Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 30.07.2006 14:40:42
Autor: Kdo financuje Cibulku? (@)
Titulek: Pet?e jsi prase a to prase mnohonásobné a ne?isté
Internetová "Causa Angelo Giormani", vyvolaná spolkem Šalamoun! Informace nebo dezinformace? Vydáno dne 11. 03. 2006 (214 p?e?tení) Internetová "Causa Angelo Giormani", vyvolana spolkem Salamoun! Informace nebo dezinformace? Z?ejm? od každého n?co, tak jak to už ve hrách, na kterých se spolek Šalamoun pod vedením zkusenych zpravodajskych kadru Zdenka Jemelíka a Johna Boka podílí, obvykle bývá... Sta?í si do internetových vyhledava?? zadat heslo: Rostislav and Rozto?il... Dale viz http://www.spoleksalamoun.cz/view.php?cisloclanku=2005011305 JEVGENIJ PRIMAKOV: "ZADNY AGENT NENI BYVALY..." To nejdulezitejsi ke zkusenym zpravodajcum Zdenku Jemelikovi a Johnu Bokovi, hajicimi na uzemi Ceske republiky s obrovskym nasazenim v cetnych justicnich sporech mj. i zcela urcite zajmove osoby (Vladimir Hucin, "katarsky princ", Jan Benes, Yekta Uzunoglu, Rostislav Roztocil a mnozi dalsi), vcetne jejich urcitych davnych vazeb na Sovetsky svaz a jeho armadni rozvedku GRU, která je u nás pevne etablovana jako rozhodujici politicka sila, at uz primo, anebo prostrednictvim kadru tuzemske vojenske rozvedky a kontrarozvedky, nepretrzite uz od roku 1945, se dozvime v clanku: 2005.10.06.: Petr Cibulka: DOKAŽ ?ÍCT ?ÁBLOVI NE! Mé milé RUDÉ PRÁVO! D?kuji Ti, že jsi mn? proti mé v?li v?novalo tak velkou ?ást své luxusní sobotní p?ílohy...))))) http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005100601 a dale velice dulezity dokument zcela zasadni povahy CAUSA VLADIMIR HUCIN, vydana ve vysokonakladovem casopise REFLEX 37/2004, http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090701 a dale pak Causa Zdeny Masinove, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005090702 Je pro nas v teto souvislosti vice nez potrebne vedet, ze kolem zkuseneho tandemu zpravodajskych kadru Zdenek Jemelik - John Bok, o kterem lze s vysokou nadeji na uspech predpokladat, ze se jedna o zakladnu pristi generace novych "revolucnich" vudcu, tedy novych Zifcaku, se pohybuje pomerne siroky okruh vysoce zajimavych lidi, jejichz jmena bychom ve vlastnim zajmu rozhodne nemeli zapomenout. Jedna se o osoby jako je Jan Sinagl, Jiri "Georg" Vanek, Vladimir Hucin, Josef Bilek, Zdena Masinova, Jan Benes, Yekta Uzunoglu, Michal Drabik, Hana Halamova - Catalanova, Vladimir Keberle a nekteri dalsi. Na druhe strane je ve svetle teto diskreditacni kampane potesujici vedet, ze Angelo Giormani, ale ani knize Kinsky, dnes zrejme nemaji s ruskou vojenskou rozvedkou GRU vubec nic spolecneho! Zda se, ze prave naopak! Doufejme, ze jim to s pomoci Bozi a vsech svatych hodne dlouho vydrzi! Petr Cibulka PODÍVEJME SE, JAK TATO ZPRAVODAJSKÁ HRA VLASTN? ZA?ALA: :: zdravim Vás odpov?d?t na p?ísp?vek 15:15 :: 20.02.2006 pane Giormani na stránkách www.spoleksalamoun.cz/view.php?cisloclanku=2005120-031 je zajímavý ?lánek, který se zabývá kauzou Rostislava Rozto?ila. Je v tomto ?lánku také v ur?itých souvislostech uvedeno jméno-Angelo Zapletel-Girolamo Angelo Giormani. mám dotaz: -má jít podle autora o shodnou osobu s Vámi? -jsou údaje uvedené v tomto ?lánku fakta ?i dezinformace? d?kuji ?ek :: ? odpov?d?t na p?ísp?vek 10:51 :: 21.02.2006 Don Giovanni ke cause Rozto?il napsal: "... zájem o vynucení jeho návratu do ?SSR krom? extradi?ního ?ízení se podle jeho tvrzení projevil také tak, že ho v tábo?e navštívil jeho kamarád Angelo Zapletal, dnes italský ob?an Girolamo Angelo Giormani, žijící v Praze. M?l ho p?esv?d?ovat, aby se vrátil do ?SSR a postaral se o d?ti, které jinak skon?í v d?tském domov?. Rozto?il tvrdí, že Giormani takto ovliv?oval i jiné uprchlíky. Trestní stíhání Rozto?ila v ?SSR bylo zahájeno až po návratu Giormaniho do ?SSR z neúsp?šné mise v Traiskirchenu. Okolnosti setkání Giormaniho s Rozto?ilem se poda?ilo pom?rn? p?esn? rekonstruovat díky tomu, že se zachovaly vyšet?ovací spisy StB na Giormaniho, Rozto?ila a Štefana, vedené v souvislosti s jejich trestním stíháním kv?li nedovolenému opušt?ní ?SSR. Giormani byl na náš popud k této v?ci vyslýchán na ÚDV a poskytl také vysv?tlení našemu aktivistovi (Petr Cibulka: Jedná se o Zdenka Jemelíka, agenta StB a z?ejm? i n??eho ješt? mnohem vyššího...). V obou p?