Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 29.07.2006 12:23:37
Autor: Domácí násilí agresivního neurotika neb - (@)
Titulek: -10 let s Cibulkou
Se svým bývalým manželem Petrem Cibulkou, nar. 27.10.1950, bytem Praha 1, Václavské nám?stí 17, jsem pravomocn? rozvedena rozsudkem Obvodním soudem pro Prahu 1 ?.j. 24C194/2001. Spole?n? jsme však nežili od 17.12.1999, kdy mn? pan Cibulka v Brn? , Nálepkova 38, fyzicky napadl, byla jsem ošet?ena na Úrazové nemocnici v Brn? a v noci po té vyhozena i se svýma dv?ma nezletilými d?tmi Karolinou a Ji?ím z domu na Nálepkové 38 v Brn? a byla jsem nucena se uchýlit i s d?tmi do bezpe?í do místa našeho trvalého bydlišt? v Praze, Václavské nám?stí 17. S Petrem Cibulkou jsem se rozvedla pro jeho hysterické, hrubé a agresivní chování z jeho strany v??i mn? a mým d?tem.D?sledky psychického i fyzického vydírání a agrese, a hrubého porušováním dobrých mrav? z jeho strany trpíme moje d?ti i já dodnes. Moje nezletilé d?ti Karolina ( nar. 1984 ) a Ji?í ( nar. 1986 ) byly panem Cibulkou trvale vystaveny domácímu násilí ze strany svého nevlastního otce Petra Cibulky, byly nuceny pod nátlakem pracovat v denních i no?ního hodinách na zakázkách pro jeho firmy zajišující polygrafickou výrobu, byly naprosto fyzicky i psychicky vy?erpané, takže nemohly se ?ádn? ú?astnit školní výuky ani žít normálním životem, natož aby m?ly klidné rodinné zázemí. Tato absurdní situace trvala od smrti jejich otce Ji?ího Hrbka, tedy od jejich 11-12 let. ( Otec mých d?tí Ji?í Hrbek byl do své smrti – zem?el v roce 1996 na infarkt – v kontaktu s jejich u?iteli i se sociálním odborem ). Tehdy nezletilá Karolina byla donucena po nocích pracovat v knihárn? na zakázkách firmy pana Cibulky a nezletilý syn Ji?í tiskl na ofsetových tiska?ských strojích a na tiska?ském stroji s ru?ní sazbou plakáty, zpracovával na po?íta?i grafické podklady pro tisk v polygrafické výrob? i podklady pro vydávání Necenzurovaných novin (je pravd?podobné, že díky t?žké fyzické práci v tiskárn?, ke které byl m?j syn Ji?í donucen, došlo u n?j k vývojové vad? na páte?i). Panu Cibulkovi jsem bránila ve využívání svých nezletilých d?tí jako pracovní síly s tím, že se obrátím na policii a na sociální odbor, ale tím jsem jeho agresi a psychické vydírání v??i nám jen stup?ovala. Veškeré moje snahy ochránit d?ti kon?ily tím, že napadal nás psychicky terorizoval a fyzicky napadal. D?ti se mne snažily chránit, ale marn?. Pan Cibulka d?ti ?asto i v noci ranami p?stí vyhnal z postele s tím, že musí jít pracovat, protože není pro jeho firmu dokon?ena zakázka. Jeho pojetí „výchovy“ d?tí znamenalo mlácení p?stmi do spánk?. P?i jeho zna?né t?lesné konstituci je logické, že rána p?stí pana Cibulky do hlavy mého syna Ji?ího odhodila p?es celý dv?r. Pan Cibulka p?i své hysterické a agresivní povaze si pravideln? našel d?vod, jak kompenzovat svoje nezvladatelné emoce. Bohužel se p?i takové emocionální excitaci naprosto neovládal a bylo mu zcela jedno, jak zraní osobu, na kterou úto?il a rovn?ž mu bylo zcela jedno, zda se jedná o naprosto bezbranné dít?. Nap?. jako záminka ke zmlácení p?stmi do hlavy mého syna Ji?