Obsah Přílohy 02/1991

 

Kraus Pavel: Vážení občané

 

Kraus Pavel: O zločinech komunizmu                                                 

 

Dvořák Bohdan: Vážení přátelé

Moravský JIH

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Kraus Pavel                                                            ¦

¦Název: Vážení občané                                                          ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/002   Str.: 001 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události: 18.05.1991 Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

obracíme se  na Vás jménem  Klubu angažovaných nestraníků,  první

politické  opozice  v  Československu,   založené  v  roce  1968,

Konfederace  politických  vězňů,   sdružující  oběti  politických

procesů  z  let  1948  -  1989  a  Institutu  pro středoevropskou

politiku a kulturu.

Domníváme se, stejně jako řada dalších politických hnutí a stran,

že  je nezbytně  nutné zaujmout  zásadní stanovisko  ke komunismu

jako  k  hnutí,  které    na  svědomí  miliony lidských životů,

zdevastovalo prakticky  jednu třetinu světa  a způsobilo nezměrné

utrpení několika  generací, kterým vzalo všechny  lidské ideály a

svobody, z  nichž se občané šťastnější  části světa mohou radovat

již od konce druhé světové války.

Ve  východní  Evropě  doposud  nedošlo  k  debolševizaci, obdobné

denacifikaci poválečného Německa. Na území všech evropských států

působí reformované strany zločinců, kteří  nejen že nebyli za své

zločiny potrestáni,  ale již teď se  připravují na opětné získání

vlivu, které by mělo být podmíněno tvrdým dopadem následků 40 let

vlády  jejich státního  totalitarismu. Ve  všech zemích  bývalého

komunistického  bloku   dochází  k  projevům   rasové  a  národní

nesnášenlivosti,    živené   pocitem    neodčiněných   křivd    a

nepotrestaných zločinů. Nebezpečí fašizujících tendencí při stále

se zhoršující ekonomické situaci je dnes zcela reálné a politicky

pochopitelné. Toto  nebezpečí je hrozbou pro  celý svět, který si

ani nestačil  oddechnout po vybičované zbrojní  horečce. Proto je

nezbytné vyčíslit škody, vyčíslit oběti na životech, na krajině i

na duších lidí za uplynulých 40 let komunistické totality a zvůle

u nás  /v SSSR  je to  70 let/  a tuto  neblahou kapitolu  vývoje

lidstva uzavřít.

Proto Klub angažovaných nestraníků, Konfederace politických vězňů

a Institut pro  středoevropskou politiku a  kulturu uspořádaly ve

dnech  23.-24.2.1991 ve  Valdštějnském paláci  v Praze  přípravný

seminář stálé mezinárodní konference za účasti zahraničních hostů

z USA, Francie, Kanady, SRN, Bulharska a Polska, de byly ustaveny

pracovní   sekce   v   oborech   práva,  filosofie,  politologie,

psychologie, ekonomie,  historie a školství,  které mají za  úkol

soustředit  veškerou  možnou  dokumentaci  a  vypracovat  rozbory

působení  komunistické  ideologie  na  jednotlivé  oblasti života

společnosti. Tento  seminář rovněž rozhodl o  tom, že první řádné

zasedání  stálé  mezinárodní  konference  o  zločinech  komunismu

proběhne ve dnech 5.-6. října 1991 v Praze.

Pro  potřeby  této  konference  jsou  ze  všech států, které byly

komunistickými režimy ovládány, soustřeďovány údaje o počtu obětí

na  životech,   o  počtu  uvězněných,   o  škodách  na   národním

hospodářství  i  o  morálních  a  kulturních  ztrátách, které má v

jednotlivých zemích  komunismus na svědomí. Obracíme  se proto na

širokou veřejnost v ČSFR i v zahraničí s žádostí o spolupráci při

vyhledávání  důkazných  materiálů.  Uvítáme  i  svědecké výpovědi

občanů o konkrétních zločinech.

Pro význam  i naplnění smyslu  této akce mezinárodního  dosahu je

zajišťována  účast význačných  osobností, které  se ke  komunismu

stavěly   jednoznačně  a   které  svou   účastí  zvýrazní  význam

konference. V  této souvislosti byla již  zaslána více jak stovka

vyzývacích dopisů zainteresovaným osobnostem  a institucím doma i

v zahraničí. V  současné době již účast  přislíbil profesor Roger

Scruton z Anglie. Mezi pozvanými  ze zahraničí jsou m.j. Evropský

parlament,   EUREG   (SRN),    Rada   svobodného   Československa

(USA),Československá asociace v Kanadě, Sokolská župa australská,

Amnesty  international  (Rakousko,  SRN,  Švýcarsko, Lucembursko,

Belgie),    Redakce   "ABN    Correspondence"   Mnichov    (SRN),

Československé  OF  Mnichov  (SRN),  RUCH  Kyjev (Ukrajina-SSSR),

Demokratická Unie (Polsko), p.Benjamin Kuras (Anglie) a další.

