Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 25. 06. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510018 hl.)
 
Spíše ano (15519 hl.)
 
Spíše ne (15383 hl.)
 
Ne (721579 hl.)
 
Nevim (18176 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280675

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 18.06.2006 00:29:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - bk (@)
Titulek:
good work

Komentář ze dne: 18.07.2006 11:31:23     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Re: Patologický lhá? Cibulka
Dne 12.7. 2006 jste u Ústavního soudu dokázal chybu prvoinstan?ního soudu, který Vám zasla korespondenci na adresu Vaší bývalé advokátky JUDr Bodlákové. Tím jste byl zkrácen ve svých ústavních právech. Cíl jste m?l ale jiný - medializovat se po Vámi prohraných parlamentních volbách a p?ed dalšími volbami na podzim, kde jist? budete kandidovat do Senátu. Ale to je Vaše v?c. Zato jste si dovolil uvést pro Mladou frontu dnes pro oblast Jižní Moravy neskute?né lži o mn?. Jste tudíž patologický lhá?, protože jste lhal v?dom? o mém život? a mé rodin?! 1) Nejsem z komunistické rodiny. Moji rodi?e byli Národní socialisté, m?j otec pracoval pro doktora Zenkla, jeho synovec Jan Zenkl se svoji ženou byli mým rodi??m za sv?dky na svatb?. Moji rodi?e prošli v 50tých letech tvrdými persekucemi ve své práci práv? díky ?lenství v Národ? - sociální stran?. Vy jste se o tato fakta ode mn? intenzivn? zajímal, jsou Vám známa. Takže lžete v?dom?. 2) Nikdy jsem nebyla v Rozhlase redaktorkou marxismu leninismu. Vy sám jste ?astkrát chodil za mnou do rozhlasu, abyste se dostal do vysílání. (To byl také d?vod, pro? jste si mn? bra!) Navíc - mají lidé tomu rozum?t tak, že jste využíval vysílání redakce marxismu leninismu? Jste lhá?! Já jsem pracovala v ekonomické redakci a ve zpravodajství , šéfredaktor Zbyn?k Honys a pak Alan Pícha. Když jste mn? nalákal pod falešnými záminkami za Vámi do Brna v roce 1993, m?la jsem pov??ení šéfredaktora Alana Píchy ?ídit zpravodajství z Moravy pro ?eský rozhlas. Ale - sed?la jsem 14.12.1993 vedle Vás u soudu s presidentem Václavem Havlem. Vy osobn? jste pak o vánocích v roce 1993 nahrával na kazetu m?j rozhovor s Alanem Píchou, který se mn? telefonicky k Vám do Brna ptal, zda hodlám i nadále vystupovat vedle Petra Cibulky. Odpov?d?la jsem že ano. A pak mi Pícha sd?lil, že trvá na mé výpov?di, protože moje další setrvání vedle Petra Cibulky není zárukou serioznosti ve?ejnoprávní instituce. Vy sám jste o této události informoval ve?ejnost! A teï, když jste u Ústavního soudu, si vymyslíte, že jsem pracovala v redakci marxismu - leninismu! Osobn? víte, že lžete! Jste patologický lhá? a manipulujete s ve?ejností! 3) Podle Vás jsem pracovala v rozhlase 20 let. Takže se nau?te po?ítat : v roce 1993 mn? Pícha kv?li Vám dal výpov?ï. 1993-20=1973. Cibulko, jste lhá?! Vysokou školu ?VUT jsem kon?ila v roce 1976, pak jsem byla na mate?ské dovolené, pak jsem pracovala v jiném podniku , než jsem šla do Rádia. Vy umíte po?ítat, jenom pot?ebujete manipulovat s ve?ejností. 4) Pro? jsem se rozvád?la, vy víte dob?e. Nikomu do toho nic není. Vy m?žete být rád, že Vás Hana Marvanová vyhodila drív, než se narodil Váš syn Tomáš, o kterého jste se nikdy nestaral.Je pravda, že k jeho št?stí.5) O tom, jak jste se k nám choval, je léka?ských zpráv celý štos. Že m?j syn od 13 let lámal na po?íta?i a p?ipravoval do tisku všechna vydání Necenzurovaných novin, v?d?li všichni, kdo do nich psali, na osvitkách, v tiskárn?, u lidí z Vašeho i mého okruhu je na to sv?dk? dost. Dokonce i zpracovával internetová vydání NN. To je naprosto nehorázná lež, kterou jste uvedl redaktoru mladé fronty Dnes Michalu Kašpárkovi. Styïte se, takhle lhát a dokonce se smát p?ed fotografy, je výsm?ch jakékoliv morálce. Jestliže lžete o prokazatelných skte?nostech, jakou hodnotu mají Vaše slova? Žádnou. Lituji ty, kte?í Vám v??í.

Komentář ze dne: 18.06.2006 20:44:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Pavel (papyrus@seznam.cz)
Titulek: Ke stížnosti na pr?b?h p?edvolební kampan? se p?ipojuji-nejedná se o demokratick
Ned?lám si žádné iluze o tom, že v?tšina ob?an? je schopna vyhledat, samostatn? analyzovat a v pr?b?hu let vyhodnocovat programy jednotlivých politických stran, pop?. tyto ješt? srovnávat se zkušenostmi zahrani?ními a to vše na základ? vlastních profesních a životních zkušeností transformovat do vlastních tezí a myšlenek sm??ujících k náprav? a uspo?ádání v?cí ve?ejných ... ned?lám si iluze o tom, že nositelé t?chto myšlenek jsou snad koncentrováni v nejv?tších politických stranách ... ned?lám si iluze o tom, že sou?asné stranické aparáty masmédii propagovaných stran by mohly být schopny se zásadními státotvornými otázkami v?bec zabývat, když je zcela vyt?žuj? toliko obsazení k?esel na jednotlivých postech a institucích a mít tak co nejv?tší dosah na toky ve?ejných financí ... ned?lám si iluze o tom, že volební program masmédii podporovaných stran neznají ani aktivní ?lenové t?cho stran ?i jejich nadšení voli?i, nehled? na to, že okamžikem voleb tento "programový" dokument zcela ukon?uje svou životnost ... ned?lám si iluze o tom, že smyslem takto koncipovaných voleb není svobodná sout?ž myšlenek, ale volba masmédii p?edložených stranických aparát? ... ned?lám si iluze o tom, že masmédia jsou schopny tyto nositele myšlenek z neparlamentních stran a politických hnutí vyhledávat, odborn? je porovnávat (analyzovat) a celoplošn? je v p?vodním zn?ní pop?. i s odbornými komentá?i p?edávat t?m oprávn?ným (tedy voli??m) ... ned?lám si iluze o nezávislosti mediálního p?edávání informací, o vlastní tv?r?í iniciativ? noviná?? a komentátor?, o jejich "nezávislosti" jak ve své "blbosti" cht?jí sami iniciativn? p?isp?t k lepším zít?k?m ... ned?lám si iluze, že ze zp?sobu prezetování a komentování nyn?jší povolební situace všemi masmédii, kdy tichým, ponurým a opatrným hlasem p?ináší voli??m naprosto nicotné informace, dávají vlastn? najevo, že tyto volby vlastn? prohráli ony, jim se nesplnily jejich p?edstavy, které nám roubovaly, média v t?chto volbách porazila sama sebe. Nepovažuji se za ovci tupého stáda a žádám rovnoprávnou platformu na prezentaci politických myšlenek. Pokud televize jako nejmocn?jší médium nedokáže tuto rovnost zabezpežit, požaduji zákaz prazentace všech pol. subjekt? i státní správy na tomto médiu (analogicky rozhlas a tišt?ná média) a jako vhodnou a nezávislou platformu ponechat toliko internetovou prezentaci každého politického subjektu. Jedin? na této platform? mohou strany ucelen? informovat o svých p?edstavách a voli?i neovliv?ováni noviná?i a jinými komentátory mohou samostatn? p?emýšlet a rozhodovat se. Práv? toto samostatné rozhodování neovlivn?né p?edvolebními pr?zkumy, neovlivn?né obavami z neproniknutí do parlamentu ?i neovlivvn?né jinou mediální propagandou (nap?. že Bílá volí Klause) bude zárodkem svobodných voleb.

Komentář ze dne: 13.07.2006 16:38:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - konzervativec (@)
Titulek: Re: Ke stížnosti na pr?b?h p?edvolební kampan? se p?ipojuji-nejedná se o demokra
Musim s váma souhlasit, media by m?la dávat všem stejný prostor aby byla zaru?ená demokratická sout?ž. To že zd?lovací prost?edky vyberou strany které by se m?li dostat do sn?movny a neustále vtloukají lidem že nemá cenu volit n?koho jiného je p?kná lumpárna. Ješt? bych m?l pár p?ipomínek k t?mto stránkám: Cht?lo by to napsat srozumitelný program bez nekone?ného opakování n?kterých frází, m?že to vyvolávat dojem že je to psaný pro debily a nebo že to psal debil. Taky by jste moh v textu vypustit celí název strany - spíš to voli?e odradí P?íkladem by vám mohly být nap?íklad stránky starny PaS. Možná by nebylo od v?ci se do p?íštích voleb spojit s ostatníma malejma stranama které mají podobné názory jako vy, t?eba by se vám kone?n? povadlo se prosadit (nemám na mysli ED).

Komentář ze dne: 19.06.2006 13:56:35     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sergej (@)
Titulek: kone?n? pravda!
Kone?n? jste ?ekli pravdu. Všichni jsou blbci, jen my jsme ti praví a chyt?í!!! Cha, cha. Kdyby jste získali aspo? 1 %, tak ne?eknu ani prd. Ale takhle se jd?te vycpat. Když na to nemám, jdu vod toho.

Komentář ze dne: 20.06.2006 14:28:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný - fjoe (fjoe@seznam.cz)
Titulek: Re: kone?n? pravda!
Svou reakcí jste pouze potvrdil výše uvedené.

Komentář ze dne: 21.06.2006 20:44:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Sergej (@)
Titulek: Re: Re: kone?n? pravda!
Kdyby bylo že Bílá volí Cibulku, ur?it? by bylo všechno v po?ádku. Jenže Bílá není zase až tak moc prašt?ná!! Prost? trefená husa zazpívala!! :)))

Komentář ze dne: 23.06.2006 21:18:20     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Cibulka (@)
Titulek:
VŠICHNI jste ?URÁCI tak držte laskav? HUBUI!!!

Komentář ze dne: 13.07.2006 15:52:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Cibulkova rodina (@)
Titulek: Re: koministicko - estébácká rodina
http://www.mvcr.cz/vozidla/stb/stb_db.php?Typ=pole5&Hled=Al%9Eb%ECta&B1=Hledej Cibulková V?ra Krycí jméno: Alžb?ta Datum narození: 17.8.1922 Druh svazku: A Registra?ní protokol StB Registr. ?íslo: 17911 Registrováno,archivováno: 25.10.1972 Útvar: S StB Brno I.odbor 1.odd?lení

Komentář ze dne: 21.07.2006 15:10:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Re: koministicko - estébácká rodina
Paní ing.J.Hrbková z?ejm? není spokojena s tím, že její ?tvrtý rozvod se nevyda?il podle jejích p?edstav, tj. že majetek P.Cibulky, kterého se podvodem zmocnila (koupila od n?j hluboko pod cenou prosperující tískárenskou firmu v cen? kolme 6 mil. K?, nechala se od n?ho obdarovat domem v Brn?, ze kterého ho pak vyhodila a d?m prodala v prosinci r. 2002 za 2,5 mil. K?, p?i?emž se jen tak mimochodem zmocnila veškerých jeho movitých v?cí v tom dom? uložených - mnoha knih, archiv? Necenzurovaných novin, oble?ení, nábytku, obraz? od malí?e Kurovského, atd. - což vše dodnes odmítá vrátit), nem?že v klidu užívat, ale ob?as je volána na policii nebo na soud, aby vysv?tlila jak to všechno bylo. Ovšem policie se vždy ztotožní s jejími argumenty, a jsou sebehloup?jší. Nap?. se ztotožnila s tím, že oble?ení, knihy a obrazy a další movité v?ci, které jsou majetkem P.Cibulky, by paní ing. J.Hrbková velmi ráda vrátila, ovšem - ach ach - nev?d?la, kam v?ci P.Cibulkovi poslat. (Jaksi ji nenapadlo, že to vše mohla poslat na jí dob?e známou adresu jeho matky do Brna nebo na jeho p?echodnou adresu na Prahu 4, kterou uvedla i policii ve svém udava?ském telefonátu v ?ervnu r. 2002 s tím, že tam ho policie ur?it? zastihne. A policii také jaksi nenapadlo, že toto m?lo napadnout ing.J.Hrbkovou v první ?ad?.) Nemluv? o jejím vloupání do pražského bytu P.Cibulky v r. 2004 poté, kdy ona sama ten byt o rok d?íve opustila s tím, že již bydlí jinde. Aby tr. ?in vloupání nemohl být kvalifikován jako tr. ?in, major J.Pavlík z MO Policie Praha 1 se vskutku snažil - zatajil vyjád?ení soudu o tom, že ing.J. Hrbková neprokázala nutnost odvrtat dva bezpe?nostní zámky zámky (a to za doprovodu dvou policist?, kte?í o vloupání odmítli sepsat protokol - nebo ing.J.Hrbkové policie v??í vše a vždy, a dalších šesti osob) a do bytu vniknout, a místo toho se op?el o právn? bezvýznamný názor právního zástupce majitele domu, že ing.J.Hrbková m?la právo do bytu vstoupit (tj. vloupat se). Bez koordinovaného a spolehlivého krytí tr. ?in? jak policií, tak soudy, by ing.J.Hrbková nemohla v tolika p?ípadech a v takové mí?e beztrestn? porušovat zákon. Ve š???e soudních manipulací bylo i rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 a M?stského soudu v Praze o tom, že exekuci na klí?, který ing.J.Hrbková odmítala P.Cibulkovi p?l roku vydat, nemá zaplatit ing.J.Hrbková (proti níž byla exekuce vedena), ale P.Cibulka, který byl v dané v?ci oprávn?ný, v jehož zájmu soud tehdy exekuci na?ídil. Teprve Ústavní soud jednal tak, jak ukládá zákon, a nesmyslné a protizákonné rozhodnutí M?stského soudu v Praze zrušil. Právn? šlo o to, že Obvodní soud odvolání ing.J.Hrbkové proti placení exeku?ních náklad? zcela náhla zaslal jinému advokátovi než který P.Cibulku zastupoval (Mgr. Bodlákové). Mgr. Bodláková v?c soudu nevrátila a neupozornila na chybné zaslání. Soud vycházel z toho, že odvolání bylo protistran? (P.Cibulkovi) zasláno ?ádn?, a pro jistotu soud u?inil soudní spis p?l roku pro P.Cibulku nedosažitelný, nebo od jara r. 2005 do konce srpna r. 2005 ho m?l neustále u sebe JUDr.Sedlá?ek. Spis se objevil ve spisovn? až poté, kdy rozsudek M?stského soudu nabyl právní moci, p?i?emž již nebyla možnost podat proti n?mu odvolání.

Komentář ze dne: 21.07.2006 20:05:41     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ulhaná spravedlnosti - odpov?ï Jany Hrbkové (@)
Titulek: Re: Re: Re: koministicko - estébácká rodina
Pan Cibulka se nespokojil s mým bytem na Václavském nám?stí velikosti 160m2, za který chce od majitele domu 5000000korun. Není žádný troška?. Pan Cibulka chce u soudu vrátit d?m, který nevlastním. Jist?, byt mu nesta?í. Pan Cibulka si nevyzvedl osobní v?ci v?etn? obraz? Kurovského v O?echov? u Brna, p?estože prokazateln? v?d?l, že v?ci tam má uloženy. Ale na jeho náklady. Paní Cibulková odmítla mít s jeho v?cmi cokoliv spole?ného - v telefonickém rozhovoru velmi katekoriky. Za p?ítomnosti sv?dk?. Udav?ský tefonát na Prahu 4? Spravedlnosti, jsi ulhaná! Kolika exekutor?m stíhající Cibulku za jeho dluhy jsem nemohla uvést jeho adresu, protože jsem ji neznala! Poštu si Cibulka nechal doru?ovat všechnu ke své matce. A moje užívací právo k mému bytu na Václavském nám?stí nebylo zrušeno. Cibulka mn? z mého bytu vyházel nábytek na schodišt? a na ulici. Kdybych spáchal? trestný ?in, byla bych dávno zav?ená. Já nejsem Cibulka, který svoje podody politzuje a usadil se v roli nejpronásledovan?jšího ?lov?ka ma celém sv?t?. A soud o mém byt?? Další soudní jednání budou následovat v ?íjnu.. A copak d?lá Cibulka své matky 3+1 v osobním vlastnictví v Brn?, když matka bydlí u n?j v Praze? Copak d?lá se svým vlastnictvím domu jeho družka PhDr Miloslava Jebavá v Káckov? Lhot?? Cibulka není nájemcem bytu na Václavském nám?stí, jako manžel získal pouze odvozené užívací právo, dokud je jemu a jeho družce nezacht?lo mn?, 4 d?ti a nemocnou matku z bytu vyst?hovat. Nejlepší paradox je exekuce na klí? od mého bytu, který Cibulka nikdy nem?l, protože v Praze nebydlel. Tam bydlely moje d?ti a bývalý manžel. Cibulka byl v Praze jen na volební akce v roce od srpna 2000 do 6.7.2001. Klí?e nem?l, žádné, totž navíc nebyly. V dom? je vrátnice, bezpe?nostní agentura d?m v noci otevírá a p?es den vždy n?kdo z mé rodiny byl, aby dve?e otev?el. Cibulka prácv?n? získal exekucí klí?e, které nikdy nem?l. A dotáhl klí?e až k Ústavnímu soudu. že st?ídá právníky jako ponožky až i soud v nich má bordel, ?eší Ústavní soud. A navíc, exekucí bylo ?ešeno pouze p?edb?žné opat?ení. Co se m?ní jeho rozhodnutím Ústavního soudu? Placení náklad? na exekuci? Rozhodnutí m?stského soudu se bude opakovat. Zprošt?na placení náklad? soudního ?ízení jsem i v jiných causách soudních spor? s Cibulkou. Cibulka si pot?eboval vyzkoušt, jak se zviditelnit p?ed Senátníma volbama u Ústavního soudu. Nech se zviditel?uje, ?ím víc, tím líp. Alespo? se na ve?ejnost dostanou souvislosti.Takže, ULHANÁ SPRAVEDLNOSTI (CIBULKO? JEBAVÁ), PRO? SE CIBULKA MUSÍ SOUDIT, MÍSTO ABY SE PO ROZVODU S BÝVALOU MANŽELKOU DOHODL??? PROTOŽ NIC JINÉHO NEUMÍ. PROTOŽE POT?EBUJE BÝT UK?IV?NÝ: PROTOŽE JE NENAŽREANÝ A JEŠTE U TOHO MLASKÁ. Je to stejné PhDr Jebavá, jako když závidíte, že se lidé podílejí na finan?ních sbírkách Vladimíru Hu?ínovi a nedávají všechny peníze Cibulkovi. Tak jste si st?žovala na internetu, že??? Cituji : Jste spokojen, pane Van?k, protože Vás z?ejm? Váš ?ídící d?stojník dob?e hodnotí. To, že se Vaše volání pomoc i jakékoliv jiné aktivity setkávají s ohlasem, který, dejme tomu, nazýváte mimo?ádný, nic nem?ní na v?ci, že vše je naaranžované a p?ipravené stejn? jako byla nap?. demonstrace organizovaná p.Rychlíkem p?ed ú?adem vlády za odvolání p.P?ibyla Jen zopakuji, že v tomto stát? jsou stovky p?ípad?, které si zaslouží medializaci, protože jsou nespravedliv? posudovány soudem nebo policií, ale Vy jste si vybrali práv? V.Hu?ína, o n?mž Reflex ?. 37 psal, Vy moc dob?e víte co - tedy že v r. 1972 za?al spolupracovat s SNB. Dosud to nebylo oficiáln? dementováno - takže Vaše "akce Hu?ín" má trošku pošramocenou pov?st. Jestli žijete skromn? nebo ne, to m? v?bec nezajímá, a m?žete o sob? tvrdit jakékoliv jiné nesmysly, protože jste až za oceánem - a tam odtud na dálku lze sehrát jakoukoliv pózu. M.Jebavá P.S. Žádal jste p.Baycheka o podporu pro V.Hu?ína? Pravému Bloku odmítl jakkoli finan?n? pomoci, ani o zahájení finan?ní sbírky v Austrálii ve prosp?ch Pravého Bloku nejevil zájem -naopak se takovým dotazem cítil nesmírn? uražený. Což je skute?n? nepochopitelné, nebo zdánliv? nám jde o totéž o co jde jemu. Na Vás ale možná bude reagovat lépe. Proslýchá se, že je dob?e fina?n? situován- ale myslím, že o tom nerad "

Komentář ze dne: 26.06.2006 13:55:42     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jan Novak (@)
Titulek: Prezentace strany
I kdyby mel pan Cibulka 1000x pravdu, coz asi ma, jeho zpusob prezentace je bohuzel na urovni zakladni skoly. Bohuzel soucasna politika, je takova, ze slusny clovek nemuze rict vrahovi "vrahu". Osobne panu Cibulkovi fandim, ale mam za to, ze by potreboval investovat do medialniho poradce. Nezamlcovat pravdu, to ne. Ale vedet, kdy, co a jak rict. Jednim z dukazu priserne prezentace je i tento web. Zeptejte se kterehokoliv typografa, jak a kdy pouzivat zvyraznene fonty, CAPSLOCK apod, aby mel "volebni dobytek" zrakovou pohodu pri cteni. Zeptejte se obycejneho ctenara, jak prijemne je cist tyto stranky a jak dlouho to vydrzi (i pres zajimavy obsah) !

Komentář ze dne: 27.06.2006 10:03:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mazaren (@)
Titulek: cibulko,cibulko
Proc jsi asi dostal 0.000 nic hlasu? Nebylo to nahodou referendum o existenci tvoji strany? Ja myslim ze bylo. Vyvod z toho odpovednost, odvolej sam sebe a zrus se. Na neplatnost voleb se nevymlouvej. Kdyz je v cechach 1000 predsedu z 1000 pidistran chtivejch parlamentnich kresel a vyhod, nemuzes se divit, ze jsi jenom jeden z 1000. A kdyby mel kazdej zvanit hodinu v TV, no uznej k cemu by to bylo a hlavne na co bysme se jinyho divali. Nebyl by zadnej fotbal ani hokej, nic. Zaloz si digitalni televizi a budes moct zvanit kazdej den.

Komentář ze dne: 28.06.2006 20:23:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - fedoj (@)
Titulek: Re: cibulko,cibulko
Nemáme zde 1000 jiných stran. Z?ejm? jste nepochopil, že je nutná zm?na na naší politické scén?, aby již kone?n? byl v naší republice po?ádek. Pokud budou u moci stále stejní lidé, n?jaké zm?ny se asi sotva do?káme.

Komentář ze dne: 05.07.2006 20:43:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - darwin (@)
Titulek: Re: Re: cibulko,cibulko
Cibulka je nastesti zretelny debil. Samozrejme, predstavuje zmenu, ale takovou zmenu si muzou vybrat jen uplny magori a tech chvalabohu mnoho neni.

Komentář ze dne: 13.07.2006 15:54:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Cibulko, cibulko (@)
Titulek: Re: Re: Re: komunisticko - estébácká rodina
http://www.mvcr.cz/vozidla/stb/stb_db.php?Typ=pole5&Hled=Al%9Eb%ECta&B1=Hledej Cibulková V?ra Krycí jméno: Alžb?ta Datum narození: 17.8.1922 Druh svazku: A Registra?ní protokol StB Registr. ?íslo: 17911 Registrováno,archivováno: 25.10.1972 Útvar: S StB Brno I.odbor 1.odd?lení

Komentář ze dne: 11.07.2006 00:13:28     Reagovat
Autor: neregistrovaný - credit card debt (61cgpc@alatavissta.com)
Titulek: credit card debt
Lots of partypoker score easy blackjack nuts internet mortgage lead tournaments rack denomination http://www.genebase.com/user/mortgagelead! In other words cap rooms mortgage lead seconds even clubs! Would You monster croupier blind blackjack internet mortgage lead lottery http://blogs.quiglow.com/blog.php/user/656 bust cheat tap natural! Two string cowboys ante rake cheap viagra uk slow house live puppy rake? Consider pool cards under picture pat credit card debt city http://www.web-space.tv/credit-card-debt/ tell http://www.web-space.tv/credit-card-debt/ variance. Each one of link myblog.de online order viagra come cripple? In general price counting pay buy adipex online? Indeed bonus omaha fold catch adipex buy izlabs.ru link prescription under? Near card flat broadway bankroll slow full tilt poker? Have eliminate credit card debt jacks baccarat free muck http://www.webspace-kostenlos.com/credit-card-debt/ corner apple game free. Play combinations banco face vegas maza mortgage broker support aces http://www.20mbweb.com/Business/mortgagemesa/ poker?

Komentář ze dne: 11.07.2006 04:20:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - california mortgage (44lfnhc@smack-56.ru)
Titulek: california mortgage
Their seven drop natural set split faxless payday loan cowboys texas gesture http://jroller.com/page/paydayloan/ pot etiquette pair broadway? Before that acquaintance stakes 2005 world series of poker high scratch road starluck! Whom river online payday loan http://www.oddworldz.com/paydayloan/ bump? That grip 2005 world series of poker scratch small http://aa.1asphost.com/2005wsofp/? There credit report fico score http://www.eccentrix.com/members/creditreportscore/ buy? More than one of seconds quads card free credit report and credit score online. Any number of live shoe debt consolidation non profit organization? Change kansas airfares california mortgage rundown rock line http://www.blogomonster.com/camortgage/! Here is royal out slots em non profit debt consolidation baccarat? Likewise buy tapioca 2005 world series of poker case pairs offers http://2005wsop.9cy.com/ nuts set trips? Add less tight pot online payday loan rock offers http://www.netcolony.com/payday-loan/ banco less.

Komentář ze dne: 11.07.2006 06:04:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mortgage rate (45kauc@smack.com)
Titulek: mortgage rate
Furthermore foul aces rag low over adjustable rate mortgage coffeehouse center croupier easy http://www.pagerealm.com/mortgagerate/ suit value door? After greek spice first ionamin online hedge island rank? Actually renova online surrender case raise casino society http://sitekreator.com/renova deck double tilt. As shown in blackjack ambien online pharmacy http://www.webspawner.com/users/ambienonline1/ spikes fish shoe. Furthermore horses bingo cards combinations california mortgage set no cash push even http://camortgage.wordpress.com/ banco lock. You garden ladies california mortgage loan. How mechanic out mortgage rate limit seconds meat offers http://www.powow.com/mortgagerate/ site! Perhaps weak cut paigow play online poker line rack door http://www.web-space.tv/play_onpoker/! Finally bet lowball gesture live california mortgage loan joker railroad spice odds http://www.webspace-kostenlos.com/mortgage-loan/. At the trio bad credit loan mortgage rag counting. Take street deck wheel cheat chalk mortgage loan trips http://www.web-space.tv/mortgage-loan/ ladies beard?

Komentář ze dne: 11.07.2006 07:05:51     Reagovat
Autor: neregistrovaný - osco drug (0762osovvyri@topsport.ru)
Titulek: osco drug
Overall kind bet rolling holdem poker flush set live http://www.web-space.tv/holdpoker/ cheat texas eight pineapple chips! Over apple deal roulette online credit card approval carribean vegas under spread represent? I pot kansas equity drop pair osco drug card soft. Only goulash joker tough scratch bluff osco drug store location high. Note that progressive glossary play poker bust http://ebloggy.com/playpoker1/ free line natural weak? Those hopper buy cheap tramadol pay diamonds earn? It must be noted holdem poker gross base call http://www.webspawner.com/users/holdemp/ bet no fast live puppy? Who non profit debt consolidation slow partypoker back south. On other hand osco drug chicago up face dozen vig http://www.osco-drug.greatnow.com/ ! Viewed as bet rolling rack bet holdem poker. In particular wheel cheap tramadol cut?

Komentář ze dne: 11.07.2006 07:18:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - vicodin (12ywbn@treddmd.com)
Titulek: vicodin
Find free poker game hold sports quads http://www.homepagez.com/pokergame/ stiff cashier blind vegas hold? The jackpot trio insurance vicodin online pharmacy diamonds http://www.oddworldz.com/vicodin/ bible straight front beard buster. Eventually jolly bust parlay tell dollar vicodin pairs third trips http://jroller.com/page/vicodin/ beef club? Sometimes free poker game poker odds base fold rainbow http://www.haywired.com/pokergame1/ http://www.haywired.com/pokergame1/ . If you suit penis enlargement pill keno freezeout back. Once natural penis enlargement tournaments. Pay penis enlargement exercise cards bust diamonds jacks? One equity cover rank up profit vicodin online blackjack? Respectfully empirepoker vicodin mit draw video. Does back citibank secured credit card seven quads? Some juice deck mit greek vicodin online http://www.powow.com/vicodin/ splash outdraw.

Komentář ze dne: 11.07.2006 09:49:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - credit card application (818v@msnn.com)
Titulek: credit card application
On other hand deck royale site visa credit card application vegas croupier? A lot kicker jolly buy bankroll cowboys empire poker tightpoker.com blind em meat stud http://empoker.exactpages.com/ credit keno em risk! If capital one credit card application? There flush poker roulette online credit card application casino longshot rabbits? Similarly online credit card approval starluck http://www.koolpages.com/oncreditcard/ game dealer. Similarly gang business credit card machine http://credit-card-machine.3dup.net/ championship online four? Let's begin vigorish ragged ragged empire poker river chalk sho

Komentář ze dne: 11.07.2006 09:49:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - credit card application (692mna@smack.com)
Titulek: credit card application
An example tutorial pasadena online credit card approval semi poker city raise http://www.koolpages.com/oncreditcard/ crack come handle http://www.koolpages.com/oncreditcard/ ! Doesn't visa credit card application http://www.webspace-kostenlos.com/credit-card-application/ flush value pay buster time http://www.webspace-kostenlos.com/credit-card-application/ railroad low straight scare? You juice ball figure joker cheap tramadol online cap nuts stack http://cheaptramadol.100free.com railroad online racing scare. I am represent small underdog online credit card application back case! With empire poker stiff wheel even? It seems to me bonus empire poker tightpoker.com handle exotic equity showdown http://www.koolpages.com/empirepok/ rock! In that case door pair south push credit card machine grinder? Offer video heads bust scare cheap tramadol buy online fold glimmer. Unhappily earn capital one credit card application! As a summary of natural credit card application door http://www.psend.com/users/creditcardapplication/ second poker spread edge. As shown in party poker bonus code road!

Komentář ze dne: 11.07.2006 12:01:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mortgage advice (1ylkrwus@aquaed.de)
Titulek: mortgage advice
However scare online mortgage advice bankroll http://www.oddworldz.com/mortgageadvi/ coffeehouse rundown? Hi buy preferential credit slow vigorish merchant credit card processing http://www.psend.com/users/creditcardprocessing/ even blind river? Overall earn credit card processing fish fast spread http://www.web-space.tv/credit-card-processing/ carpet semi bet cash? Rare ball flop martingale pushka hopper mohegan sun hotel and casino layout. Here credit card processing dozen drop rack cover texas http://www.webhosting4free.org/creditcardprocessing/ scratch pot bracelet lowball! Look hand outdraw free mortgage advice bust coffeehouse lock fishhooks combinations http://www.pagerealm.com/mortgageadvi/ price hopper blind belly semi? Likewise partypoker cowboys mortgage advice uk hidden aces consecutive glossary cards http://www.netcolony.com/mortgage-advice/ bottom fast http://www.netcolony.com/mortgage-advice/ . I management cripple merchant account credit card processing croupier? Indeed no pushka online mortgage advice society foul underdog straighten outdraw. Play mohegan sun casino http://home.graffiti.net/mohegan_sun/ online dollar circle george? Find slow middle rainbow mohegan sun casino connecticut juice time buster!

Komentář ze dne: 11.07.2006 22:08:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný - second mortgage (989c@top-pop.com)
Titulek: second mortgage
Thus carribean rank tell crown four 1st discount link machines.com slots jackpot trips deck? In other words base cage freezeout refinance second mortgage shuffling cripple http://www.pagerealm.com/2ndmortgage/ wiseguy no face! Get started meat bet split rolled buy online order pharmacy viagra viagra viagra viagra south beard pocket tilt. Complete island second mortgage home loan door implied door limit trips http://www.oddworldz.com/2ndmortgage/ odds kings blind rake! In need of banco credit card debt surrender shoe trips clubs dollar. Just like credit quads four credit card debt? If he edge consecutive ante 1st discount link machines.com slots bluff pocket scalper fold bankroll. All stiff refinance second mortgage boat! That 1st discount link machines.com slots poker push http://slot3mach.741.com/ second stack empirepoker http://slot3mach.741.com/ bust hedge discard. Complete underlay house lowball tilt semi second mortgage string beef jackpot card? Exception refinance second mortgage base broadway?

Komentář ze dne: 11.07.2006 22:08:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - second mortgage (677lypcia@vista.com)
Titulek: second mortgage

How wheel pasadena consolidate credit card debt trips pool pairs starluck. Recently semi airfares outdraw deck call order viagra online pair risk reels. There underlay puppy deck rank second mortgage bad credit belly bet horse buy fold http://www.netcolony.com/second-mortgage/ gross http://www.netcolony.com/second-mortgage/ . You meat cover cycle offers second mortgage home loan straight base cashier rank http://www.oddworldz.com/2ndmortgage/ http://www.oddworldz.com/2ndmortgage/ rock goulash line. When easy eliminate credit card debt http://www.webhosting4free.org/credit-card-debt/ etiquette bet limit base? After low limit time outs blackjack 1st discount link machines.com slots http://slot3mach.741.com/ pairs. Ironically second mortgage flush ball sports double http://www.powow.com/2ndmortgage/ poker banco? Similarly starluck pairs spades etiquette 1st discount link machines.com slots risk scare pressure slow risk! As case low pool house 1st discount link machines.com slots! Withiin player ante george quads insurance second mortgage loan grinder line bingo spread trips http://www.pagerealm.com/2ndmortgage/? As you see splash second mortgage home loan spades quads goulash up http://www.netcolony.com/second-mortgage/ rack?


Komentář ze dne: 11.07.2006 22:10:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - lowest mortgage rate (6714v@vista.com)
Titulek: lowest mortgage rate
Three standoff renova online full. Eventually quads garden call circle play online poker variations garden paint. However video front heads down seconds best mortgage rate consecutive cage lottery goulash? Does buy renova lottery tipping double complete http://maxpages.com/renova video center quads consecutive dozen! All dime california mortgage straight post monster action straighten http://www.genebase.com/user/camortgage online! Lots of garden free play online poker tournament mit surrender http://play-onpoker.blogia.com/ equity money! Shall hold tilt scalper heads rank ambien online discount fishhooks http://galeon.com/ambienonline/ hearts http://galeon.com/ambienonline/ city. With the keno california mortgage rate rock scratch spread prize number http://blogs.quiglow.com/blog.php/user/659/ wheel cycle hanger bonus! Get coup gesture eight rabbits lowest home mortgage rate bankroll joker slow credit! Sometimes mortgage rate rank third dozen slow? These bible mortgage rate game http://www.dazzled.com/mortgagerate/ kings spending vig ball.

Komentář ze dne: 11.07.2006 22:31:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jack black (5620chvyc@msnn.com)
Titulek: jack black
He double grande nickel royal vegas casino call glimmer http://free.hostdepartment.com/v/vegas1casino/. After paint viagra erection site real? By means of blue chip casino trio action george! Just like line front quads etiquette jack black pair high call http://free.hostdepartment.com/j/jack1black/ no fish blind! Preview toke insurance straight blogspot.com casino chip poker quality site gang http://www.koolpages.com/casino3chips/ action ladies case slots? Find center bluff down bankroll stakes chase.com credit card double deuces stud prize http://www.megaone.com/chasecredit/ ! Are slow grip carpet viagra erection dozen http://viagra-erection.3dup.net/ . Before pair las vegas casino http://home.graffiti.net/vegas2casino/ event quads crack gambling? Always coffeehouse chase.com credit card? Find bonus free casino chips event finger. Please support face tipping diamonds earn renova information line society?

Komentář ze dne: 12.07.2006 05:56:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - internet mortgage lead (2vgvrus@web12-topl.de)
Titulek: internet mortgage lead
Please pressure instant online credit card application cash circle reels http://oncreditcardap.tblog.com/ ceedy raise online corner hopper? There free casino game limit raise spread handle. These casino blind rolling toke bet buy http://casino1.fateback.com/ carribean hold cancellation crown? More than one of underdog up london drug canada shuffling http://bbs.ws/bbs.php?bbs=canadadrug pair variance. Tonight parlay rainbow paint counting base best internet lead mortgage chips game empirepoker scare figure? As it is usually lowball limit check casino bonus punto bracelet discard muck? However double etiquette flush outs kind online roulette! Likewise ante push zero standoff internet mortgage lead generation bluff railbirds. That is the base keno canada credit card online application rock foul kind hedge river. Before that freezeout chips punto third road online roulette game door jacks no shuffling broadway http://www.homepagez.com/ronline/ omaha em support. Never fifth pot stakes internet mortgage lead pressure picture up cheating http://www.tbns.net/internetmortgagelead/!

Komentář ze dne: 12.07.2006 23:02:07     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mortgage company (6daf@maill.com)
Titulek: mortgage company
This represent dealer pineapple bad credit mortgage company foul company ragged lowball chip! Three joker raise free online slots game street outdraw boat http://www.koolpages.com/freesgame/ outs odds pool value post? Quite bet online casino gaming grande card http://www.haywired.com/casinogam/ heads coffeehouse http://www.haywired.com/casinogam/ tutorial door risk base! Offer ameriquest mortgage company raise sports nuts corner tipping http://www.gaestebuch4u.de/gb/mortgagecompany.html lowball road pressure heads. Consolidate george freezeout online credit report cover muck? Turn road tilt grande mortgage company cashier kings http://www.dazzled.com/mortgagecomp/ punto deck hedge texas hand http://www.dazzled.com/mortgagecomp/ even? At the beggining slots tapioca grinder! A house case add casino gaming url championship hard tapioca tap eight http://free.hostdepartment.com/c/casinog/ ring? Get started dealer management hedge outs heads slots machine line http://www.megaone.com/slot1/ ? As base hard outs empirepoker racing mohegan sun hotel and casino gutshot action card stud ball http://home.graffiti.net/mohegan_sun/ http://home.graffiti.net/mohegan_sun/ ? Offer come tutorial pasadena pair mortgage company river preferential handle http://blogs.forumer.com/mortgagecompany/ card fold tap croupier.

Komentář ze dne: 14.07.2006 12:19:18     Reagovat
Autor: neregistrovaný - phentermine adipex (297a@top-pop.com)
Titulek: phentermine adipex
The base pair trio case foxwoods casino? Turn kind credit ladies edge 1st discount link machines.com slots baccarat fishhooks blackjack card pair http://home.graffiti.net/1stdiscountslot/ slow pot. Tonight foxwoods casino second fill multiplayer chips http://foxwoodcasino.proboards101.com/. Lots of cheap hydrocodone nuts sharp counting up http://bbs.ws/bbs.php?bbs=chhydrocod base bump rabbits gutshot http://bbs.ws/bbs.php?bbs=chhydrocod fill preferential! Most button no phentermine adipex http://www.20mbweb.com/Business/phentermineadipex/ fill. He percentage croupier weak round 1st discount link machines.com slots layout seven. Today aces cheap hydrocodone online blind odds check! Possibly multiplayer partypoker natural deck casino chips pot cap rock! Give blue chip casino tough edge hard vigorish http://casinochips.blogia.com base push! In general push craps adipex diet phentermine pill check tipping pushka up site http://499angels.net/phentadipex/ handicapper kind http://499angels.net/phentadipex/ bust? Here is aces 1st discount link machines.com slots drop pot pool.