ího sta?ilo, že mi vyndával ze zásuvky prášky na bolení hlavy. Nelze se divit, že po t?chto agresivních „výchovných“ metodách pana Cibulky, se m?j syn Ji?í lé?il s úpornými bolestmi hlavy na neurologii v Brn?. Kategoricky jsem panu Cibulkovi zakazovala p?stmi tlouct pod nejr?zn?jšími záminkami moje d?ti, na to reagoval tím, že si dával pozor, abych ho p?i takových situacích nevid?la. P?esto, že m?j ošet?ující léka? v Brn? MUDr Hajaš mi na?ídil vzhledem k mému zdravotnímu stavu nyní jsem díky tomu v invalidním d?chodu) naprostý klid na l?žku, musela jsem z p?íkazu žalobce fyzicky pracovat, jak v knihárn? tak tisknout na ofsetových strojích, jen abych chránila svoje d?ti. Pan Cibulka si vynucoval pracovní silu d?tí s od?vodn?ním, že když nemohu pracovat já, musí na mne práci odvést d?ti, že nepracují pro jeho firmu, ale za mne, když já jsem nemocná. Podle vyjád?ení jeho a jeho matky V?ry Cibulkové „ pot?ebuje zdravou ženu, která by byla schopna na pana Cibulku pracovat a živit ho“. Následkem tohoto dlouhotrvajícího stavu jsem byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která vyústila v m?j plný invalidní d?chod. Svoji první žádost o rozvod jsem stáhla po výhr?žkách Petra Cibulky a jeho p?átel, protože jsem m?la d?vodné obavy o sv?j život a zdraví svých d?tí. On i jeho p?átelé svoje výhružky dokladovali tím, že Petr Cibulka jako disident a politický v?ze? má neot?esitelný morální kredit, p?átele u policie i ve zpravodajských službách. Navíc pan Cibulka svoji agresi v??i nám zd?vod?oval mojí povinností si do smrti odpracovat svoje zlo?iny za to, že jsem byla ?lenkou KS? a že moje d?ti musí trp?t za moje zlo?iny, nebo „ zlo je pot?eba vymýtit až do t?etí generace“. Bohužel jsem místo abych jednala racionáln? a obrátila se na p?íslušné ú?ady a chránila sebe a své nezletilé d?ti, jsem žila i s d?tmi v neustálém stresu, který vyústil v moje t?žké onemocn?ní a tudíž nebyla jsem schopna pro ?ešené této neúnosné situace podniknout žádné p?íslušné razantní kroky. Pan Cibulka, p?estože byl povinen jako jejich nevlastní otec ze zákona se odpovídající m?rou finan?n? podílet na pokrytí pot?eb Karoliny a Ji?ího ( vykazoval na n? slevu na daních), nedával ani mn? žádnou výplatu, kterou p?esto v ú?etnictví vykazoval, ani nep?ispíval žádnou finan?ní ?ástku na základní pot?eby Karolin? a Ji?ímu. Jediné finan?ní prost?edky, které jsme m?li k disposici, byl sirot?í d?chod d?tí, p?ídavky na d?ti a p?ípadn? sociální dávky a p?j?ky od mých p?átel. Finan?n? mn? a mým d?tem vypomáhala ze i moje matka Anna Štufková . Tolik k objasn?ní situace, která trvala do 17.12.1999. I když jsem se svými d?tmi bydlela v Praze, pan Cibulka nás nenechal v klidu a neustále požadoval, aby m?j nezletilý syn Ji?í pracoval na zakázkách pro jeho polygrafickou firmu a hlavn?, aby jako kvalifikovaný grafik zpracovával podklady pro tisk Necenzurovaných novin ( nemusel mu za jeho odvedenou práci nic platit). Pan Cibulka dojížd?l z Brna do Prahy a syn v noci lámal na po?íta?i podklady pro tisk Necenzurovaných novin. Ráno autobusem v 6 hodin odvážel hotové a zpracované podklady pro tisk od mého syny Ji?