Pravý Blok NEBLOKOVANÝ OSOBNÍ KONTAKT PRO AKTIVNÍ POLITICKÉ SYMPATIZANTY:
Jediná možnost je každý rok ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na
Strossmayerově náměstí před kostelem sv. Antonína od 10 do 12 hodin.
Filtrovaný kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, P. O. BOX 595, 170 00 Praha.
Filtrovaný mailový kontakt: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz.
Petr Cibulka
Dnes je: 13. 08. 2022  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
NAŠE ANKETA
Existuje Bůh?

Ano (510074 hl.)
 
Spíše ano (15540 hl.)
 
Spíše ne (15414 hl.)
 
Ne (721623 hl.)
 
Nevim (18202 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1280853

Komentáře

ke článku: Aktualisovaná ústavní stížnost zfalšování parlamentních voleb: MATEMATICKÝ DŮKAZ STOPROCENTNÍ PODVODNOSTI VOLEB A RYZE KRIMINÁLNÍ NEKALÉ SOUTĚŽE!!!
ze dne 17.06.2006, autor článku: Petr Cibulka

Komentář ze dne: 07.08.2006 09:56:37
Autor: Hubert Rozmanitý (@)
Titulek: Cibullka op?t na scén?
Petr Cibulka znovu na scén?. Dne 12.7.2006 nechal p?edvolat p?ed Ústavní soud svou bývalou manželku Janu Hrbkovou, aby si vyslechla rozsudek o procesním pochybení sekretariátu prvoinstan?ního soudu. Petr Cibulka trval na ve?ejném slyšení a jásá nad vít?zstvím a sd?luje p?ítomným noviná??m :“cht?l jsem poznat, jestli pro Ústavní soud bude nep?ekonatelnou barierou pro právo a spravedlnost to, že se jmenuji Petr Cibulka a že jsem p?tinásobný v?zeñ komunismu.“ A zde za?íná otázky, pro? to d?lá? Jak v?d?l p?edem, že výrok soudu bude pro n?j kladný, nebo proto p?ece pozval noviná?e, aby jim mohl sd?lit tuto vít?znou událost! A jako obvykle neopomene svou bývalou manželkou nazvat komunistkou z komunistické rodiny, redaktorkou marxismu – leninismu a nyní on, p?tinásobný v?ze? komunismu tím trpí. Tedy pravda je n?kde jinde. Petr Cibulka je velmi ambiciosní ?lov?k. Po svých rodi?ích. Ti, stejn? jako jejich robátko, toužili po moci a pen?zích. I Petr Cibulka se chce podílet na moci a mít z toho hodn? pen?z! A aby to s ním nedopadlo jako s matinkou (agentka I. StB druh svazku A, reg. ?. 17911), kandiduje ve volbách, aby získal imunitu! A tu by nutn? pot?eboval, nebo je stíhán státem, že svým zam?stnanc?m a spolupracovník?m NN a redaktor?m nejen neplatil mzdu, ale i za n? neodvád?l povinné odvody státu. Tedy okrádal nejen je, ale i stát. A to se nemá! A n?kde zašantro?il 10 milion? a viní z toho op?t manželku! A proto kli?kuje a oso?uje ty druhé, oddaluje všechny soudy, (n?které se táhnou již p?t let!). Taktiku zvolil správnou. Nejd?ív pošpinit, potom moráln? zni?it, nakonec okrást – to škola Usáma bin Ládina ajeho ?eký napodobitel Usáma Bin Cibulka d?lá totéž. Všechny Cibulkova obvin?ní jsou vylhaná a vymyšlená! Rodi?e bývalé manželky nebyli komunisté, ale národní socialisté. Hrbková nebyla redaktorkou marxismu – leninismu, ale ekonomické redakce a zpravodajství. Autor T?chto ?ádk? se narodil na Slovensku, ale Petr Cibulka jej ozna?il za agenta KGB a GRU, narozeného v Rusku. Dokonce m?j mladší bratr m?l podle Cibulky být za války v obleženém Leningrad?! V té dob? bratr - tehdy asi 15ti letý studoval v Protektorát? u?itelský ústav. Podle Petra Cibulky tedy musel dojížd?t minimáln? na zkoušky z Leningradu a propustky p?es dv? fronty mu podepisovali J.V.Stalin a Adolf Hitler! Že je to pitomost? Ale Petr cibulka to uvádí jako d?vod proti mn? a nikdy nedokazuje svá tvrzení. A tím se soudy vle?ou. Slušn?jší soudcové jsou obvi?ováni z podjatosti, Petr Cibulka na n? ?ve, prost? chová se jako hulvát. Mohou to ti slušn?jší zvládnout? Dalším jeho tvrzení je i ono : P?tinásobný v?ze? komunismu, disident, noviná?! O jeho disidentství a p?tinásobné vazb? je nejlépe si p?e?