Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 25.07.2006 18:13:27
Autor: Hrbková (@)
Titulek: Re: Ú?elové lži pro ve?ejnost
S psychopatem nemá smysl komunikovat. . Mne i moji rodinu kriminalizujete a vydíráte, lžete o mém spojení s jakoukoliv zpravodajskou službou, protože Vy i Vaše matka jste si moje negativní lustra?ní osv?d?ení už v roce 1993 vyžádali a d?kladn? prostudovali, stejn? jako byly pro Vás p?ínosné moje majetkové pom?ry , rovn?ž Vámi a Vaší matkou pe?liv? prostudované, jinak byste mn? a moje d?ti svými falešnými sliby k sob? nevylákal .V Rádiu jsem m?la vysoký plat a moji rodi?e m?li slušný majetek a finan?ní prost?edky. P?ivezla jsem si do Brna nábytek, míše?ský porcelán a pravé perské koberce, co jsem dostala od svého otce – první co bylo, že se po n?m hnala vaše matka že jieprodá! M?la jsem peníze od své matky i od své dcery, od p?átel,platila jsem Vaše dluhy i tisk za noviny, ano, mojí naivity jste dob?e využíval. Vrcholem všeho byl Váš požadavek, aby Vám moje d?ti koupily auto, které by pak splácely ze svého sirot?ího d?chodu! Jako pracovní síly Vám 13ti leté d?ti nesta?ily, i jejich peníze po zem?elém otci jste jim cht?l sebrat!. Dokud jejich otec žil, jezdil za mini pravideln? do Brna, byl v kontaktu se sociálkou i s vedením školy, dával jste si pozor, protože k nám chodila sociálka na pravidelné kontroly. Jen Jirka Hrbek zem?el, ukázal jste se v pravém sv?tle ! Svými vykonstruovanými lživými tvrzeními vydíráte mne, moji rodinu, vydíráte i moje p?átele. Co si myslíte, že Vám podvody budou do nekone?na procházet? Záležitosti mezi mnou Vámi jsou ?ešeny n?kolika soudy, jako soukromá nikoliv politická záležitost.Vaše všechna opakovaná a vylhaná udání na policii ?R na mne a mé rodinné p?íslušníky byla policií zastavena, p?esto je prezentujete tak, jak vyhovují Vaší politické propagand?, jako by dále probíhala. . Moje d?ti mohly žít normálním životem, kdyby Vás nikdy nepoznaly! Ani svoje povinnosti v??i nim, které jste jako nevlastní otec m?l, jste neplnil. Za Vaši aroganci moje d?ti , které Vás poznaly v 7 a 9 letech nemohou a presto jejími d?sledky dodnes trpí. Jak jste to tehdy ?íkal? Vina padne až do t?etího pokolení a když já jsem byla nemocná – silné astma - tak za mne(!!!) na Váš p?íkaz musely pro Vás pracovat moje d?ti (místo aby chodily do školy), aby si odpracovaly podle Vás – moje h?íchy. . Vy zase nem?že ?ekat, že moje d?ti by zapomn?ly, jak jste s nimi zacházel. Vaše laskavé rány p?stí se zapomenout nedají. Vám a Vaší družce Jebavé se zacht?lo mého bytu na Václavském nám?stí a za?ali jste mn? vydírat. Nesta?í, že jste mn? v roce 1999 sliboval, že podepíšete dohodu k rozvodu, op?t jste mn? podvedl, dohodu jste nepodepsal, ukradl mi doklady, lhal jste dál. Místo toho jste mn? zmlátil a vyhodil z Brna. Ano, pane Cibulka, i na to jsou sv?dkové. Léka?i v nemocnici v Brn? i Praze. Bohužel jsem dala na p?esv?d?ování Vaší matky, abych Vám nekazila politickou kariéru a nenechala si napsat neschopenku, i když léka?i nechápali, pro? podepisuji revers. A pro? to všechno? Cht?l jste m?j byt v Praze i d?m v Brn?. Jste tak bezohledný, že vám v?bec nezáleželo na tom, že já s d?tmi nebudeme mít kam jít. Nikdy jste v Praze nebydlel, nikdy jste neplatil nájem ani žádné jiné poplatky. V Praze bydlely moje starší d?ti. Musely si p?j?ovat peníze, aby m?ly na nájem a živobytí, protože ani mn?, ani jim jste za pro Vás vykonanou práci nezaplatil. Do Prahy jste se vet?el v roce 2000 pod záminkou, že docházíte na p?edvolební akce. Já jsem neprohlédla Vaší Makiavelistickou manipulaci, jinak bych nebyla na nic podobného nep?istoupila! Protože jste v Praze nebydlel, pot?eboval jste podklady pro to, abyste proti mn? zahájil trestní stíhání a spoustu ob?ansko právních soudních p?í. Soudy, policii i ve?ejnost oblbujete tím, co si vymyslíte. Je Vám úpln? jedno, že to není pravda. Stále se držíte svého postupu , o kterém jste mn? sám vypráv?l l v Jundrov?, když jsme vedli Jirku poprvé do školy? Zvolíte si vhodnou pro Vás upravenou variantu pravdy a tu pak stále opakujete, i když víte, že lžete. A hlavn? nep?estat – tak jste to ?íkal! Manželství s Vámi mi zni?ilo zdraví a d?tem ud?lalo ze života peklo. Vaše jednání je dnes posuzováno podle trestího zákona paragraf? domácího násilí a psychického vydírání, kterého jste po celou dobu na mn? i mých d?tech dopoušt?l. Moje matka díky Vám zem?ela. Jediné, co mn? ut?šuje je, že každé zlo, které jste zp?sobil, se Vám vrátí. Tisíckrát si m?žete podtrhávat cokoliv ve Vodná?ském evangeliu, když Vám to základní uniklo.Úcta a pokora p?ed životem je Vám cizí.. Jana Hrbková, rozvedená Cibulková P.S. Paní Jebavá mn? nezajímá, podle svých zkušeností vím, jak dopadne, až ji nebudete pot?ebovat. Teï jste na ni za 1,- p?evedl svoje firmy, majetek a pozemky na svoji matku a všude dokazujete, že jste nemajetný. Znám Vás dost dob?e, abych v?d?la, že tohle všechno je výmysl pro lidi, co Vás neznají. Stejné akce jste p?edvád?l v Brn? exekutor?m, když Vám cht?li zabavit majetek kv?li Vašim nespo?etným dluh?m. . Jak jste to ?íkal? Mn? tady pat?í jenom ponožky, nic jiného nemám! Dnes ?íkáte totéž, jenom používáte pro svoje pot?eby paní Jebavou. Koho si najdete p?íšt??

Reakce na komentář
"Re: Ú?elové lži pro ve?ejnost"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Žije ryba ve vodě (ano/ne)?

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.