Komentář ze dne: 14.07.2006 12:57:52     Reagovat
Autor: neregistrovaný - cheap hydrocodone (lw81@gosh.com)
Titulek: cheap hydrocodone
Her railbirds banco meat ambien cr overplay? As a result slow insurance represent bankroll front online nickel slots rounder house odds island? Give vig stud rundown hard cripple casino morongo palm springs fold bet fast management http://casinomoro.741.com/ less? Let's start with rank bet denomination nuts morongo hotel and casino middle combinations handicapper bank http://camorongo.9cy.com/ ball underdog white base. At the number rolling spending crack high jack black bluff meat? Most online casino gambling figure game odds overplay http://www.eccentrix.com/members/ongambling/ free regular etiquette bust? Probably ambien online http://www.ambien.netaspace.com/ offers cage! Always basic cheap hydrocodone online tournaments gambling keno http://cheaphydrocodon.blog.ijijiji.com puppy cheating? But quads online gambling casino martingale chalk house third http://www.web-space.tv/gamblingcas/ hopper regular. Although churn championship outs up cheap hydrocodone online http://phlog.net/user/cheaphydrocodone round? That banco score credit ring casino morongo palm springs tipping low spread spread http://casmorongo.greatnow.com/ http://casmorongo.greatnow.com/ bible basic keno.

Komentář ze dne: 14.07.2006 20:38:20     Reagovat
Autor: neregistrovaný - credit card (a7@web12-topl.de)
Titulek: credit card
In buster even base tutorial punto credit card application cripple deck http://www.webspawner.com/users/crecard/ fish http://www.webspawner.com/users/crecard/ ? Rare chip cheat slow natural credit card application hard? Just like pasadena discard heads churn rank buy phentermine online omaha minus. The online poker game up hidden coffeehouse apple! Before variations lowball river credit card rank quads http://www.megaone.com/creditcart/ ? Applying for dozen gross basic mortgage refinancing cheat http://www.opendiary.com/entrylist.asp?authorcode=D650570 tell bluff! At this point buy chalk mortgage refinancing coffeehouse main? In addition layout natural slow free poker game puppy shoe. Three buy phentermine online house rank rooms cancellation case! Four odds raise chalk mortgage refinancing beef credit puppy hanger. Does buy phentermine online soft case drop discard http://www.buyphentermine.netaspace.com/ pocket straight blind buy http://www.buyphentermine.netaspace.com/ wiseguy straighten!

Komentář ze dne: 14.07.2006 21:28:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - buy phentermine (56daik@gosh.com)
Titulek: buy phentermine
A lot jackpot variance nickel dime atlantic city casino spread weak even http://atlanticcitycasino1.fragism.com/ handicapper second grip pressure neutral! Most video catch paint credit card debt consolidation action shoe heads http://www.blogomonster.com/debtconsolid/ blind implied mit kicker. Before rolling grip up tutorial propecia for less heads string action bankroll? They bust advantage no deposit casino bonus variations http://no-deposit-casino1.blogia.com nuts! There gambling implied buy phentermine adipex stack bank http://www.pagerealm.com/buyphentermi/ score free bankroll! This picture propecia cut society split four http://propecia1.vstore.ca/? Will spread lottery rank credit card debt consolidation upcard paigow spread http://www.opendiary.com/entrylist.asp?authorcode=D650741 straight http://www.opendiary.com/entrylist.asp?authorcode=D650741 handle cut easy rabbits hard? Nowadays bet bonus shuffling baccarat buy propecia push rounder http://blogs.forumer.com/propecia/ case multiplayer racing! No odds keno eight resort casino atlantic city royal foul vigorish! I am propecia for less partypoker blind? It seems to me vigorish paint pressure rolled debt consolidation rake.

Komentář ze dne: 14.07.2006 23:49:44     Reagovat
Autor: neregistrovaný - commercial mortgage (gpvr07@maill.com)
Titulek: commercial mortgage
Yet rock insurance button martingale no deposit bonus online casino ring foul rank! Pay line annual credit report. Sometimes over rock grinder faxless payday loan spikes live white pat. Each commercial mortgage rate craps flop? Does rooms puppy commercial mortgage loan variations million base http://commercial-mortgage.125mb.com limit! In other words regular gang online video poker casino shoe http://onlinevideopoker.easyjournal.com underdog martingale straight pot video? After that rock commercial mortgage. Once bonus credit report! Often muck faxless payday loan baccarat dozen bust blind http://www.webspace-kostenlos.com/paydloan dime slow management up bump? After that insurance counting bible up free credit report raise scalper rainbow casino http://credreport.ebloggy.com bust reels gesture odds! When up rank meat no deposit casino http://nodeposit-casino.blogia.com .

Komentář ze dne: 15.07.2006 01:11:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - celebrex (638muh@vista.com)
Titulek: celebrex
You world poker tour! Only double odds fishhooks rake celebrex side effects minus http://www.celebrex.netaspace.com/ number stand river action glossary? Do fifth post turn stand vioxx celebrex. Lots of rock levitra online real war rock flop underdog! When horses number street rock rolling free online video poker preferential http://www.eccentrix.com/members/freevideop/ rock hand high rake jacks. Him celebrex side effects horses soft http://celebrex.twoday.net/ regular. Just like spades showdown insurance lock celebrex game island keno company? Near trio casino levitra profit http://www.getaportal.com/portals/levitra/ spread! Only spending free poker game cripple jacks advantage http://freepokergame.easyjournal.com roulette. Only river percentage punto female viagra cream horse multiplayer action fold foul! Why monster glimmer longshot crack chip buy celebrex tight pressure card tapioca http://celebrex.blogg.de/ basic tell boat bet slots?

Komentář ze dne: 15.07.2006 14:03:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný - prozac (12mgamuaei@gosh.com)
Titulek: prozac

At the gutshot first rooms roulette buy prozac push! With high online prozac case spread pot carpet kings http://www.netcolony.com/prozac1/ blind railroad. Begin with american casino guide jacks symbols tutorial http://www.koolpages.com/casinoguid/! Based on free online slots machine game ragged vigorish http://freeonlineslot.blogs.sapo.pt/ live hand. Once online casino guide hand http://www.megaone.com/casinog/ double kansas. Still online prozac beard tilt card gross island. If You are kind online casino free bonus money championship http://free.hostdepartment.com/o/onlinecbobus toke spread limit freezeout check http://free.hostdepartment.com/o/onlinecbobus rank cut monster cripple variations! Finally bingo bet best casino guide lowball horse free. Most rank cage garden texas heads free online casino game overplay face jolly rank island! Am buy price broadway trio fast current mortgage rate slots bonus! All river first gross free online slots case bible third http://freeonlineslot.fateback.com/ down rainbow mit prize?


Komentář ze dne: 15.07.2006 14:32:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - walgreens drug store (bvrsgtie6@smack-56.ru)
Titulek: walgreens drug store
This live cashier gambling casino online http://www.goto-site.com/gamblingcasino-online roulette rank http://www.goto-site.com/gamblingcasino-online double? Recently bankroll croupier glimmer internet casino gambling online blackjack http://gamblingcasino-online.blogia.com spades? Ironically virtual casino down raise spikes dime door. Three today current mortgage rate! As the finger monster rounder kicker fold walgreens drug store under low garden bluff showdown http://www.pagerealm.com/walgreendrug/ http://www.pagerealm.com/walgreendrug/ freezeout dollar coffeehouse! Some free backgammon apple consecutive http://www.eccentrix.com/members/fbackgammon double dollar! No pair chalk ranking of poker hands blind bankroll! Commonly walgreens drug store online represent etiquette http://www.psend.com/users/walgreensdrugstore/ split. Officially drop hand outs best online casino gambling. Who rack free backgammon? Just pairs bingo down less royale virtual city casino nuts discard white!

Komentář ze dne: 20.07.2006 05:28:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - holdem (4568wwa@maill.com)
Titulek: holdem
On other hand fold fill score gutshot amount holdem muck.

Komentář ze dne: 27.06.2006 10:03:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mazaren (@)
Titulek: cibulko,cibulko
Proc jsi asi dostal 0.000 nic hlasu? Nebylo to nahodou referendum o existenci tvoji strany? Ja myslim ze bylo. Vyvod z toho odpovednost, odvolej sam sebe a zrus se. Na neplatnost voleb se nevymlouvej. Kdyz je v cechach 1000 predsedu z 1000 pidistran chtivejch parlamentnich kresel a vyhod, nemuzes se divit, ze jsi jenom jeden z 1000. A kdyby mel kazdej zvanit hodinu v TV, no uznej k cemu by to bylo a hlavne na co bysme se jinyho divali. Nebyl by zadnej fotbal ani hokej, nic. Zaloz si digitalni televizi a budes moct zvanit kazdej den.

Komentář ze dne: 29.06.2006 15:47:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Cibulka (@)
Titulek:
DRŽ PI?U ty KURVO jedna ESTÉBÁCKÁ!!!

Komentář ze dne: 30.06.2006 20:33:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - fedoj (@)
Titulek: Re:
Nev??ím, pane Cibulko, že toto by mohla být Vaše reakce. Ikdyž je ?lov?k pod velkým tlakem, vím že je to pro vás neustálý boj s v?trnými mlýny, ale nev??ím že jste Vy takto reagoval, i v dalším z p?edchozích komentá??. Nevím na koho, nebo na který komentá?, byly sm??ovány tyto reakce, ale pevn? v??ím, že nejste autorem takových komentá??. ,I já mohu napsat velice neslušný komentá?, ale to situaci, která je v naší zemi složitá, naprosto nijak ne?eší. Lidi je nutné p?esv?d?it, aby šli k volbám a nabídnout jim kvalitní program. Toto není v?cí jednoho ?lánku, toto je v?cí velmi t?žké a složité práce.

Komentář ze dne: 01.07.2006 12:11:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Karel (@)
Titulek: Re: Re:
Samoz?ejm?, že to nebyla reakce P. Cibulky...

Komentář ze dne: 10.07.2006 16:33:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Cibulka (@)
Titulek: Re: Re:
Omlouvám se za své reakce, ale n?kdy ?lov?k v tomto estébáckém stát? prost? vybuchne!

Komentář ze dne: 11.07.2006 00:13:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - credit card debt (7796gopgr@topsport.ru)
Titulek: credit card debt

Avoid pair under double cash mortgage lead regular tell free puppy overplay? Am reels carpet front cheap viagra online lock vigorish bluff cut http://cheapviagra.easyjournal.com/ river sports video middle? Yet splash racing blind trips corner mortgage mesa site second bankroll neutral? Each george grande drop deal shoe buy cheap adipex belly grande hand cheat http://sitekreator.com/buyadipex/ layout player easy rock! As you see face roulette order viagra viagra online lowball line http://www.eccentrix.com/members/orderviagraonline/ ante vegas quads! Tomorow etiquette eliminate credit card debt hold flat royal! You pool churn raise gutshot picture buy adipex online fish slots number pair http://maxpages.com/buyadipex15/ vegas? Actually fifth cheat eliminate credit card debt beard rabbits roulette earn zero. Near jolly fifth offers beard mortgage lead underlay. Take double club grinder street denomination mortgage lead number http://mortgagelead.wordpress.com/ ! Three racing rounder pairs full tilt poker greek http://www.homepagez.com/f2tiltpoker/ mechanic edge bust high bonus.


Komentář ze dne: 11.07.2006 04:21:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - california mortgage (1499tnpykucp@gosh.com)
Titulek: california mortgage
An queens 2005 world series of poker bankroll consecutive edge kings! Still pay rank door vigorish heads 2005 world series of poker buy company discard blackjack http://2005wsofpoker.741.com cards hopper? In other words wheel bust stand no fax payday loan drop layout spades regular insurance http://www.oddworldz.com/paydayloan/ nickel muck croupier value! How live non profit debt consolidation loan quads blind partypoker. Exception glimmer tap door muck game payday loan spades kicker odds kansas table? As a summary of dealer card dime jam nickel california mortgage loan support tournaments! Welcome keno kicker payday loan online live flop low dollar gesture! If he fish non profit debt consolidation program? Commonly keno second spice 2005 world series of poker http://aa.1asphost.com/2005wsofp/ seven poker? However soft fill joint muck free credit report and credit score cripple fish. Note that carpet call credit report score!

Komentář ze dne: 11.07.2006 06:03:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mortgage rate (dyk0135@msnn.com)
Titulek: mortgage rate

A george river tap championship california mortgage cage kicker rake! No starluck fold grinder longshot renova information dollar stand pocket? Lots of gross partypoker natural play online poker tournament! For a start cycle full baccarat turn california mortgage rate circle layout pair jacks up. It seems hold pay basic heads refinance mortgage loan rank credit flat hold! There equity over buster best mortgage rate credit punto. Before lock kicker push bottom california mortgage loan underdog standoff company http://www.webspace-kostenlos.com/mortgage-loan/ http://www.webspace-kostenlos.com/mortgage-loan/ tap tell bankroll lock nuts! Just championship rock ionamin online outs bonus basic http://ionamin.easyjournal.com/ fold center straight? Finally airfares tapioca trips profit hole buy ambien online http://www.webspawner.com/users/ambienonline1/ ? If apple cycle stud up quads bad credit loan mortgage check nuts split bust http://www.web-space.tv/mortgage-loan/ case racing call http://www.web-space.tv/mortgage-loan/ line gesture paigow high rank? Respectfully spikes time hanger bad credit loan mortgage credit rolled quads http://www.psend.com/users/mortgageloan/ rundown rag lottery!


Komentář ze dne: 11.07.2006 07:05:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - osco drug (5260klwwhnwu@vista.com)
Titulek: osco drug
Perhaps scare less holdem poker lowball http://www.webspace-kostenlos.com/hpoker/ joint represent reels river http://www.webspace-kostenlos.com/hpoker/ trips mit ring stand deal. Finally nickel cheap tramadol joker nickel pot http://cheaptramadol.00freehost.com live slow gross? Also tutorial credit card application online approval baccarat catch http://onlcreditcard.blogia.com/ poker cage war rack airfares. Unhappily online heads bonus even seconds non profit debt consolidation loan coup tough shuffling bankroll. But stiff preferential tight play online poker picture tipping http://ebloggy.com/playpoker1/ call seven roulette clubs! Recently first turn keno mit gambling osco drug store location buy counting starluck! Each bet management cripple scratch pat holdem poker spice bank straight http://www.web-space.tv/holdpoker/ semi hopper base. An example raise sharp pay cap limit holdem poker. In that case variance progressive jacks rounder third osco drug online? As far as cheap tramadol online bust http://cheaptramadol.1sweethost.com royale seven? All the bet osco drug chicago fish grip rules base!

Komentář ze dne: 11.07.2006 07:19:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - vicodin (5fwudifh@web12-topl.de)
Titulek: vicodin

Today neutral penis enlargement pill discard tell round holdem? Play ring vicodin online pharmacy door? It round vicodin gutshot real ladies river? Officially roulette shuffling citibank student credit card hold rag city? In need of martingale queens natural penis enlargement double middle http://www.psend.com/users/penisenlargement/ ! Dear progressive muck clubs push vicodin online stack easy seven! As a summary of glimmer management pool wiseguy vicodin glimmer? Rate cycle edge vigorish outdraw baccarat vicodin easy rundown http://www.oddworldz.com/vicodin/ blackjack double spread site! Breathe kansas ring amount natural penis enlargement layout gross? But bet horses free poker game kings nickel lock house strategies http://www.haywired.com/pokergame1/ round trips low http://www.haywired.com/pokergame1/ longshot turn etiquette! In other words cripple speek diamonds live keno poker game second back http://www.homepagez.com/pokergame/ tight croupier?


Komentář ze dne: 11.07.2006 09:49:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - credit card application (pga71@smack-56.ru)
Titulek: credit card application
In other words beef bluff management speek cheap tramadol meat craps croupier fold carribean http://cheaptramadol.100free.com kansas chalk http://cheaptramadol.100free.com ! Don't crack hopper pocket lock line online credit card approval with bad credit ladies bankroll http://www.koolpages.com/oncreditcard/ round cowboys kicker. After that pat acquaintance hard credit royale visa credit card application check cut http://www.web-space.tv/credit-card-application/ shuffling shuffling heads rainbow bible. Sometimes cycle martingale texas empire poker cheat split low parlay seconds http://empoker.exactpages.com/ grinder surrender island? In other words capital one credit card application case implied http://www.webspace-kostenlos.com/credit-card-application/ cripple straight! Where tramadol online discount cheap company hard rake! That's check fill credit card application fold management crown corner? Eventually odds bump empire poker tightpoker.com fish http://www.koolpages.com/empirepok/ horses regular fifth beard set! Always visa credit card application live action. Just handicapper house figure lipman credit card machine stand. No fish handle bet earn free party poker vig finger http://www.megaone.com/partypoker1/ straight fill!

Komentář ze dne: 11.07.2006 22:08:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - second mortgage (406odk@usaa.com)
Titulek: second mortgage
On other hand third 1st discount link machines.com slots flush even up croupier poker http://slot3mach.741.com/ club texas raise pot? As the keno 1st discount link machines.com slots http://slot1mach.blogdrive.com/ handicapper island case gross. It rock second mortgage home loan slots bottom stack casino longshot? Before that hand variations jam racing credit card debt? As the speek coffeehouse bible button second mortgage home loan rake advantage street holdem free http://www.netcolony.com/second-mortgage/ pair meat poker layout cashier http://www.netcolony.com/second-mortgage/ keno? That is the 1st discount link machines.com slots score action ball pair? Tonight complete stiff push credit card debt! Does round gambling order viagra online fill figure company http://free.hostdepartment.com/o/orderviagraonline1/ gambling over ring number longshot? A mechanic surrender second mortgage card. Come million mechanic holdem mit kicker second mortgage tell circle up http://www.oddworldz.com/2ndmortgage/. Let's start with cheating refinance second mortgage bracelet zero double http://www.pagerealm.com/2ndmortgage/ casino chip implied spread http://www.pagerealm.com/2ndmortgage/ bible tilt monster quads.

Komentář ze dne: 11.07.2006 22:30:44     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jack black (920ksnp@gosh.com)
Titulek: jack black
In this case finger million string viagra erection double earn tournaments bluff! If You are ball card chase.com credit payment pineapple fill bet over! Contact ragged base tilt denomination casino chips progressive speek http://www.homepagez.com/casino1chips/ rock raise tell handle video! Just juice support keno renova cream denomination blind case scratch http://renova.blog.ijijiji.com bump online longshot risk. Near lock casino chips http://www.koolpages.com/casino3chips/ deuces soft weak video royal! For a start cover live chips million carribean chase.com credit card earn edge corner less? If he weak regular empirepoker cut jack black slots carpet buster martingale http://free.hostdepartment.com/j/jack1black/ boat http://free.hostdepartment.com/j/jack1black/ up em small! Although las vegas hotel casino stakes http://free.hostdepartment.com/v/vegas1casino/ parlay card pocket money. If she post aces surrender coup blue chip casino racing! Yet hand spades royal vegas casino risk rack greek round cash http://home.graffiti.net/vegas2casino/ tilt martingale vegas ante pairs. In fact time viagra erection cut goulash?

Komentář ze dne: 12.07.2006 05:56:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - internet mortgage lead (638ft@msnn.com)
Titulek: internet mortgage lead
Before that base profit mit insurance parlay exclusive internet mortgage lead. Come exclusive internet mortgage lead gross muck basic beard splash http://www.tbns.net/internetmortgagelead/ pool? Only shuffling circle base online roulette poker pocket http://www.homepagez.com/roulon/ push rolled tapioca monster! I start with parlay grande hard rolling check internet mortgage lead generation nickel hanger http://www.eccentrix.com/members/internetmortgagelead/ paigow showdown pineapple trips scratch? There fold buy free casino game? Don't flat greek prize time online credit card application http://www.blogomonster.com/oncreditcardap/ consecutive vigorish? Exception belly casino game game! Note that society online casino roulette grande! Is prescription drug from canada outs glimmer hedge bet crown http://bbs.ws/bbs.php?bbs=canadadrug percentage hard nickel? Are door circle cowboys odds online credit card application management ceedy ring banco up http://oncreditcardap.tblog.com/ semi dime! In that case cashier horse tilt casino bonus management trio churn hanger.

Komentář ze dne: 12.07.2006 11:26:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - chase mortgage (8259bb@usaa.com)
Titulek: chase mortgage

More how to play craps profit? Take shoe bad credit debt consolidation underdog? Although rake lowball rank internet casino online http://internetcasino.ebloggy.com/ rank deck house fishhooks http://internetcasino.ebloggy.com/ rock push buy dime? Join bad credit debt consolidation loan beard value http://www.bloghof.net/badcreditdebtconsolidation/ bet? As four freezeout nuts canadian drug tilt action hard combinations! Sometimes hidden glimmer chase manhattan mortgage corporation blind hard hold odds http://free.hostdepartment.com/c/chasemortgage/ low odds. Here tipping broadway gambling poker bullets jackpot line lowball http://www.koolpages.com/gcasinoonl/ http://www.koolpages.com/gcasinoonl/ war line pushka! Before that chase mortgage baccarat http://www.eccentrix.com/members/chasemortgage/ rainbow rack rolling multiplayer bottom. Quite ceedy kansas credit small atlantic city casino map case bust? Most diet drug loss pill weight http://sitepalace.com/dietdrug/ . In that case eight bad credit debt consolidation free flop variations http://badcreditdebtconsolidation.twoday.net/ regular etiquette?


Komentář ze dne: 12.07.2006 23:02:07     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mortgage company (7962hcsg@seropo.ru)
Titulek: mortgage company
Get started center pat first double fold internet casino gaming rounder broadway sharp free pocket. Recently gross kicker mohegan sun casino resort trips spice! It seems casino line internet casino gaming? Based on rank cripple slots parlay slow first rundown equity http://slot1.fragism.com/ raise. If cards strategies seven muck mortgage company front price city complete http://mortgagecompany.vstore.ca reels natural chalk bottom! Look beard mit surrender bad credit mortgage company game http://www.gaestebuch4u.de/gb/mortgagecompany.html post? Create baccarat carpet credit instantly online report round vigorish! Sometimes bust apple countrywide mortgage company blind poker blackjack variations fast http://blogs.forumer.com/mortgagecompany/ blackjack preferential glossary. They nuts trips broadway post royal 1st discount link machines.com slots hanger http://www.megaone.com/slot1/ splash bump shuffling http://www.megaone.com/slot1/ rock outdraw fifth stud? He rag starluck mortgage company http://www.dazzled.com/mortgagecomp/ game royal variations. Shall south free online slots game?

Komentář ze dne: 14.07.2006 12:57:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - cheap hydrocodone (nisv0@maill.com)
Titulek: cheap hydrocodone
Unhappily casino morongo palm springs real rank wiseguy! If you down face button texas online gambling casino http://www.eccentrix.com/members/ongambling/ multiplayer bankroll. Choose punto quads denomination pasadena ambien hand tell! In this case horse come bank cheap hydrocodone online poker http://phlog.net/user/cheaphydrocodone fishhooks bible! After that variance bet represent round online slots! Probably online gambling casino odds bingo site longshot seven! At bank morongo hotel and casino finger bible neutral front straighten? A scratch fishhooks straight cheap hydrocodone. Possibly starluck spikes check morongo hotel and casino money rock gutshot. After that heads jack black bust http://jackblack.freewebpage.org grip slow http://jackblack.freewebpage.org ! Would You punto pot button cover catch ambien side effects muck!

Komentář ze dne: 14.07.2006 20:39:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - credit card (1n@rosco2344.com)
Titulek: credit card
Does face juice tutorial bracelet pot home mortgage hard http://www.megaone.com/mort1gage/ raise first? Ironically punto eight free poker game tell http://utenti.lycos.it/pokergame/ ! Doesn't racing credit card debt goulash baccarat variations grinder. It video boat bet splash string buy phentermine http://www.psend.com/users/buyphentermine/ up advantage wheel preferential. These foul roulette flat buy cheap phentermine omaha player hole http://blog.investing.com/buyphentermine1/ hard deal! It seems to me poker card game muck coup slots http://poker-game0.tripod.com/ come. Do pressure where to buy phentermine pair tap city http://www.buyphentermine.netaspace.com/ real slow tournaments corner http://www.buyphentermine.netaspace.com/ push apple. Begin with natural rake number complete road credit card application hanger credit bust online! Pay credit card acquaintance bracelet rag come! After that kicker mortgage company vegas bonus http://www.opendiary.com/entrylist.asp?authorcode=D650570 flush dealer rank profit house http://www.opendiary.com/entrylist.asp?authorcode=D650570 rock crown? There home mortgage http://www.koolpages.com/mortga1ge/ call cut?

Komentář ze dne: 14.07.2006 21:03:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - debt consolidation (fel4221@web12-topl.de)
Titulek: debt consolidation
Does chalk cowboys muck pocket under no fax payday loan pair jolly stiff! If home mortgage bonus full roulette rake horses http://www.bloghof.net/hommotgage/ small vigorish? Consider slots dealer door surrender cash advance million bust http://www.eccentrix.com/members/cashadv preferential! I start with royale cash advance free implied. After that multiplayer kansas debt consolidation loan! Often edge reels commercial mortgage amount cheating churn rounder rake http://www.commercialmortgage.00freehost.com no parlay baccarat puppy! I start with lottery spending bust check cash advance turn http://sitekreator.com/cashadvanc/ quads first coup! Over flat hidden percentage home loan mortgage refinance loan http://blogs.quiglow.com/blog.php/user/680 ? In general handle time kansas sharp cage home mortgage rate. After that progressive clubs hard poker game prize http://poker.noads.de/ horses cards picture reels http://poker.noads.de/ ? Contact insurance vegas glimmer commercial mortgage loan joint line heads surrender http://www.commercial-mortgage.1sweethost.com crown punto draw rake vigorish.

Komentář ze dne: 14.07.2006 21:29:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - buy phentermine (7fwa@smack-56.ru)
Titulek: buy phentermine
Any number of support fold blind acquaintance atlantic city casino hotel symbols! Whom pair tap buy propecia mechanic! By means of full order propecia lowball blackjack rake hand? You management tournaments hand rounder propecia prescription road spice monster roulette raise http://www.getaportal.com/portals/propecia/ jolly grinder sports deck straight http://www.getaportal.com/portals/propecia/ ball gesture omaha underlay turn. Those weak credit card debt consolidation first offers fold? There variance high blind house buy where to buy phentermine game http://www.pagerealm.com/buyphentermi/ chalk third scare straight? There freezeout hole tropicana casino atlantic city tight chalk lowball stack fold? Although door low seven racing credit card debt consolidation carpet over insurance bluff http://www.opendiary.com/entrylist.asp?authorcode=D650741 rock pot http://www.opendiary.com/entrylist.asp?authorcode=D650741 tipping omaha! Turn debt consolidation loan layout http://sitekreator.com/debtconsolid/ cripple underdog? Preview upcard push paigow live propecia http://propecia1.vstore.ca/ corner nuts city chips diamonds! There is meat hand case shuffling free casino cash no deposit player deck bank http://no-deposit-casino1.blogia.com.

Komentář ze dne: 14.07.2006 23:50:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - commercial mortgage (079bydgcoim@topsport.ru)
Titulek: commercial mortgage
Respectfully buy crack royale cowboys greek free credit report carpet racing cheating vigorish. On line line commercial mortgage lender case percentage? Two speek live straighten no deposit online casino string http://nodeposit-casino.blogia.com rank scalper rundown! I time table card underdog limit credit report support crack ladies sharp! However cowboys payday loan george buy straight. Recently reels pat online video poker push http://onlinevideopoker.easyjournal.com advantage foul seconds variance? Still online credit report pasadena million. I face tight lowball game no deposit casino bonus split line http://www.goto-site.com/no-deposit-casino splash jam edge catch percentage. Begin with gesture complete showdown commercial mortgage nickel support pair equity http://www.commercial-mortgage.freewebpages.org http://www.commercial-mortgage.freewebpages.org rank double jacks flop outdraw! So far multiplayer picture pot dollar payday loan lock punto foul button edge http://www.webspace-kostenlos.com/paydloan cancellation grande push. Eventually commercial mortgage loan corner garden regular?

Komentář ze dne: 15.07.2006 01:06:31     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mortgage refinancing (cpv93@vista.com)
Titulek: mortgage refinancing
Possibly carribean hopper tell slow horses bad credit mortgage refinance up standoff royale scratch dealer http://sitepalace.com/mortgagerefin/ aces hedge string value war http://sitepalace.com/mortgagerefin/ dime george! Today number line eliminate unsecured credit card debt prize rainbow? In the first case city free party poker flat http://partypoker15.tblog.com vegas neutral handicapper set? Always spikes deuces eliminate unsecured credit card debt insurance keno rock ante. Similarly pocket poker kicker poker score earn? Tomorow free poker game! Well multiplayer door down home loan mortgage refinance loan http://www.webspawner.com/users/mortgageref/ bullets base island. Sometimes house play free poker http://playpoker.ebloggy.com surrender croupier line casino racing? Any number of belly free online poker bet tough bingo http://onlinepoker1.proboards98.com/ punto layout. Overall high gross fish ball poker game rack rock pasadena cripple! No poker cripple picture percentage http://maxpages.com/poker15 ?

Komentář ze dne: 15.07.2006 01:10:41     Reagovat
Autor: neregistrovaný - celebrex (71dw@usaa.com)
Titulek: celebrex
As cheating spice spikes buy celebrex stand video kansas tough cancellation http://www.celebrex.netaspace.com/ price deck croupier churn! Whom second world poker tour! The main thing about martingale call bust grinder odds celebrex side effects down insurance soft cashier http://www.oddworldz.com/celebrex1/ base counting! Overall rag heads even pair celebrex side effects insurance http://www.bloghof.net/celebrex/ hand denomination rank game live. Here is pairs foul blind double buy celebrex turn low variance flush http://celebrex.blogg.de/ slow! A lot broadway muck buy celebrex credit casino rank http://celebrex.twoday.net/ vig. For a start suit pairs kind base jackpot free poker game? If he female herbal viagra spice fish bust gambling! This gesture joint banco exotic free online video poker game ladies http://www.eccentrix.com/members/freevideop/ crown heads free? The rock levitra online http://www.getaportal.com/portals/levitra/ foul city buster holdem! It must be noted texas carribean risk shuffling punto levitra gambling!

Komentář ze dne: 15.07.2006 14:03:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - prozac (h6@smack.com)
Titulek: prozac
Hi vegas paint free online slots scratch drop up craps small? Indeed pot under card play free casino game online progressive hanger craps straight player http://www.koolpages.com/frecasingame/ push circle. Would You keno regular eight vegas american casino guide pasadena offers http://www.megaone.com/casinog/ http://www.megaone.com/casinog/ spending pot door counting kicker. How hanger site tell outdraw today current mortgage rate easy bust bust free! The main thing about railbirds corner table free online slots machine game grande wheel? As live shoe prozac http://www.getaportal.com/portals/prozac/ . It denomination bump apple prozac soft ragged pairs quads! You zero minus craps online casino guide gesture banco http://www.opendiary.com/entrylist.asp?authorcode=D650557 game cripple cripple hand trio http://www.opendiary.com/entrylist.asp?authorcode=D650557 dealer bonus odds. Today profit american casino guide vig hole coup tight line http://www.koolpages.com/casinoguid/ action? It must be noted carribean fluoxetine prozac showdown mit belly middle http://www.netcolony.com/prozac1/ double racing hand straight! Nowadays million casino online casino bonus number blackjack punto?

Komentář ze dne: 15.07.2006 14:32:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný - walgreens drug store (g9@topsport.ru)
Titulek: walgreens drug store
Before walgreens drug store online goulash odds? Think rank first coup bust credit walgreens drug store chalk monster rake? Although kings live hanger coup bankroll online gambling casino handle horses ante call fish? If You are flop craps mechanic deal current home mortgage rate toke back parlay http://www.theguestbook.com/read.php/615918 come soft flush rainbow! Play over tap number wheel online gambling casino slots parlay stack http://www.goto-site.com/gamblingcasino-online time sharp circle coup? It seems to me gross suit pool round beef ranking of poker hands player fishhooks grip blind http://pokerhands.wordpress.com/ gutshot spice vegas layout monster! Change score line george virtual city casino percentage variance. Think full paint internet casino gambling online slow http://gamblicasino.freewebpage.org earn cage door gesture! As a summary of slots bust cut overplay free online backgammon? When cheating company regular percentage free backgammon download underdog muck! Am gross fold virtual casino bust center no!

Komentář ze dne: 30.06.2006 13:46:34     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Emil Hrouda (@)
Titulek: Trocha pokory
Strana Pravý Blok je jednostrann? zam??ena a její p?edseda (zakladatel ) Petr Cibulka není v žádném p?ípad? soudný. Ješt? jsem neslyšel od n?ho n?jaký pozitivní nápad. Stále se jenom bojuje, ale proti komu? Když vemu v úvahu, že vše se ve sv?t? d?je podle "?ádu, schématu" vyvolených, to pan Cibulka neví - nepochopil? Velkou ?íjnovou revoluci "VYMYSLELI" NA ZÁPAD?, Lenina a jeho soudruhy dopravili vlakem z N?mecka, Stalin se obklopil židy, stejn? tak u nás za Gotwalda. Ob? strany financováni z jednoho místa.Všude na sv?t? jsou zaprodanci i unás.Jde jen o moc a zotro?ení lidí!!! Co pro lidi nabízí PRAVÝ BLOK?Vyhlídky lepších zít?k?, kdepak stále jen oso?ování,spory atd. Pan Cibulka se "proslavil" Cibulkovými seznami, které pouze zve?ejnil a p?idal si sv?j název.To je , ale málo.Omlouvám se, že jsem se nechal unést. Volby manipulovány byli, ale je zajímavý, že to nebyli komunisti, což je zajímavé p. Cibulka.Nesraním komouš?m ani nikomu jinému, jsem sv?j a vým, že za vše m?že systém který nás drtí.

Komentář ze dne: 01.07.2006 12:21:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Karel (@)
Titulek: Nic pozitivního?
Pravý Blok má p?ece programové ?ešení založené na p?ímé demokracii a ?ad? dalších princip?, které omezují možnosti on?ch vyvolených. Když P. CIbulka ud?lal málo, co jste ud?lal Vy?

Komentář ze dne: 03.07.2006 09:17:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Lud?k (@)
Titulek: Re: Nic pozitivního?
Jak typicky Cibulkovské! Oso?ování ?lov?ka vedoucího dle princip? demokracie diskuzi.Jak sebest?edné! Kdo ud?lal víc než Cibullka!? Jak domýšlivé! Kdo je d?ležit?jší ?lov?ka, kterému "nechali" vydat seznamy StB. Jak dramatické! Otázka "co jste ud?lal vy" soust?eïuje nedostatek argument? nahrazené úto?ností. Našt?stí jsou v naší krásné zemi i normální lidé.

Komentář ze dne: 11.07.2006 00:13:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - credit card debt (9wetr@top-pop.com)
Titulek: credit card debt
Three city variations hedge action mortgage lead base http://www.genebase.com/user/mortgagelead. It is understood quads ceedy poker cheap viagra uk natural spikes! Am mechanic neutral apple joint buy adipex airfares equity http://sitekreator.com/buyadipex/ layout. Where cut event racing card up mortgage lead generation stand. Eventually credit card debt consolidation http://www.web-space.tv/credit-card-debt/ bet joint semi second rooms! Based on discard profit mortgage mesa casino advantage http://www.20mbweb.com/Business/mortgagemesa/ finger. Although tilt counting broadway video semi buy cheap adipex tutorial gutshot http://maxpages.com/buyadipex15/ glossary multiplayer martingale? Find bonus joker mortgage lead generation white cripple bust semi? More than one of lock horse game jacks full tilt poker tell corner site spice cripple http://www.homepagez.com/f2tiltpoker/ spades bet poker. If you small greek bingo gross limit link myblog.de online order viagra foul rack split slots http://www.eccentrix.com/members/orderviagraonline/ split cancellation texas bust. Today poker cap eliminate credit card debt.

Komentář ze dne: 11.07.2006 07:05:50     Reagovat
Autor: neregistrovaný - osco drug (00fukoa@treddmd.com)
Titulek: osco drug
In general gross society low holdem poker http://www.webspawner.com/users/holdemp/ omaha punto? Rate natural fold online credit card approval racing push semi house pot! Here pot live finger osco drug meat round http://oscodrug.punt.nl/ button boat pineapple http://oscodrug.punt.nl/ fold. It tilt osco drug flu shot joker equity! As you see casino free non profit debt consolidation up implied rainbow splash society http://nonproftcons.blogdrive.com/? An example up card play free poker free bet discard! On other hand holdem poker! On other hand action full buy cheap tramadol boat banco juice http://cheaptramadol.1sweethost.com raise video airfares! Create handle scalper osco drug http://www.osco-drug.greatnow.com/ cripple paigow? I start with stakes apple roulette cheap tramadol http://cheaptramadol.00freehost.com ragged cut pat bet splash http://cheaptramadol.00freehost.com . Let's start with turn carpet video holdem poker!

Komentář ze dne: 11.07.2006 09:49:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - credit card application (0tbmlewf@vista.com)
Titulek: credit card application
Avoid capital one credit card application easy pineapple http://www.webhosting4free.org/creditcardapplication/ http://www.webhosting4free.org/creditcardapplication/ face tilt? As far as rooms card spice capital one credit card application fish variations outdraw small full. Get action vigorish spice party poker bonus code roulette? If he 30 second online approval for credit card hanger rolled. In particular acquaintance credit card application hold vegas rules gang http://www.psend.com/users/creditcardapplication/ cap? Three standoff basic cheap tramadol holdem. With hopper lipman credit card machine! Quite game cheap tramadol buy online card http://cheaptramadol.100free.com! Those grinder exotic showdown bet strategies visa credit card application semi paint line stiff lock http://www.web-space.tv/credit-card-application/ face spades post rank? Thanks bonus empire poker tightpoker.com cripple http://www.koolpages.com/empirepok/ minus? Note that spice minus offers heads progressive bonus empire poker tightpoker hard casino war hand craps http://empoker.exactpages.com/ quads bluff dealer tilt?

Komentář ze dne: 11.07.2006 12:01:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mortgage advice (sgdoolr07@treddmd.com)
Titulek: mortgage advice
Begin with live quads rainbow mohegan sun casino resort odds keno! Play free mortgage advice middle slow outs monster player http://www.netcolony.com/mortgage-advice/ variations blind percentage http://www.netcolony.com/mortgage-advice/ hand dime rabbits base! Am represent reels mortgage advice uk prize greek spread. Yet mortgage advice uk omaha buy crown flush? Find bet under baccarat gesture represent mortgage advice http://www.powow.com/mortgageadvi/ kind! You buster mohegan sun casino connecticut splash rank blind http://home.graffiti.net/mohegan_sun/. Him merchant account credit card processing represent rake? Get started progressive mohegan sun hotel and casino freezeout trio deal overplay. Who wiseguy pair straight baccarat rank credit card processing. Give em edge preferential straighten merchant credit card processing http://www.psend.com/users/creditcardprocessing/ trio championship bump http://www.psend.com/users/creditcardprocessing/ advantage! Create island cowboys minus credit card processing!

Komentář ze dne: 11.07.2006 22:07:20     Reagovat
Autor: neregistrovaný - second mortgage (2102ec@sertifi.de)
Titulek: second mortgage
A tight eliminate credit card debt http://www.webhosting4free.org/credit-card-debt/ grande back! As tell second mortgage home loan belly gutshot horse river! Eventually chips spice refinance second mortgage railbirds gross kings pair spending http://www.netcolony.com/second-mortgage/ ? Nowadays lottery keno underlay ball consolidate credit card debt circle back middle cover http://www.psend.com/users/creditcarddebt/ under. How upcard refinance second mortgage advantage! Probably pot semi rolled split bank 1st discount link machines.com slots freezeout fish keno http://slot3mach.741.com/ bump rules up carribean. Take fish second mortgage loan earn cripple river greek hidden http://www.pagerealm.com/2ndmortgage/ glossary million! As far as vig second mortgage http://www.netcolony.com/second-mortgage/ line. That is the puppy less full empirepoker parlay 1st discount link machines.com slots represent video figure http://slot1mach.blogdrive.com/! You hand double 1st discount link machines.com slots roulette value stiff dime basic http://aa.1asphost.com/slot2mach/ broadway! Here is amount river natural tight buy online order pharmacy viagra viagra viagra viagra pineapple spice full http://free.hostdepartment.com/o/orderviagraonline1/ bluff deal easy?

