Stanovy  politické strany Pravý Blok

 

Ve znění zaregistrovaném Ministerstvem vnitra ČR dne 22. února 2001

 

 

§ 1

Název a zkratka strany

 

Název strany je Pravý Blok, zkratka názvu je PB.

 

§ 2
Sídlo strany

 

Sídlem Pravého Bloku je Praha. Adresa sídla je Žitná 29, 110 00  Praha 1. Případná změna adresy sídla  nepodléhá schválení Republikovým Sněmem. 

 

§ 3
Programový cíl

 

Programové cíle Pravého Bloku stanoví jeho politický program, podléhající schválení republikovým sněmem. Pravý Blok usiluje zejména o:

 

a)    radikální decentralizaci politické moci prosazením práva občanů rozhodovat o všech důležitých záležitostech v referendech,

b)    kontrolu výkonu politické moci zdola, tj. volbu nejdůležitějších představitelů státního aparátu a ústavních činitelů přímo občany,

c)    vstup České republiky jako hospodářsky vyspělého, demokratického a právního státu do Evropské Unie,

d)    zajištění bezpečnosti, svobody a základních sociálních jistot  všech občanů,

e)    uplatnění zákonů, zaručujících každému občanovi možnost dovolat se práva a spravedlnosti.

a)    hospodářskou politiku, jejímž těžištěm bude vytvoření legislativního a bankovně finančního prostředí podporujícího růst úspěšných malých a středních podniků jako nástroje ke vzniku nových pracovních míst.

Za rozhodující prostředek k naplnění vytčených programových cílů pokládá Pravý Blok spolupráci se všemi slušnými lidmi a následnou integraci všech pravicových sil.

 

§  4

Členství, práva a povinnosti členů 

 

   Členství v Pravém Bloku

 

a)     Členství je individuální a vzniká přijetím v nejbližší funkční organizaci. Členem může být každý občan ČR, starší 18  let a způsobilý k právním úkonům, pokud splňuje ostatní  podmínky těchto stanov.

b)    Členy Pravého Bloku nemohou být bývalí členové a kandidáti KSČ, příslušníci a spolupracovníci StB, LM  a dalších složek ochrany totalitních režimů např. KGB,  STASI atd., nebo ti, kteří pomáhali při pronásledování  či perzekucích odpůrců totality a ti, co byli odsouzeni  za závažný úmyslný trestný čin.

c)      Krajané, kteří nemají české státní občanství, se mohou sdružovat v klubech Pravého Bloku v zahraničí a jejich  prostřednictvím vytvářet přímou politickou vazbu na  organizaci Pravého Bloku. Účastí v klubu nevzniká  členství ve straně.

d)     Dokladem o členství je členská legitimace, vydaná na základě negativního lustračního osvědčení (u lidí narozených před rokem 1975) a dokladu o zaplacení členských příspěvků Republikovým předsednictvem strany a podepsaná předsedou  strany.

e)     Pozastavené členství vzniká v případě, že člen řádně neplatí členské příspěvky, neúčastní se schůzí, nebo se  prověřují nesrovnalosti dle písm. b). Do uvedení věci do  pořádku nemá právo hlasovat, kandidovat na jakékoliv  funkce, ani se nezapočítává do podmiňujícího počtu  členské základny potřebného pro určité rozhodnutí.  O pozastaveném členství rozhoduje členská schůze.

f)        Členství zaniká úmrtím, vstupem do jiné strany nebo hnutí, písemným prohlášením o vystoupení, neplacením  příspěvků, ztrátou způsobilosti k právním úkonům,  zánikem Místní  organizace, pokud se člen do 3 měsíců  nezaregistruje do jiné Místní organizace, vyloučením,  nebo prokázáním, že čestné prohlášení na přihlášce za  člena není pravdivé, či nesplňuje podmínky bodu b).  O vyloučení či zániku členství rozhoduje příslušná Místní organizace usnesením. Případné odvolání řeší Rozhodčí komise do 60 ti dnů od jeho doručení. Evidenci  zániku členství zajišťuje a vede příslušná Místní organizace.

g)     Celostátní evidenci členské základny vede Republikové předsednictvo, krajskou evidenci členské základny též územně příslušná Krajská rada.

h)      V případě hrubého poškození zájmů či dobrého jména Pravého Bloku může návrh na vyloučení podat kterýkoliv člen Pravého Bloku příslušné organizaci nebo Rozhodčí komisi.

