Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 31.07.2006 11:12:59
Autor: To vše hrozí lidem, kte?í se dusí nenávistí k okolnímu sv?tu (@)
Titulek: dejte si pozor, aby Vám nepraskly cévy v krví podlitých o?ích
Pane Cibulko, m?l byste národu vysv?tlit, jakou zpravodajskou hru ve prosp?ch podzemní sít? býv.p?íslušník? a agent? STB jste hrál, když jste dával stránky Necenzurovaných novin k disposici pro mé ?lánky a umož?oval jste mi tak mou ?innost vlivového agenta tajné služby Burkiny-Fasso. Je pravda, že jste m? nakonec p?kn? "sk?ípl": pod p?íslibem zaplacení honorá?e zvíci všimného jste m? zlákal, abych Vám z francouzštiny p?eložil knihu francouzského zpravodajce Pierra de Villamaresta o spolkovém kanclé?i Willy Brandtovi jako agentovi sov?tských tajných služeb, ale hotovou práci jste neodebral a nezaplatil.Jen jste uve?ejnil bez mého souhlasu neopravenou ukázku z první ?ásti p?ekladu. O mých vztazích s STB jsem s Vámi n?kolikrát hovo?il, dokonce i u Vás v byt?, a nezdálo se, že byste se m? tehdy štítil. Mimochodem: m?l byste národu vysv?tlit, co je to vícenásobný agent. Chápu, že Vás zlobí, že JB kandiduje do Senátu s podporou pana prezidenta Havla, když Vás kdysi ve Vaší volební kampani nikdo nepodpo?il a neusp?l jste. Není ale dob?e podléhat závisti a dívat se na sv?t krví podlitýma o?ima.M?l byste se uklidnit a podívat se, komu jste se tím nactiutrha?ným e-mailem zavd??il: možná KGB,možná BIS, možná komunist?m,možná špatným policist?m, státním zástupc?m,soudc?m,možná p?edsedovi vlády, sotva ?ad? ob?tí justi?ních p?ehmat?, kterým John Bok s hrstkou spolupracovník? ze spolku Šalamoun pomáhá.Až bude jednou JB stát p?ed Posledním soudem, v jeho prosp?ch p?ijde sv?d?it pár nespravedliv? odsouzených, kterým pomohl na svobodu. Kdo p?ijde sv?d?it ve Váš prosp?ch? Komu jste pomohl? JB kolem sebe ší?í soucit s trpícími, Vy ší?íte závist a nenávist- a ješt? si hrajete na moralistu. Napadl jste e-mailem t?i osoby (nechám stranou pana Vidláka, který je v tom nevinn?). Jednal jste se zjevným úmyslem jednoho každého z nás znevážit p?ed ve?ejností, pop?ípad? snížit šanci JB na zvolení, prost? škodit (jste p?ece praktikující k?esan?). Dala by se na tom postavit jak žaloba na ochranu osobnosti, tak trestní oznámení.V p?ípad? trestního stíhání by to pro Vás nebylo dobré,protože jste k ší?ení své zloby použil ve?ejného komunika?ního prost?edku (horní hranice trestní sazby 2 roky)Pokud bychom se do Vás pustili, provedli bychom to odborn? a ú?inn?.Za svou osobu Vám sd?luji, že z mé strany Vám to nehrozí: byla by to ïábelská nahrávka práv? t?m provozovatel?m zpravodajských her, proti kterým údajn? bojujete, kdybychom Vás nechali odsoudit a posloužili tak jejich zájm?m.Je na Vás vid?t, že jste ovlivn?n komunistickou výchovou: nejrad?ji bojujete proti nep?átel?m ve vlastních ?adách. Jinak je dob?e si mést p?ed vlastním prahem.V neprosp?ch JB uvádíte, že pochází z ultrakomunistické d?stojnické rodiny. Otec JB byl d?stojníkem britské RAF, v jejích ?adách nasazoval za války život za svobodu naší vlasti. Maminka JB sloužila v britské armád? rovn?ž. Nevím, zda byli ?leny KS?, ale i kdyby: nikdo z nás si nevybral rodi?e a neodpovídá za n?.Jste asi zakuklený komunista:za jejich vlády byl špatný výb?r rodi?? d?di?ným a nesmazatelným h?íchem. Když ale jste tak p?ísný na rodi?e JB, m?l byste se sou?asn? pochlubit svými.A hlavn?:zatímco za rodi?e neodpovídáme, životní partnery si vybíráme ze svobodné v?le.Pokud se Vás osobn? tý?e, ve své životní praxi nejste v??i komunist?m tak netolerantní jako k blízkým ostatních lidí. A žádným rozvodem to nesmažete. Pot?šilo m? Vaše tvrzení, že jsem skute?nou hlavou ob?anského sdružení Šalamoun.Je to vlastn? vysoké uznání, protože na takové postavení je t?eba mít vysoké kvality. Ale plácl jste nesmysl. Spolek Šalamoun už existuje 12 let, já jsem jeho ?lenem krátkou dobu a jeho hlavou formální i neformální byl a je JB. Bez jeho morální autority by nem?l Šalamoun žádnou váhu.Jsem jen ?adový ?len a na tom se ani v budoucnu nic nezm?ní. Opatrujte se, dejte si pozor, aby Vám nepraskly cévy v krví podlitých o?ích, aby Vás neranila mrtvice, ?i aby Vám nepraskl žlu?ník. To vše hrozí lidem, kte?í se dusí nenávistí k okolnímu sv?tu. A zase mi n?kdy n?co zábavného napište. Smíchu není nikdy dost a každý podn?t k n?mu je dobrý.Pobavil jste m?. Srde?n? zdraví Zden?k Jemelík

Reakce na komentář
"dejte si pozor, aby Vám nepraskly cévy v krví podlitých o?ích"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Dá se ve vodě plavat (ano/ne)?

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.