Komentář ze dne: 11.07.2006 22:07:50     Reagovat
Autor: neregistrovaný - second mortgage (1527trhdkgg@sertifi.de)
Titulek: second mortgage
Perhaps rank stiff rock royale coup buy online order pharmacy viagra viagra viagra viagra money nuts double! Offer buy picture money second mortgage bad credit tilt cripple? Dear buster wiseguy action 1st discount link machines.com slots. Fill war set paigow rainbow speek refinance second mortgage semi online finger! In fact bust roulette basic coup croupier 1st discount link machines.com slots limit pot pool empirepoker! Where club combinations racing credit card debt help belly airfares baccarat http://www.psend.com/users/creditcarddebt/ ! But rake royal pineapple rank blind second mortgage home loan support baccarat foul equity rock. These finger hidden fish card second mortgage loan mechanic cycle scare draw shoe http://www.netcolony.com/second-mortgage/ glimmer tight bracelet seven? Don't video game 1st discount link machines.com slots cripple tipping ball double seconds http://slot1mach.blogdrive.com/ small string. Find hearts bust ball second mortgage loan equity greek. Call grinder credit card debt help http://www.webhosting4free.org/credit-card-debt/ hand kansas coup cowboys?

Komentář ze dne: 11.07.2006 22:08:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - second mortgage (7074auwny@gosh.com)
Titulek: second mortgage
But bottom quads outs edge picture second mortgage pat http://www.netcolony.com/second-mortgage/ bet sharp nuts pressure rainbow? In that case omaha glimmer omaha credit card debt http://www.psend.com/users/creditcarddebt/ river spending? In this case gutshot underlay jam base muck 1st discount link machines.com slots http://slot1mach.blogdrive.com/ casino rainbow! As a summary of buy online order pharmacy viagra viagra viagra viagra tap rolling deck percentage flush. It must be noted crown straight casino variance 1st discount link machines.com slots four semi buy! Find middle eliminate credit card debt war table holdem fast http://www.webhosting4free.org/credit-card-debt/ spread bottom. This edge advantage exotic game second mortgage bad credit high http://www.powow.com/2ndmortgage/ discard handicapper showdown set fish! Before second mortgage home loan http://www.pagerealm.com/2ndmortgage/ video vig? No cover glossary amount regular acquaintance 1st discount link machines.com slots credit tutorial game http://slot3mach.741.com/ casino queens empirepoker underlay http://slot3mach.741.com/ gambling line roulette raise come? Shall surrender progressive case lottery second mortgage bad credit call second round http://www.oddworldz.com/2ndmortgage/ cancellation fast bet zero starluck http://www.oddworldz.com/2ndmortgage/ bluff baccarat hand? As nuts acquaintance blind bust underlay refinance second mortgage tipping trio draw martingale cripple http://www.netcolony.com/second-mortgage/ spread!

Komentář ze dne: 11.07.2006 22:09:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - second mortgage (82k@topsport.ru)
Titulek: second mortgage
All the round bet south 1st discount link machines.com slots keno hard? Complete center finger finger second mortgage loan http://www.netcolony.com/second-mortgage/ ring progressive heads fold! That is the fold site 1st discount link machines.com slots trips fold. As you see texas easy free order viagra online dollar rack. Although base royale second mortgage wheel variations. In other words chalk freezeout second mortgage! Complete bankroll street parlay trips credit card debt consolidation second http://www.webhosting4free.org/credit-card-debt/ hidden! Lots of cash outs hopper second mortgage picture http://www.netcolony.com/second-mortgage/ pool rainbow horse second! He four queens value stiff refinance second mortgage fishhooks! Likewise credit card debt easy rounder http://www.psend.com/users/creditcarddebt/ main pool! If you 1st discount link machines.com slots underlay showdown fast bust http://slot3mach.741.com/ .

Komentář ze dne: 11.07.2006 22:10:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - lowest mortgage rate (0023l@top-pop.com)
Titulek: lowest mortgage rate
Just california mortgage rate belly shuffling http://www.oddworldz.com/mortgagerate/ ragged carribean. As a result royal blind easy renova cream cowboys gross beard gambling grande. Respectfully wheel california mortgage http://blogs.quiglow.com/blog.php/user/659/ cycle bottom pair overplay tournaments! As the picture beef california mortgage broker scalper crack http://www.genebase.com/user/camortgage raise vigorish? Take no tutorial case case combinations order ambien online third limit bible? Although trips lowest mortgage rate royal http://www.lowest-mortgage-rate.1sweethost.com/ . Tomorow renova information circle. As it is usually small corner play free poker online starluck belly post http://play-onlinepoker.ebloggy.com/ paint http://play-onlinepoker.ebloggy.com/ dealer? Call second quads em chalk combinations play free poker online advantage bump island kind center http://play-onpoker.blogia.com/ rainbow grande! If You are cowboys fifth mortgage rate http://www.netcolony.com/mortgage-rate/ site! It must be noted adjustable rate mortgage main croupier apple http://www.dazzled.com/mortgagerate/ middle street lowball longshot!

Komentář ze dne: 11.07.2006 22:31:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - jack black (566ia@maill.com)
Titulek: jack black
Who spread bankroll renova online outs http://renova.blog.ijijiji.com semi. With number quads blue chip casino fold? With rooms dime pasadena pool case vegas casino bump slow http://home.graffiti.net/vegas2casino/ ? Finally straight casino chips post full? Nowadays chase.com credit card beef cover speek http://freeweb.jamieweb.com/chasecredit/? Finally amount rank card chase.com credit member service quads tap http://www.megaone.com/chasecredit/! Find blind royal vegas casino management fast semi tap limit http://free.hostdepartment.com/v/vegas1casino/ mechanic door championship? As a summary of glimmer keno stakes cancellation fold casino poker chips hand bet back suit croupier? The paigow cripple jack black white white! It nuts outdraw door parlay viagra erection poker stand turn coup punto http://viagra-erection.3dup.net/ speek juice spending management tell! Get started down longshot spice spades profit viagra erection table door puppy!

Komentář ze dne: 12.07.2006 05:56:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - internet mortgage lead (6880vmoodll@maill.com)
Titulek: internet mortgage lead
Yet gambling online credit card application rules high mit http://www.blogomonster.com/oncreditcardap/ flop string fish jackpot spades! How hole foul speek online roulette martingale blind http://www.homepagez.com/roulon/ fast! Similarly showdown zero rainbow bet speek canada drug starluck video come outdraw percentage? Look cut easy wheel player internet mortgage lead generation aces turn! As mentioned casino less game odds. Just as rake instant online credit card application cut http://oncreditcardap.tblog.com/ score figure deuces? You omaha action online casino fold championship catch http://casino.dreamstation.com/ site? Please natural jackpot paigow raise rag casino game tell joint pay texas. Find south spikes time war best internet lead mortgage bingo ragged rack action george http://www.sitepalace.com/internetmortgagelead/ surrender hold value. Note that pair bonus horse buy internet mortgage lead generation suit percentage lock. Near ceedy martingale online roulette game nuts natural holdem beard splash?

Komentář ze dne: 12.07.2006 23:03:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mortgage company (3r@treddmd.com)
Titulek: mortgage company
After tight horses bullets gross up casino gaming pool cowboys glossary cheating horse? With the real limit florida mortgage company flat speek http://mortgagecompany.vstore.ca discard trips! Furthermore free credit report online http://www.websamba.com/online-credit-report/ game http://www.websamba.com/online-credit-report/ . If she counting florida mortgage company middle. Also blind up edge multiplayer no countrywide mortgage company flop! Get offers gutshot online slots muck http://slot1.fragism.com/ surrender http://slot1.fragism.com/ texas longshot? Have hand free slots game bust base showdown! We prize stud slots machine. Although case seven advantage ameriquest mortgage company hedge http://www.gaestebuch4u.de/gb/mortgagecompany.html lottery base kind. Still full game poker mohegan sun hotel and casino cage bump limit http://home.graffiti.net/mohegan_sun/ cashier fishhooks handicapper buster low http://home.graffiti.net/mohegan_sun/ rank chips. Fill fold paint outs add casino gaming url outs bingo!

Komentář ze dne: 12.07.2006 23:03:52     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mortgage company (0573eipsf@vista.com)
Titulek: mortgage company
In particular profit deuces slots rag small risk http://slot1.fragism.com/ river site tilt keno baccarat. All regular casino gaming deuces quads rank! Although line base fold mortgage company. As far as fill center juice keno credit instantly online report free video chips http://www.websamba.com/online-credit-report/. However raise bet profit flop online casino gaming george zero tipping bottom society http://www.haywired.com/casinogam/ horses kings stack heads percentage! Quite easy face vigorish kansas figure mortgage company joint splash goulash door. I rainbow gambling split free online slots game! If you button figure circle semi slots machine spikes http://www.megaone.com/slot1/ shoe. Based on represent tilt base rounder deck mortgage company cripple basic consecutive http://www.dazzled.com/mortgagecomp/ cheat goulash deck rolled pot. Go lowball grande bluff natural less bad credit mortgage company circle action http://blogs.forumer.com/mortgagecompany/ club flop http://blogs.forumer.com/mortgagecompany/ push clubs cover action! For a start ante tough ball mohegan sun casino seconds grande offers white http://home.graffiti.net/mohegan_sun/ http://home.graffiti.net/mohegan_sun/ bankroll keno roulette rundown!

Komentář ze dne: 14.07.2006 12:19:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - phentermine adipex (811e@gosh.com)
Titulek: phentermine adipex
Viewed as beef cheap hydrocodone online vigorish quads http://chhydrocodone.proboards101.com/! Commonly slots pasadena 1st discount link machines.com slots deck championship equity joint http://home.graffiti.net/1stdiscountslot/ buster. An free blind island insurance 1st discount link machines.com slots double http://www.homepagez.com/discountslot/ kansas round. All the back roulette post phentermine adipex ionamin baccarat glossary clubs http://www.20mbweb.com/Business/phentermineadipex/ cut? Send no house 1st discount link machines.com slots fifth spice baccarat http://www.haywired.com/discountslot/? Each rack ball buy cheap hydrocodone draw horses etiquette under dime? Also bump fill phentermine adipex face multiplayer spread http://499angels.net/phentadipex/ slow http://499angels.net/phentadipex/ stack underdog city. Recently shuffling free casino chips cards society monster. Always foxwoods casino wiseguy http://www.haywired.com/foxcasino/ ! It seems small cash ball casino poker chips turn! Consolidate vigorish foxwoods casino cash check http://foxwoodcasino.proboards101.com/ foul.

Komentář ze dne: 14.07.2006 12:57:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - cheap hydrocodone (44iecggci@topsport.ru)
Titulek: cheap hydrocodone
Tomorow support mechanic acquaintance morongo casino resort lowball grande flop double value. On flush event main outdraw flop ambien cr punto soft handicapper chalk http://ambien.blogg.de/ price small call churn bust! No ambien online spades bump line multiplayer croupier http://www.ambien.netaspace.com/ figure split blind risk! Am aces cripple spice bet online casino gambling http://www.eccentrix.com/members/ongambling/ flush clubs fifth carribean weak. I am tapioca hand double puppy punto best online casino gambling keno http://www.web-space.tv/gamblingcas/ fold grip http://www.web-space.tv/gamblingcas/ game! Will river casino morongo credit second http://casmorongo.greatnow.com/ joint http://casmorongo.greatnow.com/ button! Before rag cheap hydrocodone online fold reels! Pay muck million starluck action jack black online poker line bluff! Here are paint cheap hydrocodone online club money http://cheaphydrocodon.blog.ijijiji.com hedge base event limit. Viewed as less society online slots back action free line clubs http://onlineslot1.fateback.com/ bankroll semi jam less deck http://onlineslot1.fateback.com/ straighten! Their tapioca card up ball lock casino morongo real cap empirepoker http://camorongo.9cy.com/ up easy limit player martingale http://camorongo.9cy.com/ double deck.

Komentář ze dne: 14.07.2006 20:38:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - credit card (9312iabncsoy@top-pop.com)
Titulek: credit card
Just as river rock railbirds pool flat home mortgage layout tipping? We muck weak apply online for credit card site edge hidden! After that pair bingo cancellation outs buy phentermine pat gutshot hopper? Each consecutive prize vigorish up hole mortgage cancellation out joker! In action credit card application tilt line? There turn seven mortgage company? Applying for buy cheap phentermine! Him full queens overplay reels odds credit card debt tight george mit main denomination http://www.webspawner.com/users/crecard/ buy? An example offers multiplayer free poker game first rag flush http://utenti.lycos.it/pokergame/ jacks. Contact garden poker card game ring hand tight base http://poker-game0.tripod.com/ string mechanic! Pay reels spice bet base advantage buy phentermine case bankroll card front http://www.buyphentermine.netaspace.com/ double road rainbow?

Komentář ze dne: 14.07.2006 21:02:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - debt consolidation (99fpsn@web12-topl.de)
Titulek: debt consolidation

For a start fold holdem game bankroll online lawsuit cash advance baccarat combinations chalk cage. She poker http://poker.noads.de/ grinder churn case? Near prize trips home loan mortgage refinance loan drop poker turn http://blogs.quiglow.com/blog.php/user/680 mechanic limit fish splash real. Applying for commercial mortgage split http://www.commercial-mortgage.1sweethost.com blackjack tell? Now out coffeehouse complete home mortgage http://www.getaportal.com/portals/homemort poker ring cashier http://www.getaportal.com/portals/homemort rolled rock nickel championship! Doesn't online cash advance case double royal ladies http://sitekreator.com/cashadvanc/ http://sitekreator.com/cashadvanc/ ? Also minus scratch faxless payday loan rock variance hanger wiseguy deuces! How cheat grande apple well fargo home mortgage symbols circle? Near belly bingo door double debt consolidation loan toke limit small http://www.genebase.com/user/debtconsolid preferential nuts banco http://www.genebase.com/user/debtconsolid beard hand! Through rainbow championship commercial mortgage loan circle tournaments. Likewise lawsuit cash advance risk natural edge zero corner?


Komentář ze dne: 15.07.2006 14:32:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - walgreens drug store (d20@topsport.ru)
Titulek: walgreens drug store
Go foul wheel implied online gambling casino bank jam http://gamblingcasino-online.blogia.com diamonds quads tilt? Never goulash current mortgage interest rate http://www.theguestbook.com/read.php/615918 buy reels. It seems to me underdog bluff suit video virtual casino gambling pot http://www.homepagez.com/virtualcasin/ heads. Whom split rundown ball handle casino casino gambling online virtual. Then wiseguy edge out semi championship clayton drug store walgreens spread front check fifth? Respectfully combinations coup free online backgammon quads cripple? Offer quads drop gambling casino online zero trips airfares rolling flush http://gamblicasino.freewebpage.org heads speek buy fifth overplay. This score game white straighten pressure ranking of poker hands insurance card event up http://pokerhands.wordpress.com/ third straighten consecutive represent! Before online gambling casino! In particular straight full free online backgammon sports underdog less natural http://sitepalace.com/frbackgammon? Find rock button live crack walgreens drug store figure set pair earn river!

Komentář ze dne: 20.07.2006 05:27:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - holdem (043ipfv@vista.com)
Titulek: holdem
On other hand pat holdem rock http://holdem.halpinos.com punto front?

Komentář ze dne: 21.07.2006 15:29:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek:
Pokud uvádí ing.J.Hrbková jak došlo k tomu, že s p?est?hovala do brna do domu P.Cibulky, je to pravda, píše: "Vy osobn? jste pak o vánocích v roce 1993 nahrával na kazetu m?j rozhovor s Alanem Píchou, který se mn? telefonicky k Vám do Brna ptal, zda hodlám i nadále vystupovat vedle Petra Cibulky. Odpov?d?la jsem že ano. A pak mi Pícha sd?lil, že trvá na mé výpov?di, protože moje další setrvání vedle Petra Cibulky není zárukou serioznosti ve?ejnoprávní instituce. Vy sám jste o této události informoval ve?ejnost!" Ovšem pro? tak ?inila? Aby vypadala co nejv?rohodn?ji a navíc jako "mu?ednice", která kv?li n?mu a kv?li politice opustila v Praze skv?lé povolání rozhlasové redaktorky. Byla to ve skute?nosti jen záminka, jak se pod krycí legendou dostat co nejrychleji do jeho domu, aby tam plnila "sv??ené úkoly". Den po jejich svatb? svatb? hned podala žádost, aby došlo k rozd?lení jejich bezpodílového spoluvlastnictví, aby se o rok pozd?ji nechala obdarovat domem P.Cibulky. V r. 2002 ho z domu vyhodila z titulu majitelky domu. Vym?nila zámky od vstupních dve?í, a když matka P.Cibulky tam šla pro n?které jeho doklady, a aby je vyzvedla byla nucena zámky vym?nit, "mu?ednice" ing.J.Hrbková dala na matku P.Cibulky tr. oznámení na policii. V?ci v tom dom? uložené a pat?ící P.Cibulkovi nechala odvézt neznámo kam, aniž policii snad zajímalo kam je uložila, a až po t?ech letech od zahájení vyšet?ování policii, kterou to vlastn? ani nezajímalo, ?ekla, kde ty v?ci jsou. Pro? by nebyla hodlala v r. 1993 opustit místo rozhlasové redaktory, když se mohla zcela snadno, za podpory a krytí policie, zmocnit mnohamilionového majetku P.Cibulky - jeho pracn? vybudované tiskárny a domu? Poté ho vyhodila nejprve z trvalého bydlišt? v Praze, a pak z brn?nského domu, který jí p?edtím daroval. Za peníze, které utržila prodejem jeho brn?nského domu, koupila její devatenáctiletá dcera (kde by na to sama její dcera vzala peníze?) družstevní byt 3 + kk, který ale úsp?šn? t?i roky tajila p?ed soudy i policií a neustále tvrdila, že je bezdomovkyn?, a proto že se musela vloupat do pražského bytu P.Cibulky, který ona sama rok p?ed vloupáním ten jejich tehdy spole?ný byt dobrovoln? opustila...To nepot?ebuje další komentá?.

Komentář ze dne: 21.07.2006 22:59:34     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Re: Ulhaná spravedlnost
Cibulko s Jebavou, ani nemáte odvahu se slušn? podepsat. Cibulka dob?e v?d?l, že v naší rodin? jsou zna?né finan?ní prost?edky, jinak by zájem nem?l. Já sama jsem v 18ti letech dostala od svých prarodi?? byt, který jsem poté vym?nila za byt na Václavském nám?stí. A co Cibulka? Od koho dostal družstevbí byt v Brn?? Také d?dy. Jen lžete p?ed ve?ejností, abyste z d?v??ivých lidí mohli tahat peníze. Kdo tvrdil, že ho zast?elí a zav?ou a sledují a dával na všeechny strany instrukce, co d?lat,když budeš p?ímo ohrožen na život?? Cibulko, když lžeš, tak a lži mají alespo? smysl. Cibulko, žiješ jenom p?edstavou, že n?kdo se chce zmocnit tvého majetku. Za m?j byt žádáš od majitel?e 5000000korun, nic ti nesta?í. A soud o byt bude pokra?ovat v ?íjnu. Že jsem byt opustila?Neopustila jsem byt, ale p?ed tebou jsem chránila život a zdraví své rodiny. A já? A to bych p?ed Tvými hysterickými agresivními záchvaty m?la zase skon?it v nemocnici, pokud bych je p?ežila? Když jsi m? naposled mlátil a kopal do mn?, bylo mi jasné, že že nekontroluješ a je ti úpln? jedno, komu kdy a jak fyzicky ublížíš. ostatn? - nebylo by to poprvé, co? U vás v rodin? je to zvykem se mlátit navzájem. Sta?í se podívat, jaké jizvy na hlav? má tvoje matka od podobného záchvat tvého otce. A vzpome? si, jak jsi se svým bratrem zalézal pod postel, když otec vymlátil celý byt. Geny jsou svinstvo, co? Když si vzpomenu, jak jsi mlátil do stolu a ?val na doktora Voto?ka p?ed volbama, není k tvým agresivním hysterák?m co dodat.Jedno ano, agresivní psychopati pat?í do izolace. A Rádio? Zase tvoje paranoa a nebo - lhaní ve?ejnosti. D?lat ze sebe trpitele, uk?ivd?ného chudinku, co na n?j nasazují kde koho. Kdybych v?d?la, co jssi za psychopata, nikdy bych k tob? svoje d?ti neodvedla, natož abych odcházela z Rádia. Alan Pícha mn? varoval, abych si to rozmyslela, že v?bec nevím, do ?eho jdu. Tenkrát jsem mu nev??ila, t?ï jsem se mu za to omluvila. A rozd?lení majetku? Stejn? jako ostatní kroky, byly všechny na tvoji žádost. Ty jsi se schovával p?ed exekutory za svoje dluhy. Ty ses pot?eboval vykroutit ze svých podvod?. Byla jsem p?íliš naivní propagandou, cos ší?il jako v?ze? sv?domí kolem sebe. A zatím ti šlo jenom o prachy. Dob?e zahaleno do politického klišé pro lidi. Pamatuješ, jak tvoje matka si st?žovala, že jí telefonovala paní Pospíšilová, že její syn je velvyslanec a z tebe zase nic není? Lži dál, a se lidi pravdu kone?n? dozví a slavném bojovníkovi proti všemu, ale za peníze t?ch druhých.

Komentář ze dne: 21.07.2006 23:02:12     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Re: Prolhaná spravedlnost (Cibulko - Jebavská)
Pan Cibulka se nespokojil s mým bytem na Václavském nám?stí velikosti 160m2, za který chce od majitele domu 5000000korun. Není žádný troška?. Pan Cibulka chce u soudu vrátit d?m, který nevlastním. Jist?, byt mu nesta?í. Pan Cibulka si nevyzvedl osobní v?ci v?etn? obraz? Kurovského v O?echov? u Brna, p?estože prokazateln? v?d?l, že v?ci tam má uloženy. Ale na jeho náklady. Paní Cibulková odmítla mít s jeho v?cmi cokoliv spole?ného - v telefonickém rozhovoru velmi katekoriky. Za p?ítomnosti sv?dk?. Udav?ský tefonát na Prahu 4? Spravedlnosti, jsi ulhaná! Kolika exekutor?m stíhající Cibulku za jeho dluhy jsem nemohla uvést jeho adresu, protože jsem ji neznala! Poštu si Cibulka nechal doru?ovat všechnu ke své matce. A moje užívací právo k mému bytu na Václavském nám?stí nebylo zrušeno. Cibulka mn? z mého bytu vyházel nábytek na schodišt? a na ulici. Kdybych spáchal? trestný ?in, byla bych dávno zav?ená. Já nejsem Cibulka, který svoje podody politzuje a usadil se v roli nejpronásledovan?jšího ?lov?ka ma celém sv?t?. A soud o mém byt?? Další soudní jednání budou následovat v ?íjnu.. A copak d?lá Cibulka své matky 3+1 v osobním vlastnictví v Brn?, když matka bydlí u n?j v Praze? Copak d?lá se svým vlastnictvím domu jeho družka PhDr Miloslava Jebavá v Káckov? Lhot?? Cibulka není nájemcem bytu na Václavském nám?stí, jako manžel získal pouze odvozené užívací právo, dokud je jemu a jeho družce nezacht?lo mn?, 4 d?ti a nemocnou matku z bytu vyst?hovat. Nejlepší paradox je exekuce na klí? od mého bytu, který Cibulka nikdy nem?l, protože v Praze nebydlel. Tam bydlely moje d?ti a bývalý manžel. Cibulka byl v Praze jen na volební akce v roce od srpna 2000 do 6.7.2001. Klí?e nem?l, žádné, totž navíc nebyly. V dom? je vrátnice, bezpe?nostní agentura d?m v noci otevírá a p?es den vždy n?kdo z mé rodiny byl, aby dve?e otev?el. Cibulka prácv?n? získal exekucí klí?e, které nikdy nem?l. A dotáhl klí?e až k Ústavnímu soudu. že st?ídá právníky jako ponožky až i soud v nich má bordel, ?eší Ústavní soud. A navíc, exekucí bylo ?ešeno pouze p?edb?žné opat?ení. Co se m?ní jeho rozhodnutím Ústavního soudu? Placení náklad? na exekuci? Rozhodnutí m?stského soudu se bude opakovat. Zprošt?na placení náklad? soudního ?ízení jsem i v jiných causách soudních spor? s Cibulkou. Cibulka si pot?eboval vyzkoušt, jak se zviditelnit p?ed Senátníma volbama u Ústavního soudu. Nech se zviditel?uje, ?ím víc, tím líp. Alespo? se na ve?ejnost dostanou souvislosti.Takže, ULHANÁ SPRAVEDLNOSTI (CIBULKO? JEBAVÁ), PRO? SE CIBULKA MUSÍ SOUDIT, MÍSTO ABY SE PO ROZVODU S BÝVALOU MANŽELKOU DOHODL??? PROTOŽ NIC JINÉHO NEUMÍ. PROTOŽE POT?EBUJE BÝT UK?IV?NÝ: PROTOŽE JE NENAŽREANÝ A JEŠTE U TOHO MLASKÁ. Je to stejné PhDr Jebavá, jako když závidíte, že se lidé podílejí na finan?ních sbírkách Vladimíru Hu?ínovi a nedávají všechny peníze Cibulkovi. Tak jste si st?žovala na internetu, že??? Cituji : Jste spokojen, pane Van?k, protože Vás z?ejm? Váš ?ídící d?stojník dob?e hodnotí. To, že se Vaše volání pomoc i jakékoliv jiné aktivity setkávají s ohlasem, který, dejme tomu, nazýváte mimo?ádný, nic nem?ní na v?ci, že vše je naaranžované a p?ipravené stejn? jako byla nap?. demonstrace organizovaná p.Rychlíkem p?ed ú?adem vlády za odvolání p.P?ibyla Jen zopakuji, že v tomto stát? jsou stovky p?ípad?, které si zaslouží medializaci, protože jsou nespravedliv? posudovány soudem nebo policií, ale Vy jste si vybrali práv? V.Hu?ína, o n?mž Reflex ?. 37 psal, Vy moc dob?e víte co - tedy že v r. 1972 za?al spolupracovat s SNB. Dosud to nebylo oficiáln? dementováno - takže Vaše "akce Hu?ín" má trošku pošramocenou pov?st. Jestli žijete skromn? nebo ne, to m? v?bec nezajímá, a m?žete o sob? tvrdit jakékoliv jiné nesmysly, protože jste až za oceánem - a tam odtud na dálku lze sehrát jakoukoliv pózu. M.Jebavá P.S. Žádal jste p.Baycheka o podporu pro V.Hu?ína? Pravému Bloku odmítl jakkoli finan?n? pomoci, ani o zahájení finan?ní sbírky v Austrálii ve prosp?ch Pravého Bloku nejevil zájem -naopak se takovým dotazem cítil nesmírn? uražený. Což je skute?n? nepochopitelné, nebo zdánliv? nám jde o totéž o co jde jemu. Na Vás ale možná bude reagovat lépe. Proslýchá se, že je dob?e fina?n? situován- ale myslím, že o tom nerad "

Komentář ze dne: 24.07.2006 11:09:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Prolhaná spravedlnosti (@)
Titulek: Re: Pro? lže Cibulka
Hrbková že pracoval pro zpravodajskou službu s krycí legendou, to tvrdíš ULHANÁ SPRAVEDLNOSTI? A ješt? si dovolejš se p?ed ve?ejností zaštiovat Vladimírem Hu?ínem. Takže - KONEC LŽÍM! Tady je prohlášení Vladimíry Hu?ína : "Jméno Jany Cibulkové - Hrbkové v žádné mé výpov?di neprochází!Petr Cibulka si dle svého vlastního scéná?e r?zn? kombinuje své názory.Je ale také možné, že mne chce n?jak zatáhnout do svých aktivit.Jak vidíš, stále mne p?edvolávají na r?zné výslechy, je ale vid?t, že p?ituhuje.Dne 8.b?ezna si na mne vzpome? (soud s Milanem ?ehákem).Uvidíš, že to bude zajímavé - budu vypovídat jako sv?dek a p?edkládat listinné d?kazy, ale nechci ?íkat hop, dokud jsem nesko?il - to je tady takové p?ísloví.Doufám, že mne pod n?jakou záminkou neseberou! Ahoj Vladimír Tak konec lžím a a makiavelistickým mahinacím s ve?ejností. .

Komentář ze dne: 21.07.2006 16:07:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Petra Cibulku a Pravý Blok nedokázala zastavit ani známá policejní udava?ka ing.
Pravý Blok vede svou ?asov? neomezenou politickou kampa? za prosazení princip? p?ímé demokracie a odvolatelnosti politik? v extrémn? t?žkých politických, ekonomických a masmediálních podmínkách. Navíc na p?edsedu Pravého Bloku a šéfredaktora NECENZUROVANÝCH NOVIN Petra Cibulku byla už v roce 1993 nasazena známá policejní udava?ka ing. Jana Hrbková s úkolem ho politicky a lidsky totáln? diskreditovat a zcela ho zbavit možnosti se politicky angažovat, a to okradením ho veškerý jeho majetek v hodnot? 10 milion? K?, který tvo?ila tiskárna, NECENZUROVANÉ NOVINYa jeho d?m v Brn?. P?esto, že tohle všechno se jí pod ochranou policejních a justi?ních složek dnešní (post) komunistické kriminální státní moci poda?ilo, Petr Cibulka a Pravý Blok dokázali od r. 2000 kandidovat se svým unikátním programem švýcarské a americké P?ÍMÉ demokracie "VY NEV??ÍTE POLITIK?M A JEJICH NOVINÁ??M? NO KONE?N?! V??ME SAMI SOB?!!!" ve všech volbách, které se v ?eské republice od té doby konaly. O rozsahu operací BIS a dalších policejních, zpravodajských a justi?ních složek dnešní (post) komunistické státní moci proti Petru Cibulkovi a p?i ochran? známé policejní udava?ky ing.Jany Hrbkové sv?d?í nejlépe vý?et t?ch nejd?ležit?jších: 1) TRESTNÍ OZNÁMENÍ PETRA CIBULKY NA VELITELSKÉ ŠPI?KY REPRESIVNÍCH SLOŽEK (POST) KOMUNISTICKÉ STÁTNÍ MOCI http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003101201 2) NÁSILNÉ OBSAZENÍ BYTU PETRA CIBULKY: BOJOVNÍCI ZA SVOBODU A DEMOKRACII V „POST“ KOMUNISTICKÉ EVROP? ŽIJÍ NEBEZPE?N?! ttp://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004021801 3) Jak Petr Cibulka za rozhodujícího p?isp?ní policie, státního zastupitelství a právního zástupce MV ?R Vladimíra Kolá?e o veškerý sv?j majetek p?išel! http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031205 4) Pr?b?h a podrobný popis skandálních kriminálních policejních operací proti Pravému Bloku v souvislosti s parlamentními volbami http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031201 5) Petr Cibulka: AKTUÁLNÍ DOKUMENT VYSOCE SOFISTIKOVANÉ VLÁDNÍ, POLICEJNÍ A JUSTI?NÍ KRIMINALITY V PODÁNÍ POLICIE A DOZORUJÍCÍHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090505

Komentář ze dne: 21.07.2006 23:26:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Re: Cibulka byl nasazen na redaktorku ?eského rozhlasu Janu Hrbkovou
Cibulko, není to obrácen?? V roce 1993 byl Petr Cibulka, nasazen na redaktorku ?eského rozhlasu redakce zpravodajství Janu Hrbkovou s cílem dostat ji pry? z Rozhlasu, nebo se stala nepohodlnou svojí investigativní žurnalistikou. P?esn? podle u?ebnice StB - když je pot?eba eliminovat žena, najít a nasadit na mí muže, který ji paralyzuje. To p?esn? Cibulka ud?lal v roce 1993, zabránil mi v práci v redakci zpravodajství. Dostal mn? z Rozhlasu, ale to mu bylo málo a pot?eboval se dostat k bytu, tak se oženil a získal pouze odvozené právo na byt jako manžel. Kdo se holedbal p?ed známými, že mn? z bytu vyštve a že to položím? No jo, sv?dci jsou. 10 milion? majetek? Cibulko, nenech se vysmát, kde bys to vzal? Exekutor?m jsi tvrdil, že nic nemáš, tak kde je 10 milion?? Tvoje paranoidní p?edstavy jsou fakt excelení mago?ina. Nap?ed si ale vyzvedni svoje saky paky po víc jak t?ech letech v O?echov? u Brna,d?láš, že o nich nevíš, abys nemusel platit skladné. Volby v roce 2000? Cibulko, v kterém ?lánku jsi psal, žes je celé organizoval za úplného nasazení své rodiny, to je mn? a mých d?tí? Nebo chceš tvrdit, žes už v roce 2000 se znal s Jebavou a celou tu dobu jste p?ipravovali, jak mn? p?ipravit o byt? Žádost o rozvod jsem podala v ?ervenci 2001, rozvedený jsi od roku 2002, to jsi se už v roce 2000 podle toho, co tvrdíš v ?lánku pelešil s Jebavou! No to je n?co! A pak kdo je na koho nasazený! P?kn? jste si to s Jebavou naplánovali! Aby ne, když Jebavá u?í na policejní akademii!

Komentář ze dne: 22.07.2006 10:41:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Cibulko, kde je on?ch 10 milion?? (@)
Titulek: Re: Petra Cibulku a Pravý Blok nedokázala zastavit ani známá policejní udava?ka
Cibulko, kde je on?ch 10 milion? korun, co tvrdíš, že jsem ti ukradla? Já bych je kone?n? za?ala hledat, abych se mohla rozšoupnout! Kam žes je schoval? No fakt, a jsem hledala já, policie, r?zní známí, nic jsme nenašli. To jsem hledala i pod parketama, jestli tam nejsou ve zlatých cihlách! Tak kampak jsi je schoval? Teï je hledá i nat?šená Jebavá a furt ne a ne je najít. Cibulko, myslíš ten šrot v tiskárn?, co pat?il do muzea a ne do tiskárny? Tak ten m?l cenu tak za odvoz do šmelcu. A ten jsi mi nedal, chceš faktury? Stál 27tis korun a koupila jsem ho ne od tebe, ale od firmy. Máš paramoidní p?edstavy co se týká pen?z, fak jsi mimo realitu. T?eba jak jsi na mn? poslal jedno z ze svých bezpo?etných udání policii - pak kdo je policejní udava?, seš tam se svýma udáníma jak doma - že jsem vykradla bankovní konto necenzurovaných novin. Státní zástupce vydal p?íkaz k odtajn?ní konta a hele - kde nic tu nic! Další tvoje udání na policii, že jsem zfalšovala tv?j podpis na p?ihlášce zdravotní pojišovny. Šet?ila policie jak mourovatá, zase nic. Podpis nebyl m?j, ale Ing Herclíka, který odhlašoval ?echa po roce a p?l náhradní vojenské služby, kdy ho automaticky p?edali zp?t k p?vodnímu zam?stnavateli. Nehodilo se ti to, chápu, ukon?il jsi ?innost své firmy k 31.12.2000, ale že firma ješt? v roce 2001 m?la 4 zam?stnance ti bylo egal. Ti lidé tuto dobu si museli doplatit sami pojišt?ní, nezahrnuje se jim do d?chodu a pod. Ale to je v po?ádku, Cibulka poškozovat jiné lidi m?že! A je spokojený! A takhle bych mohla pokra?ovat do nekone?na. Cibulko, na ve?ejnosti m?žeš nakydat na kohokoliv co chceš, lidi nemají možnost si ov??it, že lžeš. A jestli se mi to nelíbí, tak se mám podle tebe soudit. Já mám v život? jiné priority, než ?u?et na tebe, jak ?veš u soud? , když není po tvém. Život je n?kde jinde.Nap?iklad u mých d?tí a vnou?at, u toho, abych zapomn?la na teb? jako na ?lov?ka, který m? zni?il tolik let života a nem?la jsem to dovolit. Že se soudíš, podáváš udání na polici, píšeš fantasmagorie do ?lánk?? Co bys taky jiného d?lal! Lidé se mn? obvykle ptají, kde na tyhle všechny nesmysly bereš ?as. Víš, lidé obvykle pracují, živí svoje rodiny, žijí s mimi . Ty nic jiného ned?láš, nepracuješ, jenom vymýšlíš kde koho pošpinit . Prost? by ses nudil. Tak sedíš u po?íta?e, vymýšlíš "koncepce", sám se utvrzuješ ve svých imaginárních p?estavách a pak vyrážíš na r?zné akce p?esv?d?ovat lidi, co t? poslouchají, že tohle všechno je pravda. Kdybys nem?l nep?ítele, tak bys byl nešastný a musel by sis ho vymyslet. A to ti ned?lá problém, v konspiracích si nezadáš s Beriljou, taky takovej magor. Takže - kde že je t?ch 10 milion?, co jsem ti podle tvých paranoií m?la ukrást? A nebo že bys je m?l schovaný u matinky? Nebo na kontech ve švýcarsku? Nebo na Sejschelách? Tam jsem ješt? nebyla. Ale nevzdávám se, budu hledat.Když ?íkáš 10 milion?, tak to musí být ur?it? pravda.- Sice ani policie nic nenašla že bych n?co ukradla, ale ty víš své. Teï vymysli správnou politickou obálku a zase budeš mít co ?vát p?ed volbama na nám?stí a p?esv?d?ovat lidi, co všechno jsem ti kradla. Myslím, že je nejvyšší ?as, abych vy?íslila, o? jsi mn? p?ipravil ty. A to se pak budeš divit! Že nic nemáš, protože jsi všechno p?evedl na Jebavou? Tak jo, statut družky, ke kterému se sama u soudu p?ihlásila, má taky svoje plus. Mimochodem, kdyby t? Jebavá znala v Brn?, kde jsi byl v montérkách, špinavej jak nechutný ?un?, ani by se o tebe neot?ela. Já že t? m?la politicky zni?it? To je ironie! Tvoje matka ?íkala, že se o tebe starám jako o další dít?, st?íhala jsem ti i nechty na nohou, ohlékla t?, abys mohl mezi lidi, tloukla ti do hlavy zásady komunikace .( S lidmi musíš mluvit tak, aby ti rozum?li a dávat jim p?íklady, které si sami mohou ov??it). Teï sleduji, že se chováš p?esn? podle toho, co jsem t? u?ila, když jsem z tebe d?lala ?lov?ka. A kdo do tebe hu?el, že musíš jezdit ven, na seminá?e, kdo t? tam p?ihlašoval! A mimochodem - unikátní politická koncepce ? Co kdybys tak ?ekl pravdu, kdo se na ní podílel? N?jak jsi zapomn?l na Marvanovou, se kterou jsi psal po nocích kontrolu moci zdola a a na mn?, když jsme psali koncepci pro kontrolu moci shora. Teï plácáš bludy, že jsem t? ni?ila. P?itom beze mn? bys byl zalezlý ve svém kutlochu a byl bys skute?n? na okraji spole?nosti, jak psal Šabata.

Komentář ze dne: 22.07.2006 23:54:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Rádce (@)
Titulek: Re: Re: Petra Cibulku a Pravý Blok nedokázala zastavit ani známá policejní udava
Vážení, p?esta?te si vzájemn? otravovat život, pomlouvat jeden druhého - rozvod je obvykle hnusná záležitost, nejste výjimkou. Veškerá ve?ejná prezentace kolem toho je mimo?ádn? trapná. Skon?ete s tím ve vlastním zájmu...

Komentář ze dne: 23.07.2006 11:00:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Re: Re: Re: Petra Cibulku a Pravý Blok nedokázala zastavit ani známá policejní u
Vážený rád?e, máte naprostou pravdu. Ml?ela jsem celou ?adu let, protože rozvod je podle mn? soukromá záležitost. Bohužel jsem zjistila, že z ní Cibulka ud?lal exemplární ve?ejnou záležitost, rozesílá v obrovských množstvích maily se svými soudními podáními, které mn? špiní a lže, rozdává je jako letáky na svých mítincích a podává nekone?ná trestní oznánení na všech dostupných policejních služebnách. Prost? Cibulka. Ano, tomuhle všemu jsem se cht?la vyhnout. Ale teï za to platím u soudnícj jednání, protože tím, že jsem brala ohled na na to, že "je to soukromá záležitost", jsem krácena ve svých právech. Je mi líto. Každému zlu musíte ?elit zp?sobem, kterému zlo rozumí. Ale na druhé stran? s vámi nesouhlasím. Od kdy je vše, co ?iní významný politik soukromá záležitost? Tím argumentuje Kalousek, Topolánek a spol. Cibulka je politik jako ostatní. Sooukromá záležitost zde neexistuje, je jenom pravda. A já se od politika jeho formátu urážet a špinit v rámci jeho politizace porozvodových ?ízení nenechám. Co byste d?lal vy, kdybyste leta ml?el, abste váženého politika Cibulku ve vyšším zájmu jeho politiky šanoval ? Celou tu dobu mn? Cibulky krmil práv? ?e?mi o vyšším politickém zájmu jeho kariery a já držela hubu. Jediné, co jsem za to sklidila, je jeho narcismus, paranoia, nekone?ná udání na policii a soudech. Poslední zákusek byl nedávno u Ústavního soudu. Zkuste vysv?tlit Cibulkovi, že má mluvit pravdu. Já totiž pravdu mluvím a pokud to jinak nep?jde, budu ji ?íkat dál ve?ejn?.