Každý člen Pravého Bloku má právo:

a)    Volit a být volen do kteréhokoliv orgánu strany.

b)    Účastnit se na všech akcích pořádaných Pravým Blokem.  Smí být přítomen po předchozím oznámení  i na jednání kteréhokoliv orgánu strany, jehož není členem, ale nesmí, pokud není vyzván, žádným způsobem zasahovat do tohoto jednání.

c)    Obracet se se svými návrhy, připomínkami či kritikou na kterýkoli orgán Pravého Bloku a být vyrozuměn do 60 dnů o jejich  vyřízení.

d)    Upozorňovat na nedostatky v Pravém Bloku a vyžadovat jejich odstranění.

e)    Navrhovat kandidáty a kandidovat za Pravý Blok ve volbách do zastupitelských sborů.

f)    Přijmout kandidaturu na kandidátní listině jiné politické strany či koalice může jen s písemným souhlasem nadřízeného orgánu Pravého Bloku.

g)    Podílet se na tvorbě a úpravách všech základních dokumentů strany (stanovy, program atd).

h)    Být informován o činnosti strany a jejím hospodaření.

i)    Vyžadovat hlasování o svých návrzích a zaznamenání svých odlišných názorů do zápisu.

j)    Na ochranu, jsou-li jeho občanská práva omezována z důvodu stranické příslušnosti.

k)    Na odvolání proti rozhodnutí orgánů Pravého Bloku, které směřuje proti jeho osobě nebo se jeho osoby týká.

 

Povinnosti členů Pravého Bloku:

 

a)    Dodržovat stanovy, hájit demokratické principy, prosazovat přijaté programové cíle a usnesení orgánů  Pravého Bloku a chránit zájmy České republiky.

b)    Účastnit se všech zasedání a jednání, na které je pozván či delegován, hlásit změny osobních údajů.

c)    Platit řádně členské příspěvky.

d)    Skládat účty ze stranických a v rámci strany získaných funkcí.

e)    Uhradit škody vzniklé zneužitím funkce či členství.

f)    Na výzvu orgánů Pravého Bloku (dle § 6, odst. (2), písm. a) a b)) předložit životopis s ohledem na politické  a společenské působení  či vysvětlit své chování v konkrétních případech.

 

§ 5
Ustanovení o organizačních jednotkách

 

(1)           Místní organizace (M0)

 

a)    Základní organizační jednotkou strany Pravý Blok je Místní organizace. Vzniká nebo zaniká usnesením členské  schůze jiné Místní organizace o vyčlenění,  tedy z již registrovaných členů strany.

b)    Místní organizace musí mít nejméně 3 členy.

c)    Místní organizace volí předsedu, místopředsedu a pokladníka, podle  počtu členů případně i další funkcionáře, může volit  případně i svou revizní komisi.

d)    Zvolení funkcionáři mohou být ze svých funkcí kdykoliv odvoláni usnesením  Místní  organizace na návrh kteréhokoliv člena dané Místní  organizace.

e)    Místní organizace volí své zástupce do Krajské rady v počtu jednoho na každých 10 členů.

f)    Místní organizace vybírá formou primárních voleb  kandidáty pro komunální volby a určuje jejich pořadí na kandidátkách podle pořadí v primárních volbách.

 

(2)            Krajská rada (OR)

a)    Krajská rada je výkonným orgánem Pravého Bloku na území kraje. Vzniká z předsedů všech Místních organizací na území kraje nebo jejich zástupců zvolených dle § 5 (1) f). Její vznik či zánik  je registrován Republikovým předsednictvem strany  a potvrzen vydáním Registračního listu.

b)    Krajská rada volí ze svých členů předsedu, dva místopředsedy a pokladníka, povinně též Krajskou revizní komisi.

c)    Krajská rada může nabývat majetek jménem Pravého Bloku a hospodařit s ním ve prospěch svůj a místních  organizací v příslušném kraji. Nabývání majetku  a hospodaření s ním musí být zúčtováno u Republikového  předsednictva Pravého Bloku a řídí se interní směrnicí  „Zásady hospodaření“, přijatou Sněmem.

d)    Krajská rada může jednat jménem Pravého Bloku na úrovni kraje  a nižší a zavazovat se jen do výše jí  svěřeného majetku.

g)    Krajská rada  vybírá formou primárních voleb kandidáty pro volby do krajských zastupitelstev  a do Senátu a určuje jejich  pořadí na kandidátkách podle pořadí v primárních volbách. Pokud volební obvody zahrnují  území více krajů, vybírají kandidáty všechny dotčené  Krajské rady na společném zasedání.

h)    Krajská rada navrhuje kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

§ 6
Orgány strany

 

(1)            Statutárním orgánem strany

 

je její předseda, jménem strany na všech úrovních může  jednat a podepisovat samostatně. V nepřítomnosti jej  zastupují místopředsedové v pořadí, zvoleném Sněmem. Statutární  orgán je při jednáních vázán usnesením Republikového  předsednictva.

