mistrům Bílé lóže a jejich adeptům prosadil svoji moc skrze spodní sílu lidské sexuality. Tím vstoupilo do lidského života poprve vědomí smrti. Od tohoto okamžiku zde existují dva proudy. Jeden Jahveho, představující síly Země, síly materialismu, svět těla a jména, základní ženský princip. Druhý proud představují měsíční adepti, vedeni duchovními Mistry Bílé lóže, reprezentující síly neuchopitelného a nepojmenovatelného ducha, ducha světla a duchovního tepla, základní mužský princip. Jahve a jeho zástupy chtějí z lidí udělat mrazivě krásné, ale duchovně mrtvé fyzické sochy, naprogramované lidské automaty. Měsíční a sluneční adepti usilují o to, aby lidstvo, obdařené svobodnou vůlí, přivedli pod vedením duchovních mistrů Bílé lóže cestou poznání a zkoušek až na nejvyšší duchovní úroveň. Viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022501. Tyto dvě síly zde od této doby v nepředstavitelně dlouhých časových cyklech skrze každého z nás už po miliony let se střídavými úspěchy bojují...

Rudolf Steiner, z knihy
Základy esoteriky, viz
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=20050731017. Motto: Každý proces či jev se vyvíjí po spirále a obsahuje v sobě i zárodek svého protikladu a zániku. To je znázorněno i v onom prastarém černobílém znázornění principů jin a jang. Chová-li se jakýkoliv proces, jev či systém v souladu s vesmírným řádem, dává tím prostor pro přirozený růst svého protikladu, který ho po vyčerpání jeho vlastního potenciálu přirozeně vystřídá, přičemž v lidském vědomí po sobě zanechá vědomý otisk. Tak probíhá vývoj vědomí po spirále stále výš a výš. Pokud ale proces, jev či systém, třeba politický, nedává svému protikladu možnost k přirozenému vývoji, pokud ho násilně potlačuje, narušuje tím vesmírný řád vývoje vědomí, který spočívá ve střídání cyklů. V takto uměle udržovaných systémech se pak opakují procesy již dávno vyžilé, vyprázdněné, zformalizované, bez duchovního obsahu. Napětí v systému mezi jeho stávající uměle udržovanou neměnnou zmaterializovanou formou a mezi přirozeně se měnícím obsahem lidského vědomí rychle roste. Škody, které jsou tímto způsobem na vývoji člověka páchány jsou pro takto postižené generace nedozírné a vedou nevyhnutelně ke katastrofám, vývojovým otřesům a nepřirozeným skokům, jichž jsme pak i se svými rodinami a blízkými nechtěnými obětmi...

PhDr. Miloslava Jebavá


8. Motto: Indiánská moudrost. NEKONEČNÁ SPIRÁLA: Lidská morálka a věčný Zákon - oheň v nekonečném kruhu... Příroda byla, samozřejmě, nevyzpytatelná, avšak rozmary podnebí a přírodních živlů a vůle přežít sjednotili lidi v hledání cesty, jak se přizpůsobit. Tyto principy potom pevně zasadili do svého srdce a rozumu. Tak se lidské zákony stali reflexí, odezvou, potvrzením zákonů přírody.

Praktické poznatky, jejichž úlohou bylo vytvoření správného rozhodnutí a rozpoznání přijatelného chování byly základem kmenové integrace. Proto se morální ctnosti, jako prvky charakteru, posilňovaly disciplínou ducha a těla. Učení prostřednictvím nejvyšších vzorů rozvíjelo morální charakter jednotlivce a přes něj morální ctnosti kmene. Morální, fyzická a intelektuální dokonalost byla odměňována, čímž se tyto vlastnosti nadále upevňovaly. Jejich vztah k přírodě byl zdůrazňovaný v náboženských obřadech.

V prostředí, kde osobní mravní čistota určovala chování a jeho odezvu, nepotřebovali Indiáni knihy zákonů a pravidel, které by určovaly jejich chování. Lidé byli sesláni na tento svět, aby poznali sami sebe a své bratry a sestry. My jsme Spadlá Hvězda.

Naše lidské zákony se mění tehdy, když je lépe pochopíme. Jen zákony ducha jsou neměnné.

(Bílý Vlk, Havran)9. Motto:
Nejvyšší moudrost je poznání, že tento duch, který je v zásadě jeden, je náš vlastní a je také ve všech ostatních tělech. Tato moudrost je velikým cílem nebo pravým poznáním toho, kdo zná tuto JEDNOTU PRAVÝCH ZÁKLADŮ VŠEHO.
Jako rozpínavý vzduch, proudící otvory flétny, se liší jen podle tónů na stupnici, tak také povaha velkého ducha je jediná, ačkoli jeho formy jsou mnohé a vznikají jako následek svých činů.
Když odlišnost určité projevené formy, jako je forma boha nebo jako jsou nesčetné jiné formy, pomine, pak neexistuje žádný rozdíl.

VIŠNUPURÁNA


10. Motto: Každé vyšší duchovní vědomí, a to až po úroveň Puruši - Čistého - neví, které všechny aspekty vlastní bytosti nás vedou k nejvyššímu Dobru a které nás vedou k nejvyššímu Zlu. Proto sami sebe, na své úrovni Poznání, promítáme do Prakrti - do hmoty - a necháváme se v ní plně projevit, jako v Zrcadle, před kterým nic co je v nás neskryjeme. Zde dojde v našem Vědomí - v procesu sebepoznání - k hodnotové polarizaci a ke štěpení komponentů našich vlastních bytostí na nositele principů, vedoucích nás k dobru a nositele principů, vedoucích nás ke zlu. Jedny principy příjmáme a ztotožňujeme se s nimi, ty druhé odmítáme. Vývoj k vyššímu spočívá v tom, že se na této cestě zbavujeme toho nižšího v nás. Pak postupně měníme i všechno kolem nás, co nám brání v růstu do podoby Člověka, jako nositele nejvyšší pravdy, moudrosti, svobody, duchovního tepla, světla a lásky. Vývoj k nižšímu probíhá opačně... V tomto procesu stále vyššího sebepoznání dochází k našemu sebeočišování a k postupnému štěpení na lidi Dobra a lidi Zla. Na bytosti světla a svobody Poznání toho nejvyššího a na temné bytosti Poznání nejnižšího, slepé Víry a vzájemného sebezotročení. A tak cyklicky, po spirále + a -, stále dokola, až po Vesmír čistého Dobra a Antivesmír čistého Zla, na čisté + a čisté -. Každý z nich má svého Boha - Purušu. Každý z nás k jednomu z nich vědomě či nevědomě tíhne a toho druhého odmítá...

Petr Cibulka, 17.01.2007

***


Celý článek... | Autor: Petr Cibulka | Počet komentářů: 4671 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.