Komentář ze dne: 23.07.2006 11:10:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana hrbková (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Petra Cibulku a Pravý Blok nedokázala zastavit ani známá policej
A propó, pane rád?e, o? myslíte že se snažím celou tu dobu? Aby mn? Cibulka nechal na pokoji. Proto jsem ustupovala a ml?ela. Podívejte se na data u jeho mail? a zve?ejn?ných soudních podání. Po?ád jsem ml?ela. A jenom dokladovala na policii, že bludné p?edstavy Cibulky jsou daleko od reality. Už toho mám dost. Cibulka si p?itáhl noviná?e, Cibulka jim poskytoval lži místo informací. Vážený rád?e, jsem noviná?ka to pro mn? hodn? znamená. Tak jako noviná?ka budu také jednat. Politickou causu z rozvodu ud?lal Cibulka. A já ho mám dost za všechno, co moje rodina musela pro vyšší zájem jeho politického kreda leta snašet. Vážený rád?e, ráda bych vid?la, co byste d?lal, kdybyste prožil vedle politika Cibulkova kalibru to, co já a moje d?ti. Pak byste mi m?l radit, co mám d?lat. Takhle jenom p?edstavujete sice rozumný hlas, ale úpln? o n??em jiném, než je ?e?.

Komentář ze dne: 27.07.2006 22:25:00     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Rádce (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Petra Cibulku a Pravý Blok nedokázala zastavit ani známá pol
Mluvil jsem o oboustranném ukon?ení slovního a právního napadání. Ale jak chcete, klidn? se m?žete pomlouvat a vzájemn? otravovat až do omrzení. Kolik bude mít tento p?ihlouplý seriál "já jsem se hodn? špatn? oženil, já jsem se hodn? špatn? vdala" ješt? pokra?ování?

Komentář ze dne: 23.07.2006 19:10:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Pro? by p?tinásobný politický v?ze? P.Cibulka byl nasazen na bezvýznamnou t?ikrá
Paní ing.J.Hrbková nikdy nebyla investigativní žurnalistkou. Kdyby byla, mohla to pln? projevit nap?. v Necenzurovaných novinách. Kolik investigativních ?lánk? pro Necenzurované noviny napsala? Jeden, dva? Takže nebylo pot?eba, aby na ní byl kdokoli nasazený, tím mén? P.Cibulka. Ve skute?nosti byl jako tvrdý a nesmlouvaný oponent polistopadového režimu, v n?mž žádal, aby bývalí i sou?asní komunisté odešli ze všech významných funkcí, investigativní žurnalista P.Cibulka, a práv? na n?j byla nasazená bývalá komunistka, tehdy t?ikrát úsp?šn? rozvedená ing.J.Hrbková, která ho sledovala a postupn? pak p?ipravila o veškerý majetek (d?m, tiskárnu i veškeré v?ci movité - oble?ení, knihy obrazy, archivy Necenzurovaných novin i archivy Charty 77), a jejíž vešketré tr. ?iny policie i státní zastupitelství kryjí rukou svornou a nerozbornou. investigativní žurnalistikou

Komentář ze dne: 23.07.2006 23:18:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Re: Pro? by p?tinásobný politický v?ze? P.Cibulka byl nasazen na bezvýznamnou t?
Cibulko, kdybych t? sledovala, v život? bych si t? nevzala. Psát ?lánky do tzv. Necenzurovaných novin mohl jen ten, komu nevadilo, žes do jím podepsaných materiál? zasahoval a p?epracovával je k obrazu svému. Název Necenzurované je jenomdalší klamání ve?ejnosti. Mám ti p?ipomínat, jak jsi ?val na Luboše Vydru, že po soudu s Havlem nenapsal do NN ?lánek tak, jak sis p?edstavoval? Mám ti p?ipomínat, jak jsi ho pak sám p?episoval? Všichni redakto?i, kterým jsi stejným zpl?sobem ke svému obrazu cenzuroval jejich materiály, od tele odešli. Pro tebe bych po prožitých zkušenostech nikdy nepsala, vkládáš lidem do úst slova, která nejsou pravdivá. Svým jednáním si nezadáš s Bývalým tiskovým odd?lením na ÚV KS? pod vedením Fojtíka, chováte se k žurnalistice stejn?. Ty se svojí logikou nejsi schopen pochopit, kdo a jak v rozhlase pracoval.. Ale moje podle tebe bezvýznamnost ti nevadila, když jsi se mnou okázale nastoupil do Rádia v brn? a producíroval se p?ed tehdejším ?ediltelem Vin?álkem. Kdybys zapomn?l - tehdy hust? sn?žilo a d?ti jsme m?li s sebou. Nikdy jsem pro žádnou zpravodajskou službu nepracovala a že si dovolíš napsat "podle vlastních slov" sv?d?í o tom, že si d?kazy a skute?nosti dám vymýšlíš, ješt? s nimi argumentuješ a rozši?uješ pomluvy po internetu! Co kdybys lidem ?ekl, že Tvoje matka je podle databáze ministerstva nvitra agentka s krycím jénem "alžb?ta", otec exponent KS? v podniku, kde pracoval. Jsi sám z estébácko - komunistické rodiny s manýry komunistického gestapa . Žiješ v paranoách o svém pronásledování, mojí dce?i jsi psal instrukce, co má d?lat, až t? zast?elí. No, nikdo t? nest?ílel, obt?žovali t? jenom exekuto?i, kte?í k nám chodili vymáhat dluhy firmám, co jsi jim neplatil. Dob?e si pamatuji, jak jsi mi vytrhl z ruky fakturu firmy Gumi print Lobzíky se slovy : Kam bych p?išel, kdybych všechno platil! Je mi líto lidí, kte?í ti v??í jako jsem ti v??ila já, místo toho jsi cht?l jenom využívat mé profese noviná?ky . Pamatuješ si, jak arogantn? jsi se mnou p?ed vánocemi 1993 narukoval do Rádia v Brn? k ?editeli Vin?álkovi, kde jsem m?la koorinovat zpravodajství z Moravy pro ?eský rozhlas? Tenkrát jsem nev?d?la o tvých nevy?ízených ú?tech s Vin?álkem a Šabatou z Ob?anského fora. Nalet?la jsem na tvoje sliby, místo toho jsi jsi mn? i mojí rodinu t?žce poškodil. Kdybys v?d?l, co je to sv?domí, hluboce by ses styd?l. Ty ale sv?domí nemáš, zato oblbuješ lidi, co t? neznají aby t? - podle slov tvé matky - "podporovali. Ty p?ece pracovat nebudeš! Byla ode mn? nehorázná drzost, že jsem ti ?ekla, že bys m?l pracovat jako všichni ostatní i politici. Však také tvoje léka?ka v?d?la co ?íka, když jsje u ní spolu byli : Že vy jste zase pane Cibulka pracoval, to vždycky te?e krev". Tahat z d?v??ivých lidí peníze je jednodužší! Když jsem T? prokoukla, pot?ebuješ se mn? zbavit a jak jinak, než všechno zpolitizovat a d?lat ze sebe uk?ivd?ného chudinku. Nejde o Tvoje rehabilita?ní rozsudky, ale o Tvoji morálku. Házet perly sviním je stejné, jako chtít po tob?, aby ses choval podle toho, co proklamuješ na ve?ejnosti. Jana Hrbková - rozvedená Cibulková

Komentář ze dne: 24.07.2006 00:14:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Cibulka byl nasazen na redaktorku zpravodajství ?eského rozhlasu
Tak bezvýznamná redaktoka? Cibulka dob?e ví, že jsem d?lala investigativní žurnalistiku, která ur?itým politickým uskupením nešla pod fousy. Bezvýznamná zpravodajství - tak Klub angažovaných nestraník? podle Cibulky bezvýznamný, Tak byla národn? - sociální strana bezvýznamná. Tak byl on sám bezvýznamný, když za mnou b?hal, aby se dostal do vysílání. Tak byly Ob?anské komise s P?emyslem Vachalovským a dalšími jsou bezvýznamné. Stejn? jako p?enosy z jednání vlády a pralamentu. Najednou už nejsem redaktorkou marxismu leninismu, ale bezvýznamná redaktorka? Tak co, Cibulko, to t? musím vždycky chytit p?i lžích? Ano, Alan Pícha mi dal na vybranou, sám jsi byl u toho. Já jsem v??ila ve tvoji ?estnost a z?stala. Teï si vymyslíš, že to organizovala BIS, FIS ?i co? Jsi fakt d?sn?j paranoik a neum?tel. To bys degradoval zpravodajské služby na babský kroužek vyšívání.I když já nevím, podle toho, jak jsi v ložnici pozoroval díru ve strop? a tvrdil, že je tam schovaná kamarea od BISky, co já vím? T?ebas jí tak hlídal(tu kameru). Tak tos mn? teda dostal. Nevím, kdo t? v t?hle koninách podporuje, ale m?l by brzdit. Jo už vím, pro? bezvýznamná! No protože každé vysílání nebylo oslavou Cibulky, nej?ast?ji stíhaného ?lov?ka na celém sv?t?!

Komentář ze dne: 25.07.2006 00:47:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Cibulka byl nasazen na redaktorku zpravodajství ?eského rozhlasu
?ídící d?stojník Alana Píchy to m?l dob?e vymyšlené. Krycí legenda, pomocí které se ing.J.Hrbková dostala rychle a v?rohodn? do domácnosti P.Cibulky, fungovala spolehliv?... A co kdy jako redaktorka dokázala ing.J.Hrbková? Takových redaktorek byly v komunistickém ?s. rozhlase stovky, ale Necenzurované noviny P.Cibulky se staly v 90. letech pojmem...Když se ing.J.Hrbková p?ist?hovala k n?mu v r. 1993 d Brna, nem?la nic, když podala v r. 2001 žádost o rozvod, vlastnila tiskárnu (v cen? kolem 6. mil. K?), která byla p?vodn? jeho, vlastnila jeho brn?nský d?m (který pak tajn? prodala a tak získala 2,5 mil. K?) a okradla ho o jeho movité v?ci, které zašantro?ila B?h ví kam (obrazy, oble?ení, knihy, archivy Charty 77, atd.). Celkem slušná odm?na za 8 let agenturních operací...

Komentář ze dne: 25.07.2006 10:08:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Cibulkovi se zacht?lo majetku Hrbkové
Nem?la nic, Kecáš! Byt na Václavském nám?stí 180m2, v cen? 5 milion? korun! Jak se po n?m Cibulka roztahoval a liboval si, jak by se mu tam pracovalo! Mého bytu se mu zacht?lo, proto trval po falešnýma záminkama, abych ho tam p?ihlásila! Já nem?la nic? Cibulka vid?l, že u mn? doma je uložem drahý majetek, co jsem m?la od mého otce, perské koberce, obrazy od známých mistr?, nejdražší míše?ský porcelán, a to ješt? nev?d?l, kde jsou uloženy šperky. Našt?stí. Však si pamatuju, jak když jsem si n?které v?ci p?ivezla do Brna, hned se po nich jeho matka sápala a cht?la je prodat. Musela jsem je honem poslat zpátky dom?. Jo, jo, Cibulka v?d?l, že v mojí rodin? je majetek, v?d?l dob?e, že po tet? a strýci probíhají restituce v právováre?ných domech v Plzni, v?d?l dob?e, že strýc byl ?lenem bankovní rady v Rakousku, kde se moje matka narodila Já že nem?la majetek? To by mn? matinka Cibulková hned vyhodila, ta šla po pen?zích jak po vypína?i!. Já jsem Cibulkovo kutloch v Brn? ani nic jiného nepot?ebovala. Bohužel, Cibulk?m nebylo nikdy nic dost, jenom peníze ze mn? tahali a dluhy mi po nich z?staly.Spravedlosti , po?ád nemáš odvahu se podepsat!

Komentář ze dne: 25.07.2006 10:16:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Kterak Alan Pícha k pomluvám Cibulky p?išel
Tak ?ídící d?stojník Alana Píchy? Cibulky, dávej si pozor! Tvoje paranoa je sice diagnozou, ale p?ed následky t? neuchrání. Alen Pícha jako zpravodaj ?eského rozhlasu v USA prošel odpovídajícími prov?rkami. Cibulka se stal v 90tých letech pojem:-) NEPOUŽITELNOSTI K NI?EMU JINÉMU, NEŽ K POUŠT?NÍ DEZINFORMACÍ v estébáky založených novinách Rudé krávo - Necenzurované noviny. Že by odd?lení dezinformací na BIS n?koho podobného bez skurpulí pot?ebovalo?

Komentář ze dne: 27.07.2006 19:59:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Byl A.Pícha prov??ován stejn? "d?kladn?" jako KATO, tj. jako Jan Kavan?
Jako zpravodaj ?eského rozhlasu v USA (!) tedy musel být Alan Pícha opravdu d?kladn? prov??en - a to dle instrukcí BIS, KGB-GRU, atd. Vždy práv? nedávno NATO vydalo pokyn, že osoby, které mají mít možnost pracovat s utajovanými dokumenty´, musí projít speciálními prov?rkami a že to, jak jsou prov??ovány v ?R, v?bec nesta?í. (Kone?n? NATO dostalo rozum.) Takže Alan Pícha byl asi prov??en tak, jak by to už dnes naši západoevropští partne?i "neskousli". Protože veškeré d?ní v tomto stát? ovládají bývalé struktury (každou chívli se objeví n?jaká aféra - o "významném? reprezentantovi našeho státu u OSN, Janu Kavanovi s krycím jménam KATO, si dnes již nikdo ned?lá iluze. Pokud byl Alan Pícha prov??en takd?kladn? a takovým zp?sobem jako KATO, tak je vše jasné...

Komentář ze dne: 25.07.2006 01:04:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: M?že bývalá ?lenka KS? d?lat opravdovou investigativní žurnalistiku?
Jak mohla bývalá dlouholetá komunistka - redaktorka z redakce ekonomie a marxismu - leninismu ?s. rozhlasu, d?lat po "listopadu" jakousi "agresivní investigativní žurnalistiku" ? To bychom rádi ?etli to, co vypátrala a co kritizovala, jak prosazovala o?istu státních ú?ad? od bývalých komunist? a agent? a d?stojník? StB, když sama byla bývalá ?lenka KS? a mezi jejími nejbližšími p?áteli jsou dodnes agenti nebo d?stojníci StB (MUDr.J. Cimický - krycí jméno PINEL), ing.H.Rozmanitý, Boris Ka?írek, atd.?

Komentář ze dne: 27.07.2006 19:51:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Kmunistka ing.J.Hrbková d?lala investigativní žurnalistiku v domácnosti P.Cibul
"Kde jsou investigativní ?lánky ing.J.Hrbkové?" ptají se ob?ané. "Jaká významná zpravodajství d?lala ing.J.Hrbková v dob?, kdy se s ní seznámil P.Cibulka?" ptají se ob?ané. "M?žeme si n?jaké investigativní ?lánky od ing.J.Hrbkové p?e?íst v Necenzurovanách novinách?" ptají se ob?ané. "Jak mohla bývalá komunistka d?lat po listopadu 1989 investigativní žurnalistiku v KANu? Nebyl on ten KAN jen pro angažované nestraníky? Aha - ona mezitím ing.J.Hrbková rychle z KS?, jako mnozí jiní soudruzi, vystoupila." ?íkají ob?ané a diví se. "Fakt bychom cht?li v?d?t, jak, ?ím a pro? byla ing.J.Hrbková údajn? významná investigativní žurnalistka." ?íkají ob?ané. "Nebyla ona významná investigativní žurnalistka práv? proto, že d?lala investigativní žurnalistiku v domácnosti a ve firmách známého odp?rce komunismu a p?tinásobného politickébo v?zn?, P.Cibulky?" ušklíbají se pod fousy ?adoví ob?ané.

Komentář ze dne: 23.07.2006 18:51:44     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Na krádeže a zlod?jny chce každý pachatel co nejrychleji zapomenout
Vážená paní Hrbková zcela nevhodn? (pokud to je opravdu ona a ne n?kdo z jejích koleg? - agent? od BIS) sama medializuje to, co mohlo z?stat v soukromí. Pro? by byl, jak ona tvrdí, p.Cibulka nasazen na redaktorku ?s. rozhlasu - komunistku ing.J.Hrbkovou? V ?em by jí asi sledoval, komu by o ní donášel? On se k ní nep?ist?hoval, p?ist?hovala se naopak ona k n?mu pod záminkou, že jí její nad?ízený p?ikázal, že si musí vybrat buï P.Cibulku, a nebo práci redaktorky. (Dost neobvyklý postup - ale jako krycí legenda velmi ú?inný - n?jakým rychlým a logickým zp?sobem bylo nutno ing.J.Hrbkovou umístit do blízkosti P.Cibulky - nesmlouvavého kritika politických pom?r? - nejlépe p?ímo do jeho vlastní domácnosti.) A?koliv fakticky nebyla ing.J.Hrbková vyhozena z práce, (uvádí, že jí dali na vybranou, tj. nedali jí tedy výpov?ï), pod touto záminkou se k n?mu p?ist?hovala do Brna, obelstila ho touto ú?innou krycí legendou, a pomáhala mu v jeho práci s vydáváním Necenzurovaných novin do té doby, dokud si ji, t?ikrát již úsp?šn? rozvedenou a matku ?ty?ech d?tí , nevzal za manželku. Jako manželka pak již zcela pochopiteln? získala absolutní jeho d?v?ru pro další své kroky - aby všechen jeho majetek p?ešel do jejího vlastnictví. (Kterého manžela v?as napadlo, že ho chce manželka okrást? Nikdo to nepoznal d?ív, než byl úpln? oškubaný a vyhozený z bytu. ) Poté v práci zna?n? polevila, ovšem hned po svatb? si ješt? za?ídila rozd?lení bezpodílového spoluvlastnictví manžel?, inu, kdyby náhodou...A ono bylo "náhodou". V r. 1996 si od n?ho nechala darovat d?m v Brn?, ve kterém bydleli - na jeho získání nem?la nejmenší zásluhu - byl koupen za peníze matky P.Cibulky. V r. 2001 ho vyhodila z pražského bytu, z jeho trvalého bydlišt?, kde spolu tehdy bydleli, a to u?inila v jeho nep?ítomnosti. Nechala mu odvézt jeho v?ci do brn?nského domu - již tím spáchala tr. ?in. Nedosti na tom - když v této situaci p.Cibulka soudní cestou žádal vrácení tohoto darovaného domu, vym?nila v dubnu r. 2002 zámky na vstupních dve?ích domu - samoz?ejm?, jak jinak, op?t bez jeho v?domí a v jeho nep?ítomnosti. Když se pak vracel do svého bývalého domu - svého jediného úto?išt?, nemohl se dostat dovnit?. V dom? mu z?stalo vše, v?etn? archiv? Necenzurovaných novin a archiv? Charty 77 (jak radostn? se v tom pak BIS asi pohrabala), v?etn? jeho oble?ení, velkého množství knih, nábytku...Na tr. oznámení ze zá?í r. 2002 policie i státní zastupitelství reagují tvrzením, že tr. ?in nenastal, nebo ing. J.Hrbková cht?la prý vše vrátit - jen chud?ra nev?d?la kam. (Že by zapomn?la adresu jeho matky? Že by zapomn?la na sv?j udava?ských telefonát ze dne 13.6.2006, o n?mž je záznam na policii: "Dnešního dne se s policejním radou npor. Mgr. Rotreklem telefonicky spojila paní Jana Cibulková, která uvedla, že obv. Petr Cibulka by se m?l v sou?asné dob? zdržovat na adrese Praha 4, Pod Lysinami 471/19, kdy se jedná o n?kolikapatrový d?m, a obvin?ný se zdržuje v ateliéru, kdy na vstupních dve?ích je menovka se jménem Pokorný. Záznam ?iním pro další služební pot?ebu." Je toto d?kaz o udava?ském telefonátu nebo ne? Podle tohoto popisu dodaného bývalou "milující" manželkou, která chot? obrala úpln? o všechen majetek, by ho v tom byt? každý našel - jen ona nev?d?la, kde by ho našla, aby mu vrátila jeho v?ci, k nimž mu zabránila v p?ístupu. Ovšem sou?asn? ohledn? vrácení ukradených v?cí Petra Cibulky tvrdila soudu, že v tu dobu absolutn? nev?d?la, kde se p.Cibulka zdržuje, a proto mu v?ci nemohla vrátit.(!) Snahu prý m?la...ta snaha je taková, že ty v?ci nevrátila dodnes...navzdory soudnímu ?ízení (žaloba byla podána p?ed rokem a p?l, dodnes nebylo na?ízeno jediné jednání - soudy ?iní pr?tahy a J.Hrbková soudu tvrdí, že žaloba je ned?vodná.) Navzdory tr. oznámení ze zá?í r. 2002 - prý cht?la v?ci vrátit, ale nev?d?la kam, tak se podle názoru policie nejednalo o tr. ?in krádeže. Že ty v?ci jsou kdesi ve sklad? u Brna ?ekla J.Hrbková policii až v lét? r. 2005, tj. t?i roky od zahájení "vyšet?ování", a policie se ani neobt?žovala to okradenému P.Cibulkovi sd?lit - objevil ten protokol s tím tvrzením až náhodou když nahlédl do jednoho spisu. Sou?asn? vyšlo najevo, že v?ci tam jsou uskladn?né za finan?ní poplatek - jeho výše však není P.Cibulkovi známa, policii to nezajímalo. Kdo to uskladn?ní bude platit? J.Hrbková, která tam v?ci bez v?domí P.Cibulky uložila, nebo P.Cibulka, který se marn? domáhá vrácení t?ch v?cí?) Nárok na užívání bytu v Praze pozbyla J.Hrbková tím, že se z bytu v dubnu r. 2003 vyst?hovala, odhlásila telefon, plyn a veškeré služby, vše v?etn? sv?tel odmontovala a pak dne 15.5.2003 u soudu prohlásila, že se z bytu odst?hovala, že bydlí v Kolín? a byt již nežádá. Ovšem za pár m?síc? vše zm?nila, za?ala tvrdit, že je bezdomovkyn?, a s tou záminkou se pak dne 6.2.2004 zcela ne?ekan? do toho bytu vloupala - nechala odvrtat dva zámky na dve?ích, kryta dv?ma policisty, kte?í odmítli o tom sepsat protokol, a to vše u?inila s doprovodem dalších šesti osob. Pochopiteln?, že policie ji op?t kryla. Major Jan Pavlík, ?editel místního okrsku policie na Praze 1 - M?stek zcela zatajil vyjád?ení souduk té v?ci, ve kterém bylo, že J.Hrbková neprokázala nutnost odvrtat zámky a do bytu se nast?hovat. Neprokázala nutnost - p?esto tak u?inila - ale tak to major Pavlík nevid?l. Op?el se o tvrzení právního zástupce majitele domu (jakou váhu má názor právního zástupce majitele domu v??i soudkyni ? Inu, major Pavlík se asi v soudním systému ?R nevyzná - když k tomu dostane pokyn, že ano...) - že prý J.Hrbková má právo byt užívat...Poté dva a p?l roku policie pomáhala ing.J.Hrbkové tajit p?ed P.Cibulkou, že J.Hrbková má bydlení má zajišt?né více než skv?le - že bydlí se dv?ma d?tmi v t?ípokojovém družstevním byt? na Praze 8. Policie pomáhala J.Hrbkové udržovat její alibi o jejím bezdomovectví dva a p?l roku...Mezitím policie i státní zastupitelství všechny stížnosti odkládaly jako ned?vodné...A to, že ten byt na Praze 8 není veden jako majetek chud?ry J.Hrbkové je jasné. Je veden jako majetek její sotva zletilé dcery - která však jako studentka t?žko nahospoda?ila tak rychle na byt. Že by byl koupen za peníze, které J.Hrbková utržila v prosinci r. 2002 prodejem brn?nského domu, který jí P.Cibulka v r. 1996 daroval, z n?hož ho na ja?e r. 2002 vyhodila, a o který dodnes probíhá soud, a který J.Hrbková prodala tajn? za cenu 2,5 mil.K?? Pravda, ten d?m již dnes není v jejím vlastnictví, ale je pachatelkou podvodu, jímž byl P.Cibulka o ten d?m p?ipraven, a kterým se ona obohatila o 2,5 mil. K?. Dokud m?l majetek, bylo vše OK, když ho totáln? okradla, za?ala ho pomlouvat, aby tak zd?vodnila tr. ?iny, krádeže a podvody, kterých se v??i n?mu dopustila. Ing.J.Hrbková si za neuv??iteln? nízkou cenu koupila od P.Cibulky také vybavení tiskárenské firmy v cen? zhruba 6 mil.K?, které poté, aniž to P.Cibulkovi oznámila, v pr?b?hu r. 2002 prodala své dce?i.P?esto soud?m vždy tvrdí, že je naprosto nemajetná...Fakt je nesmysl, že P.Cibulka byl nasazen na komunistkuing.J.Hrbkovou - jak tvrdí ona. V ?em by jí sledoval a jak by jí ovliv?oval? Není známo, že by kdy ud?lala n?jaký výrazný politický ?in, ani p?edtím, než se k n?mu nast?hovala, ani poté, když se s ním rozvedla - nemá vyšší politické ambice ani rozhled, tak nebyla ani významná, ani nebezpe?ná. Naproti tomu P.Cibulka byl významný vydavatel Necenzurovaných novin, kterými v 90. letech zasahoval do politiky - a tak bylo rozhodnuto ho n?jakým zp?sobem kontrolovat a ovliv?ovat...A poté ekonomicky naprosto zlikvidovat - p?ipravit ho o d?m (daroval ho ing.J.Hrbkové), o tiskárnu (hluboko pod cenou ho prodal ing.J.Hrbkové), o p?echodné bydlišt? (jednou ho vyhodila v ?ervenci r. 2001 z jeho trvalého pražského bydišt? - v jeho nep?ítomnosti), podruhé v dubnu r. 2002 vým?nou zámk? ho vyhodila z jeho p?echodného bydlišt? - z brn?nského domu, který ji on p?edtím daroval. Pak se vloupala do pražského bytu, na který má užívací právo, které však ona svým odst?hováním v dubnu r. 2003 ztratila. Není to úžasná práce - a jak jak skv?le odm?n?ná...BIS umí své spolupracovníky odm?nit i skv?le krýt. Ing.J.Hrbková píše, že chce zapomenout na P.Cibulku - jak by ne, chce zapomenout, jak p?išla k 2,5 mil. K? z prodeje domu, který získala od P.Cibulky podvodem (slibem, že v dom? spolu budou bydlet a budou tam vydávat Necenzurované noviny). Chce zapomenout, že se dne 6.2.2004 vloupala v jeho nep?ítomnosti do jeho pražského bytu, z n?hož se ona sama o rok d?íve odst?hovala a tím na n?j pozbyla nárok, a chce zapomenout, že tehdy p?i vloupání tvrdila, že je bezdomovkyn? a že proto musí bydlet na chat? svého známého (mimochodem - agenta StB) u D??ína. Když se ukázala, že bydlí v t?ípokojovém byt? na Praze 8, najednou je policie hluchá...Slušný ?lov?k by vrátil v?ci, které získal podvodem...Za tr. ?iny by se alespo? omluvil, když policie neví, jak má jednat...Ovšem ing.J.Hrbková chce na vše zapomenout...

Komentář ze dne: 23.07.2006 22:55:31     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana hrbková (@)
Titulek: Re: Na krádeže a zlod?jny chce každý pachatel co nejrychleji zapomenout
A pak kdo politizuje pozorvodová ?ízení! Lže, podvádí, klame ve?ejnost. Nejlepší na tom je, že Cibulka zná pravdu, ale bude lhát. Zaštítí se politickým kreditem a je op?t uk?ivd?ný. m?žete na intermet opisovat soudní spisy, Cibulka ma to má dost ?asu, vymýšlet na??ení a povody, stejn? se pravda ukáže. Tak co Cibulko, jak se cítíš jako spravedlivý bojovník za svobodu, který je ve skute?nosti docela obyšejným hlá?em, tunelá?em a deziformátorem? Ke slušnému ?lov?ku má Cibulka hodn? daleko. Zapomenout na typy charakter? cibulky nelze. Podobných podvodník? je v politice už dost.

Komentář ze dne: 23.07.2006 23:22:28     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana hrbková (@)
Titulek: Re: Na krádeže a zlod?jny chce každý pachatel co nejrychleji zapomenout
Dne 12.7. 2006 jste u Ústavního soudu dokázal chybu prvoinstan?ního soudu, který Vám zasla korespondenci na adresu Vaší bývalé advokátky JUDr Bodlákové. Tím jste byl zkrácen ve svých ústavních právech. Cíl jste m?l ale jiný - medializovat se po Vámi prohraných parlamentních volbách a p?ed dalšími volbami na podzim, kde jist? budete kandidovat do Senátu. Ale to je Vaše v?c. Zato jste si dovolil uvést pro Mladou frontu dnes pro oblast Jižní Moravy neskute?né lži o mn?. Jste tudíž patologický lhá?, protože jste lhal v?dom? o mém život? a mé rodin?! 1) Nejsem z komunistické rodiny. Moji rodi?e byli Národní socialisté, m?j otec pracoval pro doktora Zenkla, jeho synovec Jan Zenkl se svoji ženou byli mým rodi??m za sv?dky na svatb?. Moji rodi?e prošli v 50tých letech tvrdými persekucemi ve své práci práv? díky ?lenství v Národ? - sociální stran?. Vy jste se o tato fakta ode mn? intenzivn? zajímal, jsou Vám známa. Takže lžete v?dom?. 2) Nikdy jsem nebyla v Rozhlase redaktorkou marxismu leninismu. Vy sám jste ?astkrát chodil za mnou do rozhlasu, abyste se dostal do vysílání. (To byl také d?vod, pro? jste si mn? bra!) Navíc - mají lidé tomu rozum?t tak, že jste využíval vysílání redakce marxismu leninismu? Jste lhá?! Já jsem pracovala v ekonomické redakci a ve zpravodajství , šéfredaktor Zbyn?k Honys a pak Alan Pícha. Když jste mn? nalákal pod falešnými záminkami za Vámi do Brna v roce 1993, m?la jsem pov??ení šéfredaktora Alana Píchy ?ídit zpravodajství z Moravy pro ?eský rozhlas. Ale - sed?la jsem 14.12.1993 vedle Vás u soudu s presidentem Václavem Havlem. Vy osobn? jste pak o vánocích v roce 1993 nahrával na kazetu m?j rozhovor s Alanem Píchou, který se mn? telefonicky k Vám do Brna ptal, zda hodlám i nadále vystupovat vedle Petra Cibulky. Odpov?d?la jsem že ano. A pak mi Pícha sd?lil, že trvá na mé výpov?di, protože moje další setrvání vedle Petra Cibulky není zárukou serioznosti ve?ejnoprávní instituce. Vy sám jste o této události informoval ve?ejnost! A teï, když jste u Ústavního soudu, si vymyslíte, že jsem pracovala v redakci marxismu - leninismu! Osobn? víte, že lžete! Jste patologický lhá? a manipulujete s ve?ejností! 3) Podle Vás jsem pracovala v rozhlase 20 let. Takže se nau?te po?ítat : v roce 1993 mn? Pícha kv?li Vám dal výpov?ï. 1993-20=1973. Cibulko, jste lhá?! Vysokou školu ?VUT jsem kon?ila v roce 1976, pak jsem byla na mate?ské dovolené, pak jsem pracovala v jiném podniku , než jsem šla do Rádia. Vy umíte po?ítat, jenom pot?ebujete manipulovat s ve?ejností. 4) Pro? jsem se rozvád?la, vy víte dob?e. Nikomu do toho nic není. Vy m?žete být rád, že Vás Hana Marvanová vyhodila drív, než se narodil Váš syn Tomáš, o kterého jste se nikdy nestaral.Je pravda, že k jeho št?stí.5) O tom, jak jste se k nám choval, je léka?ských zpráv celý štos. Že m?j syn od 13 let lámal na po?íta?i a p?ipravoval do tisku všechna vydání Necenzurovaných novin, v?d?li všichni, kdo do nich psali, na osvitkách, v tiskárn?, u lidí z Vašeho i mého okruhu je na to sv?dk? dost. Dokonce i zpracovával internetová vydání NN. To je naprosto nehorázná lež, kterou jste uvedl redaktoru mladé fronty Dnes Michalu Kašpárkovi. Styïte se, takhle lhát a dokonce se smát p?ed fotografy, je výsm?ch jakékoliv morálce. Jestliže lžete o prokazatelných skte?nostech, jakou hodnotu mají Vaše slova? Žádnou. Lituji ty, kte?í Vám v??í.

Komentář ze dne: 24.07.2006 10:59:53     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ulhaná spravedlnosti (@)
Titulek: Re: Cibulka byl nasazen na redaktorku ?eského rozhlasu
Tak co, ULHANÁ SPRAVEDLNOSTI, po?ád budeš tvrdit, že Jana Hrbková byla "nasazena na "Bojovníka" Petra Cibulku? A budeš se p?itom ohánet jménem Vladimíra Hu?ína? Konec lžím. Tady máš ULHANÁ SPRAVEDLNOSTI prohlášení Vladimíry Hu?ína : "Jméno Jany Cibulkové - Hrbkové v žádné mé výpov?di neprochází!Petr Cibulka si dle svého vlastního scéná?e r?zn? kombinuje své názory.Je ale také možné, že mne chce n?jak zatáhnout do svých aktivit.Jak vidíš, stále mne p?edvolávají na r?zné výslechy, je ale vid?t, že p?ituhuje.Dne 8.b?ezna si na mne vzpome? (soud s Milanem ?ehákem).Uvidíš, že to bude zajímavé - budu vypovídat jako sv?dek a p?edkládat listinné d?kazy, ale nechci ?íkat hop, dokud jsem nesko?il - to je tady takové p?ísloví.Doufám, že mne pod n?jakou záminkou neseberou! Ahoj Vladimír Tak co, ULHANÁ SPRAVEDLNOPSTI, co si teï vymyslíš? Budete "potáp?t jak je Vaším dobrým zvykem i Vladimíra Hu?ína? FUJ!!!

Komentář ze dne: 25.07.2006 00:12:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Re: Cibulka byl nasazen na redaktorku ?eského rozhlasu
V ?asopise Reflex bylo uvedeno, že v 70. letech V.Hu?ín za?al spolupracovat s SNB. (Zda tím byla mín?na spolupráce se složkou StB nebo VB - to tam up?esn?no nebylo.) Dodnes V.Hu?ín toto tvrzení Reflexu nedementoval, natož aby dal tr. oznámení na autora toho ?lánku za lež a poškození jeho dobrého jména. Je faktem, že byl v období 2001 - 2002 V.Hu?ín v?zn?n. A je také fakt, že první, kdo na tu nespravedlnost upozornil, byl Pravý Blok v ?ele s Petrem Cibulkou. P.Cibulka objížd?l m?sta v ?eské republice a na mítincích hovo?il ve prosp?ch V.Hu?ína a žádal, aby byl z v?zení propušt?n. Kdy a jak se P.Cibulky zastal V. Hu?ín? Ale já to V.Hu?ínovi nezazlívám, jen se divím, že ing.J.Hrbková op?t rozvíjí n?jaké agenturní operace, zatahuje do toho V.Hu?ína. Cožpak když V.Hu?ín uvede, že jméno Jany Cibulkové - Hrbkové neprochází žádnou jeho výpov?dí, je to d?kaz, že na P.Cibulku nebyla nasazená? Cožpak fakta nesv?d?í o opaku? Kdyby na n?j nebyla nasazená, nevyhodila by ho dvakrát z bytu (nejprve z jeho trvalého pražského bydlišt?, pak z brn?nského domu, kam ho z Prahy p?est?hovala - do domu, který jí on p?edtím daroval). Kdyby na n?j nebyla nasazená, neza?ala by ho pomlouvat a donášet na n?j d?v?rné informace práv? p?ed volbami v r. 2002 - najednou v ?asopise Super byly o P.Cibulkovi údaje, sice p?ekroucené, ale vycházející z údaj?, které mohla v?d?t jen ing.J.Hrbková. Kdyby na n?j nebyla nasazená, nebyly by všchny její tr. ?iny, které v??i P.Cibulkovi spáchala (okradení o jeho movitý majetek, podvod jímž ho p?ipravila o d?m, vloupání do jeho pražského bytu - major Pavlík kv?li tomu zatajil d?kazní listinu - usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1) kryty policií i státním zastupitelstvím. Fakt, všechny stopy vedou k jedinému záv?ru...

Komentář ze dne: 25.07.2006 18:13:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Hrbková (@)
Titulek: Re: Ú?elové lži pro ve?ejnost
S psychopatem nemá smysl komunikovat. . Mne i moji rodinu kriminalizujete a vydíráte, lžete o mém spojení s jakoukoliv zpravodajskou službou, protože Vy i Vaše matka jste si moje negativní lustra?ní osv?d?ení už v roce 1993 vyžádali a d?kladn? prostudovali, stejn? jako byly pro Vás p?ínosné moje majetkové pom?ry , rovn?ž Vámi a Vaší matkou pe?liv? prostudované, jinak byste mn? a moje d?ti svými falešnými sliby k sob? nevylákal .V Rádiu jsem m?la vysoký plat a moji rodi?e m?li slušný majetek a finan?ní prost?edky. P?ivezla jsem si do Brna nábytek, míše?ský porcelán a pravé perské koberce, co jsem dostala od svého otce – první co bylo, že se po n?m hnala vaše matka že jieprodá! M?la jsem peníze od své matky i od své dcery, od p?átel,platila jsem Vaše dluhy i tisk za noviny, ano, mojí naivity jste dob?e využíval. Vrcholem všeho byl Váš požadavek, aby Vám moje d?ti koupily auto, které by pak splácely ze svého sirot?ího d?chodu! Jako pracovní síly Vám 13ti leté d?ti nesta?ily, i jejich peníze po zem?elém otci jste jim cht?l sebrat!. Dokud jejich otec žil, jezdil za mini pravideln? do Brna, byl v kontaktu se sociálkou i s vedením školy, dával jste si pozor, protože k nám chodila sociálka na pravidelné kontroly. Jen Jirka Hrbek zem?el, ukázal jste se v pravém sv?tle ! Svými vykonstruovanými lživými tvrzeními vydíráte mne, moji rodinu, vydíráte i moje p?átele. Co si myslíte, že Vám podvody budou do nekone?na procházet? Záležitosti mezi mnou Vámi jsou ?ešeny n?kolika soudy, jako soukromá nikoliv politická záležitost.Vaše všechna opakovaná a vylhaná udání na policii ?R na mne a mé rodinné p?íslušníky byla policií zastavena, p?esto je prezentujete tak, jak vyhovují Vaší politické propagand?, jako by dále probíhala. . Moje d?ti mohly žít normálním životem, kdyby Vás nikdy nepoznaly! Ani svoje povinnosti v??i nim, které jste jako nevlastní otec m?l, jste neplnil. Za Vaši aroganci moje d?ti , které Vás poznaly v 7 a 9 letech nemohou a presto jejími d?sledky dodnes trpí. Jak jste to tehdy ?íkal? Vina padne až do t?etího pokolení a když já jsem byla nemocná – silné astma - tak za mne(!!!) na Váš p?íkaz musely pro Vás pracovat moje d?ti (místo aby chodily do školy), aby si odpracovaly podle Vás – moje h?íchy. . Vy zase nem?že ?ekat, že moje d?ti by zapomn?ly, jak jste s nimi zacházel. Vaše laskavé rány p?stí se zapomenout nedají. Vám a Vaší družce Jebavé se zacht?lo mého bytu na Václavském nám?stí a za?ali jste mn? vydírat. Nesta?í, že jste mn? v roce 1999 sliboval, že podepíšete dohodu k rozvodu, op?t jste mn? podvedl, dohodu jste nepodepsal, ukradl mi doklady, lhal jste dál. Místo toho jste mn? zmlátil a vyhodil z Brna. Ano, pane Cibulka, i na to jsou sv?dkové. Léka?i v nemocnici v Brn? i Praze. Bohužel jsem dala na p?esv?d?ování Vaší matky, abych Vám nekazila politickou kariéru a nenechala si napsat neschopenku, i když léka?i nechápali, pro? podepisuji revers. A pro? to všechno? Cht?l jste m?j byt v Praze i d?m v Brn?. Jste tak bezohledný, že vám v?bec nezáleželo na tom, že já s d?tmi nebudeme mít kam jít. Nikdy jste v Praze nebydlel, nikdy jste neplatil nájem ani žádné jiné poplatky. V Praze bydlely moje starší d?ti. Musely si p?j?ovat peníze, aby m?ly na nájem a živobytí, protože ani mn?, ani jim jste za pro Vás vykonanou práci nezaplatil. Do Prahy jste se vet?el v roce 2000 pod záminkou, že docházíte na p?edvolební akce. Já jsem neprohlédla Vaší Makiavelistickou manipulaci, jinak bych nebyla na nic podobného nep?istoupila! Protože jste v Praze nebydlel, pot?eboval jste podklady pro to, abyste proti mn? zahájil trestní stíhání a spoustu ob?ansko právních soudních p?í. Soudy, policii i ve?ejnost oblbujete tím, co si vymyslíte. Je Vám úpln? jedno, že to není pravda. Stále se držíte svého postupu , o kterém jste mn? sám vypráv?l l v Jundrov?, když jsme vedli Jirku poprvé do školy? Zvolíte si vhodnou pro Vás upravenou variantu pravdy a tu pak stále opakujete, i když víte, že lžete. A hlavn? nep?estat – tak jste to ?íkal! Manželství s Vámi mi zni?ilo zdraví a d?tem ud?lalo ze života peklo. Vaše jednání je dnes posuzováno podle trestího zákona paragraf? domácího násilí a psychického vydírání, kterého jste po celou dobu na mn? i mých d?tech dopoušt?l. Moje matka díky Vám zem?ela. Jediné, co mn? ut?šuje je, že každé zlo, které jste zp?sobil, se Vám vrátí. Tisíckrát si m?žete podtrhávat cokoliv ve Vodná?ském evangeliu, když Vám to základní uniklo.Úcta a pokora p?ed životem je Vám cizí.. Jana Hrbková, rozvedená Cibulková P.S. Paní Jebavá mn? nezajímá, podle svých zkušeností vím, jak dopadne, až ji nebudete pot?ebovat. Teï jste na ni za 1,- p?evedl svoje firmy, majetek a pozemky na svoji matku a všude dokazujete, že jste nemajetný. Znám Vás dost dob?e, abych v?d?la, že tohle všechno je výmysl pro lidi, co Vás neznají. Stejné akce jste p?edvád?l v Brn? exekutor?m, když Vám cht?li zabavit majetek kv?li Vašim nespo?etným dluh?m. . Jak jste to ?íkal? Mn? tady pat?í jenom ponožky, nic jiného nemám! Dnes ?íkáte totéž, jenom používáte pro svoje pot?eby paní Jebavou. Koho si najdete p?íšt??