ípadech zap?el popsané setkání s Rozto?ilem, resp. popsal je jinak, a to tak, jak se nemohlo odehrát. Girolamo Angelo Giormani se p?vodn? jmenoval Angelo Zapletal. V r. 1971 zachytila 1.správa StB jeho dopis do Itálie, v n?mž oznamoval úmysl emigrovat a žádal o p?ipravení podmínek, aby se v Itálii uchytil. Je zvláštní, že na n?j nebyl založen spis StB jako na nep?átelskou osobu (resp. se nedochoval) a není o n?m ani záznam v registrech svazk?. V letech 1977-1980 vyjížd?l jako ?sl. ob?an do zahrani?í s devizovým p?íslibem. Podle jeho výpov?di na ÚDV vykonal v r.1979 n. 1980 krátkou návšt?vu uprchlického tábora v Traiskirchenu za ú?elem setkání s emigrantem Vladimírem Štefanem, který tam ?ekal na U.S. vizum. Je to možné, protože v r.1979 vyjel na devizový p?íslib do Jugoslávie, a Vladimír Štefan byl tehdy asi p?l roku v Traiskirchenu. Podle Giormaniho výpov?di na ÚDV a p?ed našim aktivistou (Jemelíkem) se p?i té p?íležitosti náhodn? setkal s Rozto?ilem, který se tam k n?mu p?ihlásil. Giormani m?l rozhovor s ním odmítnout s výrokem, že se s grázly nebaví. To ale není možné, protože Štefan dorazil na podzim 1979 do U.S.A. a Rozto?il p?išel do Traiskirchenu až na ja?e 1980, ?ili všichni t?i spole?n? se setkat nemohli. Ve skute?nosti Giormani p?išel v lét? r.1980 do tábora jako uprchlík, požádal o U.S. vizum a po dvou m?sících odtamtud op?t zmizel, aniž by po?kal na vy?ízení viza. Dlouhý pobyt v r.1980, doložený vyšet?ovacím spisem StB, zásadn? popírá. Giormani si po opušt?ní Traiskirchenu v r.1980 vy?ídil na ?sl. konzulátu v Milán? jednorázový cestovní doklad k návratu do ?SSR. Po návratu byl vyslýchán StB. Nezávisle na tom (?) požádal o vyvázání ze svazku ?sl. ob?anství; ihned bylo zastaveno trestní stíhání proti n?mu pro nedovolené opušt?ní ?SSR. Jeho žádosti bylo vyhov?no asi po p?lroce a na podzim 1981 opustil ?SSR jako osoba bez státního ob?anství. Získal pak italské ob?anství po otci. O jeho dalších osudech nemáme informace. Ze zmínky v rozhovoru s naším aktivistou (Jemelíkem) usuzujeme, že se do Traiskirchenu vracel i pozd?ji s italským pasem. Nevíme, pro? tak ?inil. Giormani nyní žije v Praze jako bohatý podnikatel a podílí se jako vedlejší ú?astník na sporech hrab?te Kinského se státem. Zdroj: Spolek Šalamoun Kolikpak lidí ten Zapletal asi p?ivedl do kriminálu?? :: cosa nostra odpov?d?t na p?ísp?vek 10:39 :: 21.02.2006 "...z informací, které o svém pobytu v Rakousku uvedl odsouzený, jsme ?áste?n? prov??ili jedinou: jeho tvrzení, že ho v Traiskirchenu kontaktoval p.Girolamo Angelo Giormani, který dnes p?sobí v Praze. M?l ho nabádat, aby se vrátil do ?eskoslovenska. Giormani se podle jeho tvrzení m?l zdržovat v tábo?e asi 2 m?s. Pan Giormani p?ed mjr. Pravdou toto pop?el a znova to pop?el, když s ním pozd?ji o této v?ci mluvil náš aktivista. Udal, že v tábo?e byl jen na návšt?v? u kamaráda, který tam ?ekal na U.S.A. vizum. M?l tam p?ijet s italským pasem, neb m?l po otci italské ob?anství. Takových krátkých návšt?v m?l uskute?nit více, vždy s italským pasem. Rozto?il se m?l pokusit ho tam p?i náhodném setkání oslovit, ale on ho odmítl s tím, že „s takovými grázly se nebaví“. Pan Giormani m?l sm?lu v tom, že jsme se dostali k vyšet?ovacím spis?m StB a víme bezpe?n?, že p.majorovi i nám lhal. Na rozdíl od p.mjr. Pravdy nás znepokojuje neznalost d?vodu jeho podivného po?ínání. Myslíme si, že má co tajit. Sch?zka se známým se možná konala, ale o rok d?íve, a Giormani skute?n? byl o rok pozd?ji v Traiskirchenu asi dva m?síce sou?asn? s Rozto?ilem jako ?ekatel na U.S.A. vizum. Traiskirchen náhle opustil a vrátil se do ?eskoslovenska. Po prvním výslechu na StB bylo zastaveno trestní ?ízení proti n?mu pro nedovolené opoušt?ní republiky. Ihned po návratu Giormani požádal o vyvázání ze svazku ?sl. ob?anství a opustil pak ?eskoslovensko jako osoba bez státního ob?anství. Teprve pak získal italské ob?anství a pas. Víme o n?m rovn?ž, že o n?kolik let d?íve na sebe neopatrností upozornil 1.správu StB. Máme podez?ení, že v Traiskirchenu skute?n? nebyl náhodou. Lepší objasn?ní jeho poslání v Traiskirchenu by možná obsahovalo klí? k pravd? o Rostislavovi Rozto?ilovi. Kdyby nap?. prozradil, kdo ho tehdy zaúkoloval…" www.salamoun.cz

Reakce na komentář
" Pet?e jsi prase a to prase mnohonásobné a ne?isté"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Jakou barvu má tráva? Zelenou nebo modrou?

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.