V současnosti  se pracovní  sekce stálé  mezinárodní konference o

zločinech komunismu zabývají řešením těchto hlavních námětů :

- Sovětský  svaz, jeho  impérium  a  nové metody  jeho mocenského

ovládání, především východní a střední Evropy

- ochrana národnostních menšin a obnova jejich práv jako důležitý

krok k překonání komunistické totality

- důsledné  zhodnocení   komunismu  a  jeho   systému  mocenského

ovládání společnosti, co z tohoto systému dodnes zůstává a v jaké

podobě

- srovnání  nacistického a  komunistického systému  moci a řešení

otázky,  zda může  být  denacifikace  vzorem pro  budoucí program

dekomunizace

- jaké  jsou a  budou cesty  rozpadu komunismu,  co pro to můžeme

vykonat

- hlavní zásady programu dekomunizace naší společnosti

- posouzení otázky ústavnosti  komunistického převratu z 25.února

1948

- zpracování  návrhu novely  trestního zákona,  která stanoví, že

zákonnou překážkou,  pro kterou nebylo  možno postavit před  soud

pachatele trestných  činů, byla existenci článku  4 Ústavy z roku

1960 o vedoucí úloze KSČ. V souvislosti s tím by byla prodloužena

promlčecí doba na veškeré trestné činy

- verifikování výkladem Nejvyššího soudu  zásady, že výkon funkce

poslanců Národního a později Federálního shromáždění, stejně jako

soudců  z  povolání,  byl  rovněž  zákonnou  překážkou  trestního

stíhání ve vztahu k promlčecím lhůtám

- verifikování výkladem Nejvyššího soudu zásady, že zločiny proti

lidskosti jsou nepromlčitelné

- zpracování vzorového  návrhu žaloby na  ty trestné činy,  které

byly spáchány  v období 1948  - 1989 a  nebyly doposud promlčeny.

Zhlediska morálního  jde obdobně o  vypracování návrhu žaloby  na

konkrétní prominenty komunistického režimu  i v případě promlčení

těchto činů a zveřejnění těchto žalob

- zpracování  "sumáře"  všech   trestných  činů  a  nezákonností,

kterých se komunistický režim dopouštěl na občanech i institucích

Československa

- zdokladování : - o persekuci církví

- o  činnosti KGB v  Československu od války  do

50tých let

- o represích skautingu, studentů, 3.odboje

- činnosti  5.odděl.Ministerstva obrany  a přípravách  vojenských

procesů

- činnosti sovětské komunistické strany

- pronásledování čsl.letců ze západu a jejich věznění

- analysování deformací a škod  způsobených ve školství a kultuře

monopolním     vnucováním      vědeckého     světového     názoru

marxismu-leninismu

- zmapování destrukční činnosti akčních výborů, akčních trojek,

prověrkových komisí a dalších nezákonných kolektivů

- analysování  škod, vzniklých  od r.1948  na osobnosti zhlediska

psychologického,  sociálního, etického  a zhlediska  samostatného

racionálního myšlení

- zdokumentování  stalinského modelu  ekonomiky a  řízení a  jeho

uplanění v Československu

- analysování  sovětské  koloniální  politiky  a    ovlivňované

politiky KSČ při výstavbě socialistické "ekonomiky"

- posouzení  odrazu  vojenské  priority  při  budování  mocenského

politicko-ekonomického systému v komunistickém bloku

- analýsa specifického  dopadu vlivu KSČ  na rozklad ekonomiky  v

kontextu působení na význačné kvality života

- posouzení  komunismu jako  bariéry ekonomické  a spolupráce  se

světově vyspělými zeměmi

- pomíjení lidských,  ekologických a sociálních  činitelů v údobí

komunistické totality

- analýsa příčin úpadku čs.ekonomiky v komunistickém systému

- výhledy   vyplývající  jako   příspěvek  pro   budoucí  rozvoj,

podmíněný  prosperující  ekonomikou   a  úměrný  svobodám,  které

společnost svým občanům umožní.

Vážení občané,

má-li mít  demokracie v Evropě budoucnost,  musí se bezpodmínečně

vypořádat  i  se  svojí  minulostí.  Jako  svět  se  vypořádal  v

Norimberku  s   fašistickou  ideologií,  chceme   i  my  obdobným

způsobem,  byť jen  na bázi  morálního odsouzení,  vypořádat se s

komunismem,  který máme,  ať chceme  či nechceme,  každý trochu v

sobě.  Očekáváme proto  Vaši podporu  a účinnou  pomoc pro  práci

jednotlivých  sekcí  stálé  mezinárodní  konference  o  zločinech

komunismu.

Výzýváme proto znovu všechny ty,  kteří chtějí pomoci k osvětlení

naší  totalitní  minulosti,  aby  se  spojili  s  ústředím  Klubu

angažovaných nestraníků /KAN/, Štefánikova  ul.č.17, 150 00 Praha

5, tel. 02 543 445 nebo  písemně na adresu: KAN, P.O.Box 504, 111

21, Praha 1.

Finanční  příspěvky  ke  konání  stálé  mezinárodní  konference o

zločinech  komunismu je  možné zasílat  na konto  KAN u  Komerční

banky v Praze,  č.účtu pro Kčs : 49630  - 011, pro USD :  34833 -

1106553 - 011, pro CHF : 34454 - 1106553 - 011, pro DEM : 34278 -

1106553 - 011 .

Pavel Kraus, koordinační výbor konference, Praha

V Praze dne 18.5.1991

K A N

Klub angažovaných nestraníků, místní klub Praha 10

P.O. Box 41,  101 00  Praha 10

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Krauz Pavel                                                            ¦

¦Název: O zločinech komunizmu                                                  ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/002   Str.: 001 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události: 18.05.1991 Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

Klub angažovaných nestraníků, Konfederace politických vězňů Čs. a

Institut  pro středoevropskou  politiku a  kulturu uspořádaly  ve

dnech 23.2. - 24.2.1991 ve Valdštejnském paláci v Praze přípravný

seminář  stálé mezinárodní  konference o  zločinech komunismu  za

účasti zahraničních hostů z  USA, Francie, Kanady, SRN, Bulharska

a Polska,  kde  byly  ustaveny  pracovní  sekce  v oborech práva,

filozofie,   politologie,  psychologie,   ekonomie,  historie   a

školství,   které  mají   za  úkol   soustředit  veškerou  možnou

dokumentaci a vypracovat  rozbory působení komunistické ideologie

na  jednotlivé oblasti  života společnosti.  Tento seminář rovněž

rozhodl  o  tom,  že   první  řádné  zasedání  Stálé  mezinárodní

konference o zločinech komunismu proběhne  ve dnech 5. - 6. října

v Praze.  Účast na  této konferenci  přislíbil významný politolog

profesor Roger Scruton z Anglie, mezi pozvanými ze zahraničí jsou

mimo  jiné:  Evropský  parlament,  EUREG  (SRN),  Rada svobodného

Československa (USA), Československá  asociace v Kanadě, Sokolská

župa australská, Amnesty international (Rakousko, SRN, Švýcarsko,

Lucembursko, Belgie), redakce "ABN Correspondence" Mnichov (SRN),

RUCH  Kyjev  (Ukrajina  -   SSSR),  Demokratická  unie  (Polsko),

p.Benjamin Kuras (Anglie) a další.