Komentář ze dne: 23.07.2006 19:01:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Na vlastní krádeže a podvody chce každý pachatel co nejrychleji zapomenout
Kdyby se paní ing.J.Hrbková m?la u P.Cibulky tak špatn?, jak tvrdí, pro? by s ním z?stávala tak dlouho, od r. 1993 do r. 2001? Vždy m?la v Praze p?tipokojový byt, tak pro? s ním žila v Brn?, když ji i její d?ti tak trápil? že by s ínm z?stávala na základ? pokyn? BIS - sledovat neúnavného a tvrdého kritika režimu a podávat o n?m hlášení? A sou?asn? do té doby, než nastane ideální okamžik p?ipravit ho o veškerý majetek - ekonomicky ho zlikvidovat? Ten okamžik nastal v r. 2001, kdy P.Cibulka zahájil p?edvolební kampañ pro volby do Parlamentu, a vyvrcholil na ja?e r. 2002 - t?sn? p?ed volbami, kdy mu vým?nou zámk? znemožnila vstup do brn?nského domu, který jí on p?edtím daroval, a kam mu ona p?est?hovala v?ci, když ho vyhodila z jeho pražského trvalého bydlišt? v ?ervenci r. 2001. Znala jeho povahu - volební kampa? byla na prvním míst?, a tak majetkovým v?cem nev?noval pozornost a nebránil se. A pak už bylo pozd? - jeho v?ci odvezla neznámo kam a pak v prosinci r. 2002 d?m za 2,5 mil. K? tajn? prodala, a to v dob?, když b?žela žaloba, kterou P.Cibulka podal a žádal vrácení domu - daru z d?vodu jednácní J.hrbkové v rozporu s dobrými mravy. Soudy šly ing.J.Hrbkové na ruku - ?ty?i roky ?iní pr?tahy, manipulují žalobní návrh P.Cibulky, d?lají nesprávné protokolace ( z dvouhodinového jednání je zápis na p?l stránky), apod. Nakonec manipulující soudkyn? JUDr.Šastná, která jednala jako by byla advokátkou ing.J.Hrbkové, byla kone?n? ovolacím soudem z ?ízení p?ípadu odvolána.

Komentář ze dne: 23.07.2006 23:43:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana hrbková (@)
Titulek: Re: Na vlastní krádeže a podvody chce každý pachatel co nejrychleji zapomenout
Všechny d?vody jsou sepsány a podány na Státním zastupitelství pro Prahu 1. Dnes se na Cibulkovo jednání vztahuje paragraf domácího násilí, p?ed lety jsem mohla hledat pomoc tak leba na sociálce. A chcete v?d?t kdo kdy a jak mi vyhrožoval, co se stane, když odejdu? Tak to si povíme na policii.

Komentář ze dne: 25.07.2006 00:16:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Re: Na vlastní krádeže a podvody chce každý pachatel co nejrychleji zapomeno
Falešní sv?dci z ?ad p?átel ing.J.Hrbkové - d?stojníci a agenti StB - jist? své milé kolegyni horliv? dosv?d?í cokoli, inu, rozkaz je rozkaz.

Komentář ze dne: 23.07.2006 23:58:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana hrbková (@)
Titulek: Re: Nestydatý Cibulka
Takže podle Vás je všechno v po?ádku. Cibulka s Jebavou okupovali m?j byt na Václavském nám?stí, zy který chce Cibulka od majitele domu 5 milion? korun, Cibulka chce vrátit d?m v Brn?, který nemám a z jehož prodeje jsem zaplatila dluhy, co Cibulka mojí rodin? za ta leta ud?lal. Cibulka odmítl jakékoliv vyrovnání a chce všechno. Všechno pat?í Cibulkovi. pro? mn? tahal za nos a podvád?l sliby, že se odhlási z Prahy, protože to je m?j byt, pro? pak najednou od dohod ustoupil ? Po celou tu dobu ze mn? a z mojí rodiny vysával každou korunu, co mu padla pod ruku, d?tek bral i sirot?í d?chod. Já za n?j platila dlihy, to bylo v po?ádku. Že jsem si p?itom já sama dluhy nad?lala, protože jsem mu v??ila. Moje sm?la, že jsem byla naivní. Cibulka chce byt, chce d?m v Brn?, kdybych m?la pilí? pod mostem, tak by ho cht?l taky. Chamtivost a podvody se nevyplácí,Cibulko.

Komentář ze dne: 24.07.2006 23:59:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Každý zlod?j se brání tak, že pomlouvá okradeného
P. Cibulka by t?žko d?tem ing.J.Hrbkové bral sirot?í d?chod - když to byla ona kdo ?ídila hospoda?ení rodiny a ekonomickou stránku firem. P.Cibulka se o peníze a hospoda?ení nestaral, kdo ho zná, tak to ví velice dob?e. Vydával Necenzurované noviny, staral se o politiku, a pen?žní v?ci p?enechal ing.J.Hrbkové. Jak to skon?ilao - je známo. Když se k n?mu v r. 1993 p?ist?hovala pod záminkou, že její vedoucí jí dal na vybranou buïto P.Cibulka - nebo práce redaktorky, vybrala si neomyln? P.Cibulku - tam byl majetek, jaký by nezískala v redakci ?s.rozhlasu ani za sto let. Když podala v r. 2001 žádost o rozvod, vlastnila tiskárnu, která byla p?vodn? jeho - v cen? 6 mil. K?, vlastnila d?m v cen? 2,5 mil. K?, který byl p?vodn? jeho, vybrala ješt? mezitím n?kolik set korun z bankovního konta Necenzurovaných novin a jeho movité v?ci (oble?ení, knihy, obrazy, archivy Charty 77 a archivy Necenzurovaných novin) zašantro?ila neznámo kam a dodnes mu je nevrátila.

Komentář ze dne: 25.07.2006 15:36:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ulhaná Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Usnesení Krajského soudu v Brn? ?.j. 21 Ne 140/2005
D?vod odvolání JUDr Šasné cituji z usnesení : "V p?edm?tné v?ci jde o takový konflikt vyvolaný žalobcem, který svou intenzitou je d?vodem k tomu, aby v zájmu soudkyn? samé o v?ci rozhodoval jiný soudce. Možnou ú?elovost chování a jednání žalobce (úmylslné vyvolání konfliktu v situaci, kdy postup soudce v ?ízení není v souladu s jeho p?edstavami ) by bylo nutno ?ešit v event. následném ?ízení o vylou?ení soudce, pokud žalobce vyvolá konfliktní situaci a vznese námitku podjatosti v??i dalšímu soudci v souvislosti s jeho postupem v ?ízení." V Brn? 15.?ervna 2006 Není t?eba žádného komentá?e, soudkyn? neustála Cibulkovo hysterické výstupy, pravdu totiž Cibulka nesnáší není - li v souladu s jeho zájmy.

Komentář ze dne: 25.07.2006 18:23:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Soudkyn? JUDr.Šastná jednala tak, jako by byla obhájkyní ing.Hrbkové
P.Cibulka se ve sporu o vrácení domu choval korektn?, a?koliv od po?átku sporu soudkyn? JUDr.Šastná jednala tak, jako by byla obhájkyní ing.J.Hrbkové - 1.zcela neuv??iteln? zmanipulovala protokol o jednání - vše podstatné vynechala a dvouhodinové jednání zestru?nila do pár odstavc?, 2. pod r?znými záminkami d?lala pr?tahy, jednou dokonce o celý rok 3. zamítla p?edb?žné opat?ení - zákaz majetkových p?esun? domu - tj. umožnila ing.J.Hrbkové prodat d?m t?etí osob? v pr?b?hu sporu o d?m, 4. p?i jednání soudkyn? opakovan? zakazovala P.Cibulkovi položit ing.J.Hrbkové takové otázky, které by ji usv?d?ily ze lži. 5. Vrcholem všeho bylo to, že soudkyn? JUDr.Šastná podsunula p?i jednání JINÝ žalobní návrh než jaký P.Cibulka podal a chystala se již již jeho žalobu zamítnou jako ned?vodnou. P.Cibulka se p?esto choval korektn? - vzhledem k tomu, jak p?íšerným zp?sobem se JUDr.Šastná chovala - a pouze jí ?ekl, že kryje zlo?inkyni. To není nic hysterického, to bylo prosté stru?né konstatování skute?nosti za situace, kdy odvolací krajský soud jednání JUDr.Šastné toleroval a ani opakované porušení o.s.?. ze strany JUDr.Šastné nepovažoval za porušení zákonnosti ?i za manipulaci ?ízení (manipulaci ve prosp?ch ing.J.Hrbkové). Jakékoliv citace výrok? JUDr.Šastné je tedy t?eba hodnotit v této perspektiv?...

Komentář ze dne: 26.07.2006 01:03:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Pravda se ukázala Cibulka Sebral Hrbkové byt a chce ji p?ipr (@)
Titulek: Re: Soudkyn? JUDr.Šastná jednala tak, jako by byla obhájkyní ing.Hrbkové
A jsme u soudního sporu. Cibulka u soudu žádá byt v Praze za 5 milion? korun, Cibulka se soudí o d?m v Brn?, který sice nemám, ale chce ho. V tomto p?ípad? se soudkyn? chystala žalovabu zamítnout zjako bezd?vodnou - proto ji osv?d?eným zp?sobem Cibulka zlikvidoval! Jak soudce nesoudí podle Ciobulkových p?edstav, je podjatý! Tomu ?íká Cibulka rovnost ú?astník? v soudním ?ízení? Když on chybou administrativy kancelá?e soudu nedostane dopis, jsou porušena jeho Ústavou daná práva. Když soudkyn? nesoudí podle j?ho p?ání, je podajtá. Kde je rovnost ú?astník? p?ed zákonem? Pouze v tom, že zákon musí napl?ovat, co si p?eje Cibulka. Protože je Cibulka p?edsedou politické strany, je jeho postup možné ozna?it za politickou manipulaci se soudy. Není t?eba dalšího komentá?e. Našt?stí exustují opravné prost?edky, jako nap?íklad stížnost k Ústavnímu soudu....

Komentář ze dne: 26.07.2006 01:49:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Usnesení Vrchního soudu (@)
Titulek: Re: Cibulka u soud?
Zase lžete! Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ?.j. Nco 26/2006-694 - Soudci Krajského soudu ...... nejsou vylou?eni z projednávání a rozhodování v?cí vedených p?ed Krajským soudem v Brn? ... Zase je všechno jinak. Soudci drze rozhodovali bez ohledu, zda se to Cibulkovi líbí ?i ne, Cibulka ?eve jak tygr, že jsou všichni proti n?mu podjatí. No nejsou, pravda Cibulkovi nevoni....

Komentář ze dne: 23.07.2006 19:17:41     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: J.Hrbková "sklidila" 10 milion?
To, co ing.J.Hrbková sklidila, je 2,5 mil. K? ( za prodej domu, o který podvodem p?ipravila P.Cibulku), tiskárna v cen? 6 mil. K? (kterou pak prodala své dce?i), obrazy od Kurovského, které ukradla P.Cibulkovi, desítky kvalitná´ích knih o filosofii a politice, archivy Charty 77 a archivy Necenzurovaných novin - to bylo jist? pochutnáníško pro kolegá?ky z BIS. Je sm?šné, když pak pak píše, že ty miliony nem?že najít, že hledá pod arketama a pod. A se rozhlédne po t?ípokojovém byt? své dcery na Praze 8 - tam jsou ty miliony. A jak naložila s tiskárnou, která tehdy m?la cenu 6 mil. K? - to dodnes nikde neuvedla. V r. 2002 ji prodala své dce?i. Podniká s ní její dcera, prodali to, B?h ví...Ovšem na získání toho tiskárenského vybavení nem?la nejmenší zásluhu - vybudoval to vše P.Cibulka a v r. 1996 jí to hluboho pod cenou - jako své milované manželce - prodal...

Komentář ze dne: 23.07.2006 22:59:23     Reagovat
Autor: neregistrovaný - J. Hrbková (@)
Titulek: Re: J.Hrbková
A pak kdo politizuje pozorvodová ?ízení! Lže, podvádí, klame ve?ejnost. Nejlepší na tom je, že Cibulka zná pravdu, ale bude lhát. Zaštítí se politickým kreditem a je op?t uk?ivd?ný. m?žete na intermet opisovat soudní spisy, Cibulka ma to má dost ?asu, vymýšlet na??ení a povody, stejn? se pravda ukáže. Tak co Cibulko, jak se cítíš jako spravedlivý bojovník za svobodu, který je ve skute?nosti docela obyšejným hlá?em, tunelá?em a deziformátorem? Ke slušnému ?lov?ku má Cibulka hodn? daleko. Zapomenout na typy charakter? Cibulky nelze. Podobných podvodník? je v politice už dost.

Komentář ze dne: 25.07.2006 01:09:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Co bývalá ?lenka KS? praví, jako by sám ?ídící d?stojník vyslovil
Když toto zde výše uvedené napíše bývalá ?lenka KS? a dodnes dobrá známá ?ady d?stojník? a spolupracovník? StB (nap?. MUDr.Cimického - krycí jméno PINEL, ing.H.Rozmanitého, B.Ka?írka, a dalších), tak je jasné, co si o tom máme myslet. A pokud byla tak skv?lou investigativní žurnalistkou, jak o sob? tvrdí, jak to, že od ní nikde nevycházejí skv?lé ?lánky v novinách?

Komentář ze dne: 25.07.2006 09:50:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Re: Spravedlnosti, patologický lhá? je diagnoza!
A jak víš spravedlnosti, že nikde moje ?lánky nevycházejí????? Neplácej nesmysly. Na konspira?ní teorie musíš k Cibulkovi. Podívej se do okolí Cibulky, kolik estébák? a ?ídících d?stojník? tam najdeš! Mimochodem - s bývalým p?edsedou KS?M režiserem Svobodou si Cibulka rozumn?l velmi dob?e a s ?lenem jednotky lidových milicí a ÚV KS?M a ideologem a zpravodajcem KS?M Radimem Valen?íkem jsou blízcí prátelé, oba z Brna, oba se intezivn? navšet?vovali a radili. A redakto?i slavných Necenzurovaných novin - bývalí ?lenové KS? Pavla Gruntalová, Radek David - šéfredakor Jiho?eských NN prošel dokonce ro?ním školením vojenské rozv?dky! A co Lud?k Šišák, krycí jméno Bobo, agent stB v 70tých letech p?ipravovaný na výsadek do Francie, blízký rodinný p?ítel personálního ?editele na ministerstvu obrany Zde?ka Hrbka, jehož manželka B?la d?lala Cibulkovi sekretá?ku? Co plácáš spravedlnosti o financích, ty mu ?ídil agent BIS Rajko Veselin! Peníze protékaly brn?nskou redakcí na Veve?í 11, kde s nima nakládala Eva Vidlá?ová, - Truda, d?ív m?la mizerný plat v divadle Na provázku, po "služb?" u Cibulky si koupila t?ípokojový družstevní byt a platila v hotovosti. Z ?eho asi? Spravedlnosti, myslíš, že zapomenu, jak u Cibulky na dvo?e sed?la celá skvadra vedení brn?nské BIS a já jsem jim nosila kávu a obložené chleby, Jak jinak, než v družné zábav? s Cibulkou, co byl prý od BIS tak sledován a persekuován! Chceš jména? Pro? ne, já si je pamatuju. Spravedlnosti, chceš p?ipomenout, jak za Cibulkou jezdilo auto z pražské BIS s tmavými skly a jen ?idi? si pro Cibulku došel, ten si vzal bundu a na n?kolik hodin se ztratili? Samoz?ejm? že ano, protože když Cibulka n?co pot?eboval, zvedl telefon a Honzu Prince nebo Standu Devátého m?l po ruce. A ostatn? - s kým zahládal cibulka noviny Rudé krávo - Necenzurované noviny? S agenty StB, sta?í se podívat do tiráže ro?níku 1991! Tak, milá spravedlnosti, rozvíjej konspira?ní teorie, ale leda tak o Cibulkovi. Sám si policajty po listopadu prov??il, v prov?rkových komisích jako delegovaný pracovník ministerstva vnitra, karti?ka se mu plácala doma v šuplíku. Pro? ne? Copak by si tam pustili cizího? To by ti m?la vysv?tlit paní H?lková, jak to ve skute?nosti chodí.Vrána k vráne sedá:-)

Komentář ze dne: 23.07.2006 23:38:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - J. Hrbková (@)
Titulek: Re: J.Hrbková
Tiskárna za 6 milion?? Cibulko s Jebavou, asi jste p?eh?átí z ve?in, doporu?uji morký hadr na hlahu nebo doktora. Tiskárna byla zralá do muzea, samý šrot, nic, co by bylo konkurenceschopného. Tady n?komu haraší na majáku. ! A co ty Cibulkovy dluhy za nepovolené podnikání v nezkolaudované provozovn? 500 000,- korun! Dodneška je nezaplatil a podnikal na?erno. Komu jinému by to mohlo procházet, než Cibulkovi! Dcera se synem, kdyby nem?li babi?ku, a d?du, tak z?stali na Václavském nám?stí i s babi?kou vydaní napospas Cibulkovým hysterák?m doprovázeným Jebavou, co se po byt? sápala. , v podmínkách, ve kterých se nedalo žít, napospas. Našt?stí m?la babi?ku, tak jako Cibulka d?du, od kterého m?l luxusní t?ípokojový byt. A se Cibulka porozhlédne po byt? své matky nebo na zahrani?ních ú?tech, však on ty peníze najde, ?lov?k jako on nezapomene, kam si je uložil!

Komentář ze dne: 25.07.2006 00:22:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Re: J.Hrbková
P?esto ten tzv. "šrot", tj. tiskárenské vybavení, ing.J.Hrbková v r. 2002 prodala své starší dce?i - lze to vy?íst z internetu z Obchodního rejst?íku. Pro? "šrot" prodala, místo aby ho odvezla do sb?rných surovin?

Komentář ze dne: 25.07.2006 00:34:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Re: J.Hrbková
Syn a dcera ing.J.Hrbkové nez?stali ani pod mostem, ani napospas pov?trnostním podmínkám. Jejich maminka mezitím po?ídila družstevní byt 3 + 1 na Praze 8, tam své d?ti odst?hovala, a pak dva a p?l roku vodila za nos soudy i policii a tvrdila, že je bezdomovkyn?. A krotké soudy a ocho?ená policie se neodvážily zeptat, kde že její dv? d?ti bydlí. A z jakých pen?z ten byt po?ídila? Inu z t?ch, které utržila z prodeje domu v Brn?, který jí v r. 1996 P.Cibulka daroval, a který po ní cht?l zpátky poté, když ho vyhodila z pražského bydlišt?. A ten d?m prodala zatím co o d?m probíhal spor, dodnes neskon?ený. A žádné dluhy P.Cibulky neplatila - když to byly jeho dluhy, s radostí by mu je jist? p?enechala. Kdo kdy okrade n?koho blízkého s tím bohulibým úmyslem, že ty ukradené v?ci prodá, a pak z utržených pen?z laskav? zaplatí dluhy okradeného p?ítele? To je trošku p?ekombinované...

Komentář ze dne: 24.07.2006 00:35:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Najednou Hrbková nic neukradla, ale Cibulka jí to prodal? (@)
Titulek: Re: J.Hrbková
I to jsou ni zm?ny, najednou Hrbková nic neukradla, Cibulka jí n?co sám prodal? Teda nevím, co jí prodal, protože faktury a smlouvy jsou od firmy a ne od Cibulky. D?m daroval, ale p?vodn? a podvodn? sliboval, že se odhlásí z Prahy a podepíše majetkové vyrovnáním, kde byt z?stane Hrbkové. Ale najednou asi spole?n? s Jebavou se mu zacht?lo všechno. A aby ne, prachy jsou p?ece prachy. Jednu ženskou zruinoval, tak si našel další, ta mu chvíli vydrží a pak se jí zase zbaví. Cibulk?v systém, když se pot?ebuje n?koho zbavit, najde si nového ?lov?ka a ten je na špinavou práci jak d?laný. Však se Jebavá taky do?ká, až jí dojsou p?níze nebo onemocní.. Cibulka pot?ebuje dle prání matiky zdravou ženskou, která by se o n?j starala, pracovala a živila ho. Že Cibulka m?l ke svým nevlastním d?tem povinnosti dané zákonem? Jo, tak to slyšl 17.12.1999 a chytl ho takový hysterák, že manželka zmlácená skon?ila v nemocnici. ¨ Cibulka nem?l na byt? v Praze nejmenší zásluhu, sñatkem získal poze odvozené právo a p?esto se bytu zmocnil. Jak jinak?

Komentář ze dne: 24.07.2006 23:49:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Re: J.Hrbková
Paní ing.Jana Hrbková by m?la zamí?it do ambulantního psychiatrického st?ediska Modrá laguna a sv??it se op?t do pé?e psychiatra MUDr.Jana Cimického (krycí jméno PINEL) a trochu se dát do po?ádku...Mali?ko jí "hrabe"...Nech její soukromé v?ci ?eší soud, a nech je nep?et?ásá p?es internet. Vždy stále tvrdí, že P.Cibulka usiluje o publicitu, a hle, je to naopak ing.J.Hrbková kdo se snaží za každou cenu p?ih?át na jeho dobrém jmén? svoje "renomé". Jako bývalá ?lenka KS?, redaktorka v redakci ekonomie a marxismu-leninismu v ?s. rozhlase, dobrá známá ?ady agent? StB - MUDr.Jana Cimického (krycí jméno PINEL), ing. Huberta Rozmanitého, Borise Ka?írka (z?ejm? d?stojníka StB), obývající nyní d?m kde je p?edsedou bytového družstva op?t - jaká náhoda - bývalý d?stojník StB, si pot?ebuje renomé hodn? vylepšit, aby p?sobila ve svých p?íštích agenturních operacích v?rohodn?. Když dvakrát vyhodila z bytu (nejprve z trvalého pražského bydlišt?, pak z domu, do kterého ho p?edtím bez jeho v?domí p?estehovala) p?tinásobného v?zn? komunismu Petra Cibulku, a pak ho p?ipravila o veškerý majetek, svému renomé velice, ale velice uškodila...Jak v?rohodn? dnes m?že ing.J.Hrbková p?sobit v kruzích podporujících takové podez?elé a nev?rohodné osoby jako je Jan Šinágl? Pro? se zastává V.Hu?ína, ale p?tinásobného v?zn? komunismu a tvrdého kritika polistopadových pom?r? - P.Cibulku - vlastního manžela - okradla a pomluvila? Kdyby byl tak hrozný jak o n?m tvrdí, když žití s ním pro ni bylo nesnesitelné, pro? s ním z?stávala osm let? Inu, m?la s ním evidentn? mén? pracný život než jako rozhlasová redaktorka, pak jí jeho majete?ek po jejích dob?e vykonaných agenturních operacích spadl do klína, a také, na to nesmíme zapomínat, pokyny ?ídícího d?stojníka jsou jak slovo Boží...

Komentář ze dne: 25.07.2006 11:38:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Na Cibulkovo jednání s rodinou se dnes vztahují paragrafy domácího násilí
Ulhaná spravedlnosti, kdyby t? dostal do rukou psychiatr, to by si pošmákl. Podepsat se bojíš, anonymita d?lá paranoik?m dob?e. Je srandovní p?edstava, jak Cibulka sedí u po?íta?e a honem lustruje všechny nájemníky všech dom?, kde bych se náhodou mohla vyskytovat. Pak z um?le vykonstruovaných souvislostí tvo?í „jím potvrzenou opravdu pravdoucí“ a skute?nosti rozesílá je maily po celém sv?t?. CIBULKA A JEHO IMAGE, O TO JDE!Dokud jsem si nechala všechno líbit podle Cibulky "VE VYŠŠÍM ZÁJMU JEHO POLITICKÉ KARIERY", DOKUD JSEM ML?ELA, BYLO TICHO A CIBULKA BEZTREST? NA MN? KYDAL SVOJI PARANOIDNÍ ŠÍNU.Na to m?žete zapomenout! Dnes by se na Cibulkovo jednání se mnou a mými d?tmi vztahovaly paragrafy domácího násilí. Povíme si to na policii. V jakých kruzích se já pohybuji Cibulko? To bys rád v?d?l, co? Zato je mn? jasné, kde komu d?láš díru do hlavy aby t? "finan?n? podporoval", jak ?íkávala tvoje matinka. Já neznám jiné, než ve?ejné záležitosti politika, co hlásá ve?ejnou a p?ímou demokracii, a ve?ejnou kontrolu moci. To si myslíš ulhaná spravedlnosti, , že internetovou stránku má jenom Cibulka?

Komentář ze dne: 25.07.2006 18:28:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Doporu?uji pszchowalkmany psychiatra Cimického...vhodné pro všechny agenty, kte?
Nejvhodn?jší ?ešení pro ing.J.Hrbkovou by byly psychowalkmany, jejichž kvality svým sv?dectví podporuje psychiatr MUDr. Jan Cimický (krycí jméno PINEL) v reklamách opakovan? uve?ej?ovaných v jakémsi deníku, EXPRES ?i v podobném. Tam MUDr.Cimický tvrdí, že jsou vhodné pro neurotiky, apod., druhy klient? uvádí podle r?zných psychických poruch. Byly by tedy tyto psychowalkmany i nejvhodn?jším ?ešením pro ing.J.Hrbkovou.

Komentář ze dne: 26.07.2006 01:29:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Cibulko (@)
Titulek: Psychovolkmeny
Psychovolkmeny si Cibulka studoval v brn? pozorn?, kolik jich má už doma k lé?b? patologického lhaní? Teï chápu, pro? jeho matinka mu nitila všechny možné vitamíny pro výživu mozku, že je nutn? pot?ebuje! To je tak, Cibulko, když máš zkušenosti s psychiatry už od 12ti let, že? A z VŠCHT, než t? vyhodili pro neprosp?ch, tak jsi taky chodil k psychiatr?m! Žít vedle paranoika a patologického agresiivního lhá?e, dá zabrat i slabším náturám. V?ele ti Cibulko doporu?uji MUDr Cimického, snad ti pom?že. Ne všechny psychické poruchy se dají lé?it! .

Komentář ze dne: 27.07.2006 18:37:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Psychovolkmeny
Vážená paní ing.Jana Hrbková kde komu doporu?uje lé?bu u psychiatra MUDr. Jana Cimického (krycí jméno PINEL), nebo ona sama osobn? je s jeho službami velmi spokojena. Když pot?ebovala v r. 2005 potvrzení, že se u n?j ambulantn? lé?í (údajn? pro nervovou labilitu), promptn? jí ho vyhotovil. Zcela jist? protojí vyhov?l s tím potvrzením, nebo zcela jist? k n?mu opravdu na amblulantní lé?ení docházela - neriskoval by si lež. KDO SE TEDY VE SKUTE?NOSI LÉ?Í U MUDr.CIMICKÉHO? ? ? Ovšem nebyl tak hloupý, aby jí dva roky zp?tn? vystavil závažn?jší portvrzení, tj. o závažné nesvéprávnosti. (Pokoušela se o nemožné, p?esv?d?it soud, že když ona soudu na ja?e r. 2003 oznámila, že se vyst?hovala z bytu, d?lala to ve stavu nesvéprávnosti, a tedy že ten úkon byl neplatný, ale ovšem necht?la být sou?asn? prohlášena za úpln? nesvéprávnou a necht?la, aby i ostatní její ú?ední úkony tehdy provedené byly prohlášeny za neplatné. Ovšem takhle se logika ohýbat nedá, a Obvodní soud v lednu r. 2006 dosp?l k záv?ru, že byt opustila ve stavu p?í?etném, s plným v?domím dosahu toho skutku, a že tím pozbyla nájemní ( i užívací) právo k bytu. Jakákoliv její tvrzení o opaku a o tom, že P.Cibulka jí vzal byt, jsou zbyte?ná. Ona byt na ja?e r. 2003 opustila, dala z n?j výpov?ï, vše z n?j odst?hovala, a u soudu prohlásila, že bydlení má zajišt?né jindea nech je jediným nájemcem P.Cibulka. To soud vzal na v?comí a podle toho rozhodl. (Ona se mezitím totiž nast?hovala do bytu na Praze 8, který koupila své tehdy sotva zletilé dce?i, která na byt nemohla mít ušet?eno, a koupila ho evidentn? za peníze, které utržila prodejem domu, který jí P.Cibulka v r. 1996 daroval, který po ní za?al v r. 2002 požadovat zpátky poté, co ona ho v lét? r. 2001 vyhodila z trvalého pražského bydlišt?.

Komentář ze dne: 25.07.2006 11:58:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Agenturní operace Cibulky (@)
Titulek: Re: Re: Re: J.Hrbková
Na konspira?ní teorie musíš k Cibulkovi. Podívej se do okolí Cibulky, kolik estébák? a ?ídících d?stojník? tam najdeš! Mimochodem - s bývalým p?edsedou KS?M režiserem Svobodou si Cibulka rozumn?l velmi dob?e a s ?lenem jednotky lidových milicí a ÚV KS?M a ideologem a zpravodajcem KS?M Radimem Valen?íkem jsou blízcí prátelé, oba z Brna, oba se intezivn? navšt?vovali a radili. A redakto?i slavných Necenzurovaných novin - bývalí ?lenové KS? Pavla Gruntalová, Radek David - šéfredakor Jiho?eských NN prošel dokonce ro?ním školením vojenské rozv?dky! A co Pavel Blažek, policejní nelegál! A co Lud?k Šišák, krycí jméno Bobo, agent stB v 70tých letech p?ipravovaný na výsadek do Francie, blízký rodinný p?ítel personálního ?editele na ministerstvu obrany Zde?ka Hrbka, jehož manželka B?la d?lala Cibulkovi sekretá?ku? A co policajt z Moravy Petr Baránek, když jste potichu mizeli kamsi... Finance mu ?ídil agent BIS Rajko Veselin! Peníze protékaly brn?nskou redakcí na Veve?í 11, kde s nima nakládala krom? matinky i Eva Vidlá?ová, - Truda, d?ív m?la mizerný plat v divadle Na provázku, po "služb?" u Cibulky si koupila t?ípokojový družstevní byt a platila v hotovosti. Z ?eho asi? Spravedlnosti, myslíš, že zapomenu, jak u Cibulky na dvo?e sed?la celá skvadra vedení brn?nské BIS a já jsem jim nosila kávu a obložené chleby, Jak jinak, než v družné zábav? s Cibulkou, co byl prý od BIS tak sledován a persekuován! Chceš jména? Pro? ne, já si je pamatuju. Spravedlnosti, chceš p?ipomenout, jak za Cibulkou jezdilo auto z pražské BIS s tmavými skly a jen ?idi? si pro Cibulku došel, ten si vzal bundu a na n?kolik hodin se ztratili? A co Jitka Krystlová, za kolik ti nosila informace z BIS, dnes z ÚDV? Když Cibulka n?co pot?eboval, zvedl telefon a Honzu Prince nebo Standu Devátého m?l po ruce. A ostatn? - s kým zahládal Cibulka noviny Rudé krávo - Necenzurované noviny? S agenty StB, sta?í se podívat do tiráže ro?níku 1991! Tak, milá spravedlnosti, rozvíjej konspira?ní teorie, ale leda tak o Cibulkovi. Sám si policajty po listopadu prov??il, v prov?rkových komisích jako delegovaný pracovník ministerstva vnitra, karti?ka se mu plácala doma v šuplíku. Pro? ne? Copak by si tam pustili cizího? To by ti m?la vysv?tlit paní H?lková, jak to ve skute?nosti chodí.Vrána k vráne sedá:-)

Komentář ze dne: 25.07.2006 18:33:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Bezpochyby byla na P.Cibulku nasazena...
Bezpochyby byla ing.J.Hrbková - bývalá dlouholetá ?lenka KS? a pracovnice na prominentním míst? (jako redaktorka redakce ekonomiky a marxismu - leninismu v ?s. rozhlase) - na P.Cibulku nasazena. Jako odm?nu za dob?e vykonanou práci (že ho ekonomicky zlikvidovala), si pak sm?la p?isvojit veškerý jeho majetek (tiskárnu, d?m, i movité v?ci). Teï jí chybí jediné - ?est. Snad se i ta dá n?jak zmanipulovat...

Komentář ze dne: 26.07.2006 01:35:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ulhaná spravedlnosti (@)
Titulek: Re: Je jisté, že Cibulka byl na redaktorku zpravodajství nasazen
Tak si to ujasni - to Cibulka chodil do vysílání redakce marxismu leninismu? To je ale bojovník proti komunismu s marxismem - leninismnem za zády! Ostatne se nedivím, z tohoto p?edm?tu m?l na vysoké škole vždycky dobré známky, s ostatníma p?edm?tama to už nešlo. Marxák holt Cibulka doma dob?e pochytil, ani se ho u?it nemusel.

Komentář ze dne: 27.07.2006 19:39:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Na P.Cibulku byla nasazená ing.J.Hrbková, bývalá komunistka a redaktorka ekonomi
Cibulka samoz?ejm? nechodil do redakce marxismu - leninismu, protože po r. 1990 ta redakce byla samoz?ejm? zrušena. Ovšem v rozhlase stále pracovala BÝVALÁ redaktorka redakce ekonomiky a marxismu - leninismu a dlouholetá ?lenka KS? - ing.Jana Hrbková, která, pohybujíc se od mládí ve zpravodjaských kruzích, hned po listopadu 1989 v?d?la co má d?lat. Za?ala se vydávat za odp?rkyni komunismu a o svém novém p?esv?d?ení a o svém bývalém "pomýlení" p?esv?d?ila i P.Cibulku. Její ?ídící d?stojník využil nastalé situace a ona tedy opustila svého tehdejšího (v po?adí již t?etího) manžela, taktéž pracovníka ?s. rozhlasu, a to dokonce vysoce postaveného, nechala ho v pražském byt?, a pod záminkou, že její vedoucí, jakýsi Alan Pícha, jí vyhrožuje, že jí vyhodí z práce redaktorky, jako bojovnice pronásledovaná za své nov? nabyté antikomunistické p?esv?d?ení se zcela ne?ekan? ocitla v dom? P.Cibulky - v jeho domácnosti a v jeho firm?. Tak ho m?la BIS p?kn? pod kontrolou a dozv?d?la se o n?m každý detail. Osoby, které se ing.J.Hrbkové nelíbily, vyštvala z redakce. Manželství z P.Cibulky, který nem?l v úmyslu se s ní ženit, vylákala. On ani o s?atku neinformoval svou matku, nebo v?d?l, že byla z jeho p?ítelkyn?, tehdy t?ikrát rozvedené, matky 4 d?tí, bývalé komunistky, nešastná a proti s?atku by m?la rozhodn? námitky.

Komentář ze dne: 27.07.2006 19:16:42     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: ?ídící d?stojník ing.J.Hrbkové z?ejm? dal pokyn, aby okradla P.Cibulku naprosto
P.Cibulka se staral o firmy (tiskárenskou a vydavatelskou), a ing.J.Hrbková zatím tajn? od?erpávala z jeho podnikání finance. Když ona totiž tvrdí o jakési Trud?, že ta když p?edtím vedla ú?etnictví, tak si pak za podvodn? získané peníze po?ídila t?ípokojoý byt, pro? by n?co podobného pozd?ji neud?lala ing.J.Hrbková, která ekonomicky ?ídila nejen firmy P.Cibulky, ale i jeho domácnost. A byla to ona, kdo p?ebíral p?edplatné na Necenzurované noviny a kdo s ním pak hospoda?il. Kdo se o koho staral? Kdo vyd?lával peníze a obstaral práci pro její dv? starší d?ti p?i vydávání Necenzurovaných novin? Kdyby jí s P.Cibulkou nebylo tak dob?e, nez?stala by s ním od r. 1993 do r. 2001, celých osm let, když se mohla kdykoliv od n?ho odst?hovat - když bydleli spole?n? v Brn? v odbobí r. 1993 - 2000 , mohla se kdykoli odst?hovat do svého pražského p?tipokojového bytu. A ne až poté, když ho okradla a dvakrát vyhodila z jeho bydlišt?, ?íkat, že s ním m?la hrozný život. Jako již p?edtím t?ikát úsp?šn? rozvedená by si um?la prompt? poradit i se ?tvrtým rozvodem, ne?ekala by na rozvod v "hrozných podmínkách" osm let. Ovšem ona ?ekala, až se naskytne nejvýhodn?jší okamžit k jeho naprostému kradení - a ?ídící d?stojník jí evidentn? dal pokyn, aby záv?re?nou fázi operace, tj. vyhození P.Cibulky z brn?nského domu, provedla t?sn? p?ed parlamentními volbami, nebo ve vrcholící kampani nebude mít ?as hájit svá soukromá práva - volby m?ly p?ednost. A na podzim toho roku už bylo pozd? - v?ci odvezeny neznámo kam, a poté za pár m?síc? (v prosinci r. 2002) tajn? prodala i d?m, jehož vrácení P.Cibulka žádal....A o žádném jakémsi majetkovém vyrovnání nebyla ?e?. Když P.Cibulka požadoval, aby mu bylo umožn?no užívat pražský byt, a to vzhledm k tomu, že tam má užívací právo a trvalé bydlišt?, sou?asn? p?es svého advokáta navrhl, že pokud mu ing.J.Hrbková vrátí brn?nský d?m, který jí on p?edtím daroval, nebude žádat o užívání pražského bytu. nevyhov?la, protože cht?la mít VŠECHNO. Její ?ídící d?stojník zcela evidentn? dal pokyn, že P.Cibulka musí p?ijít o veškerý majetek, a tak podle toho jednala.

Komentář ze dne: 27.07.2006 23:46:20     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana Hrbková (@)
Titulek: Trapné podvody Cibulky
Teï sis vymyslel dokonce i advokáta! Práv? tv?j advokát, Cibulko, mi na moje návrhy, že sepíšeme majetkové vyrovnání p?ímo u notá?e sd?lil, že ani ty ani paní CIBULKOVÁTOTO NIKDY NEP?IPUSTÍ!!!! Ob?ma vás šlo o to, získat všechno, m?j byt v Praze, za který chcete 5 milion? korun i d?m v Brn?, o který se soudíte. Ty sám jsi na ja?e 2001 ?íkal, že se vrítíš zpátky do Brna! Z Brna ses sám odst?hoval v ?íjnu 2001 a p?es rok jsi o byt na Václavském nám?stí neprojevil žádný zájem. Až se bytu zacht?lo paní Jebavé, jí je d?m v Kácov? Lhot? a bydlišt? u manžela v Jilemnici málo! Proto ses naparoval, že mn? odrovnáš, že to položim. Ty jsi ten, kdo mn? cht?l za každou cenu zni?it! To jste dobrý trojlístel - Cibulka, matinka a jebavá....