 

(2)   Další orgány strany

se dělí na rozhodující, výkonné, nalézající a poradní.

a)    Rozhodujícími orgány strany jsou Republikový sněm a členské schůze  Místních organizací.

b)    Výkonnými orgány jsou Republikové předsednictvo a Krajské rady. Jsou  určeny k výkonu usnesení svých rozhodujících orgánů,  připravují podklady pro jejich jednání a zodpovídají se  jim ze své činnosti. Mohou zřizovat sekretariáty  a zaměstnávat jejich pracovníky a určovat jim konkrétní  pracovní náplň. Dále zřizují volební štáby, které zajišťují volební kampaň, předvolební a povolební koaliční jednání a o jejich výsledku informují nadřízené výkonné orgány.

c)    Orgány nalézajícími jsou Rozhodčí komise a Revizní komise.

d)    Poradními orgány Pravého Bloku jsou Odborné komise.

e)    Funkční období výkonných a nalézajících orgánů může být nejvýše tříleté.

 

 

(3)       Zásady práce orgánů strany

 

a)    Všechny orgány strany s výjimkou Republikového sněmu se scházejí dle potřeby, nejméně však 1 x za dva měsíce. Schůze svolává předseda orgánu.

b)    Všechny výkonné orgány strany přijímají svá usnesení nadpoloviční většinou platných hlasů všech svých členů.

c)    Všechny rozhodující orgány strany přijímají svá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů na zasedání  s podmínkou, že se účastní nadpoloviční většina všech  členů orgánu, při čemž musí být prokázáno, že byli na  jednání pozváni (o něm informováni).

d)    Všechny orgány Pravého Bloku vyhotovují ze svých jednání zápisy, které obsahují presenci, přehled projednávaných bodů a přijatá usnesení.  Tyto zápisy zasílají vyššímu výkonnému orgánu a kromě toho je archivují podle příslušného vnitřního předpisu.

e)    Orgány strany volí své funkcionáře na základě tajných voleb usnesením. Nezíská-li  nikdo potřebný počet hlasů, probíhají další kola voleb  v nichž se vždy vyřadí kandidát s nejnižším počtem  získaných hlasů, až některý z kandidátů získá  nadpoloviční většinu hlasů. V průběhu volby mohou být  prováděna dohodovací řízení.

f)    Volby všech orgánů Pravého Bloku a na všech úrovních se provádějí výhradně tajným hlasováním.

g)    Členové vyšších výkonných orgánů nesmějí ovlivňovat volby v nižších orgánech, ani navrhovat jejich  kandidáty, pokud nejsou zároveň   členy těchto nižších orgánů.

h)    Odvolávání jakéhokoliv orgánu či funkcionáře se provádí na základě tajných voleb  usnesením. Pokud však ten, kdo je navržen k odvolání, se své funkce vzdá sám, hlasování se nekoná.

i)    Předseda na všech úrovních organizace operativně řídí činnost mezi zasedáními předsednictva. Řídí práci  sekretariátů. Svolává jednání orgánu dle potřeby či ve  lhůtách daných stanovami, dále vždy, požádá-li o to alespoň 1/4  členů orgánu nebo zástupce Revizní či Rozhodčí  komise. Připravuje podklady pro jednání předsednictva  a v době nepřítomnosti jej zastupují místopředsedové ve  stanoveném pořadí.

j)    Kandidáti na politické funkce na všech úrovních státní správy a samosprávy se vybírají primárními stranickými volbami. Pořadí se stanovuje tajnou volbou.

k)    Jednání, volby, nakládání s písemnostmi, činnost komisí a hospodaření se řídí vnitrostranickými předpisy,  schválenými sněmem.

l)    V zásadních otázkách může být vypsáno vnitrostranické referendum, jehož výsledek je pro zvolené orgány  závazný. Strany sporu mají nárok na formulaci  problémových otázek referenda bez jakýchkoli změn.  Podmínky vnitrostranického referenda se řídí  vnitrostranickou směrnicí, schválenou sněmem.

