Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 23.07.2006 18:51:44
Autor: Spravedlnost (@)
Titulek: Na krádeže a zlod?jny chce každý pachatel co nejrychleji zapomenout
Vážená paní Hrbková zcela nevhodn? (pokud to je opravdu ona a ne n?kdo z jejích koleg? - agent? od BIS) sama medializuje to, co mohlo z?stat v soukromí. Pro? by byl, jak ona tvrdí, p.Cibulka nasazen na redaktorku ?s. rozhlasu - komunistku ing.J.Hrbkovou? V ?em by jí asi sledoval, komu by o ní donášel? On se k ní nep?ist?hoval, p?ist?hovala se naopak ona k n?mu pod záminkou, že jí její nad?ízený p?ikázal, že si musí vybrat buï P.Cibulku, a nebo práci redaktorky. (Dost neobvyklý postup - ale jako krycí legenda velmi ú?inný - n?jakým rychlým a logickým zp?sobem bylo nutno ing.J.Hrbkovou umístit do blízkosti P.Cibulky - nesmlouvavého kritika politických pom?r? - nejlépe p?ímo do jeho vlastní domácnosti.) A?koliv fakticky nebyla ing.J.Hrbková vyhozena z práce, (uvádí, že jí dali na vybranou, tj. nedali jí tedy výpov?ï), pod touto záminkou se k n?mu p?ist?hovala do Brna, obelstila ho touto ú?innou krycí legendou, a pomáhala mu v jeho práci s vydáváním Necenzurovaných novin do té doby, dokud si ji, t?ikrát již úsp?šn? rozvedenou a matku ?ty?ech d?tí , nevzal za manželku. Jako manželka pak již zcela pochopiteln? získala absolutní jeho d?v?ru pro další své kroky - aby všechen jeho majetek p?ešel do jejího vlastnictví. (Kterého manžela v?as napadlo, že ho chce manželka okrást? Nikdo to nepoznal d?ív, než byl úpln? oškubaný a vyhozený z bytu. ) Poté v práci zna?n? polevila, ovšem hned po svatb? si ješt? za?ídila rozd?lení bezpodílového spoluvlastnictví manžel?, inu, kdyby náhodou...A ono bylo "náhodou". V r. 1996 si od n?ho nechala darovat d?m v Brn?, ve kterém bydleli - na jeho získání nem?la nejmenší zásluhu - byl koupen za peníze matky P.Cibulky. V r. 2001 ho vyhodila z pražského bytu, z jeho trvalého bydlišt?, kde spolu tehdy bydleli, a to u?inila v jeho nep?ítomnosti. Nechala mu odvézt jeho v?ci do brn?nského domu - již tím spáchala tr. ?in. Nedosti na tom - když v této situaci p.Cibulka soudní cestou žádal vrácení tohoto darovaného domu, vym?nila v dubnu r. 2002 zámky na vstupních dve?ích domu - samoz?ejm?, jak jinak, op?t bez jeho v?domí a v jeho nep?ítomnosti. Když se pak vracel do svého bývalého domu - svého jediného úto?išt?, nemohl se dostat dovnit?. V dom? mu z?stalo vše, v?etn? archiv? Necenzurovaných novin a archiv? Charty 77 (jak radostn? se v tom pak BIS asi pohrabala), v?etn? jeho oble?ení, velkého množství knih, nábytku...Na tr. oznámení ze zá?í r. 2002 policie i státní zastupitelství reagují tvrzením, že tr. ?in nenastal, nebo ing. J.Hrbková cht?la prý vše vrátit - jen chud?ra nev?d?la kam. (Že by zapomn?la adresu jeho matky? Že by zapomn?la na sv?j udava?ských telefonát ze dne 13.6.2006, o n?mž je záznam na policii: "Dnešního dne se s policejním radou npor. Mgr. Rotreklem telefonicky spojila paní Jana Cibulková, která uvedla, že obv. Petr Cibulka by se m?l v sou?asné dob? zdržovat na adrese Praha 4, Pod Lysinami 471/19, kdy se jedná o n?kolikapatrový d?m, a obvin?ný se zdržuje v ateliéru, kdy na vstupních dve?