V současnosti  se  pracovní  sekce   zabývají  asi  dvaceti  pěti

hlavními náměty, z nichž vyjímáme:

- Sovětský  svaz, jeho  impérium  a  nové metody  jeho mocenského

ovládání, především východní a střední Evropy

- ochrana  národních menšin  a obnova  jejich práv  jako důležitý

krok k překonání komunistické totality

- srovnání  nacistického  systému  se  systémem  komunistickým  a

řešení  otázky,  zda  může  být  denacifikace  vzorem pro budoucí

program dekomunizace

- hlavní zásady programu dekomunizace naší společnosti

- zpracování  návrhu novely  trestního zákona,  která stanoví, že

zákonnou překážkou,  pro kterou nebylo  možné postavit před  soud

pachatele trestných  činů, byla existence článku  4 ústavy ČSSR z

roku 1960 o vedoucí úloze KSČ ve společnosti

- verifikování výkladem Nejvyššího soudu zásady, že zločiny proti

lidskosti jsou nepromlčitelné

- zpracování vzorového  návrhu žaloby na  ty trestné činy,  které

byly spáchány v období 1948 až 1989 a nebyly dosud promlčeny

- zpracování  "sumáře"  všech   trestných  činů  a  nezákonností,

kterých se komunistický režim dopouštěl na občanech i institucích

Československa

- opomíjení lidských, ekologických a  sociálních činitelů v údobí

komunistické totality

- analýza příčin  úpadku čs. ekonomiky v komunistickém systému

Má-li mít  demokracie v Evropě budoucnost,  musí se bezpodmínečně

vypořádat  i  se  svojí  minulostí.  Jako  svět  se  vypořádal  v

Norimberku  s   nacistickou  ideologií,  chceme   i  my  obdobným

způsobem,  byť jen  na bázi  morálního odsouzení,  vypořádat se s

komunismem,  který máme,  ať chceme  či nechceme,  každý trochu v

sobě.

Vyvýváme proto znovu všechny ty,  kteří chtějí pomoci k osvětlení

naší  totalitní  minulosti,  aby  se  spojili  s  ústředím  Klubu

angažovaných  nestraníků (KAN),  Štefánikova  ul.  č. 17,  150 00

Praha 5, tel.: (02) 543 445  nebo písemně na adresu: KAN, P.O.Box

504.111 21, Praha 1.

Finanční  příspěvky  ke  konání  Stálé  mezinárodní  konference o

zločinech  komunismu je  možné zasílat  na konto  KAN u  Komerční

banky v  Praze, č. účtu  pro Kčs: 49630  - 011, pro  USD: 34833 -

1106553 - 011,  pro ChF: 34454 - 1106553 -  011, pro DEM: 34278 -

1106553 - 011.

V Praze: 18.5.1991

Pavel Kraus, Koordinační výbor konference, Praha

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Dvořák Bohdan                                                          ¦

¦Název: Projev-"Dámy a pánové ..."                                             ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/002   Str.: 002 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události: 23.02.1991 Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

žijeme v zemi, která již více než půl století nepoznala skutečnou

demokracii.  Šest let  nacistické okupace  a vzápětí dvaačtyřicet

let  komunistické  diktatury  způsobilo,  že  mezi  námi žije jen

několik  tisíc  lidí,  kteří  jako  dospělí  žili  v demokratické

společnosti.  Stejně  jako  další  státy  východní  Evropy se tak

dostáváme do  situace, kdy demokracie,  teprve zapouštějící první

kořínky, je  ohrožena návratem totality,  která v žádném  případě

nepozbyla svoji faktickou moc.  Komunisté, věrni svým dlouhodobým

tradicím  ochotně přecházejí  do  jakési  podivné ilegality  a ze

svých pozic sabotují a podminovávají nastupující reformy, přičemž

tuto   svoji  partyzánskou   válku  vedou   často  v   převlecích

nejrůznějších stran a  organizací. Národ se marně ptá,  kdo že to

vlastně řídí  tuto společnost, naše  emigrace se vrací  do Evropy

bez  nás,   znechucena  naší  apatií   a  lhostejností.  Sociální

demagogové se již nedočkavě  chystají na příští parlamentní volby

a nový únor  již se rýsuje  v myslích těch,  kteří prostě nemohou

být jiní, než jsou.