 

(4)              Republikový sněm (RS)

 

a) Republikový sněm je nejvyšším orgánem Pravého Bloku.

b) Delegáty Republikového sněmu navrhují a schvalují členové Místních organizací.

c) Republikový sněm se koná jedenkrát ročně, svolává jej Republikové předsednictvo.

d) Mimořádný sněm svolává Republikové předsednictvo, požádá-li o to alespoň 1/4 všech Krajských rad nebo Rozhodčí  komise, a to do třech měsíců od požádání. Kopie žádostí  o svolání mimořádného sněmu se zasílají Rozhodčí komisi.  Nesplní-li Republikové předsednictvo tuto povinnost,  svolá mimořádný sněm Rozhodčí komise sama.

e) Právo účasti na Republikovém sněmu s hlasem rozhodujícím mají pouze delegáti podle klíče, schváleného  Republikovým předsednictvem a dále tito funkcionáři:

·    členové Republikového předsednictva, Rozhodčí komise a Republikové Revisní komise,

·    všichni předsedové Krajských rad, v případě jejich neúčasti Krajskou radou delegovaný zástupce.

f) Republikový sněm schvaluje:

·   stanovy a jejich změny,

·   programové cíle strany,

·   zprávu o činnosti Republikového předsednictva Pravého Bloku,

·   výroční zprávu o hospodaření Pravého Bloku za uplynulý kalendářní rok,

·   zprávu Revizní komise,

·   zprávu Rozhodčí komise,

·   zrušení, rozdělení nebo sloučení strany,

·   vnitrostranické předpisy a řády.

g) Republikový sněm volí a odvolává:

·      předsedu, místopředsedy a členy předsednictva strany,

·      předsedu, členy a náhradníky Revizní komise,

·      předsedu, členy a náhradníky Rozhodčí komise,

·      hlavního pokladníka strany.

h) Sněm rozhoduje o všech stranických záležitostech, které si ke svému rozhodnutí vyhradí.

i) Sněm rozhoduje v odvolacím řízení proti rozhodnutí Rozhodčí komise.

j) Republikový sněm řídí pracovní předsednictvo.

k) Materiály pro jednání Republikového sněmu musí obdržet delegáti nejpozději před zahájením Republikového sněmu  u prezence.

Republikové předsednictvo (RP)

 

a)           Republikové předsednictvo řídí činnost strany v období mezi sněmy.

b)           Členy Republikového předsednictva jsou předseda a 4 místopředsedové strany, 5 členů předsednictva a hlavní pokladník zvolení  sněmem.

c)            Republikové předsednictvo může nabývat majetek jménem strany a hospodařit s ním ve prospěch svůj a Krajských rad.

d)           Předseda Krajské rady či jím delegovaný zástupce má kdykoliv přístup na zasedání Republikového předsednictva s právem hlasovacím.

e)           Republikové předsednictvo vybírá na základě návrhů Krajských rad formou primárních voleb kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

f)           Republikové předsednictvo se může zavazovat do výše majetku Pravého Bloku.

g)           Pro informovanost členů Pravého Bloku Pravý Blok vydává zpravodaj. Každá Krajská rada a každá Místní organizace v něm pro publikaci  svých názorů musí dostat přiměřený prostor. Cenzura je  nepřípustná.

h)           Registraci Krajských rad provede Republikové předsednictvo do třiceti dnů po obdržení zápisu  z ustavující schůze. Případné námitky proti registraci  do patnácti dnů zašle k rozhodnutí Rozhodčí komisi a na  vědomí příslušné radě.

 

(5)          Rozhodčí komise (RoK)

 

a)           Rozhodčí komise je volena na republikové úrovni Sněmem a je mu odpovědná.

b)           Rozhodčí komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Pravého Bloku a všech jeho orgánů.

c)           Rozhodčí komise je určena k řešení všech sporů uvnitř strany, včetně sporů  týkajících se vylučování členů. Rozhoduje podle stanov,  platných zákonů a důsledného přešetření důkazových  materiálů.

d)           Odvolání proti rozhodnutí Rozhodčí komise ve věci vyloučení lze podat ke sněmu, do té doby však jsou pozastavena členská práva dle § 4 (1) e).

e)           Iniciovat jednání či spor před Rozhodčí komisí může každý člen i každý orgán Pravého Bloku.

f)            Pokud s rozhodnutím Rozhodčí komise člen či organizace nesouhlasí, může požádat ve smyslu § 16, písm. (a) Zákona  č. 118/1994 Sb. o soudní ochranu.

 

Revizní komise (ReK)

 

a)           Revizní komise musí být zřízena na úrovni republikové a krajských rad.

b)           Revizní komise provádí pravidelné kontroly hospodaření strany na všech úrovních a zprávu o kontrole předkládá  nejméně 1 x ročně orgánu, který ji zvolil a navrhuje  případná opatření.

c)           Člen Revisní komise nesmí být pověřen kontrolou orgánu, jehož je členem.