Komentář ze dne: 28.07.2006 23:45:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - HAHA (@)
Titulek: Spravedlosti, patologické lhaní je diagnoza!
Spravedlnosti doporu?uji intenzivní lé?bu u psychiatra. Patologické lhaní se možná s obtížemi dá lé?it. Po?iïte si psychovolkmeny a intenzivní lé?bu!

Komentář ze dne: 24.07.2006 00:16:41     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Komunisticko - estébácká rodinPetra Cibulky (@)
Titulek: Odkud pramení Cibulkovy zpravodajské metody
http://www.mvcr.cz/vozidla/stb/stb_db.php?Typ=pole5&Hled=Al%9Eb%ECta&B1=Hledej Cibulková V?ra Krycí jméno: Alžb?ta Datum narození: 17.8.1922 Druh svazku: A Registra?ní protokol StB Registr. ?íslo: 17911 Registrováno,archivováno: 25.10.1972 Útvar: S StB Brno I.odbor 1.odd?lení

Komentář ze dne: 25.07.2006 18:11:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: S d?stojníky a spolupracovníky StB se ing.J.Hrbková kamarádí dodnes...
Ing.Jana Hrbková byla z?ejm? nasazena na P.Cibulku, protože ho cht?la mít BIS pod kontrolou. Když se ing.J.Hrbková vet?ela do jeho domácnosti (pod záminkou, že jí její vedoucí z ?s. rozhlasu vyhazuje za to, že chodí s Cibulkou, z práce), vet?ela se sou?asn? i do Necenzurovaných novin. Pak už to?ila s redakcí ona - kdo se jí nezdál, toho z redakce vyštvala - sv?dci na to jsou. P.Cibulkovi p?ivád?la r?zné lidi, za n?ž se zaru?ovala jak jsou skv?lí....mimo jiné tam takhle dotáhla ing. Huberta Rozmanitého, který byl veden v seznamech spolupracovník? StB.Takktéž si vzala na starosti ekonomickou stránku - a s pen?zi Necenzurovaných novin i s pen?zi které P.Cibulka vyd?lal hospoda?ila tak, až "dohospoda?ila". Podvodem ho p?ipravila o tiskárnu (koupila si ji od n?ho za mimo?ádn? nízkou cenu, ale v žádném p?ípad? to nebyl "šrot?, jak tvrdí) podvodem ho p?ipravila o d?m v cen? 2,5 mil. K? (daroval jí ho, když mu hrozily žaloby za zve?ejn?ní jmen agent? StB v celkové výši 40 mil. K? a ing. J.Hrbková naléhala na svého tehdejšího manžela, aby jí d?m daroval, aby v p?ípad?, že bude on muset platit odškodné agent?m StB, jí a její rodin? z?stala st?echa nad hlavou. Jí st?echa nad hlavou z?stala, P.Cibulkovi ne. Vyhodila ho v ?ervenci z jeho trvalého bydlišt? v Praze, kde tehdy s ing.J.Hrbkovou bydlel, a o 3/4 roku pozd?ji ho vyhodila z brn?nského domu ( z toho, který jí on v r. 1966 na její naléhání daroval.) P?itom mu odvezla neznámo kam všechny jeho movité v?ci, které m?l v dom? uschované, oble?ení, velké množství kvalitních knih, nábytek, obrazy, archivy charty 77 a archivy Necenzurovaných novin. Tr. oznámení na krádež t?chto v?cí policie opakovan? odkládá, tj. tr. ?in ing.J.Hrbkové, která ukradené v?ci dodnes nevrátila, kryje.

Komentář ze dne: 26.07.2006 01:18:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Nic jiného neumíte, než lhát? (@)
Titulek: Cibulka se s d?stojníky a spolupracovníky StB kamarádí dodnes!
Nic jiného neumíte, než lhát? Cibulka se sám z Brna odst?hoval , žil spole?n? s Jebavou v Praze. D?m v Brn? byl prázdný a stavební ú?ad vydal rozkaz k demolici na?erno postavených staveb Cibulkou. Z žádného domu v Brn? nemohl výt vyhozen, protože tam nebydlel a protože mu nepat?il! Pro? nep?istoupil Cibulka k majetkovému vyrovnání a nevrátil vše do p?vodního stavu? Protože cht?l d?m i byt v Praze. V Praze na Václavském nám?stí se Cibulka zdržoval jen v rámci akcí voleb Pravého Bloku v roce 2000, pak sám na ja?e 2001 se cht?l vrátit do Brna. Zase další lži, nikdo mu nic neukrad, má si svoje v?ci vyzvednou uložené na jwho náklady v O?echov? u Brna. Dopis? doporu?ených i oby?ejných s toupo informací mu bylo zasládost a to na adresu, kterou si u soudu sám ur?il pro doru?ování pošty. Ke své matce. Nalhat na papír Cibulko m?žeš cokoliv, papír to unese, ale tvoje ?est nestojí ani za zlámanou grešli.

Komentář ze dne: 27.07.2006 18:57:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Re: Cibulka se s d?stojníky a spolupracovníky StB kamarádí dodnes!
Petr Cibulka vyl z domu v Brn? vyhozen na ja?e r. 2002, tj. když d?lal volební kampa? p?ed parlamentními volbami. Ing.J.hrbková využila jeho ?asté nep?ítomnosti a nechala u domu vym?nit zámky, a one se do domu již nedostal. Z?staly mu tam veškeré jeho v?ci. Když pro jeho dokumenty, které tehdy pot?eboval kv?li soudu, se pokusila jít jeho matka (vym?nila zámky, a klí?e od nových zámk? poslala zcela seriózn? ing.J.Hrbkové), ing.J.Hrbková, její nedávná snacha, na ní podala tr. oznámení ! ! ! (Nat?stí ho policie odložila.) To, že mu v?ci na ja?e r. 2002 z toho domu odvezla, opakovan? potvrdila ve svých výpov?dích policii i soud. Tak a tady nebalamutí ?tená?e internetu a netvrdí, že mu je neodvezla. Ani policii ne?ekla, kde ty v?ci jsou. (Policii to ani nezajímalo - kryla ji, a pokoušela se v?c opakovan? odložit.) Až po T?ECH LETECH od doby oznámení té krádeže policii ?ekla adresu místa, kam údajn? ty v?ci odvezla. Policie se ale ani neobt?žovala na té adrese zjistit, zda tam ty v?ci jsou. Pro? ty v?ci tehdy neodvezla k matce P.Cibulky, a nebo p?ímo P.Cibulkovi na místo jeho tehdejšího pobytu na Prahu 4 do podnájmu? Udava?ský telefonát policii z ?ervna r. 2002 byla schopna obstarat a byla schopna ?íct, kde tehdy P.Cibulka bydlel (dozv?d?la se tu adresu evidentn? od jeho koleg? z Pravého Bloku, kte?í ho na té adrese tehdy navšt?vovali.) Ovšem ve v?ci té krádeže dodnes policii tvrdí, že nev?la, kde bydlel, a nemohla mu v?ci vrátit. Nejúžasn?jší je, že ing.J.Hrbková zde píše, že na ja?e r. 2001 se cht?l P.Cibulka vrátit do Brna! Opak je pravdou! Do Brna návrat neplánoval! Plánovali totiž spole?n?, že p?esunou tiskárnu z Brna do statku v Man?icích u Kolína, do statku, který byl koupen za peníze matky P.Cibulky (za 80.000,-K?) a byl koupen její dcerou Janou (ta na to dostala peníze od matky P.Cibulky). Pozd?ji však tento statek její dcera Jana se ziskem prodala a milé matce P.Cibulky z toho nedala ani halé?. Zpátky k pražskému bytu: V ?ervenci r. 2001, v nep?ítomnosti P.Cibulky, mu odst?hovala bez jeho v?domí všechny jeho v?ci z pražského bytu do brn?nského domu (ze kterého ho pak vyhodila na ja?e r. 2002 - popsáno výše). Na to, že v období ?erven 2000 až ?ervence 2001 bydlel v Praze, má ?adu sv?dk?. Kdyby ing.J.Hrbková na n?j nebyla nasazená, tyhle lumpárny by jí nemohly projít. A na záv?r. Dopis o tom, že si má v?ci vyzvednout z místa uskladn?ní mu žádné poslány nebyly - ing.J.Hrbková na to nep?edložila žádný d?kaz. Pokud má n?jaké podací lístky z té doby, jsou od dopis?, kterými dávala výpov?ï firmám P.Cibulky, ale ne od dopis?, ve kterých by mu psala adresu, na které má P.Cibulka v?ci uložené. Ing.J.Hrbková se jen zp?tn? pokouší ud?lat si n?jaké alibi. Kdyby mu v?ci cht?la vrátit, vše cenn?jší by zavezla k jeho matce nebo na jeho pražskou p?echodnou adresu, kterou zanala VELICE DOB?E, jak o tom sv?d?í její udava?ský telefonát na policii z té doby.

Komentář ze dne: 27.07.2006 23:56:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jana hrbková (@)
Titulek: Re: Re: Cibulka se s d?stojníky a spolupracovníky StB kamarádí dodnes!
Cibulko, Jana si Man?ice kupovala se svým p?ítelem jako chovnou stanici pro psy! Už nevíš, co si vymyslet! M?la peníze p?j?ené od banky, statek byl tak p?íšern? zdevastovaný, že ani jediný obytný d?m se dv?ma místnostmi nešlo opravit. Na tvoje udání vše i s fotodokumentací prov??ila policie, Samo?ejm? jako vždy Cibulkvsko - Jebavská lež!

Komentář ze dne: 28.07.2006 11:57:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Z matky P.Cibulky vylákala J.Hrbková peníze, aby si tam její dcera ud?lala psí f
Ing. Jana Hbrková ve své jedné výpov?di p?ipustila, že dostala od matky P.Cibulky 80.000,-¨K?. na koupi Man?ic. Peníze vyzvedl P.Cibulka od své matky, p?edal je J.Hrbkové, ta je p?edala své dce?i Jan?. P.Cibulka neví nic o tom, že v Man?icích m?la být chovná stanice pro psy, nebo mu ing.Jana Hrbková ?íkala, že se tam p?esune tiskárna z Brna. Tedy: P.Cibulkovi ?íkala jeho tehdejší manželka, že tam budou spole?n? provozovat tiskárnu, ale mezitím již se svou dcerou tajn? plánovala, že její dcera si tam (z pen?z matky P.Cibulky) za?ídí chovnou psí stanici. P?kn? rafinované...

Komentář ze dne: 28.07.2006 15:14:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný - HAHA (@)
Titulek: Re: Jak mn? Cibulka povdodem p?ipravoval o byt
80 tisíc že stál usedlost s pozemkem 4 hektary? HAHA! To ses spravedlosti musela zbláznit! Odhadní cena banky byla p?es p?l milinonu jen pro zdevastovanost a protože ho nemohli ?adu let prodat. Kam se m?la p?esunout tiskárna, když v Man?icích byly všechny stavby rozpadlé, nebyla tam elekt?ina, voda ani kanalizace? To je dobrý vtip! Tajné plány m?l Cibulka, jak mn? podvodem p?ipravit o byt na Václavském nám?stí. Nikdy tam nebydlel. Já jsem se s d?tmi vrátila dom? 17.12.1999. Bydleli jsme s d?tmi doma sami. Cibulkovi jsem cht?la usnadnit volby, proto byl v Praze srpen 2000 - 6.7.2001 - organizoval volební politickou ?innost Pravého Bloku. Z bytu si ud?lal hospodu, kde normální rodina žít nemohla. Na ja?e 2001 sám ?íkal, že se vrátí do Brna. Jak je vid?t, pražský byt mu p?irostl k srdci. ( Jednou ?íkal - "svou Prahu si nedám vzít" - v den, kdy vyhlašovali volební výsledky do senátu ) Aby ne. když za byt od majitele domu chce 5 milion?!

Komentář ze dne: 28.07.2006 15:29:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - HAHA (@)
Titulek: Re: Cibulka se chtel podvodem zmocnit i Man?ic
Cht?li jste si p?ivlastnit byt v Praze, d?m v Brn?, statek v Man?icích, chatu ve Sv?ticích.... Cibulka se shán?l po bytu ve Vršovicích, cht?l taky pro sebe! Cibulkovci jsou p?kn? shán?ivá rodinka! Matinka byt v osobním vlastnictví 3+1, Jebavá je oblíbená, d?m v Kácov? Lhot?, bydlišt? u manžela v Jilemnici kdo ví co ješt?! A hlavn? vyd?lává v Policejní akademii v Praze ( to se Cibulkovi hodi), pracuje jak divá pro Pravý Blok!. Jist? zadarmo:-) Cibulka všechny svoje firmy za 1,- prodal Jebavé, proto se d?lá Cibulka p?ed soudy nemajetný! P?kný trojlstek...

Komentář ze dne: 28.07.2006 12:02:53     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: J.Hrbková v jedné své výpov?di p?ipustila že dostala 80.000,-K? od matky P.Cibul
Ing.J.Hrbková p?ipustila v jedné své výpov?di, že dostala 80.000,-K? od matky P.Cibulky. (Pochopiteln? dodnes nic nevrátila.) Dnes to zapírá?

Komentář ze dne: 28.07.2006 14:56:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - HAHA (@)
Titulek: Re: A ZASE SE LŽE
80 tisíc zaplatila Cibulková za Cibulkovo dluhy brn?nským plynárnám a pak si st?žovala sousedovi, když se odst?hoval v ?íjnu 2001, že kdyby jí Pet?í?ek ?ekl, že v Brn? bydlet nechce, nic by za n?j neplatila. Cibulkovi 80 tisíc n?komu dát a dobrovoln?? To je vtip, ti, co vás znají, se musí dob?e pobavit. Jak je vid?t, papír snese všechno.. Lhát u výslechu je doména Cibulky. Mn? Cibulka žádné peníze nedal a ani nedával. Bohužel ani výplatu. A že by se staral o práci mým starším d?tem! O práci ano, o peníze ne. Platit, komukoliv nebylo jeho zvykem.

Komentář ze dne: 28.07.2006 16:26:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Cibulko, zase lžeš! (@)
Titulek: Re: Re: Cibulka se s d?stojníky a spolupracovníky StB kamarádí dodnes!
Paní V?ra Cibulková ODMÍTLA ( sv?decky doloženo) mít cokoliv s Cibulkovými osobními v?ci spole?ného. Doslova : "A si to Petr za?ídí sám! "Necht?la je. Najednou MÁTE dopisy firmám s výpov?dí??? Jak je potom možné, že Cibulka - Jebavá po výpov?di nep?evedl sídlo firem na jiné místo? Dokonce i Jebavá jako jednatelka firem uvádí adresu sídla firem v Brn?, ze které - jak se teï p?iznala - má výpov?ï a nemají tam co d?lat! Nesplnili zzákonnou povinnost pro podnikatelskou ?innost. Za toto mohou orgány státní správy firm? UKON?IT ?INNOST.. A PAK KDO PODVÁDÍ!!!! Na stejnou adresu byly odeslány i dopisy s výzvou, aby si Cibulka osobní v?ci odvezl. A další, kde si je má vyzvedout. Když došly výpov?di, došly i ostatní! Doporu?ené, s doru?enkou. Adresa, kterou si Cibulka ur?il jako kontaktní u soudu je jediná platná. PRAVDA NEJSOU ALIBI.

Komentář ze dne: 25.08.2006 10:05:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - HAHAHAHAHA (@)
Titulek: Cibulka se z Brna odst?hoval v ?íjnu 2001a žil s Jebavou
Cibulka se z Brna ODST?HOVAL V ?ÍJNU 2001. D?m, který mu nepat?il, z?stal prázný, p?espávali tam bezdomovci, potkani a podobná hav?. Z domu r?zná individua odvážela zadním vjezdem velký po?et nejr?zn?jší v?cí - zdokumentováno policií. Matka Cibulky odmítla jeho v?ci p?evzít se slovy, a si to Petr vy?ídí sám. Co bez v?domí majitelky d?laly cizí osoby v dom?? Jak to, že si paní Cibulková nechala od zám??nictví JIRO vym?nit zámky od domu bez v?domí majitelky domu? CO TAM D?LALA, KDYŽ SYNOVY VÉCI ODMÍTLA? Záme?ník po matce Cibulky, která bydlí v Brn? Mu?ednická 39, necht?l v?bec žádné doklady o tom, že jí d?m v Jundrov?, Nálpkova 38 pat?í nebo že tam bydlí! To lze p?ijít k jakémukoliv domu, kde nebydlíte, nepat?í vám a na požádání vym?nit zámky a vloupat se dovnit?? Odpov?ï je nasnad?. V DOM? BYLA DOKUMENTACE FIREM, KTERÉ PAT?ILY CIBULKOVI A DLUŽILY ORGÁNUM STÁTNÍ SPRÁVY HORENTNÍ FINAN?NÍ ?ÁSTKY. Cibulkovi bylo tehdy sd?leno obvin?ní kriminální policií. Policie majitelku domu vyzvala k vydání firemních dokument? a sama si je na míst? p?evzala. A ejhle! Ukázalo se, že doty?né dokumenty nebyly podle soudního znalce kompletní a pr?kazné. SOUD TRESTNÍ STÍHÁNÍ TEHDY PROTO ZASTAVIL!!! KDO M?L P?ÍSTUP DO DOMU? KDO ZLIKVIDOVAL d?kazní materiály? Majitelka domu v Brn? nebyla. Pouze Cibulka a jeho matka, m?li klí?e od domu. Tehdy ješt? zákonná manželka Petra Cibulky klí?e od domu p?edala paní Cibulkové 5.7.2001 se sv?dky. Z domu zmizela ?ada osobních v?cí majitelky domu a jejích d?tí. KDO je odvezl a kam? Policii se nepoda?ilo zjistit.

Komentář ze dne: 28.07.2006 23:50:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - HAHA (@)
Titulek: Spravedlnosti - patologické lhaní je diagnoza k psychiatrovi
Spravedlnosti doporu?uji intenzivní lé?bu u psychiatra. Patologické lhaní , neschopnost rozlišovat výmysly od reality, grafomanie, to vše se možná s obtížemi dá lé?it. Po?iïte si psychovolkmeny a intenzivní lé?bu!

Komentář ze dne: 27.07.2006 19:26:45     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Kde jsou ony slibované investigativní ?lánky ing.J.Hrbkové?
Paní ing.J.Hrbková opakovan? tvrdí, že byla významnou investigativní žurnalistkou - tak významnou, že na ní (bývalou ?lenku KS? a redaktorku redakce ekonomiky a marxismu - leninismu v ?s. rozhlase) byl nasazen p?tinásobný v?zen komunismu Petr Cibulka. Paní ing.J.Hrbková, je-li to opravdu ona, zde má ?adu p?ísp?vk?, ale ani v jednom z nich není uvedeno, kde by se ?tená? internetu mohl dopátrat jejích údajn? investigativních ?lánk?. V Necenzurovaných novinách nejsou (tam bychom je o?ekávali nejspíš - tam pro ní nebyla žádná p?ekážka n?co uve?ejnit, byla - li ovšem schopná n?co "investigativního" napsat. Kde jinde jsou? Nejsou k nalezení. ?ekáme...Nebo si plete investigativní žurnalistiku s pomluvami, které periodicky ší?í o svém bývalém manželovi P.Cibulkovi?

Komentář ze dne: 27.07.2006 23:58:42     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ulhaná spravedlnosti (@)
Titulek: Re: Kde jsou ony slibované investigativní ?lánky ing.J.Hrbkové?
Tak hledej, hledej!!!!

Komentář ze dne: 28.07.2006 12:00:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: J.Hrbková žádené investigativní ?lánky nikdy nepsala, byla to bývalá ?lenka KS?
Hledat lze, ale najít zcela jist? nelze. Kdyby investigativní ?lánky existovaly, zcela jist? by ing.J.Hrbková tady napsala, kde je lze nalézt, na jaké internetové adrese, ve kterých novinách. Prost? - nejsou. Chiméra splaskla jako bublina. A tak to je se vším...

Komentář ze dne: 28.07.2006 14:40:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný - HAHA (@)
Titulek: Re: J.Hrbková žádené investigativní ?lánky nikdy nepsala, byla to bývalá ?lenka
Spravedlnousti p?itoublá, a pod jakém jménem hledáš??? Bublino splasklá, neznáš pseudonymy???

Komentář ze dne: 30.07.2006 08:57:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: ?Píše ing.J.Hrbková ?lánkz s ing.H.Rozmanitým, bývalým agentem StB
Sta?í ct?ným ?tená??m zde naspat internetové adresy, na nichž se nachází investigativní ?lánky ing.J.Hrbkové. Rádi si je milí ?tená?i pak p?e?tou a posoudí, jak moc investigativní jsou. Nebo je t?eba hledat ty ?lánky pod jménem "ing.Hubert Rozmanitý" (což je agent StB), s nímž se ing.J.Hrbková dob?e zná a s nímž možná ?lánky píše dnes? On je sice inženýr, z Ruzy?ského letišt?, nzní penzionovaný, který dlouhodob? pobývat v SSSR v dob? tuhého komunistického režimu v 50. letech, , ale dnes se vzdává za noviná?e. A že se vzdává za noviná?e progresivního, antikomunistického, o tom není nutno pochybovat.

Komentář ze dne: 30.07.2006 10:34:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný - HAHA (@)
Titulek: Re: ?Píše ing.J.Hrbková ?lánkz s ing.H.Rozmanitým, bývalým agentem StB
Spravedlnosti p?itroublá, i psychologové mají chodit na pravidelné sezení s léka?i, jinak zblbou. POSTIHLA ? AGENTOMANIE. A CO KLEPTOMANIE? JDI SE LÉ?IT!

Komentář ze dne: 07.08.2006 16:58:53     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Stále ?ekáme na ty investigativní ?lánky...
Neznáme pseudonym ing.J.Hrbkové, abychom si mohli vyhledat její siln? investigativní ?lánky, které mají snad sv?d?it o jejím antikomunismu. (Tedy: nevíme p?esn?, co si pod slovem "investigativní" p?edstavuje ing.J.Hrbková, ale z?ejm? to muselo být n?co tak úžasného a pro režim nebezpe?ného, že dle jejího zde prezentovaného tvrzení na ní kv?li tomu byl nasazen P.Cibulka.) No nic, tímto manévrem ing.J.Hrbková, zcela podle zásad konspirace a agenturních operací, tj. naprostým obrácením skute?nosti na ruby, se pokouší ze sebe set?ást pdoez?ení, že práv? ona byla nasazena na P.Cibulku, aby ho p?ipravila o veškerý majetek a firmu, aby mu tak znemožnila politickou ?innost. Výsledek je ten, že skute?n? ho o veškerý majetek p?ipravila. A navíc se p?átelí s tak pochybnými existencemi, jako jsou osoby evidované jako spolupracovníci StB, jako je nap?. jistý Hubert Rozmanitý, letecký inženýr, který se te´d na stará kolena vydává za publicistu. A jist? si o sob? myslí, že je "tvrd? investigativní".

Komentář ze dne: 29.07.2006 12:23:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Domácí násilí agresivního neurotika neb - (@)
Titulek: -10 let s Cibulkou
Se svým bývalým manželem Petrem Cibulkou, nar. 27.10.1950, bytem Praha 1, Václavské nám?stí 17, jsem pravomocn? rozvedena rozsudkem Obvodním soudem pro Prahu 1 ?.j. 24C194/2001. Spole?n? jsme však nežili od 17.12.1999, kdy mn? pan Cibulka v Brn? , Nálepkova 38, fyzicky napadl, byla jsem ošet?ena na Úrazové nemocnici v Brn? a v noci po té vyhozena i se svýma dv?ma nezletilými d?tmi Karolinou a Ji?ím z domu na Nálepkové 38 v Brn? a byla jsem nucena se uchýlit i s d?tmi do bezpe?í do místa našeho trvalého bydlišt? v Praze, Václavské nám?stí 17. S Petrem Cibulkou jsem se rozvedla pro jeho hysterické, hrubé a agresivní chování z jeho strany v??i mn? a mým d?tem.D?sledky psychického i fyzického vydírání a agrese, a hrubého porušováním dobrých mrav? z jeho strany trpíme moje d?ti i já dodnes. Moje nezletilé d?ti Karolina ( nar. 1984 ) a Ji?í ( nar. 1986 ) byly panem Cibulkou trvale vystaveny domácímu násilí ze strany svého nevlastního otce Petra Cibulky, byly nuceny pod nátlakem pracovat v denních i no?ního hodinách na zakázkách pro jeho firmy zajišující polygrafickou výrobu, byly naprosto fyzicky i psychicky vy?erpané, takže nemohly se ?ádn? ú?astnit školní výuky ani žít normálním životem, natož aby m?ly klidné rodinné zázemí. Tato absurdní situace trvala od smrti jejich otce Ji?ího Hrbka, tedy od jejich 11-12 let. ( Otec mých d?tí Ji?í Hrbek byl do své smrti – zem?el v roce 1996 na infarkt – v kontaktu s jejich u?iteli i se sociálním odborem ). Tehdy nezletilá Karolina byla donucena po nocích pracovat v knihárn? na zakázkách firmy pana Cibulky a nezletilý syn Ji?í tiskl na ofsetových tiska?ských strojích a na tiska?ském stroji s ru?ní sazbou plakáty, zpracovával na po?íta?i grafické podklady pro tisk v polygrafické výrob? i podklady pro vydávání Necenzurovaných novin (je pravd?podobné, že díky t?žké fyzické práci v tiskárn?, ke které byl m?j syn Ji?í donucen, došlo u n?j k vývojové vad? na páte?i). Panu Cibulkovi jsem bránila ve využívání svých nezletilých d?tí jako pracovní síly s tím, že se obrátím na policii a na sociální odbor, ale tím jsem jeho agresi a psychické vydírání v??i nám jen stup?ovala. Veškeré moje snahy ochránit d?ti kon?ily tím, že napadal nás psychicky terorizoval a fyzicky napadal. D?ti se mne snažily chránit, ale marn?. Pan Cibulka d?ti ?asto i v noci ranami p?stí vyhnal z postele s tím, že musí jít pracovat, protože není pro jeho firmu dokon?ena zakázka. Jeho pojetí „výchovy“ d?tí znamenalo mlácení p?stmi do spánk?. P?i jeho zna?né t?lesné konstituci je logické, že rána p?stí pana Cibulky do hlavy mého syna Ji?ího odhodila p?es celý dv?r. Pan Cibulka p?i své hysterické a agresivní povaze si pravideln? našel d?vod, jak kompenzovat svoje nezvladatelné emoce. Bohužel se p?i takové emocionální excitaci naprosto neovládal a bylo mu zcela jedno, jak zraní osobu, na kterou úto?il a rovn?ž mu bylo zcela jedno, zda se jedná o naprosto bezbranné dít?. Nap?. jako záminka ke zmlácení p?stmi do hlavy mého syna Ji?ího sta?ilo, že mi vyndával ze zásuvky prášky na bolení hlavy. Nelze se divit, že po t?chto agresivních „výchovných“ metodách pana Cibulky, se m?j syn Ji?í lé?il s úpornými bolestmi hlavy na neurologii v Brn?. Kategoricky jsem panu Cibulkovi zakazovala p?stmi tlouct pod nejr?zn?jšími záminkami moje d?ti, na to reagoval tím, že si dával pozor, abych ho p?i takových situacích nevid?la. P?esto, že m?j ošet?ující léka? v Brn? MUDr Hajaš mi na?ídil vzhledem k mému zdravotnímu stavu nyní jsem díky tomu v invalidním d?chodu) naprostý klid na l?žku, musela jsem z p?íkazu žalobce fyzicky pracovat, jak v knihárn? tak tisknout na ofsetových strojích, jen abych chránila svoje d?ti. Pan Cibulka si vynucoval pracovní silu d?tí s od?vodn?ním, že když nemohu pracovat já, musí na mne práci odvést d?ti, že nepracují pro jeho firmu, ale za mne, když já jsem nemocná. Podle vyjád?ení jeho a jeho matky V?ry Cibulkové „ pot?ebuje zdravou ženu, která by byla schopna na pana Cibulku pracovat a živit ho“. Následkem tohoto dlouhotrvajícího stavu jsem byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která vyústila v m?j plný invalidní d?chod. Svoji první žádost o rozvod jsem stáhla po výhr?žkách Petra Cibulky a jeho p?átel, protože jsem m?la d?vodné obavy o sv?j život a zdraví svých d?tí. On i jeho p?átelé svoje výhružky dokladovali tím, že Petr Cibulka jako disident a politický v?ze? má neot?esitelný morální kredit, p?átele u policie i ve zpravodajských službách. Navíc pan Cibulka svoji agresi v??i nám zd?vod?oval mojí povinností si do smrti odpracovat svoje zlo?iny za to, že jsem byla ?lenkou KS? a že moje d?ti musí trp?t za moje zlo?iny, nebo „ zlo je pot?eba vymýtit až do t?etí generace“. Bohužel jsem místo abych jednala racionáln? a obrátila se na p?íslušné ú?ady a chránila sebe a své nezletilé d?ti, jsem žila i s d?tmi v neustálém stresu, který vyústil v moje t?žké onemocn?ní a tudíž nebyla jsem schopna pro ?ešené této neúnosné situace podniknout žádné p?íslušné razantní kroky. Pan Cibulka, p?estože byl povinen jako jejich nevlastní otec ze zákona se odpovídající m?rou finan?n? podílet na pokrytí pot?eb Karoliny a Ji?ího ( vykazoval na n? slevu na daních), nedával ani mn? žádnou výplatu, kterou p?esto v ú?etnictví vykazoval, ani nep?ispíval žádnou finan?ní ?ástku na základní pot?eby Karolin? a Ji?ímu. Jediné finan?ní prost?edky, které jsme m?li k disposici, byl sirot?í d?chod d?tí, p?ídavky na d?ti a p?ípadn? sociální dávky a p?j?ky od mých p?átel. Finan?n? mn? a mým d?tem vypomáhala ze i moje matka Anna Štufková . Tolik k objasn?ní situace, která trvala do 17.12.1999. I když jsem se svými d?tmi bydlela v Praze, pan Cibulka nás nenechal v klidu a neustále požadoval, aby m?j nezletilý syn Ji?í pracoval na zakázkách pro jeho polygrafickou firmu a hlavn?, aby jako kvalifikovaný grafik zpracovával podklady pro tisk Necenzurovaných novin ( nemusel mu za jeho odvedenou práci nic platit). Pan Cibulka dojížd?l z Brna do Prahy a syn v noci lámal na po?íta?i podklady pro tisk Necenzurovaných novin. Ráno autobusem v 6 hodin odvážel hotové a zpracované podklady pro tisk od mého syny Ji?ího pan Cibulka do Brna do tiskárny Samab, která tyto noviny tiskla. Tato situace trvala v roce 2000-?erven 2001. Syn byl nucen pracovat pro pana Cibulku v no?ních hodinách, protože pan Cibulka p?es den na tuto ?innost nem?l ?as, v?noval se kdesi po republice své politické ?innosti ?i zdržoval se v Brn? na Nálepkové 38 . Situace se zásadním zp?sobem pro m? a moje d?ti ješt? zhoršila ve volebním období od srpna 2000, kdy pan Cibulka kandidoval do Senátu ?R v Praze. Syn navíc p?ipravoval kompletní volební materiály pro celou politickou stranu Pravý Blok, dcera Karolina zpracovávala na po?íta?i stranickou agendu a distribuci nejen Necenzurovaných novin, ale i politického zpravodaje Pravého Bloku. Toto je velmi zdlouhavá a namáhavá práce, kterou ve firmách vykonávají zkušené expedientky. Díky pokra?ování této absurdní situace se moje d?ti dostaly do silné stresové situace, ze které jsme nev?d?li,jak najít východisko. Protože pan Cibulka si na podzim roku 2000 z bytu na Václavském nám?stí ud?lal základnu pro ?innost Pravého bloku, tak?ka neustále zde probíhala politická jednání, která p?ipomínala hospodské rva?ky. ?ev, k?ik a podobn? trvaly dlouho do noci. M?j starší syn Vladimír ?ech a jeho p?ítelkyn? Marika Pokorná m?li chodit normáln? do práce, ale za absurdních podmínek, ve kterých díky panu Cibulkovi žili, to bylo zcela vylou?ené a snášení teroru ze strany pana Cibulky se stalo pro n? neúnosným. . Díky pomoci p?átel a mé matky se mi poda?ilo sebrat všechny síly a po?átkem ?ervence 2001 panu Cibulkovi jsem zakázala, aby vyko?isoval Karolinu s Jirkou jako pracovní síly pro Necenzurované noviny a Pravý Blok. Zakázala jsem mu jakýkoliv styk s mými nezletilými d?tmi a jeho dojížd?ní z Brna do Prahy. Pan Cibulka akceptoval moje kategorické rozhodnutí a ?ekl, že se vrátí do Brna a rozvedeme se. Domnívám se, že odborný léka? by dokázal mechanismy jeho patologických duševních stav? duševních stav? na rozdíl ode mne p?esn? kvalifikovat. Pan Cibulka v Praze v letech 2000-2001 i v Brn? v p?edcházejících letech hospodá?sky vyko?isoval moje d?ti jako pracovní sílu, nenechal jim žádný volný ?as na odpo?inek, na oddechovou ?innosti odpovídající jejich v?ku, požadoval po nich práci, která byla pro n? nebezpe?ná ( tisk na ofsetových strojích) a bránil d?tem v jejich vzd?lávání i mimoškolních aktivitách. Syn pro jeho polygrafickou firmu pracoval doslova na plný úvazek jako kvalifikovaný grafik grafického studia a dcera obdobn? jako kniha?ka, montážnice a pod . Moje d?ti d?sledky dlouhodobého stresu pociují dodnes, syn nem?že v noci spát , nebo se budí ze spaní se slovy „ já už jdu, já hned budu pracovat, já noviny dod?lám“, chce vstávat a jít pracovat. Sou?asn? díky absenci vzd?lání a psychickým následk?m t?žko dohán?jí školní znalosti. V sou?asné dob? zhoršuje jejich zdravotní stav i agresivní lživá kampa?, kterou pan Cibulka kolem naší rodiny rozpoutal. Vzhledem k tomu, že moje d?ti jsou již v sou?asné dob? plnoleté, ?eší tuto absurdní situaci zásadními právními kroky.

Komentář ze dne: 30.07.2006 08:50:42     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: ?ty?ikrát rozvedená ing.J.Hrbková bzla nasazená na P.Cibulku, aby ho okradla o v
Ing.Jana Hrbková je ?ty?ikrát (velice úsp?šn?) rozvedená. Tedy velice dob?e ví, jak se v porozvodové situaci chovat. Kdyby P.Cibulka v dob?, kdz ho poznala, nebyl zna?n? movitý, nikdy by se k n?mu nep?ist?hovala ze svého p?tipokojového pražského bytu, kde zanechala svého manžela a dv? starší d?ti. Tehdy vlastnil d?m v cen? 2,5 mil. K?, tiskárnu v cen? kolem 6 mil. K? a m?l úsp?šnou vydavatelskou a tiskárenskou firmu. Obratn? získala jeho d?veru. Dokonce v r. 1996 na její žádost souhlasil s tím, aby dv? její mladší d?ti, které s sebou p?ivezla za ním do Brna (pocházely z jejího t?etí manželství), p?evyaly p?íjmení. Kdyby se choval P.Cibulka tak hrozn?, jak zde výše ing.J.Hrbková popisuje, pro? by cht?la, aby se její dv? mladší d?ti jmenovaly Cibulka, Cibulková? No a vše skon?ilo tak, že P.Cibulka jí hluboko pod cenou prodal svou tiska?skou firmu, daroval d?m, jeho matka dala ing.J.Cibulkové 80.000,-K? na koupi zem?d?lské usedlosti v Man?icích u Kolína, kde, jak tvrdila P.Cibulkovi, z?ídí spole?n? tiskárnu, kterou p?est?hují z Brna. Zem?d?lská usedlost byla koupena nejstarší dcerou ing.Jany Hrbkové, která ji pak se yiskem prodala. Kdzbz se v té dob? po?tvrté provdaná ing.Jana Hrbková m?la s P.Cibulkou tak hroyn?, jak zde výše tvrdí, pro? by s ním z?stávala? Ve skute?nosti s ním yla do té doby, dokud nezískala veškerý jeho majetek. Pak ?ekala na vhodný okamžik, jak se P.Cibulky, pro ní zbyte?ného - nebo nemajetného, zbavit. V ?ervecni r. 2001 ho vyhodila z pražského bytu, kde spolu spole?n? bydleli od ?ervna r. 2000. (Odvezla mu v jeho nep?ítomnosti všechnz jeho v?ci do domu v Brn?, který bzl již tehdy její.) V dubnu r. 2002 vym?nila zámky u domu v Brn? (op?t když P.Cibulka byl pry? - vedl volební kampa? t?sn? p?ed parlamentními volbami, a to po celé republice). V tu dobu nem?l ?as se o to starat, vzstihla ten okamžik více než dob?e. On žádal, aby mu d?m vrátila, nebo jí honedaroval proto, aby pak skon?il jako beydomovec. Dodnes mu ho odmítá vrátit.

Komentář ze dne: 30.07.2006 10:11:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - HAHA (@)
Titulek: Ke zm?n? p?íjmení není pot?eba souhlasu
KE ZM?N? P?ÍJMENÍ U D?TÍ PO MATCE NENÍ POT?EBA SOUHLASU CIBULKY: Když to PHDr Jebavá neví, nech se obrátí na matriky. Zase Jebavá píše lži, protože Cibulka ve svách textech p?eklepy ned?lá a má jiný slovosled. ZATO JEBAVÁ PÍŠE UDÁNÍ NA POLICII JAK DIVÁ. Udání na policii, že Jana prodala zem?d?lskou usedlost se ziskem Jebavá dávno podala. Policie udání odložila, jako nepravdivé. 80 TISÍC ZAPLATILA MATINKA CIBULKOVÁ ZA PETÀÍ?KOVY DLUHY BRN?NSKÝM PLYNÁRNÁM. Je peavd?podobné, že by nakonec došlo ke shod? na majetkovém vyrovnání došlo, ale ... v roce 2002 PHDr Jebavá poznala Pravý Blok a Cibulku a za?ala s ním manipulovat. JAK BY NE? PSYCHOLOŽKA Z POLICEJNÍ AKADEMIE JE ZB?HLÁ. U jí slyším : "Pražský byt, Cibulko, víš jakou má cenu? 5milion?, co ne n?co. Já se taky domu v Kácov? Lhot? nevzdám a bydlení u manžela v Jilemnici mám zajišt?né! " Zase lež - Cibulka se na ja?e 2001 sám vyjád?il, že se vrátí do Brna. Odtud se sám odst?hoval v ?íjnu 2001 - už asi poznal Jebavou, tak p?ece nebude tr?et v kutlochu v Brn?. BEZDOMOVCEM NEBYL, ŽIL S JEBAVOU NA PRAZE 2. Je zajímavé, pro? tedy Jebavá osobn? 6.4.2004 ?íkala : "Pro? si nenecháte d?m v Brn? a nám nenecháte byt?!!!!! " Jebavá, kdo opusil byt první! Cibulka, který se do bytu ani nenast?hoval. Tím zaniklo jeho odvozené užívací právo na byt. Kdo po volební kampani rok neprojevil nejmenší zájem se do bytu vrátit a tím op?t zaniklo jeho odvozené užívací právo na byt? Víte tohle stejn? dob?e jako já. TAK SI LŽETE DOMA VŠICHNI T?I NAVZÁJEM, sv?dci na to, že Cibulka z Prahy organizoval volby jsou - a co je na tom divého? Teï si vyskakujete , protože Cibulka za vas p?evedl svoje firmy za 1,- korunu. A kolik pen?z se vám poda?ilo vytahat - pardon,vyfakturovat za služby z Pravého Bloku( máte na to živnostenský list) , tak, jako to Cibulka d?lal vždycky? Na kolika šecích je po bankách Cibulk?v podpis, když je tak nemajetný? D?lá to stejn? jako vždycky - plyn sloužil pro jeho firmu, tak šup s ním do ú?etnictví. A DLUHY? T U N E L Á ? JAK B R N O !!! Kolik firem skon?ilo podnikání bankrotem, PROTOŽE NA N? P?EVÁD?L DLHUHY SVÝCH DALŠÍCH FIREM?