Domnívám  se, že  tento fenomén   je způsoben  v první  řadě naší

neschopností  vypořádat  se  s  minulostí  zásadně,  neschopností

pojmenovat zločin  zločinem, vraždu vraždou.  Srovnáme-li způsob,

jakým  se  vypořádalo  se   svou  minulostí  nacistické  Německo,

ovládané  hnědou  diktaturou  dvanáct  let  a  jak  se  s    po

dvaačtyřiceti  letech  vyrovnáváme  my,  dojdeme  k neuvěřitelným

paradoxům. Představme  si, jak na  služebnu gestapa přichází  dva

buchenwaldští  disidenti a  jak s  původním osazenstvem  začínají

budovat  demokratickou  policii.  Představme   si,  že  Kruppům  a

Thyssenům  jsou ponechány  jejich  továrny,  že NSDAP  vyloučí ze

svých řad čtrnáct nejzkompromitovanějších předáků, aby se vzápětí

přihlásila  do parlamentních  voleb, představme  si, že  do všech

významnějších  státních  funkcí  jsou  jmenováni  SA-mani,  kteří

přežili  noc  dlouhých  nožů.  Představme  si,  že  wehrmacht  se

odpolitizoval tím,  že jeho příslušníci museli  na rozkaz zahodit

své nacistické  legitimace a že Erhardtovy  ekonomické reformy by

mělo  popularizovat Goebbelsovo  ministerstvo propagandy.  Nechci

ani rozvádět obdobné situace,  aplikované na území východní zóny,

ačkoliv  zhlediska  srovnatelnosti  jsou  vlastně  použitelnější.

Absurdita uvedených situací je  plně srovnatelná s dnešním stavem

společnosti  u  nás.  S  tím  rozdílem,  že  pomlčka  mezi  slovy

Porýní-Vestfálsko  se  odbyla  bez  parlamentní  krize a Bavoráci

nevyčítali Hessenským,  že je záměrně ukrývají  před světem. Nemá

však  smysl vršit  absurdity,  situace  je příliš  vážná. Příklad

poválečného Německa musí pro nás být inspirací, neboť byl řešením

totožné  situace.  Situace,  v  níž  stejně  jako u nás existoval

určitý podíl viny prakticky  na každém žijícím občanovi, situace,

v níž  kromě   odlišitelné  míry  spoluzodpovědnosti   morální  a

politické  existuje  také  jednoznačně  zodpovědnost za konkrétní

zločiny.  V  křesťanském  pojetí  lze  jistě  odpustit  a také až

doposud  se většina  úvah  odehrávala  právě na  bázi odpouštění,

nicméně i bible odpouští až  hříšníku napravenému a rozhřešení se

dostává pouze  tomu, kdo si  své hříchy uvědomuje.  To, co se 

doposud u nás v této věci udělalo, připomíná mnohem spíše kupčení

se svatými  obrázky či prodávání  odpustků, než spravedlnost,  po

které všichni toužíme.

Považuji  za zásadní  chybu současné  politické representace,  že

tento  problém doposud  neřešila, ba  dokonce ani  nepojmenovala,

přičemž  tváří  v  tvář  skutečnosti,  v  níž  skuteční  zločinci

zůstávají nepotrestáni, v níž viníci  mohou obviňovat jiné, v níž

čím dál častěji lidé resignovaně mávají rukou nad nespravedlností

a nemravností, vzniká  základ naší další mravní  Bílé hory. Chtěl

bych citovat z dopisu Václava Havla prezidentu Gustávu Husákovi z

8. dubna 1975: "Oč hlubší  je resignace člověka na možnost obecné

nápravy poměrů a vůbec na všechny nadosobní hodnoty a cíle - tedy

na možnost působení  "ven", o to víc se  jeho energie obrací tam,

kde se  jí kladou relativně  nejmenší překážky směrem  dovnitř...

Lidé  jakoby po  nedávných historických  otřesech a  po tom, jaký

systém  se v  zemi stabilizoval,  ztratili víru  v budoucnost,  v

možnost nápravy obecných věcí, ve smysl boje za pravdu a právo.."

Zdá se možná nadsazené srovnávat  Československo roku 1975 a roku

1991, ale já osobně se domnívám, že pokud nedojde velmi rychle ke

zcela  konkrétní  definici  toho,  co  jsme  prožili v uplynulých

dvaačtyřiceti  letech, nedojde-li  k pojmenování  věcí skutečnými

jmény, zasejeme pocit marnosti a opovržení k politice i v myslích

těch,  kteří se  nejvíce zasloužili  o pád  diktatury. Mladí lidé

musí znát pravdu a nedozví se ji ani ze starých učebnic dějepisu,

ani od těch,  kteří jim dějiny po celá  desetiletí vyprávěli jako

marxisticko-leninský mýtus permanentní proletářské revoluce.

Mohl bych  ještě dlouho pokračovat  ve výčtu důvodů,  které vedou

politiky,  filozofy  i  historiky  stejně  jako  obyčejné lidi, k

myšlence  zúčtovat s  minulostí.  Od  samého počátku  revoluce se

nabízela jako nejschůdnější  myšlenka uspořádat tribunál, obdobný

jako byl ten norimberský,  který  Komunistickou stranu odsoudil

jako zločineckou organizaci a  vynesl spravedlivý trest nad těmi,

kteří  ji  vedli.  Stejně  tak  od  začátku  bylo zřejmé, že tato

myšlenka    základní  chybu  v  tom,  že  zde chybí instituce s

dostatečnou autoritou, která by  měla právo soudit fakticky jednu

čtvrtinu národa, posoudit spravedlivě  vinu každého jednotlivce a

uzavřít tak jednu historickou epochu.

Nepominutelná  je  i  skutečnost,  že  norimberský  proces  vedly

vítězné mocnosti nad poraženým  národem, který rozpoutal světovou

válku,  zatímco v  našem případě  jsme nuceni  soudit sami  sebe.