ích je menovka se jménem Pokorný. Záznam ?iním pro další služební pot?ebu." Je toto d?kaz o udava?ském telefonátu nebo ne? Podle tohoto popisu dodaného bývalou "milující" manželkou, která chot? obrala úpln? o všechen majetek, by ho v tom byt? každý našel - jen ona nev?d?la, kde by ho našla, aby mu vrátila jeho v?ci, k nimž mu zabránila v p?ístupu. Ovšem sou?asn? ohledn? vrácení ukradených v?cí Petra Cibulky tvrdila soudu, že v tu dobu absolutn? nev?d?la, kde se p.Cibulka zdržuje, a proto mu v?ci nemohla vrátit.(!) Snahu prý m?la...ta snaha je taková, že ty v?ci nevrátila dodnes...navzdory soudnímu ?ízení (žaloba byla podána p?ed rokem a p?l, dodnes nebylo na?ízeno jediné jednání - soudy ?iní pr?tahy a J.Hrbková soudu tvrdí, že žaloba je ned?vodná.) Navzdory tr. oznámení ze zá?í r. 2002 - prý cht?la v?ci vrátit, ale nev?d?la kam, tak se podle názoru policie nejednalo o tr. ?in krádeže. Že ty v?ci jsou kdesi ve sklad? u Brna ?ekla J.Hrbková policii až v lét? r. 2005, tj. t?i roky od zahájení "vyšet?ování", a policie se ani neobt?žovala to okradenému P.Cibulkovi sd?lit - objevil ten protokol s tím tvrzením až náhodou když nahlédl do jednoho spisu. Sou?asn? vyšlo najevo, že v?ci tam jsou uskladn?né za finan?ní poplatek - jeho výše však není P.Cibulkovi známa, policii to nezajímalo. Kdo to uskladn?ní bude platit? J.Hrbková, která tam v?ci bez v?domí P.Cibulky uložila, nebo P.Cibulka, který se marn? domáhá vrácení t?ch v?cí?) Nárok na užívání bytu v Praze pozbyla J.Hrbková tím, že se z bytu v dubnu r. 2003 vyst?hovala, odhlásila telefon, plyn a veškeré služby, vše v?etn? sv?tel odmontovala a pak dne 15.5.2003 u soudu prohlásila, že se z bytu odst?hovala, že bydlí v Kolín? a byt již nežádá. Ovšem za pár m?síc? vše zm?nila, za?ala tvrdit, že je bezdomovkyn?, a s tou záminkou se pak dne 6.2.2004 zcela ne?ekan? do toho bytu vloupala - nechala odvrtat dva zámky na dve?ích, kryta dv?ma policisty, kte?í odmítli o tom sepsat protokol, a to vše u?inila s doprovodem dalších šesti osob. Pochopiteln?, že policie ji op?t kryla. Major Jan Pavlík, ?editel místního okrsku policie na Praze 1 - M?stek zcela zatajil vyjád?ení souduk té v?ci, ve kterém bylo, že J.Hrbková neprokázala nutnost odvrtat zámky a do bytu se nast?hovat. Neprokázala nutnost - p?esto tak u?inila - ale tak to major Pavlík nevid?l. Op?el se o tvrzení právního zástupce majitele domu (jakou váhu má názor právního zástupce majitele domu v??i soudkyni ? Inu, major Pavlík se asi v soudním systému ?R nevyzná - když k tomu dostane pokyn, že ano...) - že prý J.Hrbková má právo byt užívat...Poté dva a p?l roku policie pomáhala ing.J.Hrbkové tajit p?ed P.Cibulkou, že J.Hrbková má bydlení má zajišt?né více než skv?le - že bydlí se dv?ma d?tmi v t?ípokojovém družstevním byt? na Praze 8. Policie pomáhala J.Hrbkové udržovat její alibi o jejím bezdomovectví dva a p?l roku...Mezitím policie i státní zastupitelství všechny stížnosti odkládaly jako ned?vodné...A to, že ten byt na Praze 8 není veden jako majetek chud?ry J.Hrbkové je jasné. Je veden jako majetek její sotva zletilé dcery - která však jako studentka t?