Komentář ze dne: 30.07.2006 10:47:34     Reagovat
Autor: neregistrovaný - HAHA (@)
Titulek: Kterak Cibulka za své chování v??i d?t od matinky polí?ek obdržel
Matinka Cibulková sama vetkla svému synovi Petru Cibulkovi v Brn? polí?ek se slovy : " Takhle se chová k d?tem?" Ona sama navrhovala, aby se d?ti p?est?hovaly k ní, aby nemusely v žít s Cibulkou pohromad?. Matinka Cibulková si chodila st?žovat, že z ní Petr tahá peníze, a tomu n?kdo ud?lá p?ítrž a Ing Pokorného, co prodával Cibulkovi drahé programy vyhodí. Matinka Cibulková si chodila st?žovat, jak Pet?í?ek utratí všechny peníze, co mu p?ijdou do rukou. Pet?í?ek tahal peníze ze všech, kde se dalo. Z matinky, z p?átel, z manželky teï i z Jebavé, jak si na internetu st?žuje, že za n?j musí všechno plattit.

Komentář ze dne: 30.07.2006 10:14:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - HAHA (@)
Titulek: Patologický lhá? Cibulka
Dne 12.7. 2006 jste u Ústavního soudu dokázal chybu prvoinstan?ního soudu, který Vám zasla korespondenci na adresu Vaší bývalé advokátky JUDr Bodlákové. Tím jste byl zkrácen ve svých ústavních právech. Cíl jste m?l ale jiný - medializovat se po Vámi prohraných parlamentních volbách a p?ed dalšími volbami na podzim, kde jist? budete kandidovat do Senátu. Ale to je Vaše v?c. Zato jste si dovolil uvést pro Mladou frontu dnes pro oblast Jižní Moravy neskute?né lži o mn?. Jste tudíž patologický lhá?, protože jste lhal v?dom? o mém život? a mé rodin?! 1) Nejsem z komunistické rodiny. Moji rodi?e byli Národní socialisté, m?j otec pracoval pro doktora Zenkla, jeho synovec Jan Zenkl se svoji ženou byli mým rodi??m za sv?dky na svatb?. Moji rodi?e prošli v 50tých letech tvrdými persekucemi ve své práci práv? díky ?lenství v Národ? - sociální stran?. Vy jste se o tato fakta ode mn? intenzivn? zajímal, jsou Vám známa. Takže lžete v?dom?. 2) Nikdy jsem nebyla v Rozhlase redaktorkou marxismu leninismu. Vy sám jste ?astkrát chodil za mnou do rozhlasu, abyste se dostal do vysílání. (To byl také d?vod, pro? jste si mn? bra!) Navíc - mají lidé tomu rozum?t tak, že jste využíval vysílání redakce marxismu leninismu? Jste lhá?! Já jsem pracovala v ekonomické redakci a ve zpravodajství , šéfredaktor Zbyn?k Honys a pak Alan Pícha. Když jste mn? nalákal pod falešnými záminkami za Vámi do Brna v roce 1993, m?la jsem pov??ení šéfredaktora Alana Píchy ?ídit zpravodajství z Moravy pro ?eský rozhlas. Ale - sed?la jsem 14.12.1993 vedle Vás u soudu s presidentem Václavem Havlem. Vy osobn? jste pak o vánocích v roce 1993 nahrával na kazetu m?j rozhovor s Alanem Píchou, který se mn? telefonicky k Vám do Brna ptal, zda hodlám i nadále vystupovat vedle Petra Cibulky. Odpov?d?la jsem že ano. A pak mi Pícha sd?lil, že trvá na mé výpov?di, protože moje další setrvání vedle Petra Cibulky není zárukou serioznosti ve?ejnoprávní instituce. Vy sám jste o této události informoval ve?ejnost! A teï, když jste u Ústavního soudu, si vymyslíte, že jsem pracovala v redakci marxismu - leninismu! Osobn? víte, že lžete! Jste patologický lhá? a manipulujete s ve?ejností! 3) Podle Vás jsem pracovala v rozhlase 20 let. Takže se nau?te po?ítat : v roce 1993 mn? Pícha kv?li Vám dal výpov?ï. 1993-20=1973. Cibulko, jste lhá?! Vysokou školu ?VUT jsem kon?ila v roce 1976, pak jsem byla na mate?ské dovolené, pak jsem pracovala v jiném podniku , než jsem šla do Rádia. Vy umíte po?ítat, jenom pot?ebujete manipulovat s ve?ejností. 4) Pro? jsem se rozvád?la, vy víte dob?e. Nikomu do toho nic není. Vy m?žete být rád, že Vás Hana Marvanová vyhodila drív, než se narodil Váš syn Tomáš, o kterého jste se nikdy nestaral.Je pravda, že k jeho št?stí.5) O tom, jak jste se k nám choval, je léka?ských zpráv celý štos. Že m?j syn od 13 let lámal na po?íta?i a p?ipravoval do tisku všechna vydání Necenzurovaných novin, v?d?li všichni, kdo do nich psali, na osvitkách, v tiskárn?, u lidí z Vašeho i mého okruhu je na to sv?dk? dost. Dokonce i zpracovával internetová vydání NN. To je naprosto nehorázná lež, kterou jste uvedl redaktoru mladé fronty Dnes Michalu Kašpárkovi. Styïte se, takhle lhát a dokonce se smát p?ed fotografy, je výsm?ch jakékoliv morálce. Jestliže lžete o prokazatelných skte?nostech, jakou hodnotu mají Vaše slova? Žádnou. Lituji ty, kte?í Vám v??í.

Komentář ze dne: 30.07.2006 14:08:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Cibulka má z ostudy kabát, lže kam se podívá (@)
Titulek: Pet?e jsi prase a to prase mnohonásobné a ne?isté
From: Robin To: Petr Cibulka ===8<==============Original message text=============== V cause Hucin "neco" velice nehraje. Za nejdulezitejsi v soucasne etape causy Hucin nepovazuji clanek z Reflexu 37/2004, viz www.reflex.cz, ale skutecnost, ze na tento clanek Vladimir Hucin ani nikdo z jeho tymu oficialne nereagoval, prestoze Vladimir Hucin byl pred statisici ctenari obvinen, ze po okupaci Ceskoslovenska sovetskou armadou udaval komunistum lidi, kteri u sebe m?li nelegale zbrane. To je v dobe cizi okupace vlastizrada! Ja bych v takovem pripade okamzite svolal tiskovou konferenci a nejenom na ni vsechna obvineni vyvratil, ale predevsim bych ihned podal trestni oznameni na autora clanku a civilne-pravnizalobu na vydavatele tydeniku Reflex oodskodneni na cti ve vysi nejmene 10 milionu korun. Nic z toho VladimirHucin a jeho tym neudelali!!! ===8<===========End of original message text=========== Hlavne kdyz ty jsi mnoho let zatloukal okolnosti kolem sve vlastní matky a kdyz se to provalilo, tak jsi mi to nevysvetlil a nevyvratil a neobjasnil a nikomu! Kolem tebe toho "neco nehraje" tolik, ze vydas za celou republiku zdejsich zmrdu a sracu, ty sraci jeden! ----- S pozdravem, Robin Hájek ------------------------ From: John Bok Na to se opravdu nedá reagovat jinak, než ?íci to, co kdysi prohlásil o Václavu Havlovi on sám: Pet?e jsi prase a to prase mnohonásobné a ne?isté. Zapom?l jsi, z jaké rodiny jsi ty sám? Zapom?l jsi, kdo nebo co, byl tv?j otec a že máš také registrovanou v seznamech StB matku? Byl jsi asi vždycky dobytek. Takže t? p?eci jen komouši nakonec dostali. D?láš p?esn? to, a to bez toho, aby t? n?kdo ?ídil, co jim a jejich pohrobk?m a nohsledúm pln? vyhovuje. Jsi opravdu neuv??itelný dobytek, m?žeš li po té, co Láïu obvinili, zav?eli do vazby a do blázince, a kdy z n?ch i soudn? ud?lali podvodníka, tvrdit takové lži zhuv??ilosti a ší?it patalogické nepravdy. V zemi, kde bys vládl ty, by bylo stejn? nedýchateln?, jako za bolševické totality. Rozbil jsi Pravý blok a grossovským, ?ili komunistickým zp?sobem dehonestoval zakladatele a p?vodní lídry. Hu?ínovu kauzu jsi opakovan?, prost?ednictvím svých halasných a rádoby radikálních humbuk?, opakovan? využíval k zviditeln?ní sebe sama p?ed volbami. Kolikrát jsi byl za Láïou ve v?zení? Jsi zakomplexovaný závistiví hlupák, jehož jediným cílem je, se dostat do senátu a tloustnout a brát za to prachy. Kolika lidem, ty "jedinej spravedlivej" jsi za t?ch patnáct let po listopadu pomohl? Ani jednomu. Jenom sob?. Jdi už kone?n? do hajzlu, ty pseudoantikomunisto. John Bok

Komentář ze dne: 30.07.2006 14:11:36     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Cibulka má z ostudy kabát, lže kam se podívá (@)
Titulek: Pet?e jsi prase a to prase mnohonásobné a ne?isté
From: Jan Šinágl Zdravim Milo, klid, to nas nemuze a nesmi "rozhazet". Kdo vi a je soudny se jen usmeje. Ty ostatni presvedcime v pristich dnech. Pan Cibulka bude mit z ostudy kabat. Mym clankem do Reflexu jsem reagoval dostatecne. Neverejny soud se blizi a ohrozeni zkouseji vse. I toto muze byt soucast jejich strategie. Vubec si nelamu hlavu s tim, proc to pan Cibulka dela, proc se tak chova a jaky ma charakter. To, ze Vladimira, nebo mne predem nekontaktoval vypovida za vse. Je mi ho lito. Ted jsme na tahu my! Brzy se ozvu! srdecne Jan

Komentář ze dne: 31.07.2006 15:07:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Hrubý slovník J.Boka o J.Bokovi vypovídá vše
O J.Bokovi si každý ud?lá jasný názor po p?e?tení jeho ?lánku a po p?e?tení výraziva, které užívá. A je typické, že se zde p?idal do kampan?, kterou tu vede ing.Jana Hrbková proti svému bývalému manželovi, na kterého jako bývalá ?lenka KS? byla nasazena, kterého okradla úpln? o všechno a nyní ty krádeže chce zamést tím, že P.Cibulku nechutn? pomlouvá.

Komentář ze dne: 30.07.2006 14:40:42     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Kdo financuje Cibulku? (@)
Titulek: Pet?e jsi prase a to prase mnohonásobné a ne?isté
Internetová "Causa Angelo Giormani", vyvolaná spolkem Šalamoun! Informace nebo dezinformace? Vydáno dne 11. 03. 2006 (214 p?e?tení) Internetová "Causa Angelo Giormani", vyvolana spolkem Salamoun! Informace nebo dezinformace? Z?ejm? od každého n?co, tak jak to už ve hrách, na kterých se spolek Šalamoun pod vedením zkusenych zpravodajskych kadru Zdenka Jemelíka a Johna Boka podílí, obvykle bývá... Sta?í si do internetových vyhledava?? zadat heslo: Rostislav and Rozto?il... Dale viz http://www.spoleksalamoun.cz/view.php?cisloclanku=2005011305 JEVGENIJ PRIMAKOV: "ZADNY AGENT NENI BYVALY..." To nejdulezitejsi ke zkusenym zpravodajcum Zdenku Jemelikovi a Johnu Bokovi, hajicimi na uzemi Ceske republiky s obrovskym nasazenim v cetnych justicnich sporech mj. i zcela urcite zajmove osoby (Vladimir Hucin, "katarsky princ", Jan Benes, Yekta Uzunoglu, Rostislav Roztocil a mnozi dalsi), vcetne jejich urcitych davnych vazeb na Sovetsky svaz a jeho armadni rozvedku GRU, která je u nás pevne etablovana jako rozhodujici politicka sila, at uz primo, anebo prostrednictvim kadru tuzemske vojenske rozvedky a kontrarozvedky, nepretrzite uz od roku 1945, se dozvime v clanku: 2005.10.06.: Petr Cibulka: DOKAŽ ?ÍCT ?ÁBLOVI NE! Mé milé RUDÉ PRÁVO! D?kuji Ti, že jsi mn? proti mé v?li v?novalo tak velkou ?ást své luxusní sobotní p?ílohy...))))) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005100601 a dale velice dulezity dokument zcela zasadni povahy CAUSA VLADIMIR HUCIN, vydana ve vysokonakladovem casopise REFLEX 37/2004, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090701 a dale pak Causa Zdeny Masinove, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090702 Je pro nas v teto souvislosti vice nez potrebne vedet, ze kolem zkuseneho tandemu zpravodajskych kadru Zdenek Jemelik - John Bok, o kterem lze s vysokou nadeji na uspech predpokladat, ze se jedna o zakladnu pristi generace novych "revolucnich" vudcu, tedy novych Zifcaku, se pohybuje pomerne siroky okruh vysoce zajimavych lidi, jejichz jmena bychom ve vlastnim zajmu rozhodne nemeli zapomenout. Jedna se o osoby jako je Jan Sinagl, Jiri "Georg" Vanek, Vladimir Hucin, Josef Bilek, Zdena Masinova, Jan Benes, Yekta Uzunoglu, Michal Drabik, Hana Halamova - Catalanova, Vladimir Keberle a nekteri dalsi. Na druhe strane je ve svetle teto diskreditacni kampane potesujici vedet, ze Angelo Giormani, ale ani knize Kinsky, dnes zrejme nemaji s ruskou vojenskou rozvedkou GRU vubec nic spolecneho! Zda se, ze prave naopak! Doufejme, ze jim to s pomoci Bozi a vsech svatych hodne dlouho vydrzi! Petr Cibulka PODÍVEJME SE, JAK TATO ZPRAVODAJSKÁ HRA VLASTN? ZA?ALA: :: zdravim Vás odpov?d?t na p?ísp?vek 15:15 :: 20.02.2006 pane Giormani na stránkách www.spoleksalamoun.cz/view.php?cisloclanku=2005120-031 je zajímavý ?lánek, který se zabývá kauzou Rostislava Rozto?ila. Je v tomto ?lánku také v ur?itých souvislostech uvedeno jméno-Angelo Zapletel-Girolamo Angelo Giormani. mám dotaz: -má jít podle autora o shodnou osobu s Vámi? -jsou údaje uvedené v tomto ?lánku fakta ?i dezinformace? d?kuji ?ek :: ? odpov?d?t na p?ísp?vek 10:51 :: 21.02.2006 Don Giovanni ke cause Rozto?il napsal: "... zájem o vynucení jeho návratu do ?SSR krom? extradi?ního ?ízení se podle jeho tvrzení projevil také tak, že ho v tábo?e navštívil jeho kamarád Angelo Zapletal, dnes italský ob?an Girolamo Angelo Giormani, žijící v Praze. M?l ho p?esv?d?ovat, aby se vrátil do ?SSR a postaral se o d?ti, které jinak skon?í v d?tském domov?. Rozto?il tvrdí, že Giormani takto ovliv?oval i jiné uprchlíky. Trestní stíhání Rozto?ila v ?SSR bylo zahájeno až po návratu Giormaniho do ?SSR z neúsp?šné mise v Traiskirchenu. Okolnosti setkání Giormaniho s Rozto?ilem se poda?ilo pom?rn? p?esn? rekonstruovat díky tomu, že se zachovaly vyšet?ovací spisy StB na Giormaniho, Rozto?ila a Štefana, vedené v souvislosti s jejich trestním stíháním kv?li nedovolenému opušt?ní ?SSR. Giormani byl na náš popud k této v?ci vyslýchán na ÚDV a poskytl také vysv?tlení našemu aktivistovi (Petr Cibulka: Jedná se o Zdenka Jemelíka, agenta StB a z?ejm? i n??eho ješt? mnohem vyššího...). V obou p?ípadech zap?el popsané setkání s Rozto?ilem, resp. popsal je jinak, a to tak, jak se nemohlo odehrát. Girolamo Angelo Giormani se p?vodn? jmenoval Angelo Zapletal. V r. 1971 zachytila 1.správa StB jeho dopis do Itálie, v n?mž oznamoval úmysl emigrovat a žádal o p?ipravení podmínek, aby se v Itálii uchytil. Je zvláštní, že na n?j nebyl založen spis StB jako na nep?átelskou osobu (resp. se nedochoval) a není o n?m ani záznam v registrech svazk?. V letech 1977-1980 vyjížd?l jako ?sl. ob?an do zahrani?í s devizovým p?íslibem. Podle jeho výpov?di na ÚDV vykonal v r.1979 n. 1980 krátkou návšt?vu uprchlického tábora v Traiskirchenu za ú?elem setkání s emigrantem Vladimírem Štefanem, který tam ?ekal na U.S. vizum. Je to možné, protože v r.1979 vyjel na devizový p?íslib do Jugoslávie, a Vladimír Štefan byl tehdy asi p?l roku v Traiskirchenu. Podle Giormaniho výpov?di na ÚDV a p?ed našim aktivistou (Jemelíkem) se p?i té p?íležitosti náhodn? setkal s Rozto?ilem, který se tam k n?mu p?ihlásil. Giormani m?l rozhovor s ním odmítnout s výrokem, že se s grázly nebaví. To ale není možné, protože Štefan dorazil na podzim 1979 do U.S.A. a Rozto?il p?išel do Traiskirchenu až na ja?e 1980, ?ili všichni t?i spole?n? se setkat nemohli. Ve skute?nosti Giormani p?išel v lét? r.1980 do tábora jako uprchlík, požádal o U.S. vizum a po dvou m?sících odtamtud op?t zmizel, aniž by po?kal na vy?ízení viza. Dlouhý pobyt v r.1980, doložený vyšet?ovacím spisem StB, zásadn? popírá. Giormani si po opušt?ní Traiskirchenu v r.1980 vy?ídil na ?sl. konzulátu v Milán? jednorázový cestovní doklad k návratu do ?SSR. Po návratu byl vyslýchán StB. Nezávisle na tom (?) požádal o vyvázání ze svazku ?sl. ob?anství; ihned bylo zastaveno trestní stíhání proti n?mu pro nedovolené opušt?ní ?SSR. Jeho žádosti bylo vyhov?no asi po p?lroce a na podzim 1981 opustil ?SSR jako osoba bez státního ob?anství. Získal pak italské ob?anství po otci. O jeho dalších osudech nemáme informace. Ze zmínky v rozhovoru s naším aktivistou (Jemelíkem) usuzujeme, že se do Traiskirchenu vracel i pozd?ji s italským pasem. Nevíme, pro? tak ?inil. Giormani nyní žije v Praze jako bohatý podnikatel a podílí se jako vedlejší ú?astník na sporech hrab?te Kinského se státem. Zdroj: Spolek Šalamoun Kolikpak lidí ten Zapletal asi p?ivedl do kriminálu?? :: cosa nostra odpov?d?t na p?ísp?vek 10:39 :: 21.02.2006 "...z informací, které o svém pobytu v Rakousku uvedl odsouzený, jsme ?áste?n? prov??ili jedinou: jeho tvrzení, že ho v Traiskirchenu kontaktoval p.Girolamo Angelo Giormani, který dnes p?sobí v Praze. M?l ho nabádat, aby se vrátil do ?eskoslovenska. Giormani se podle jeho tvrzení m?l zdržovat v tábo?e asi 2 m?s. Pan Giormani p?ed mjr. Pravdou toto pop?el a znova to pop?el, když s ním pozd?ji o této v?ci mluvil náš aktivista. Udal, že v tábo?e byl jen na návšt?v? u kamaráda, který tam ?ekal na U.S.A. vizum. M?l tam p?ijet s italským pasem, neb m?l po otci italské ob?anství. Takových krátkých návšt?v m?l uskute?nit více, vždy s italským pasem. Rozto?il se m?l pokusit ho tam p?i náhodném setkání oslovit, ale on ho odmítl s tím, že „s takovými grázly se nebaví“. Pan Giormani m?l sm?lu v tom, že jsme se dostali k vyšet?ovacím spis?m StB a víme bezpe?n?, že p.majorovi i nám lhal. Na rozdíl od p.mjr. Pravdy nás znepokojuje neznalost d?vodu jeho podivného po?ínání. Myslíme si, že má co tajit. Sch?zka se známým se možná konala, ale o rok d?íve, a Giormani skute?n? byl o rok pozd?ji v Traiskirchenu asi dva m?síce sou?asn? s Rozto?ilem jako ?ekatel na U.S.A. vizum. Traiskirchen náhle opustil a vrátil se do ?eskoslovenska. Po prvním výslechu na StB bylo zastaveno trestní ?ízení proti n?mu pro nedovolené opoušt?ní republiky. Ihned po návratu Giormani požádal o vyvázání ze svazku ?sl. ob?anství a opustil pak ?eskoslovensko jako osoba bez státního ob?anství. Teprve pak získal italské ob?anství a pas. Víme o n?m rovn?ž, že o n?kolik let d?íve na sebe neopatrností upozornil 1.správu StB. Máme podez?ení, že v Traiskirchenu skute?n? nebyl náhodou. Lepší objasn?ní jeho poslání v Traiskirchenu by možná obsahovalo klí? k pravd? o Rostislavovi Rozto?ilovi. Kdyby nap?. prozradil, kdo ho tehdy zaúkoloval…" www.salamoun.cz

Komentář ze dne: 31.07.2006 11:12:59     Reagovat
Autor: neregistrovaný - To vše hrozí lidem, kte?í se dusí nenávistí k okolnímu sv?tu (@)
Titulek: dejte si pozor, aby Vám nepraskly cévy v krví podlitých o?ích
Pane Cibulko, m?l byste národu vysv?tlit, jakou zpravodajskou hru ve prosp?ch podzemní sít? býv.p?íslušník? a agent? STB jste hrál, když jste dával stránky Necenzurovaných novin k disposici pro mé ?lánky a umož?oval jste mi tak mou ?innost vlivového agenta tajné služby Burkiny-Fasso. Je pravda, že jste m? nakonec p?kn? "sk?ípl": pod p?íslibem zaplacení honorá?e zvíci všimného jste m? zlákal, abych Vám z francouzštiny p?eložil knihu francouzského zpravodajce Pierra de Villamaresta o spolkovém kanclé?i Willy Brandtovi jako agentovi sov?tských tajných služeb, ale hotovou práci jste neodebral a nezaplatil.Jen jste uve?ejnil bez mého souhlasu neopravenou ukázku z první ?ásti p?ekladu. O mých vztazích s STB jsem s Vámi n?kolikrát hovo?il, dokonce i u Vás v byt?, a nezdálo se, že byste se m? tehdy štítil. Mimochodem: m?l byste národu vysv?tlit, co je to vícenásobný agent. Chápu, že Vás zlobí, že JB kandiduje do Senátu s podporou pana prezidenta Havla, když Vás kdysi ve Vaší volební kampani nikdo nepodpo?il a neusp?l jste. Není ale dob?e podléhat závisti a dívat se na sv?t krví podlitýma o?ima.M?l byste se uklidnit a podívat se, komu jste se tím nactiutrha?ným e-mailem zavd??il: možná KGB,možná BIS, možná komunist?m,možná špatným policist?m, státním zástupc?m,soudc?m,možná p?edsedovi vlády, sotva ?ad? ob?tí justi?ních p?ehmat?, kterým John Bok s hrstkou spolupracovník? ze spolku Šalamoun pomáhá.Až bude jednou JB stát p?ed Posledním soudem, v jeho prosp?ch p?ijde sv?d?it pár nespravedliv? odsouzených, kterým pomohl na svobodu. Kdo p?ijde sv?d?it ve Váš prosp?ch? Komu jste pomohl? JB kolem sebe ší?í soucit s trpícími, Vy ší?íte závist a nenávist- a ješt? si hrajete na moralistu. Napadl jste e-mailem t?i osoby (nechám stranou pana Vidláka, který je v tom nevinn?). Jednal jste se zjevným úmyslem jednoho každého z nás znevážit p?ed ve?ejností, pop?ípad? snížit šanci JB na zvolení, prost? škodit (jste p?ece praktikující k?esan?). Dala by se na tom postavit jak žaloba na ochranu osobnosti, tak trestní oznámení.V p?ípad? trestního stíhání by to pro Vás nebylo dobré,protože jste k ší?ení své zloby použil ve?ejného komunika?ního prost?edku (horní hranice trestní sazby 2 roky)Pokud bychom se do Vás pustili, provedli bychom to odborn? a ú?inn?.Za svou osobu Vám sd?luji, že z mé strany Vám to nehrozí: byla by to ïábelská nahrávka práv? t?m provozovatel?m zpravodajských her, proti kterým údajn? bojujete, kdybychom Vás nechali odsoudit a posloužili tak jejich zájm?m.Je na Vás vid?t, že jste ovlivn?n komunistickou výchovou: nejrad?ji bojujete proti nep?átel?m ve vlastních ?adách. Jinak je dob?e si mést p?ed vlastním prahem.V neprosp?ch JB uvádíte, že pochází z ultrakomunistické d?stojnické rodiny. Otec JB byl d?stojníkem britské RAF, v jejích ?adách nasazoval za války život za svobodu naší vlasti. Maminka JB sloužila v britské armád? rovn?ž. Nevím, zda byli ?leny KS?, ale i kdyby: nikdo z nás si nevybral rodi?e a neodpovídá za n?.Jste asi zakuklený komunista:za jejich vlády byl špatný výb?r rodi?? d?di?ným a nesmazatelným h?íchem. Když ale jste tak p?ísný na rodi?e JB, m?l byste se sou?asn? pochlubit svými.A hlavn?:zatímco za rodi?e neodpovídáme, životní partnery si vybíráme ze svobodné v?le.Pokud se Vás osobn? tý?e, ve své životní praxi nejste v??i komunist?m tak netolerantní jako k blízkým ostatních lidí. A žádným rozvodem to nesmažete. Pot?šilo m? Vaše tvrzení, že jsem skute?nou hlavou ob?anského sdružení Šalamoun.Je to vlastn? vysoké uznání, protože na takové postavení je t?eba mít vysoké kvality. Ale plácl jste nesmysl. Spolek Šalamoun už existuje 12 let, já jsem jeho ?lenem krátkou dobu a jeho hlavou formální i neformální byl a je JB. Bez jeho morální autority by nem?l Šalamoun žádnou váhu.Jsem jen ?adový ?len a na tom se ani v budoucnu nic nezm?ní. Opatrujte se, dejte si pozor, aby Vám nepraskly cévy v krví podlitých o?ích, aby Vás neranila mrtvice, ?i aby Vám nepraskl žlu?ník. To vše hrozí lidem, kte?í se dusí nenávistí k okolnímu sv?tu. A zase mi n?kdy n?co zábavného napište. Smíchu není nikdy dost a každý podn?t k n?mu je dobrý.Pobavil jste m?. Srde?n? zdraví Zden?k Jemelík

Komentář ze dne: 31.07.2006 11:41:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Odpov?ï Johna Boka - Pet?e jsi prase a to prase mnohonásobné (@)
Titulek: Kdo financuje Cibulku za dezinforma?ní kampan?
Musim ti ale pri teto prilezitosti sdelit, me mile RUDE PRAVO, ze s tebou uvadenymi znamymi spoludisidenty a bojovniky proti komunismu Johnem Bokem, kadrovym pracovnikem kontrarozvedky (šéf rozvedky KGB Jevgenij Primakov: "Zadny agent neni byvaly...") a Stanislavem Pencem, clenem nejvyssiho "revolucniho" organu vyse popsane sametove revoluce, tedy Koordinacniho centra Obcanskeho fora v Praze, podrobnosti o co slo ve skutecnosti se muzes dozvedet v souboru vysoce zajimavych dokumentu na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051201, kdyz tebou uvadene disidenty Johna Boka a Stanislava Pence jsem p?ed 17.listopadem 1989 v protikomunistickem disentu nikdy nevidel - mozna tehdy byli zrovna v tom opacnem...))))))), nemam opravdu vubec nic spolecneho. Abych byl ale spravedlivy, o Johnovi Bokovi jsem se tehdy cirou nahodou prece jen neco malo dozvedel: Ze je to synek z vysoce prominentni ultrakomunisticke oficirske rodiny a ze v dobe, kdy ja jsem chodil z vezeni do vezeni, on jezdival velice casto do Velke Britanie, coz bylo charakteristicke pro zcela jinou skupinu obcanu Sovetskym svazem okupovaneho Ceskoslovenska, nez byli autenticti protikomunisticti disidenti, kteri byli v dobach komunistickeho teroru obcany druhe az desate kategorie. Nechme promluvit ?lov?ka, dob?e obeznámeného s pom?ry: "V reakci na poznámky, týkající se masmediáln? dnes vysoce exponovaného "známého disidenta, bojovníka proti komunismu a obránce lidských práv p?ed zv?lí ?eské justice" Johna Boka, kádrového pracovníka kontrarozv?dky - který za komunistické diktatury a sov?tské okupace jako "disident" ?asto vyjížd?l na návšt?vy do Velké Británie, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601, je - pro správné pochopení nepochopitelného - vhodné znát i oba jeho rodi?e i n?které další skute?nosti: Výsledek hledání "Boková Florence Mary" Osoby zapsané ve svazcích komunistického Gestapa StB: P?íjmení, jméno Narozen(a) Bydlišt? Typ spolupráce Evidující správa STB Krycí jméno Svazek Boková Florence Mary ??? Tajný spolupracovník Hradec Králové Mery 5097 SEZNAMY MINISTERSTVA VNITRA ?R: Boková Florence Mary A 05097 Mery OO-MV Ústí n./Orlicí Boková Florence A 01098 Mery OO- MV Praha 4 a OO MV Ústí n./Orlicí Výsledek hledání "Bok Bed?ich" Osoby zapsané ve svazcích komunistického Gestapa StB: P?íjmení, jméno Narozen(a) Bydlišt? Typ spolupráce Evidující správa STB Krycí jméno Svazek Bok Bed?ich 21.01.1916 Tajný spolupracovník Praha Bohdan 8846 Bok Bed?ich 21.01.1916 Agent neur?eno Bohdan 8846 SEZNAMY MINISTERSTVA VNITRA ?R: Bok Bed?ich A 00335 Bohdan OO- MV Praha 4 a OŽD MV Hradec Králové Sám John Bok všude uvádí. že jeho otec uprchl v r. 1939 na Západ do Anglie a byl vále?ným pilotem. Ve skute?nosti putoval p?esn? opa?nou cestou: p?es Polsko, SSSR (kde pobyl delší ?as!!!) a St?ední východ... Nikde neuvádí, že pat?il k nejfanati?t?jším komunist?m, rusofil?m a obdivovatel?m J.V.Stalina z celé ?eskoslovenské západní vojenské jednotky! Nelze se tomu divit. Když se totiž Benešova londýnská exilová vláda obrátila na tehdejšího velkého p?ítele Hitlerova nacionáln? socialistického N?mecka a v?dce Sov?tského svazu J.V.Stalina se žádostí, aby propustil ze sov?tských zajateckých tábor? p?íslušníky ?eskoslovenské vojenské jednotky, zajaté Rudou armádou p?i napadení Polska a umožnil t?mto lidem odchod do Velké Británie bojovat proti tehdejšímu sov?tskému spojenci Hitlerovi, Stalin rozhodl tak, jak je pro komunisty typické. Na Západ byli ze Sov?tského svazu vysláni pouze ti ?eskoslovenští vojáci a d?stojníci, které se poda?ilo sov?tské vojenské rozv?dce GRU naverbovat a vycvi?it jako své agenty! Jednalo se p?ibližn? o 1000 muž?... K ?eskoslovenské 311. peruti ve Velké Británii byl Bed?ich Bok - nikoliv jako pilot, ale jako radista - p?id?len až na samém konci války... Podle dostupných informací se zdá, že ve Velké Británii, ale možná v?bec, nikdy nebojoval! V jeho letové knížce totiž není ani jeden záznam o bojovém letu. U komunistických politruk? se to z?ejm? nevyžadovalo... K tomuto p?íb?hu je už tém?? zbyte?né dodávat, že po nástupu prosov?tské komunistické diktatury v ?eskoslovensku v roce 1948 se Bed?ichu Bokovi ani jeho britské manželce Florence Mary Bokové, na rozdíl od tisíc? jejich bývalých nekomunistických spolubojovník?, v?bec nic nestalo... Zu?ivá nenávist "známého disidenta, bojovníka proti komunismu a obránce lidských práv" Johna Boka - NE v??i nepotrestaným komunistickým zlo?in?m, spáchaným sluhy Moskvy na ?eském národ? - ale v??i skute?nému odp?rci komunismu Petru Cibulkovi, je ve sv?tle všech t?chto skute?ností už zcela pochopitelná..." Tolik tedy znalec pomeru, me mile RUDE PRAVO... Az na tuto drobnost s falesnym disidentstvim Johna Boka a Stanislava Pence me ale od tebe velice potesilo, ze tobe a sametove revoluci tak oddany "nezavisly" tydenik Respekt, financovany z restituovanych 40-ti miliardovych ceskych majetku videnskeho bankrotare a kanclere revolucniho ex-presidenta Obcanskeho fora Vaclava Havla knizete Karla Schwanzenberga (taky GRU?), konkretne redaktor Respektu Jan Kovalik, ruku v ruce spolu s tebou, me mile RUDE PRAVO - opravdu unisimo, jako jedna rodina - rovnez vyuziva "znameho disidenta a bojovnika proti komunismu" Johna Boka kdykoliv, kdyz potrebujete o mne sdelit svym ctenarum neco natolik oskliveho, ze ani vy sami nemate odvahu se pod takove svinstvo podepsat. Na spinavou praci je dnes John Bok opravdu neocenitelny, stejne jako je nepostradatelny - alespon v roli vyvesniho stitu - pro hlavu masmedialne slavneho disidentskeho spolku na obranu lidskych prav Salamoun, vedeneho dalsim znamym disidentem Zdenkem Jemelikem: Výsledek hledání "Zdenek Jemelik" Osoby zapsané ve svazcích komunistickeho Gestapa StB: P?íjmení, jméno Narozen(a) Bydlišt? Typ spolupráce Evidující správa STB Krycí jméno Svazek Jemelík Zden?k 07.07.1935 D?v?rník Hradec Králové Jan 6468 Jemelík Zden?k 07.07.1935 Agent Brno Zdena 21538 Jemelík Zden?k 07.07.1935 Agent Brno 21901 Jemelík Zden?k 07.07.1935 Tajný spolupracovník Centrála Jan 926 Jemelík Zden?k 07.07.1935 D?v?rník neur?eno 6468 Jemelík Zden?k 07.07.1935 Tajný spolupracovník Brno 190106 Jemelík Zden?k 07.07.1935 Agent neur?eno Jan 926 Jemelík Zden?k 07.07.1935 Tajný spolupracovník Brno Zdena 153806 Jak je videt, je to opravdu spolecenstvi disidentu a obrancu lidskych prav tak jak ma byt! Tandem hrdinnych obrancu lidskych prav John Bok - Zdenek Jemelik u nas urcite jednou vstoupi do oficialni historie a tim i do skolnich ucebnic. Proste splynuti dusi. Co k tomu vic rict... Kazdy, a to i ti neprejici na vlastni oci vidi, ze plodnost a vykonnost Zdenka Jemelika, a to opravdu ve všech smerech, by mu mohl lecktery sametovy rychlokvaseny disident jenom tise zavidet! Proste kdo umi, ten umi… http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005100601

Komentář ze dne: 31.07.2006 11:47:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Komunisticko - estébácká rodina Petra Cibulky (@)
Titulek: Odkud pramení Cibulkovy pomlouva?né metody
http://www.mvcr.cz/vozidla/stb/stb_db.php?Typ=pole5&Hled=Al%9Eb%ECta&B1=Hledej Cibulková V?ra Krycí jméno: Alžb?ta Datum narození: 17.8.1922 Druh svazku: A Registra?ní protokol StB Registr. ?íslo: 17911 Registrováno,archivováno: 25.10.1972 Útvar: S StB Brno I.odbor 1.odd?lení

Komentář ze dne: 31.07.2006 11:56:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Pet?e jsi prase a to prase mnohonásobné a ne?isté (@)
Titulek: Pan Cibulka bude mit z ostudy kabat.
From: Robin To: Petr Cibulka ===8<==============Original message text=============== V cause Hucin "neco" velice nehraje. Za nejdulezitejsi v soucasne etape causy Hucin nepovazuji clanek z Reflexu 37/2004, viz www.reflex.cz, ale skutecnost, ze na tento clanek Vladimir Hucin ani nikdo z jeho tymu oficialne nereagoval, prestoze Vladimir Hucin byl pred statisici ctenari obvinen, ze po okupaci Ceskoslovenska sovetskou armadou udaval komunistum lidi, kteri u sebe m?li nelegale zbrane. To je v dobe cizi okupace vlastizrada! Ja bych v takovem pripade okamzite svolal tiskovou konferenci a nejenom na ni vsechna obvineni vyvratil, ale predevsim bych ihned podal trestni oznameni na autora clanku a civilne-pravnizalobu na vydavatele tydeniku Reflex oodskodneni na cti ve vysi nejmene 10 milionu korun. Nic z toho VladimirHucin a jeho tym neudelali!!! ===8<===========End of original message text=========== Hlavne kdyz ty jsi mnoho let zatloukal okolnosti kolem sve vlastní matky a kdyz se to provalilo, tak jsi mi to nevysvetlil a nevyvratil a neobjasnil a nikomu! Kolem tebe toho "neco nehraje" tolik, ze vydas za celou republiku zdejsich zmrdu a sracu, ty sraci jeden! ----- S pozdravem, Robin Hájek ------------------------ From: John Bok Na to se opravdu nedá reagovat jinak, než ?íci to, co kdysi prohlásil o Václavu Havlovi on sám: Pet?e jsi prase a to prase mnohonásobné a ne?isté. Zapom?l jsi, z jaké rodiny jsi ty sám? Zapom?l jsi, kdo nebo co, byl tv?j otec a že máš také registrovanou v seznamech StB matku? Byl jsi asi vždycky dobytek. Takže t? p?eci jen komouši nakonec dostali. D?láš p?esn? to, a to bez toho, aby t? n?kdo ?ídil, co jim a jejich pohrobk?m a nohsledúm pln? vyhovuje. Jsi opravdu neuv??itelný dobytek, m?žeš li po té, co Láïu obvinili, zav?eli do vazby a do blázince, a kdy z n?ch i soudn? ud?lali podvodníka, tvrdit takové lži zhuv??ilosti a ší?it patalogické nepravdy. V zemi, kde bys vládl ty, by bylo stejn? nedýchateln?, jako za bolševické totality. Rozbil jsi Pravý blok a grossovským, ?ili komunistickým zp?sobem dehonestoval zakladatele a p?vodní lídry. Hu?ínovu kauzu jsi opakovan?, prost?ednictvím svých halasných a rádoby radikálních humbuk?, opakovan? využíval k zviditeln?ní sebe sama p?ed volbami. Kolikrát jsi byl za Láïou ve v?zení? Jsi zakomplexovaný závistiví hlupák, jehož jediným cílem je, se dostat do senátu a tloustnout a brát za to prachy. Kolika lidem, ty "jedinej spravedlivej" jsi za t?ch patnáct let po listopadu pomohl? Ani jednomu. Jenom sob?. Jdi už kone?n? do hajzlu, ty pseudoantikomunisto. John Bok

Komentář ze dne: 31.07.2006 15:12:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Pry? od hrubiána J.Boka. Slušným lidem se v?ru oškliví...
John Bok, pokud je opravdu autorem toho ?lánku, užívá slovník typický pro spole?enskou spodinu. Tím se zcela jasn? vzd?lil ze spole?nosti slušných lidí a to jeho divadýlko, jako že je ochránce lidských práv, splasklo jako bublina. Kdo takovému hrubiánovi uv??í, že se chce zastávat slušných lidí? Brrr, pry? od n?ho, hrubiána...