Nicméně  při vědomí  důležitosti  tohoto  kroku, jsme  společně s

našimi přáteli  z Konfederace politických vězňů  a později také z

Institutu  pro  středoevropskou   kulturu  a  politiku  zvažovali

možnost, jak  dlouho lze odkládat  chvíli, kdy ještě  bude takové

zhodnocení provedeno  kvalifikovaně a seriózně a  kdy naopak může

toto  zhodnocení  provést  veřejnost  sama,  a  to  s rizikem, že

narůstající  nespokojenosti  s  rezistencí  komunistů všeho druhu

využijí  síly  fašizující,  či   přímo  fašistické.  Po  dlouhých

debatách jsme došli ke společnému názoru, že je nemožné uspořádat

tribunál v  takové podobě, jak jej  známe z Norimberka, nebo  i v

podobě  Russelova  tribunálu,  ale  že  je  stejně nemožné přejít

uplynulých    dvaačtyřicet   let    omluvou   dvou    příslušníků

pohotovostního  pluku na  Letné či  nevěrohodnými frázemi  údajně

obrozené  Komunistické  strany  Československa.  Vědomi  si  plně

rizika,  které  na  sebe  touto  akcí  bereme,  rozhodli  jsme se

nakonec,  že  chceme  alespoň  dát  impuls  k  tomu, aby se touto

otázkou vůbec někdo začal zabývat, aby bylo zřejmé, že zdaleka ne

všichni  občané naší  země jsou  ochotni se  smířit s  faktickými

výsledky procesu,  zahájeno 17.listopadu 89.  Naše dnešní setkání

je pouze prvním krokem na cestě hledání spravedlnosti.

Chceme   přispět  k   potvrzení  myšlenky,   že  demokracie  není

bezzásadovost, že právo a morálka nejsou v této zemi mrtvé pojmy.

Tváři v tvář naší politické  skutečnosti je zřejmé, že fašistické

a zločinecké  hnutí, kterým  komunismus bezesporu  je, není ještě

zdaleka  u  konce  svých  sil.   Podlehnout  iluzi  o  bezmoci  a

nenávratnosti komunismu u nás  by byla trestuhodná nezodpovědnost

vůči naší budoucnosti. Je  naší povinností nastavit zrcadlo všem,

kteří  se ještě  dnes domnívají,  že oni  na spáchaných zločinech

nenesou  žádnou vinu.  Teprve poznání  umožňuje odpouštění. Přeji

proto našemu jednání maximální dělnost a dobré výsledky.

Bohdan Dvořák - předseda ÚR KAN

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Struska Vladimír                                                       ¦

¦Název: Porovnejme si s minulostí ....                                         ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/002   Str.: 002 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události: 23.02.1991 Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

Porovnejme si s minulostí výsledky této činnosti: v první

republice bylo k 1.1.1938 6  168 vězňů a 786 systemizovaných míst

dozorců.  Kapacita věznic  na celém  území republiky  byla 7  391

vězňů. Z  uvedených 6 168  vězňů bylo 22  politických. K.Gottwald

byl např. odsouzen v roce 1931  na 14 dní vězení, které odpykával

od 1.10.  do 15.10.1931. Za  prezidentování téhož Gottwalda  bylo

komunistickou   třídní   justicí,    kromě   stovek   popravených

politických  vězňů,  v  roce  1952  odsouzeno  k  trestu  smrti a

popraveno   také  11   nejvyšších  funkcionářů   KSČ.  Je   třeba

konstatovat,   že   takového   výkonu   nedosáhly   ani   všechny

kapitalistické státy  světa dohromady za mnohem  delší období. Po

únoru 1948 nastal v číslech  a sociálním složení vězněných osob v

Československu čilý pohyb.

V roce 1945 bylo vězněno celkem 16  142 osob, v roce 1946 19 210,

v roce 1947 19 117 a k  1.4.1948 20 867 osob. Přírůstek za květen

262, za září 577 a prosinec 1 002 osob.

1. 4.1949     22 643  z toho  6 788 politických

1. 4.1950     27 472          9 162      "

15.5.1950     32 638         11 026      "

1. 3.1951     35 957         15 125      "

1.10.1952     40 370              nezjištěno

1. 1.1953     46 021

 

 

Na stavu  protistátních vězňů se k  15.5.1950 podíleli muži 85,5%

ženy 11,7 %, mladiství 2,6 %.

Bez  zajímavosti není  ani sociální  složení politických  vězňů k

15.5.1950: dělníci 4 307, rolníci do 15 ha 776, do 50 ha 174, nad

50 ha  18, úředníci nižší 2  169, vyšší 740, drobní  obchodníci a

živnostníci 977, ozbrojené síly  605, továrníci a podnikatelé 62,

svobodná povolání  260, duchovní 167,  ostatní 771. Nejvíce  byla

postižena tzv. dělnickou pěstí dělnická třída.

S rostoucím  stavem vězňů  rostl i  počet dozorců:  Svaz vězeňské

stráže /SVS/ měl v roce 1949 1 474 členů, v roce 1950 1 704, 1953

4 177, 1955 4 560. Většinou se  rekrutovali z řad dělníků. V roce

1953 to  bylo 93,16 %,  rolníků 1,26 %,  úředníků 2,55 %  a 3,3 %

ostatní.  Přeplnění  vězeňských  ústavů  je  neúnosné. Na jednoho

vězně  připadá 3,2  m čtverečních.  V cele  o rozměrech  4x4 m je

průměrně 5 vězňů. Polovina vězňů jsou přitom protistátní vězni. V

pracovních táborech pracovali společně  političtí i kriminální. K

tomu se vyjadřuje velitel odboru  SVS z 28.4.1952: "V táborech VU

Ostrov jsou  dosud vězněni vězni  bez ohledu na  povahu trestního

činu  a délku  trestu. Tento  stav vede  k tomu,  že někteří méně

nebezpeční  zločinci,  zvláště  z  řad  kriminálních elementů, se

dostávají   pod   vliv   nejnebezpečnějších  státně-bezpečnostních

zločinců. Tak místo, aby byli  tito vězni v ústavech přivedeni na

správnou  cestu  a  vrátili  se  do  společnosti napraveni, zatím

vycházejí z  vězení otráveni jedem  protistátní záští, které  jim

naočkovali  protistátní zločinci-spoluvězni.  Rušitele pořádku  v

jáchymovských  táborech  třeba  umístit  do  státního  vězeňského

ústavu  Leopoldov,  aby  zde  za  podmínek  zostřeného vězeňského

režimu mohli být napraveni."