žko nahospoda?ila tak rychle na byt. Že by byl koupen za peníze, které J.Hrbková utržila v prosinci r. 2002 prodejem brn?nského domu, který jí P.Cibulka v r. 1996 daroval, z n?hož ho na ja?e r. 2002 vyhodila, a o který dodnes probíhá soud, a který J.Hrbková prodala tajn? za cenu 2,5 mil.K?? Pravda, ten d?m již dnes není v jejím vlastnictví, ale je pachatelkou podvodu, jímž byl P.Cibulka o ten d?m p?ipraven, a kterým se ona obohatila o 2,5 mil. K?. Dokud m?l majetek, bylo vše OK, když ho totáln? okradla, za?ala ho pomlouvat, aby tak zd?vodnila tr. ?iny, krádeže a podvody, kterých se v??i n?mu dopustila. Ing.J.Hrbková si za neuv??iteln? nízkou cenu koupila od P.Cibulky také vybavení tiskárenské firmy v cen? zhruba 6 mil.K?, které poté, aniž to P.Cibulkovi oznámila, v pr?b?hu r. 2002 prodala své dce?i.P?esto soud?m vždy tvrdí, že je naprosto nemajetná...Fakt je nesmysl, že P.Cibulka byl nasazen na komunistkuing.J.Hrbkovou - jak tvrdí ona. V ?em by jí sledoval a jak by jí ovliv?oval? Není známo, že by kdy ud?lala n?jaký výrazný politický ?in, ani p?edtím, než se k n?mu nast?hovala, ani poté, když se s ním rozvedla - nemá vyšší politické ambice ani rozhled, tak nebyla ani významná, ani nebezpe?ná. Naproti tomu P.Cibulka byl významný vydavatel Necenzurovaných novin, kterými v 90. letech zasahoval do politiky - a tak bylo rozhodnuto ho n?jakým zp?sobem kontrolovat a ovliv?ovat...A poté ekonomicky naprosto zlikvidovat - p?ipravit ho o d?m (daroval ho ing.J.Hrbkové), o tiskárnu (hluboko pod cenou ho prodal ing.J.Hrbkové), o p?echodné bydlišt? (jednou ho vyhodila v ?ervenci r. 2001 z jeho trvalého pražského bydišt? - v jeho nep?ítomnosti), podruhé v dubnu r. 2002 vým?nou zámk? ho vyhodila z jeho p?echodného bydlišt? - z brn?nského domu, který ji on p?edtím daroval. Pak se vloupala do pražského bytu, na který má užívací právo, které však ona svým odst?hováním v dubnu r. 2003 ztratila. Není to úžasná práce - a jak jak skv?le odm?n?ná...BIS umí své spolupracovníky odm?nit i skv?le krýt. Ing.J.Hrbková píše, že chce zapomenout na P.Cibulku - jak by ne, chce zapomenout, jak p?išla k 2,5 mil. K? z prodeje domu, který získala od P.Cibulky podvodem (slibem, že v dom? spolu budou bydlet a budou tam vydávat Necenzurované noviny). Chce zapomenout, že se dne 6.2.2004 vloupala v jeho nep?ítomnosti do jeho pražského bytu, z n?hož se ona sama o rok d?íve odst?hovala a tím na n?j pozbyla nárok, a chce zapomenout, že tehdy p?i vloupání tvrdila, že je bezdomovkyn? a že proto musí bydlet na chat? svého známého (mimochodem - agenta StB) u D??ína. Když se ukázala, že bydlí v t?ípokojovém byt? na Praze 8, najednou je policie hluchá...Slušný ?lov?k by vrátil v?ci, které získal podvodem...Za tr. ?iny by se alespo? omluvil, když policie neví, jak má jednat...Ovšem ing.J.Hrbková chce na vše zapomenout...

Reakce na komentář
"Na krádeže a zlod?jny chce každý pachatel co nejrychleji zapomenout"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Dá se ve vodě plavat (ano/ne)?

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.