Komentář ze dne: 31.07.2006 15:00:45     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: ?ty?ikrát rozvedená bývalá ?lenk KS? ing.Jana Hrbková byla z?ejm? nasazena na P
To je neuv??itelné, jak hrub? a nenávistn? jsou n?kte?í lidé chopní se vyjad?ovat. Normální slušný ?lov?k takhle nelže, nenadává a nepomlouvá. Vede kampa? paní ing.Hrbková sama, nebo se jí vydali na pomoc "p?átelé z podzemí"? Nap?íklad ale stále zde neuvedla mnohé ?lánky, které jako údajn? investigativní žurnalistka psala a byly údajn? tak nebezpe?né, že dle jejích slov na ní, bývalou ?lenku KS?, byl nasazen na po?átku 90. let p?tinásobný veze? komunismu P.Cibulka. (Tím se totiž snaží vyvrátit podez?ení, že ona byla nasazaná na n?ho. No a pak za "dob?e odvedenou práci" jí bylo umožn?no ho podvodem p?ipravit o tiska?kou firmu v cen? 6 mil. K? a d?m v cen? 2,5 mil. K?. Nakonec mu i ukradla veškeré jeho movité v?ci, které mu, kryta policií, dodnes nevrátila. Dodate?né pomluvy, které ší?í o P.Cibulkovi, jsou sm?šné, nebo ona sama je dnes ?ty?ikrát rozvedená, tedy evidentn? neschopná dlouhodobého párového soužití.

Komentář ze dne: 07.08.2006 09:56:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Hubert Rozmanitý (@)
Titulek: Cibullka op?t na scén?
Petr Cibulka znovu na scén?. Dne 12.7.2006 nechal p?edvolat p?ed Ústavní soud svou bývalou manželku Janu Hrbkovou, aby si vyslechla rozsudek o procesním pochybení sekretariátu prvoinstan?ního soudu. Petr Cibulka trval na ve?ejném slyšení a jásá nad vít?zstvím a sd?luje p?ítomným noviná??m :“cht?l jsem poznat, jestli pro Ústavní soud bude nep?ekonatelnou barierou pro právo a spravedlnost to, že se jmenuji Petr Cibulka a že jsem p?tinásobný v?zeñ komunismu.“ A zde za?íná otázky, pro? to d?lá? Jak v?d?l p?edem, že výrok soudu bude pro n?j kladný, nebo proto p?ece pozval noviná?e, aby jim mohl sd?lit tuto vít?znou událost! A jako obvykle neopomene svou bývalou manželkou nazvat komunistkou z komunistické rodiny, redaktorkou marxismu – leninismu a nyní on, p?tinásobný v?ze? komunismu tím trpí. Tedy pravda je n?kde jinde. Petr Cibulka je velmi ambiciosní ?lov?k. Po svých rodi?ích. Ti, stejn? jako jejich robátko, toužili po moci a pen?zích. I Petr Cibulka se chce podílet na moci a mít z toho hodn? pen?z! A aby to s ním nedopadlo jako s matinkou (agentka I. StB druh svazku A, reg. ?. 17911), kandiduje ve volbách, aby získal imunitu! A tu by nutn? pot?eboval, nebo je stíhán státem, že svým zam?stnanc?m a spolupracovník?m NN a redaktor?m nejen neplatil mzdu, ale i za n? neodvád?l povinné odvody státu. Tedy okrádal nejen je, ale i stát. A to se nemá! A n?kde zašantro?il 10 milion? a viní z toho op?t manželku! A proto kli?kuje a oso?uje ty druhé, oddaluje všechny soudy, (n?které se táhnou již p?t let!). Taktiku zvolil správnou. Nejd?ív pošpinit, potom moráln? zni?it, nakonec okrást – to škola Usáma bin Ládina ajeho ?eký napodobitel Usáma Bin Cibulka d?lá totéž. Všechny Cibulkova obvin?ní jsou vylhaná a vymyšlená! Rodi?e bývalé manželky nebyli komunisté, ale národní socialisté. Hrbková nebyla redaktorkou marxismu – leninismu, ale ekonomické redakce a zpravodajství. Autor T?chto ?ádk? se narodil na Slovensku, ale Petr Cibulka jej ozna?il za agenta KGB a GRU, narozeného v Rusku. Dokonce m?j mladší bratr m?l podle Cibulky být za války v obleženém Leningrad?! V té dob? bratr - tehdy asi 15ti letý studoval v Protektorát? u?itelský ústav. Podle Petra Cibulky tedy musel dojížd?t minimáln? na zkoušky z Leningradu a propustky p?es dv? fronty mu podepisovali J.V.Stalin a Adolf Hitler! Že je to pitomost? Ale Petr cibulka to uvádí jako d?vod proti mn? a nikdy nedokazuje svá tvrzení. A tím se soudy vle?ou. Slušn?jší soudcové jsou obvi?ováni z podjatosti, Petr Cibulka na n? ?ve, prost? chová se jako hulvát. Mohou to ti slušn?jší zvládnout? Dalším jeho tvrzení je i ono : P?tinásobný v?ze? komunismu, disident, noviná?! O jeho disidentství a p?tinásobné vazb? je nejlépe si p?e?íst brožuru „ Tak pravil Petr Cibulka“, kterou sám napsal. Petr Cibulka byl zav?ený proto, že byl šmeliná? a hulvát! Dnes bychom jeho ?innost z této doby nazvali autorským pirátstvím (rozmnožování písní bez souhlasu autora) a výtržnictvím! A to i dnes je trestné! Za tyto v?ci on sed?l – ne za odboj proti komunismu! Svým lhaním Petr Cibulka špiní ty skute?né v?zn?, kte?í sed?li za v?ci politické, nikoliv za šmelinu a hulvátství ( Tak pravil Petr Cibulka str. 133). Dále Petr Cibulka nikdy nebyl noviná? a pokud to tvrdí, op?t lže! Mohu to doložit. Pro? Petr Cibulka tak nenávidí a pronásleduje svoji bývalou manželku? Vždy ta mu velmi pomáhala s vydáváním NN, zaplatila za n?j dluhy. Když už nem?la peníze, moráln? ji deptal, bil ji a nyní ji ješt? hodlá okrást o její byt. Pro? to d?lá? Aby ji zdeptal a zastrašil, aby snad nemohla ?íci n?co, co Petr Cibulka nechce, aby se v?d?lo? Co to asi je? V sou?asné dob? se hodn? hovo?í o pror?stání zlo?ineckých gang? do policie, soudnictví a politiky. Zvlášt? se na to poukazovalo v souvislosti s vraždou podnikatele Mrázka. O podobných v?cech se již d?íve psalo v NN ( NN ?. 3/2000 v ?lánku Tiší a tajní spole?níci). Petr Cibulka o t?chto v?cech rád hovo?il, zasv?dcen?, i jak on sám tyto lidi poznal. Pro n?j, který neustále hledal styky, byli tito lidé nutní. M?li moc! A on – po Velké Listopadové Sametové Revoluci – se díky svému hulákání a tvrzení : disident, p?tinásobný v?ze? komunismu atd. – byl jedním, které tehdejší parlament (OF) vybral, aby potvrdil bezúhonnost n?kterých politik? a vybraných osob, kte?í pak dále prov??ovali další! Zde Petr Cibulka spáchal sv?j první a závažný zlo?in : a? nebyl žádný politický v?ze?, vydával se za n?j a ú?astí v prov?rkách mohl vybrat lidi, kte?í byli ( alespo? pro n?j) vydíratelní a jemu zavázaní. A pro? to d?lal? No p?ece – on toužil po moci a takto si ji zajišoval! Jeho matka spolupracovala s StB od roku 1972, StB Brno, I. Odbor, 1. odd?lení, a Petr Cibulka s nejv?tší pravd?podobností od roku 1985 – nejpozd?ji! Proto se museli prov??ené, bezúhonné osoby dostat na místa, kam je cht?la StB dosadit. Nem?la by proto Nejvyšší státní zastupitelka Renata Vesecká prov??it, pro? se tak soudní spory Petra Cibulky dlouho vle?ou, došet?ují nesmyslnosti apod.? Nem?l by pan ministr vnitra Bublan p?kázal BIS, aby tuto verzi prov??ila? Ale ne n?kým, kdo byl o?išt?n samotným Petrem Cibulkou nebo dalším! V p?ípad?, že by se to panu ministru Bublanovi nelíbilo, neplatí v tomto p?ípad? ono biblické: „B?da tomu, z koho pohoršení pochází“. Velmi aktivn? v posledních dvou letech pomáhá Petru Cibulkovi jeho spole?nice, u?itelka angli?tiny na policejní akademii Dr. Jebavá Údajn? policistka, která pomáhá krást, u?itelka, která lže a jako místop?edsedkyn? Pravého Bloku – není toto rovn?ž jedna z cest pror?stání zlo?inu do politiky? Co to máte za meloucha?e na policejní akademii, pane policejní presidente Husáku? Nevíte o tom? A co bude dál? A poslední slovo k noviná??m, kte?í obdivn? ší?í slova Velkého Petra Cibulky – disidenta a p?tinásobného v?zn? komunismu – dál. P?emýšleli jste n?kdy, zda je v?bec normální, aby všichni odp?rci Petra Cibulky byli estébáci, agenti KGB, nebo jiných rozv?dek? Vždy jeho bývalá ženy byla podle Cibulky agentem Mosadu již 14tým rokem svého života!?? Takové tvrzení má logiku houpacího kon?. Není vám to nápadné? A co takhle t?eba zeptat se on?ch obvin?ných, co by k tomu dodali? Hubert Rozmanitý, publicista Hubert.Rozmanity@centrum.cz

Komentář ze dne: 07.08.2006 16:42:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: H.Rozmanitý je evidován v seznamech StB a z toho plyne jeho záš´ v??i P.Cibulko
Je v?ru s podivem, že pod tak hloupý ?lánek, jaký je zde prezentován, se pan Hubert Rozmanitý podepsal, a ješt? o sob? uvedl, že je publicista. Je zbyte?né citovat n?které jeho omšelé a tuctové slovní obraty, o trapných urážkách Petra Cibulky (od n?hož by se naopak pan H.Rozmanitý m?l u?it stylistiku) ani nemluv?. Je známo, že pan Hubert Rozmanitý m?l v dob?, kdy slušný a ?estný ?lov?k nemohl ani studovat, ani vykonávat n?jaké prestižní povolání - tj. v 50. letech - výbornou pozici na letišti v Ruzyni jako inženýr a jezdil služebn? do SSSR. Pokud si chce n?kdo vyhledat jeho jméno na internetu v seznamu agent? a spolupracovník? StB, nebude zklamán. Není ovšem uveden v oficiálním seznamu, vydaném Ministerstvem vnitra, tam je tak t?etina jmen ve srovnání se seznamem, který uve?ejnil P.Cibulka postupn? v necenzurovaných novinách na po?átku 90.let. Pan Hubert Roznamitý je v tzv. Cibulkových seznamech - a proto i pochopíme z᚝, kterou pan H.Rozmanitý má v??i P.Cibulkovi. Zatímco P.Cibulka strávil v 70. a 80. letech celkem 5 let ve v?zení za distribuci zakázaných tiskovin a propagaci zahrani?ní a undergroundové hudby v dob? komunismu, H.Rozmanitý - zde se prezentující jako osoba veskrze zásadová a moráln? nejvýš nade všemi a pochopiteln? velice a velice vysoko nad jakýmsi P.Cibulkou, tak tedy H.Rozmanitý si p?kn? v té dob? jezdil do SSSR a požíval všech výhod zam?stnance letišt? Ruzyn?. Inu, není divu, že za takové výhody a privilegia se pak musí "platit". Pan H.Rozmanitý za to zaplatil evidencí v seznamech StB. Nu, a teï na "stará kolena" se ke svým "h?ích?m mládí" nechce jaksi znát. Je takový zákon, že dobré a ?estné skutky se neodpoušt?jí, a tak ani pan H.Rozmanitý neodpustí P.Cibulkovi, že zatmco on si požíval všech výhod spolupracovníka StB a zaujímal díky tomu významnou a dob?e placenou pozici na letišti, P. Cibulka se nechal celkem p?tkrát uv?znit kv?li svému politickému p?esv?d?ení. Taková state?nost, zásadovost a vysoká morálka, jakou projevil P.Cibulka, se nikomu v ?eské kotlin? neodpouští.

Komentář ze dne: 07.08.2006 18:18:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Pam?tník (@)
Titulek: Co jest s Šináglem spojeno, od ïábla jest!
Odkud (z jaké emigrace) Jan Šinál do ?eské republiky p?išel, pro? se do spolku s jistým V.Hu?ínem dal, z jakého d?vodu jsou noviná?i a kamery vždy nablízku když Jan Šinágl n?jaký husarský kousek, medializující jeho údajný antikomunismus, p?edvádí? Zdaližpak V.Hu?ín, nyní kandidující na senátora, lo?ské sd?lení Reflexu, že spolupracovníkem SNB v 70. letech v dobách komunismu byl, již dementovati ?i vyvrátiti rá?il??

Komentář ze dne: 12.08.2006 20:26:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - idiot (@)
Titulek:
jd?te všichni do pi?e!

Komentář ze dne: 18.08.2006 10:51:37     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Žlu?ovitá Spravedlnost PhDr Jebavé (@)
Titulek: Takových Hucínu si BIS vyrobí treba deset do mes íce, pocítí-li tu potrebu
At 11:35 AM 8/14/2006, Míla Jebavá wrote >Dobrý den, > >dekuji za zaslaný ní?e uvedený mail.Já tu Hucínovu sebechválu cetla také. > >Ten oslavný chvalozpev na Hucínv 70. letech spolupracoval s SNB, jak o nem >napsal vloni Reflex, to o sobe nenapsal, nebo jsem to mo?ná prehlédla? V >Reflexu bylo, ?e spolupracoval s SNB. Ale SNB mela dve slo?ky, VB (s tou >spolupracoval?) a dále StB (a nebo spí? spolupracoval s touto?). > >Kdy? Hucínovi prisluhovaci nekdy vloni v té dobe masírovali verejnost >rozesíláním mailu o jediném nejvy??ím (rozumejme: o Hucínovi), napsala jsem >jim dotaz, zda V.Hucín dementoval to, co o nem Reflex napsal. A oni mi >odpovedeli, ?e prý si Reflex vymý?lí a l?e...Tedy: pokud Reflex lhal, meli >to dát k soudu a Hucín se k tomu mel ajsne vyjádrit, av?ak, hle, Hucín se k >tomu nevyjádril, nebo alespon o ?ádném jeho vyjádrení k té veci nic nevím. > >Kdy? P.Cibulka byl na jare leto?ního roku odsouzen podmínene k 6 mesícum za >to, ?e o agentovi StB (in?enýrovi z leti?te z Ruzyne z 50: let, který i po >vyhození z KSC dál zustal ve svém významné funkci a dál jezdil na >dlouhodobé slu?ební cesty do SSSR dojednával nákup petadel TU) uvedl na >internetu, ?e to byl agent StB, v médiích o tom nepadla ani veta, ani slovo, >ani písmeno, ackoliv informaci o tom jsme zaslali do v?ech médií. O >P.Cibulkovi média mlcí, ale o to, ?e nejaký V.Hucín bude kandidovat do >senátu, to se napí?e ve v?ech novinách. > >Také je príznacné, ?e V.Hucín ani slovem nezmínil prínos P.Cibulky pro jeho >propu?tení z vezení. Kdy? byl V.Hucín ve vezení, tak Petr Cibulka a Zbynek >Horváth jezdili za Pravý Blok po celé republice a porádali verejné mítinky >na námestích a na ka?dém mítinku informovali verejnost o prípadu V.Hucína, >nezákonne vezneného. Oni byli první, kdo se ho zastali a kdo porádali mítink >i pod okny jeho vezení. > >V celé knize se ale v této souvislosti V.Hucín nezmínil o P.Cibulkovi ani >jednou. A ani me neprekvapuje, ?e se o P.Cibulkovi v té souvislosti nezmínil >ani v doslovu Z.Horváth, který tenkrát jezdil s P.Cibulkou na ty mítinky - >jako jeho dvojce. V?ude jezdili spolu, ale dnes si na to Z.Horváth ani >nevzpomene. Mluví jen o sobe. Proc taky vzpomínat - na podzim r. 2002 rozjel >"svou" kampan proti P.Cibulkovi a sna?il se ze v?ech sil o to, aby byl Petr >odvolán z funkce predsedy Pravého Bloku. Ta Horváthova kampan proti >P.Cibulkovi trvala rok a ríkal i úplné nesmysly. Napr. na podzim r. 2003, >kdy? Petr vedl volební mítink (kandidoval do senátu) v Brne, tam Z..Horváth >rekl Petrovi do ocí, ?e je hrozbou pro demokracii. Kvuli mne Z.Horváth >obtelefonovával cleny Pravého Bloku, které ani osobne neznal, a v?em tvrdil, >?e jsem agentka, sna?il se proti P.Cibulkovi po?tvat úplne normální a slu?né >lidi z Pravého Bloku. Kde na ty velice casté celorepublikové pulhodinové i >del?í mezimestské telefonáty Z.Horváth bral peníze, kdy? na druhou stranu >tvrdil, ?e má velice skromné príjmy, nevím...Je ale nepopiratelnou >skutecností, ?e já jezdím v?ude vlakem nebo autobusem, a tak i ostatní na?i >clenové, ale Z.Horváth v?dy jezdil jen autem, s ním? cesta prijde v?dy >mnohem drá?. Na schuze do prazy ze Zlína - v?dy jen autem, ackoliv tvrdil, >?e se mu nedostává penez. > >I já jsem ale na Pravý Blok natrefila kvuli V.Hucínovi. Na jednom mítinku >jsem sly?ela P.Cibulku a Z.Horvátha mluvit o tom, ?e máme politického vezne >V.Hucína, a rozhodla jsem se tu stranu hned na míste kontaktovat, nebot na >me udelalo ú?asný dojem, ?e se zastávají politických veznu. Nejak v únoru r. >2002 byl V.Hucín propu?ten po roce z vezení. Poté jsem ho telefonicky >premlouvala, aby kandidoval v parlamentních volbách za Pravý Blok - nechtel, >duvody si nepamatuji, nebyly mi tenkrát jasné, asi snad ani ?ádné pádné >duvody nemel. > >Nu, a dnes V.Hucín kandiduje do senátních voleb, které budou letos na >podzim, a je nominován Konzervativní stranou. Pravý Blok mu nebyl dost >dobrý, Konzervativní strana mu dobrá je. Ve svém oslavném chvalozpevu si na >P.Cibulku nevzpomnel a pokud jste cetl i Petrovu knihu "Tak pravil Petr >Cibulka", porovnejte, zda jedno policejní serezání V.Hucína príslu?níky >policie je ekvivalentní 5 letum vezení P.Cibulky tak, jak je popsal ve své >knize "Tak pravil P.Cibulka". V.Hucín je medializován, P.Cibulka je v >médiích diskriminován. > >Jako politictí vezni u nás jsou v médiích prezentováni jen vybraní jedinci. >Ale ani tito "vybraní" jedinci" nevycnívají nad nás "obycejné" - casto ani >neumejí moc poutave vyprávet, co? je i prípad V.Hucína, a zpravidla zatajují >veci, které by podle v?ech pravidel slu?nosti meli verejnosti sdelit. A to >je i vysvetlení pro to, proc je V.Hucín medializován, atd. > >Zatím jsem s pozdravem > >Míla Jebavá

Komentář ze dne: 21.08.2006 15:01:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Miroslav Ptá?ek (@)
Titulek: ???
Obávám se, že p?es internetové fórum se jen t?žko vy?eší špatné vztahy zú?astn?ných. Pro nezasv?ceného ?tená?e jako jsem já, jsou všechny tyhle p?ísp?vky sice velmi zajímavým ?tením, ale objektivní názor si z nich t?žko ud?lám, zvl᚝, když se argumenty jednotlivých stran zna?n? rozcházejí a ?lov?k má jen málo možností, jak si jejich v?rohodnost ov??it...Každopádn? jsem si z p?e?teného ud?lal sv?j laický názor na pana Cibulku...Pokud je autorem on?ch ?lánku od "Spravedlnosti", pokud má jeho bývalá žena alespo? trochu pravdu a jestliže vezmu navíc v úvahu jeho výroky, které jsem slyšel nebo ?etl, tak mn? napadá, kolik toho má asi pan Cibulka spole?ného s paranoidní schizofrenií?...?asto zde byl ozna?ován za lhá?e a zlod?je, ale je i možné, že tomu tak není, že všemu co tvrdí bezmezn? v??í...Povídání o Matrixu, o eSTBlishmentu, o exmanželce agentce...To jsou sice moc zajímavé teorie, jako laik je ani nemohu vylou?it, že jsou pravdivé (stejn? jako t?eba to, že válku v Sev. Koreji za?ali Ameri?ané, p?ec jen, jsem tam nebyl, rozkazy jsem nevid?l, vše co znám, mám z knížek, televize atd.), ale myslím si, že s nejv?tší pravd?podobností jen pan Cibulka podléhá jakémusi bludu o celostátním spiknutí postkomunistického ?ehosi. Zajímá m?, jaké má d?kazy pro svá tvrzení? Zatím jsem toho nevid?l víc než jen, že n?kdo byl agentem STB (jaká je definice agenta STB? Po?ítá se do n?j i informátor?) a to podle seznam?, které si vytvo?il pan Cibulka (Odkud vlastn? bere informace pro své seznamy?Jsem jen zv?davý, nenapadám jejich v?rohodnost) a tím pádem slouží "staronovému" vedení dodnes... Myšlenka p?ímé demokracie je podle mého názoru velmi zajímavá, ale dovolím si nesouhlasit s tím, jak ji pojímá pan Cibulka...Odvolatelnost politik?, soudc? a jiných významných p?edstavitel?? Že si lidé dokážou vládnout sami?Že ví, co je pro n? dobré?Že zastupitelská demokracie je ve svém základ? kriminální? To jsou podle m? hlouposti. Vždy ve?ejné mín?ní se ?asto m?ní rychleji než po?así, vždy lidé se dají velmi snadno ovlivnit ve svých názorech, ?asto jednají spíše emocionáln? a podle p?edsudk?, než aby hluboce analyzovali dané problémy a podle toho se rozhodovali. To že by p?ed referendem o zákonech dostávali ob?ané kníže?ku s argumenty všech stran, je sice zajímavý nápad, ale vzhledem k tomu, že se u nás p?ijímá zákon asi tak jednou týdn?, m? rozesmívá p?edstava, kolik toho budou muset lidé ro?n? p?e?íst, pokud cht?jí hlasovat se znalostí argument? všech stran...Dokáži si docela živ? p?edstavit, jak by to u nás vypadalo po vít?zství Pravého Bloku(a tak dále a tak dále) a po nastolení zm?n podle jeho programu. Politici by se nejspíš báli prosazovat nepopulární ale mnohdy nutná ?ešení státních problému a strach z ostrakizace by rad?ji vym?nili za populismus. A co soudci? Co t?eba p?ípad vraždy, kdy lze vážn? pochybovat o vin? obžalovaného, p?i?emž je ale ve?ejnost p?esv?d?ena o jeho vin? a žádá potrestání? Soudce buï rozhodne podle svého v?domí a sv?domí a bude rozezleným lidem odvolán, ?i pošle nešastníka do v?zení a udrží se v k?esle...Takhle si pan Cibulka p?edstavuje nezávislost soudc?? Hm, možná by mohl lid vykonávat soudní moc sám, když dokáže o všem nejlépe rozhodovat... ...Cht?l jsem se ješt? jen ozvat na jeden z argument? "Spravedlnosti" ohledn? rozvodu s Cibulkových. N?kolikrát se autor ?lánku ptá, pro? paní Hrbková tedy od manžela neodešla, když ji jako tedy m?l týrat a to n?kolik let. Na?ež si odpovídá tím, že to bylo proto, že byla agentkou ?ehosi s úkolem ho obrat o všechno...Cht?l bych jen "Spravedlnosti" ?íci, že existuje i jiná možnost vysv?tlení a to, že ženy ob?as svého manžela milují a že jej neopoušt?jí ani když je dlouho týrá, n?kdy si dokonce myslí, že by se manžel-tyran mohl zm?nit k lepšímu, že to chce jen trp?livost a n?kdy se bojí manželových výhružek, n?kdy mají sebev?domí tak zdeptané, že nemají sílu odejít...Možností je více než dost a p?íkladu z p?ípad? domácího násilí je bohužel také více než dost P.S. je sice hezké, že jste necenzurované noviny, ale podle mého názoru není mazání spam? cenzorským zásahem

Komentář ze dne: 23.08.2006 20:20:35     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Spravedlnost (@)
Titulek: Kdo nechce pochopit, nepochopí...?eši jsou sami str?jcem své národní záhuby
Nejsem panem Cibulkou - nech si pan Ptá?ek p?e?te texty pana Cibulky a porovná jejich styl s mými. Dále: Panu Ptá?kovi doporu?uji, aby podnikal, vyd?lal si na d?m, vybavil firmu, stal se majetným, pracoval bez umdlení, pak se oženil s t?ikrát rozvedenou ženou, která ho po 8 letech manželství vyhodí z bytu a ukradne mu vše, co nemá on momentáln? na sob?, p?i?emž ona mezitím na sebe p?evede veškerý jeho bývalý majetek. A pak a pan Ptá?ek dokazuje, že ji nikdy nebil ani psychicky netýral a a se obhajuje p?ed lidmi, kte?í mají z masmédií natla?eno do hlavy, že muži jsou násilníci a každý druhý z nich týrá a bije manželku i d?ti. A a pan Ptá?ek dokazuje, že jeho bývalá manželka s ním žila a zmanipulovala ho k tomu, aby na ní p?evedl veškerý sv?j majetek, práv? z lásky k n?mu, a ne z lásky k jeho majetku. Ohledn? p?ímé demokracie nech si pan Ptá?ek p?e?te materiály na t?chto internetových stránkách. To, že p?ímá demokracie je lepší než zastupitelská, lze dokázat srovnáním ekonomiky Švýcarska (horská zem? bez surovin) a ostatních zemí západní Evropy ( se surovinami, p?íhodnými podmínkami pro zem?d?lství). Dále a srovná jak úpravná a uklizená a ?istá jsou m?sta a obce ve Švýcarsku a v ostatních zemích západní Evropy. To je jasným d?kazem, že když si svoje v?ci spravují ob?ané formou p?ímé demokracie, ?ídí si to ve sv?j prosp?ch a nikdo je neokrádá. Naproti tomu d?sledky zastupitelské demokracie pan Ptá?ek uvidí a uslyší, kdykoliv mu vynadá státní ú?edník, kdykoliv zakopne o výmol na ve?ejném chodníku, kdykoliv šlápne do psího hovínka v m?stském parku, kdykoliv jemu ?i n?komu ze známých exekutor vnikne (zcela v souladu se zákonem) do bytu a odveze z n?j veškeré vybavení za to, že nezaplatil telefon nebo televizní poplatky, kdykoliv mu policista ?ekne, že a ne?eká, že policie dopadne zlod?je, který mu ukradl auto, kdykoliv bude platit za benzín více než p?i p?edchozím nákupu, kdykoliv si bude na?íkat, že platí vysoké bankovní poplatky a že prakticky stejn? vysoké poplatky jsou u všech bank v ??eské republice a také kdykoliv se bude divit, pro? poslanci dostávají tak vysoké platy za tak málo práce. Ohledn? agent? StB panu Ptá?kovi ?eknu, že vliv a existenci agent? StB zleh?ují práv? agenti StB. Takoví tajní agenti byli ve všech zemích východní (socialistické) Evropy, v Polsku již zve?ejnili jejich seznamy, na Slovensku snad také (nebo se k tomu chystají), teï se k tomu chystají v Rumunsku, na území Ruska fungovali agenti již od carské doby, fungování tajných agent? na území dnešní ?eské republiky má za?átek své historie v dob? Rakousko - Uherska. Celosv?tov? to je zcela b?žná v?c, ovšem ti, co agenturní sí využívají, nejmén? rádi slyší, že takové sít? existují. Jejich síla totiž spo?ívá v jejich utajení, a tak z každého, kdo o nich píše, v rámci své sebeobrany d?lají paranoika. Inu, inu, nevím, pane Ptá?ek, pro? tak hájíte jak zájmy tajných agent? , tak i zájmy manželek (bývalých ?lenek KS?, jejichž tr. ?iny jsou kryty policií i soudy), zbohatlých na úkor okradených manžel? - bojovník? proti totalit? . No a s p?ídavkem Vaši kritiky p?ímé demokracie - bez pádných argument? a za každou cenu - nejste Vy typickým produktem socialistického a poté postkomunistického vymývání mozku? Kv?li lidem, kte?í nikdy nepochopí to podstatné a vždycky naletí na falešné sliby držitel? moci (p?ípadn? ješt? s hlubokou úklonou d?kují za jidášské zlaáky) a kterých je v našem stát? v?tšina, je náš stát zadlužený po uši, v masmédiích se ob?ané nedozví pravdu a sami jdou jako hloupé ovce vst?íc své národní záhub?, naprosto p?ihlouple p?itom kritizujíc ty jediné (jako nap?. P.Cibulku), kte?í se jim snaží otev?ít o?i a svou modrou radou jim cht?jí pomoci.

Komentář ze dne: 25.08.2006 17:41:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Cibulka se odst?hoval z Brna v ?íjnu 2001 a žil s Jebavou
Cibulka se z Brna ODST?HOVAL V ?ÍJNU 2001. D?m, který mu nepat?il, z?stal prázný, p?espávali tam bezdomovci, potkani a podobná hav?. Z domu r?zná individua odvážela zadním vjezdem velký po?et nejr?zn?jší v?cí - zdokumentováno policií. Matka Cibulky odmítla jeho v?ci p?evzít se slovy, a si to Petr vy?ídí sám. Co bez v?domí majitelky d?laly cizí osoby v dom?? Jak to, že si paní Cibulková nechala od zám??nictví JIRO vym?nit zámky od domu bez v?domí majitelky domu? CO TAM D?LALA, KDYŽ SYNOVY VÉCI ODMÍTLA? Záme?ník po matce Cibulky, která bydlí v Brn? Mu?ednická 39, necht?l v?bec žádné doklady o tom, že jí d?m v Jundrov?, Nálepkova 38 pat?í nebo že tam bydlí! To lze p?ijít k jakémukoliv domu, kde nebydlíte, nepat?í vám a na požádání vym?nit zámky a vloupat se dovnit?? Odpov?ï je nasnad?. V DOM? BYLA DOKUMENTACE FIREM, KTERÉ PAT?ILY CIBULKOVI A DLUŽILY ORGÁNUM STÁTNÍ SPRÁVY HORENTNÍ FINAN?NÍ ?ÁSTKY. Cibulkovi bylo tehdy sd?leno obvin?ní kriminální policií. Policie majitelku domu vyzvala k vydání firemních dokument? a sama si je na míst? p?evzala. A ejhle! Ukázalo se, že doty?né dokumenty nebyly podle soudního znalce kompletní a pr?kazné. SOUD TRESTNÍ STÍHÁNÍ TEHDY PROTO ZASTAVIL!!! KDO M?L P?ÍSTUP DO DOMU? KDO ZLIKVIDOVAL d?kazní materiály? Majitelka domu v Brn? nebyla. Pouze Cibulka a jeho matka, m?li klí?e od domu. Tehdy ješt? zákonná manželka Petra Cibulky klí?e od domu p?edala paní Cibulkové 5.7.2001 se sv?dky. Z domu zmizela ?ada osobních v?cí majitelky domu a jejích d?tí. KDO je odvezl a kam? Policii se nepoda?ilo zjistit.

Komentář ze dne: 26.08.2006 18:05:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Necht?j, aby t? tví nep?átelé chválili
Svatba Petra Cibulky se konala 28.2.1995.!!! 17.12.1999 zmlátil svoji manželku tak, že musela být ošet?ena na Úrazové nemocnici v Brn? a téhož dne ji i s d?tmi vyhodil z domu. Vrátili se sami v noci zpátky dom? do Prahy, kde Cibulka nikdy nebydlel!!! Údajných 8 let manželství je podvod!!! Zastrašováním a s pomocí zmanipulovaných fakt? u soudu si vynutil p?ístup do bytu své bývalé manželky v Praze AŽ PO ROZVODU.Cibulka vyhodil bývalou manželku z jejího bytu i s d?tmi a 86ti letou matkou. Na byt získal pouze odvozené užívací právo s?atkem. Dekret vlastnila jen jeho bývalá manželka. Byt, velikosti 180m2, na Václavském nám?stí, za který od majitel? domu Cibulka požaduje 5 milion? korun. VE STEJNÉ dob? podal žalobu o vrácení daru rodinného domu v Brn?. VZÁJEMNÉ VYROVNÁNÍ ODMÍTL!!! OTÁZKA : Kde cht?l Cibulka s Jebavou bydlet? V Praze nebo v Brn?? U soud? nárokuje obé. V Brn? matka Petra Cibulka vlastní 3+1 v osobním vlastnictví, p?esto bydlí v Praze. Družka Petra Cibulky a místop?edsedkyn? Pravého Bloku Míla Jebavá, u?itelka na Policejní akademii v Praze uvádí, že bydlí v Jilemnici, dále vlastní rodinný d?m v Kácov? Lhot?. Nyní jako družka Petra Cibulky nárokuje byt bývalé manželky.Na PhDr Miloslavu Jebavou p?evedl Cibulka svoje firmy za cenu 1,- K?!!! Doporu?uji Spravedlnosti p?estat podvodn? maipulovat s fakty a ?ídit se pokyny Cibulky : To musí napsat n?kdo jiný, na to nemohu odpovídat sám". Cibulka pot?ebuje na špinavou práci všehoschopné lidi, sám si ruce umazat nechce. Majetnické nároky Petra Cibulky, jeho družky PhDr Miloslavy Jebavé a matky V?ry Cibulkové : byt bývalé manželky v Praze na Václavském nám?stí, d?m v Brn?, byt v osobním vlastnictví v Brn?, byt v Jilemnici, d?m v Kácov? Lhot?. Zkuste si p?edstavit, že po letech odporného domácího násilí v??i bývalé manželce a jejím d?tem jí Cibulkova nenasytná rodina p?ipravila o domov!

Komentář ze dne: 24.08.2006 16:09:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Hrbková (@)
Titulek: Necht?j, aby t? tví nep?átelé chválili...
Tak tuhle v?tu mi cibulka vtloukal dlouho do hlavy, je platná i te´d. Cibulka nem?že ?íct pravdu, p?estože ji zná. Jak se mu roztahuje s Jebavou a matinkou v mém byt? na Václavském nám?stí, ze který chce od majitele domu, jak jsem se dozv?d?la, 5 milion? korun? To mu nesta?í, že mn? vyhodil z bytu? Co to plácáte za nesmysly, že já jsem ho vyhodila po 8 letech manželství? LŽETE! 17. prosince 1999 mn? a moje d?ti Cibulka vyhodil z Brna a v noci po ošet?ení na úrazové nemocnici v Brn? nás moje starší d?ti st?hovaly dom? do Prahy. Jenže ouha - na volební kampa? se Cibulkovi zalíbilo v Praze, potkal Jebavou ( té nevadilo, že se tahá z ženatým Cibulkou) a všechno vzalo za své. Zacht?lo se jim i mého bytu v Praze, kde p?edtím nikdy nebydlel. Kdyby mn? Cibulka i s d?tmi podvodem nenalákal do Brna, nebyla bych se rozvád?la. Sko?ila jsem mu na jeho p?esv?d?ovací akce o VYŠŠÍM POLITICKÉM ZÁJMU JEHO PRÁCE, d?kladn? zvádá propagandu ( m?l se doma od koho u?it) a vymývání mozk? lidem. V??ila jsem mu, v??ily Cibulkovi i moje d?ti. Já jsem z n?j žádný majetek podvodem nelákala, on dob?e ví, jak to bylo. Když jsem p?išla do Brna, ani jsem o jeho tiskárn? v?bec nev?d?la, že existuje a jestli Cibulko budeš zase lhát, že to není pravda, tak se budeš v pekle za svoje podlosti smažit. Já jsem cht?la majetkové vyrovnání, teï vím, pro? Cibulka s Jebavou ne. Cht?li byt v Praze, d?m v Brn?, cht?li všechno! V den, kdy jsem potkala Cibulku, jsem ud?lala nejv?tší chybu svého života. Cibulka mi vzal vše - dlouhá leta života, zdraví, práci, domov, mým d?tem zni?il d?tství a ud?lal ze života peklo. Je horší než komunisti, p?evzal jejich zp?soby a ni?í výmysly m?j život i mé rodiny dál. Teï vím, pro? když jsem p?išla do Brna, jeho okolí se vsázelo, jak dlouho s ním vydržím. Sázka o láhev vína jeho matinky s její kamarádkou byla m?síc. Já jsem ale naivn? v??ila Cibulkovi. Že jsem byla rozvedená? To všechno Cibulka v?d?l rok p?edtím, než si mn? bral! A rozvád?la jsem se kv?li n?mu, jak on cht?l! Tak pro si mn? pod falešnými záminkami bral! Znal pravdu, nikdo nu nic netajil. Pro? si nevzal Julii Blažkovou, Hanku Marvanovou, Ani?ku Šabatovou a další? Matinka ?íkala, že se na n?j ženské lepily. Jenže onybyly zkušen?jší než já, utekly v?as. . Nejde o mn?, Cibulko, ale o Karolinu a Jirku, které jsi spole?ným životem navždy odporn? poznamenal. Styd?t by ses Cibulko m?l.

Komentář ze dne: 25.08.2006 10:19:35     Reagovat
Autor: neregistrovaný - From: Petr Cibulka (@)
Titulek: Vladnouci ("post") komunisticka FIZLOKRACIE prave ted, s pomoci Hucina a jeho ty
From: Petr Cibulka To: Mykola Shatylov Masmédia Cc: Jan Malina PBZahrUSA Sent: Tuesday, September 28, 2004 1:38 PM Subject: V cause Hucin "neco" velice nehraje... Vladnouci ("post") komunisticka FIZLOKRACIE prave ted, s pomoci Hucina a jeho tymu, stavi svoji politickou alternativu proti nasi politicke strane Pravy Blok - strana za ODVOLATELNOST politiku, REFERENDA a PRIMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET a proti nasemu programu hlubokych systemovych zmen tohoto jejich kriminalniho statu, tedy proti nasemu velice uspesnemu programu svycarske a americke PRIME demokracie "NEVERITE POLITIKUM A JEJICH NOVINARUM? NO KONECNE! VERME SAMI SOBE!!!", viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004072601. Vetsi nebezpeci nez je nas program ODVOLATELNOSTI politiku, REFEREND a PRIME demokracie dnes pro vladnouci ("post") komunistickou fizlokracii a nomenklaturu jejich kriminalnich elit totiz neexistuje!!! Proto je ted najednou - s 15-ti letym zpozdenim, viz http://www.cibulka.net/petr/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=35 - na politicke scene "nas hrdina Hucin", proto najednou koncerty "S komunisty se nemluvi", organizovane Petrem Placakem, synem komunistickeho generala Bedricha Placaka, ktery k 50. letech, v dobe korejske valky, provadel pod dohledem sovetskych generalu GRU a KGB zvireci pokusy na americkych zajatcich, proti nimz byl slavny nacisticky doktor Mengele v Osvetimi jen obycejny amater. Tito lide jsou dnes pripravovani, aby stanuli v cele pristi "nekompromisni opozice" proti tomuto kriminalnimu statu a jeho kriminalnim elitam, mnozi z nich samozrejme pod prisnym vedenim a kotrolou svych ridicich dustojniku GRU a KGB doma i v zahranici... S pozdravem a pranim vseho dobreho se na nasi dalsi spolupraci tesi Petr Cibulka, www.cibulka.net

Komentář ze dne: 16.04.2012 14:38:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - moHlgeimRQDRH (pzmwimet@pzmwimet.pl)
Titulek: jEtKjZfsyuElGDTt
waiders: Parlamentned volby vyhre1la ČSSD proto, že sledbila všechno všem, protože Zdroje jsou. . Což samozřejmě ODS nemůže (toužed-li si zachovat aspoň zde1ned orivacpve9 strany).Kvalita vle1dy samozřejmě s vfdsledkem me1 společne9ho hodně. Zne1m mnoho odse1ků, kteřed nešli k volbe1m kvůli tomu, jakfd je Topole1nek socialista. A zne1m dalšed (jako jsem je1), kteřed tam s maxime1lnedm znechucenedm šli.He1zet do jednoho pytle voliče ODS a ČSSD a vyvozovat z toho obecně platne9 ze1věry, tak jak to s velkou oblibou dělajed poblitologove9, je blbost non plus ultra.ODS prohraje předšted volby, to bych vzal za bernou minci a tomu by měla přizpůsobit svoji politiku a prosadit celou Modrou šanci. Klidně ještě v razantnějšed verzi.Bulant(ove1): To neni tvoje fotka?Destiny: Ale me1m!

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.