Soustřeďováním  velkého  počtu  vězňů  v  pracovních  táborech  a

uzavřených věznicích, fyzicky namáhavou  prací v prostředí, které

i skalní přívrženec režimu se  zdráhal nazvat hyienicky způsobilé

a nedostatečnou  lékařskou   péčí,  stoupal  počet   nemocných  a

znepokojivě se také zvyšoval počet úmrtí vězňů. Nebylo tedy divu,

že věznice  Pankrác se dožadovala v  roce 1950 stálého vězeňského

lékaře s odůvodněním, že "že vězni jsou nedostatečně ošetřováni a

úmrtnost  je  značná."  Zdravotní   klasifikaci  vězňů  před  tím

určovali příslušníci SVS bez odborné způsobilosti. Od 1.1.1948 do

31.12.1956 zemřelo ve vyšetřovací vazbě 91  mužů a 18 žen, z toho

37 sebevraždou. Od 1.1.1957 do 30.6.1986 to bylo 52 mužů a 7 žen,

z toho  21  ukončilo  svůj  život  sebevraždou.  Ve výkonu trestu

zemřelo od 1.1.1948 do 31.12.1956 1 117  mužů a 40 žen, z toho 49

sebevraždou. Od 1.1.1957  do 30.6.1968 945 mužů a  25 žen, z toho

103 sebevraždou.  Ve výkazech je pouze  jedenkrát uvedena správná

příčina smrti. A to u  Bedřicha Wiesnera, který zemřel 19.11.1949

ve  vyšetřovací vazbě  v Praze-kde  příčina smrti  je uvedena  se

vzácnou pravdivostí: "Ubit při výslechu."

Ve vězení se  rodily a umíraly také děti.  Zaznamenáno je nejméně

pět  případů smrti  novorozeňat. Příčina  smrti nebyla  zjištěna.

Myšlenku na útěk a naději a na příležitost k němu, chová každý od

okamžiku, kdy se dostal za mříže. V roce 1949 uprchlo 895 osob, z

toho 295 vyšetřovanců.  V roce 1950 404, z  toho 195 politických,

1951 268,  z toho 100 politických.  Od roku 1948 do  roku 1951 se

podařil útěk 527 vězňům, kteří nebyli dopadeni.

Nemalé procento  represemi postižených občanů  tvořili zamědělci.

Po  vyhlášení   programu  socializace  vesnice  bylo   na  2  000

zemědělských rodin vystěhováno úředním příkazem na vzdálená místa

od  domova a  jejich majetek  zkonfiskován. Mimořádně soustředěný

zájem StB byl věnován důstojníkům ozbrojených složek. K 15.5.1950

bylo už uvězněno 605 vyšších důstojníků.

Velmi  početnou skupinu  odsouzenců tvořili  duchovní. K 15.5.1950

bylo uvězněno 167 kněží  nejrozmanitějších náboženství, mezi nimi

5 biskupů  a 5  opatů. Tři  kněží byli  popraveni. Stejně  jako u

vojáků, jejich  počet v dalších letech  stoupal. Obvinění mnohých

kněží  znějí neuvěřitelně  i  pro  tuzemce na  všelicos zvyklého:

Zakazoval věřícím  nosit odznak KSČ  do kostela, urážel  obecního

tajemníka, rozdával dětem svaté obrázky, umístil obraz prezidenta

na nevhodném místě, popíral přírodní zákony apod.

V průřezu společnosti  nemohli chybět také  spisovatelé a umělci.

Nebylo  lidské  činnosti,  která  by  v  kriminále  neměla  svoje

zástupce.  Nejsmutnější  kapitolu  tohoto  zrůdného období tvoří

lidé  odsouzení   k  trestu  smrti  a   popravení.  Oficielně  je

zaznamenán počet  popravených osob z  politických důvodů od  roku

1948 do 1960 číslem 244. Ve stejném období bylo dále popraveno 21

osob  podle  retribučního  dekretu  a  104  osob  odsouzených  za

kriminální trestné činy.

V roce 1949 až 1950 bylo v Čechách  a na Moravě 86 věznic. Z toho

v Praze  6, ve  Středočes.kraji  11,  Jihočes. 14,  Západočes. 5,

Severočes. 18, Východočes. 8, Jihomor.8, Severomor. 16.

Dodnes  ještě není  znám počet  lidí, kteří  byli zastřeleni  při

přechodu hranic.  Prozatímní seznam lidí,  kteří byli utlučeni  v

korekcích jáchymovských  táborů a věznic, kteří  byli umučeni při

výsleších na  StB a kteří  zemřeli ve věznicích,  činí asi 6  000

jmen.

Z tohoto krátkého  rezymé je nanejvýš zřejmé,  že synonymem jména

komunismus je násilí a zločin.