ího pan Cibulka do Brna do tiskárny Samab, která tyto noviny tiskla. Tato situace trvala v roce 2000-?erven 2001. Syn byl nucen pracovat pro pana Cibulku v no?ních hodinách, protože pan Cibulka p?es den na tuto ?innost nem?l ?as, v?noval se kdesi po republice své politické ?innosti ?i zdržoval se v Brn? na Nálepkové 38 . Situace se zásadním zp?sobem pro m? a moje d?ti ješt? zhoršila ve volebním období od srpna 2000, kdy pan Cibulka kandidoval do Senátu ?R v Praze. Syn navíc p?ipravoval kompletní volební materiály pro celou politickou stranu Pravý Blok, dcera Karolina zpracovávala na po?íta?i stranickou agendu a distribuci nejen Necenzurovaných novin, ale i politického zpravodaje Pravého Bloku. Toto je velmi zdlouhavá a namáhavá práce, kterou ve firmách vykonávají zkušené expedientky. Díky pokra?ování této absurdní situace se moje d?ti dostaly do silné stresové situace, ze které jsme nev?d?li,jak najít východisko. Protože pan Cibulka si na podzim roku 2000 z bytu na Václavském nám?stí ud?lal základnu pro ?innost Pravého bloku, tak?ka neustále zde probíhala politická jednání, která p?ipomínala hospodské rva?ky. ?ev, k?ik a podobn? trvaly dlouho do noci. M?j starší syn Vladimír ?ech a jeho p?ítelkyn? Marika Pokorná m?li chodit normáln? do práce, ale za absurdních podmínek, ve kterých díky panu Cibulkovi žili, to bylo zcela vylou?ené a snášení teroru ze strany pana Cibulky se stalo pro n? neúnosným. . Díky pomoci p?átel a mé matky se mi poda?ilo sebrat všechny síly a po?átkem ?ervence 2001 panu Cibulkovi jsem zakázala, aby vyko?isoval Karolinu s Jirkou jako pracovní síly pro Necenzurované noviny a Pravý Blok. Zakázala jsem mu jakýkoliv styk s mými nezletilými d?tmi a jeho dojížd?ní z Brna do Prahy. Pan Cibulka akceptoval moje kategorické rozhodnutí a ?ekl, že se vrátí do Brna a rozvedeme se. Domnívám se, že odborný léka? by dokázal mechanismy jeho patologických duševních stav? duševních stav? na rozdíl ode mne p?esn? kvalifikovat. Pan Cibulka v Praze v letech 2000-2001 i v Brn? v p?edcházejících letech hospodá?sky vyko?isoval moje d?ti jako pracovní sílu, nenechal jim žádný volný ?as na odpo?inek, na oddechovou ?innosti odpovídající jejich v?ku, požadoval po nich práci, která byla pro n? nebezpe?ná ( tisk na ofsetových strojích) a bránil d?tem v jejich vzd?lávání i mimoškolních aktivitách. Syn pro jeho polygrafickou firmu pracoval doslova na plný úvazek jako kvalifikovaný grafik grafického studia a dcera obdobn? jako kniha?ka, montážnice a pod . Moje d?ti d?sledky dlouhodobého stresu pociují dodnes, syn nem?že v noci spát , nebo se budí ze spaní se slovy „ já už jdu, já hned budu pracovat, já noviny dod?lám“, chce vstávat a jít pracovat. Sou?asn? díky absenci vzd?lání a psychickým následk?m t?žko dohán?jí školní znalosti. V sou?asné dob? zhoršuje jejich zdravotní stav i agresivní lživá kampa?, kterou pan Cibulka kolem naší rodiny rozpoutal. Vzhledem k tomu, že moje d?ti jsou již v sou?asné dob? plnoleté, ?eší tuto absurdní situaci zásadními právními kroky.

Reakce na komentář
" -10 let s Cibulkou"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Jakou barvu má modrá obloha? Žlutou nebo modrou?

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.