 

Poradní orgány Pravého Bloku

 

a)    jsou jimi Odborné komise.

b)    Zřizují je výkonné orgány strany podle potřeby na příslušných organizačních stupních a to  i z nečlenů strany. Každý poradní orgán zodpovídá za svou  činnost tomu výkonnému orgánu, který jej zřídil. Stanoviska  poradních orgánů mají význam pouze doporučení a poradní  orgány nejsou oprávněny jednat jménem strany. Předsedové  komisí mohou být zvoleni pouze z členů Pravého Bloku.

c)    Sněm si může vyhradit volbu předsedů republikových odborných komisí.

d)    Poradní orgán má právo žádat o projednání svých závěrů v příslušném orgánu.

 

Exekutiva

 

Manažeři na příslušných organizačních stupních, pokud si je výkonný orgán zřídí, musí být členy strany. Manažeři jsou členy výkonných orgánů s právem hlasovacím, jsou vedoucími sekretariátů, pokud jsou zřízeny.

 

 

§ 7
Jednání a podepisování orgánů strany

 

Jménem strany je oprávněn jednat předseda příslušného organizačního stupně strany. Podpisové  právo má na příslušném organizačním stupni předseda, v jeho  nepřítomnosti další funkcionáři ve zvoleném pořadí, všichni  jsou pak vázáni usnesením příslušného rozhodujícího či výkonného orgánu, který zastupují.

 

§ 8
Zásady hospodaření strany

 

(1)             Zdrojem příjmů strany jsou členské příspěvky, a další zdroje dle platných zákonných norem. Dary a sponzorské příspěvky  nesmějí zavazovat stranu ve prospěch dárce.

(2)             Orgány strany jsou povinny odmítnout dary, které by stranu diskreditovaly.

(3)             Účetnictví se vede podle příslušných zákonných opatření.

(4)             Za hospodaření zodpovídá předseda příslušného orgánu. Hmotnou zodpovědnost za svěřené prostředky má zvolený pokladník.

(5)             Republikový sněm schvaluje vnitrostranickým předpisem směrnice pro hospodaření včetně rozdělování členských  příspěvků a jiných příjmů.

(6)             Pokladník je povinen vypracovat výroční zprávu o hospodaření, kterou schvaluje příslušný rozhodující orgán.

(7)             Všechny orgány strany dbají na hospodárné nakládání se svěřenými prostředky.

 

§ 9
Členské příspěvky

 

(1)  Výši a způsob placení členských příspěvků určuje Republikový sněm Pravého Bloku.

(2)  Republikový sněm Pravého Bloku určuje pravidla pro hospodaření s těmito příspěvky, zejména podíl Krajských rad a Republikového předsednictva na těchto  příjmech. Financování Místních organizací probíhá  prostřednictvím Krajských rad, které vedou dílčí  účetnictví a financují potřeby dle sněmem stanoveného  klíče.

(3)  Příspěvky se platí dvakrát ročně, na začátku každého pololetí. Poslední lhůta pro zaplacení příspěvků pro běžný rok je do zahájení řádného sněmu. Nezaplacením příspěvků v této lhůtě vzniká institut pozastaveného členství dle § 4 (1) e). 

(4)  Nejsou-li příspěvky zaplaceny ani do zahájení následujícího řádného sněmu, zaniká členství dle § 4 (1) f).

(5)  Doplacením dlužných příspěvků  se obnovuje plné členství.

(6)  Člen může požádat o snížení či prominutí příspěvků Rozhodčí komisi.

 

 

§ 10

Zánik strany

 

(1)          Politické působení Pravého bloku může být ukončeno rozpuštěním nebo sloučením s jiným politickým subjektem, vždy  na základě usnesení Republikového sněmu.

(2)          V případě sloučení s jiným politickým subjektem přecházejí závazky a majetek na nově vzniklý subjekt, se kterým se  slučuje.

(3)          V případě dobrovolného rozpuštění Pravého bloku, kdy majetek nepřipadne státu, zvolí Republikový sněm likvidátora  a majetkový přebytek bude převeden humanitární organizaci,  kterou Republikový sněm určí.

 

§ 11
Ustanovení závěrečná

 

(1)          V případě integrace jiné politické strany do Pravého bloku je možno v poměru členských základen sloučit i zvolené výkonné  orgány integrující se strany do výkonných orgánů Pravého  bloku.

(2)          Členská základna však musí splňovat kritéria kladená na  členství v Pravém bloku (§ 4 stanov) a toto opatření platí  jen do následujícího sněmu. Případnou integraci musí schválit  Republikový sněm.

(3)          Výklad stanov provádí Rozhodčí komise Pravého bloku. Stanovy a jejich změny schvaluje Republikový sněm.

(4)       Tyto stanovy vstupují v platnost dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.