Vladimír Struska - KPV

 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Autor: Kučera Rudolf                                                          ¦

¦Název: Vážení přátelé                                                         ¦

¦Zdroj: NNp                               Ročník........: 0001/002   Str.: 004 ¦

¦Vyšlo: 01.01.1991                        Datum události: 22.02.1991 Rok: 1991 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

Úplný obsah:

-----------

věříme, že se  všichni shodneme na tom, že  nacismus a komunismus

představují  dvě  největší  zla   nejen  20.století,  ale  celých

lidských  dějin.  Lidstvo  nepoznalo  v  celých  svých duchovních

dějinách nenávistnější a ve  svých důsledcích krvavější ideologie

než ty,  jejichž základem byly  rasová nebo třídní  nenávist. Obě

ideologie se  v podstatě vyznačovaly  nenávistí k určitým  částem

lidstva  a  hlásaly  nutnost  jejich  fyzické  likvidace ve jménu

jakési lepší budoucnosti. V jejich pojetí nebyly určité rasy nebo

třídy pouhými  nepřáteli, které je  nutno porazit, ale  něčím, co

vlastně  ani nepatří  k lidstvu   a je  nutné je  vyhladit. Proto

nechal Hitler  vyvraždit například miliony Židů  a Stalin miliony

nevinných lidí, kteří byli instrumentálně označeni za tzv. třídní

nepřátele.

Desítky  milionů  obětí  nacismu  a  komunismu  představují podle

našeho názoru  mezník v lidských  dějinách, na který  nelze nikdy

zapomenout, nelze za ním udělat čáru,  jít dál a chovat se jakoby

tyto  oběti  již  ve  světě  přestaly  existovat. Po Holocaustu a

Gulagu nelze žít klidně a s  důvěrou v budoucnost. Mimo jiné také

proto, že zatímco nacistický systém byl rozdrcen ve druhé světové

válce,  komunistický systém  ještě stále  tvoří světové impérium,

ohrožující nadále doslova celý svět. Poslední události v Golfském

zálivu a skrytá podpora  Sovětského svazu Saddamu Husseinovi jsou

toho posledním důkazem.

Nejde dále jen o zrůdné ideologie, které jsou dnes v podstatě již

mrtvé,   včetně   komunistické   ideologie.   Jde   především   o

politicko-ekonomické  systémy, které  tyto ideologie realizovaly.

Tyto  systémy, které  politologové označovali  vždy za totalitní,

vykazují  celou  řadu  podobností  a  analogií.  Jejich společným

jádrem   je   obrovská   stranicko-policejně-vojenská  mašinerie,

sloužící k udržení moci systému a v určitých obdobích k likvidaci

celých skupin a vrstev obyvatelstva  či národů. Tato mašinerie se

skládala  ve  svém  vývoji   z  různých  složek,  ozbrojených  či

neozbrojených, které však vždy  sloužily jednomu cíli a podléhaly

jednotnému  centrálnímu řízení.  Jejich názvy  byly různé: NSDAP,

Komunistická  strana, Gestapo,  NKVD, StB  atd. Veškerá  moc byla

přitom soustředěna  buď do rukou Vůdce,  nebo stranického aparátu,

který používal  bezpečnostní a vojenské složky  k realizaci svých

zločinných záměrů. Nebyly to  však zločiny jen jednotlivých lidí,

tj.  zločinců  s  jakousi  zločinnou  motivací,  ti lidé většinou

jednali s  chladnou hlavou a klidným  svědomím. Problém spočívá v

tom,  že celý  tento systém  stál na  zločinných předpokladech  a

zločinných  idejích,  a  jednotliví   lidé,  kteří  se  s  těmito

premisami  ztotožnili,  vykonávali  to,  co  systém  vyžadoval  a

potřeboval  ke  své  existenci.   Z  ekonomického  hlediska  bylo

například  vyvraždění několika  milionů tzv.  kulaků v  Sovětském

svazu  zcela  nesmyslné,  protože  se  z  této  tragedie sovětské

zemědělství  dodneska  nevzpamatovalo  a   je  stále  pod  úrovní

zemědělství v carském Rusku.  Zhlediska komunistického systému to

však  smysl mělo,  protože od  té doby  je sovětský  venkov zcela

ovladatelný a manipulovatelný.

Historie  totalitních systémů  jsou stejné:  původní malá skupina

politických dobrodruhů, zmítaná patologickou touhou změnit rovnou

celé dějiny lidstva, zakládá  stranu a pomocí demagogických hesel

apeluje na ty nejnižší pudy  v člověku, které slibuje uskutečnit.

Mluví  o  železné  logice  dějin,  spočívající  v  tom, že pomocí

krádeží,  vražd a  jiných  násilností  lze vybudovat  úplně novou

lidskou společnost. Postupně, jak tato hnutí získávají vykořeněné

masy,  lačnící   právě  po  těchto   věcech,  dochází  k   jejich

strukturaci,  vytváří  se  určitý  systém,  který  prorůstá  jako

rakovina celou  společnost. Jádrem tohoto  systému, který získává

určitou  existenční  logiku,   spočívající  v  neustálém  ničivém

pohybu,  se  stává  obrovská  statisícová  vrstva  lidí, která se

identifikuje  s logikou  systému a  navíc z  něj zcela  konkrétně

profituje.  Zatímco oba  systémy, tj.  nacistický a komunistický,

stály  v podstatě  na rozsáhlém  systému otrocké  práce, která se

uskutečňovala   především   v   síti   různých  koncentračních  a

nápravných  táborů,  nehledě  na  ubohou  životní  úroveň většiny

obyvatelstva ve  srovnání s normálním  civilizovaným světem, tyto

parazitní a  v podstatě zlodějské  vrstvy, šířící neustále  okolo

sebe jen strach,  žily v obrovském přepychu a  pohodlí. A protože

si jako  jediné vládnoucí vrstvy  v dějinách nevytvořily  vlastní

kulturu,  zanechaly  po  sobě  jen  úděsné  a  trapné plody svých

chorobných fantazií.

Nyní je na  místě říci jedno upřesnění. Z  výše řečeného neplyne,

že všichni  lidé, kteří byli někdy  v nějaké komunistické straně,

byli nebo jsou zločinci. Víme toho dost o systému donucování lidí

pod nejrůznějšími  výhružkami ke vstupu do  strany a o zoufalství

lidí, kteří  z existenčních důvodů neviděli  jinou možnost. Víme,

že zvláště děti se stávaly oblíbeným rukojmím totalitního systému

v jeho  tlaku  na  konformitu  rodičů.  Všechny  tyto  represe  a

manipulace jsou spíše jen dalším důkazem zločinnosti systému jako

takového.  Míru individuální  odpovědnosti lze  však podle našeho

názoru poměrně snadno zjistit, a  to podle kritéria, kdo na jakém

místě v systému  stál. Jde o to, že  totalitní systém byl poměrně

precizně budován  a organizován, a to  způsobem, jenž H.Arendtová

označuje  jako  cibulovitou  strukturu.  Jádro  moci bylo obaleno

několika vrstvami různých organizací, které všechny sloužily jako

více  či méně  důležité nástroje  mocenského centra. Zjednodušeně

řečeno, čím  blíže k centru, tím  větší zločinec, třeba latentní,

protože v  posledku záleželo na systému  a jeho potřebách. Takový

člověk  ve  špičce  stranické  moci  se  mohl  dlouho  zdát  jako

dobrotivý  naiva, mohli  jsme si  však být  jisti, že  v okamžiku

krize   systému  byl   schopen  nechat   zavřít  nebo  likvidovat

kohokoliv.

A nemusel k tomu vydávat žádný písemný příkaz.Před časem byl mezi

historiky  spor o  tom, zda  existuje písemný  rozkaz ke spuštění

Holocaustu v  nacistickém Německu. Takový rozkaz  nebyl, byla jen

zločinná  ideologie a  rozsáhlý stranický  a bezpečnostní aparát,

který  byl  k  dispozici  pro  vykonání  jakéhokoliv zločineckého

úkolu. Podobně tomu bylo a je v komunismu: komunistická ideologie

byla  v  podstatě  nahražena  v  posledních  letech  existenčními

imperativy systému  /čemuž dnes paradoxně rozumí  daleko víc lidí

než  nějaké ideologii/,  který křečovitě  a nevěrohodně předstírá

jakousi  demokratizaci  a  humanizaci  /čemuž  jako vždy pohotově

rozumí většina levice po celém světě/. Především však existoval a

nadále  existuje  rozsáhlý  zločinecký  aparát, aparát stranický,

bezpečnostní a vojenský.  Někdo by mohl namítnout, že  se to dnes

týká v podstatě  jen Sovětského svazu, že u  nás je situace úplně

jiná. Není  tomu tak: nelegální estébácké  struktury, řízené KGB,

nadále existují,  armáda je velkou  neznámou v krizové  situaci a

stranický aparát  a jeho přívrženci,  jak všichni víme,  existují

také, i  když trochu jinak.  V některých důležitých  oblastech si

udrželi   dominantní  postavení,   například  na   úrovni  řízení

ekonomiky a v zahraniční politice.

Podle našeho  názoru je nejaktuálnějším  úkolem dekomunizace naší

společnosti ve  všech jejích oblastech.  Je tou jedinou  cestou k

vybudování  bezpečného  právního  státu  u  nás.  Nelze totiž mít

sebemenší iluzi o tom,  že v kryptokomunistické společnosti mohou

někdy  žít   svobodně  občané,     se  znovuoživí  individuální

odpovědnost a podnikavost. Dokonce i ten tolikrát vyzývaný příliv

zahraničního kapitálu  do naší země nastane  teprve tehdy, až zde

budou pro něj partneři,  tj. důvěryhodní, právoplatní vlastníci a

nikoli  lidé, kteří  celý život  kradli a  podváděli pod ochranou

komunistické  strany.  Je  proto   pochopitelné,  že  za  součást

dekomunizace považujeme  i nový zákon  o mimosoudní rehabilitaci.

Je však  třeba jít rychleji  kupředu, neboť si  musíme být vědomi

toho, že jsme  minulý rok v podstatě celý  ztratili: zatímco jsme

byli nuceni neustále poslouchat nesmyslné  řeči o pravdě a lásce,

která opět zvítězila a o znovuoživených Masarykovských tradicích,

kryptokomunisté se  bezpečně usadili ve všech  řídících sférách a

vysmívají se svým minulým i současným obětem. To, že komunistický

systém abdikoval ze své totalitní moci a nechal bývalé opozičníky

dosednout na vedoucí místa ve státě, nelze přece zaplatit tím, že

budeme  jako občané  mlčet o  zločinech komunismu  a o nebezpečí,

které aktuálně z komunismu vyplývá.  To nechť si srovnají se svým

svědomím ti  noví lidé ve vedoucích  funkcích, kteří to pokládají

za rozumné. Měli by mít alespoň tu slušnost nekázat o nějaké nové

morálce  v  politice  a  nevydávat  kryptokomunisty  za  potřebné

odborníky.

Podle našeho názoru je třeba prohlásit, že komunistický systém je

zločinecký systém  a celé období  jeho vlády v  naší zemi veřejně

odsoudit.  A ti  lidé, kteří   tento systém,  ať již  v jakémkoli

období  jeho  existence,  u  nás  řídili,  a  to  v  prokazatelně

rozhodujících stranických  nebo státních funkcích,  by neměli mít

možnost v obdobných rozhodujících  funkcích působit, ani dnes ani

v budoucnosti. Zločiny  komunismu by dále měly  být prohlášeny za

nepromlčitelné  do  určitého  data,  a  tím  umožněno  eventuelní

stanovení individuální trestní odpovědnosti za ně. Jinak se podle

našeho názoru naše národy morálně nevzpamatují a dříve či později

dojde k novému Vítěznému únoru.

V Praze 22.února 1991

dr.Rudolf Kučera, Luděk Bednář

Institut pro středoevropskou kulturu a politiku