íst brožuru „ Tak pravil Petr Cibulka“, kterou sám napsal. Petr Cibulka byl zav?ený proto, že byl šmeliná? a hulvát! Dnes bychom jeho ?innost z této doby nazvali autorským pirátstvím (rozmnožování písní bez souhlasu autora) a výtržnictvím! A to i dnes je trestné! Za tyto v?ci on sed?l – ne za odboj proti komunismu! Svým lhaním Petr Cibulka špiní ty skute?né v?zn?, kte?í sed?li za v?ci politické, nikoliv za šmelinu a hulvátství ( Tak pravil Petr Cibulka str. 133). Dále Petr Cibulka nikdy nebyl noviná? a pokud to tvrdí, op?t lže! Mohu to doložit. Pro? Petr Cibulka tak nenávidí a pronásleduje svoji bývalou manželku? Vždy ta mu velmi pomáhala s vydáváním NN, zaplatila za n?j dluhy. Když už nem?la peníze, moráln? ji deptal, bil ji a nyní ji ješt? hodlá okrást o její byt. Pro? to d?lá? Aby ji zdeptal a zastrašil, aby snad nemohla ?íci n?co, co Petr Cibulka nechce, aby se v?d?lo? Co to asi je? V sou?asné dob? se hodn? hovo?í o pror?stání zlo?ineckých gang? do policie, soudnictví a politiky. Zvlášt? se na to poukazovalo v souvislosti s vraždou podnikatele Mrázka. O podobných v?cech se již d?íve psalo v NN ( NN ?. 3/2000 v ?lánku Tiší a tajní spole?níci). Petr Cibulka o t?chto v?cech rád hovo?il, zasv?dcen?, i jak on sám tyto lidi poznal. Pro n?j, který neustále hledal styky, byli tito lidé nutní. M?li moc! A on – po Velké Listopadové Sametové Revoluci – se díky svému hulákání a tvrzení : disident, p?tinásobný v?ze? komunismu atd. – byl jedním, které tehdejší parlament (OF) vybral, aby potvrdil bezúhonnost n?kterých politik? a vybraných osob, kte?í pak dále prov??ovali další! Zde Petr Cibulka spáchal sv?j první a závažný zlo?in : a? nebyl žádný politický v?ze?, vydával se za n?j a ú?astí v prov?rkách mohl vybrat lidi, kte?í byli ( alespo? pro n?j) vydíratelní a jemu zavázaní. A pro? to d?lal? No p?ece – on toužil po moci a takto si ji zajišoval! Jeho matka spolupracovala s StB od roku 1972, StB Brno, I. Odbor, 1. odd?lení, a Petr Cibulka s nejv?tší pravd?podobností od roku 1985 – nejpozd?ji! Proto se museli prov??ené, bezúhonné osoby dostat na místa, kam je cht?la StB dosadit. Nem?la by proto Nejvyšší státní zastupitelka Renata Vesecká prov??it, pro? se tak soudní spory Petra Cibulky dlouho vle?ou, došet?ují nesmyslnosti apod.? Nem?l by pan ministr vnitra Bublan p?kázal BIS, aby tuto verzi prov??ila? Ale ne n?kým, kdo byl o?išt?n samotným Petrem Cibulkou nebo dalším! V p?ípad?, že by se to panu ministru Bublanovi nelíbilo, neplatí v tomto p?ípad? ono biblické: „B?da tomu, z koho pohoršení pochází“. Velmi aktivn? v posledních dvou letech pomáhá Petru Cibulkovi jeho spole?nice, u?itelka angli?tiny na policejní akademii Dr. Jebavá Údajn? policistka, která pomáhá krást, u?itelka, která lže a jako místop?edsedkyn? Pravého Bloku – není toto rovn?ž jedna z cest pror?stání zlo?inu do politiky? Co to máte za meloucha?e na policejní akademii, pane policejní presidente Husáku? Nevíte o tom? A co bude dál? A poslední slovo k noviná??m, kte?í obdivn? ší?í slova Velkého Petra Cibulky – disidenta a p?tinásobného v?zn? komunismu – dál. P?emýšleli jste n?kdy, zda je v?bec normální, aby všichni odp?rci Petra Cibulky byli estébáci, agenti KGB, nebo jiných rozv?dek? Vždy jeho bývalá ženy byla podle Cibulky agentem Mosadu již 14tým rokem svého života!?? Takové tvrzení má logiku houpacího kon?. Není vám to nápadné? A co takhle t?eba zeptat se on?ch obvin?ných, co by k tomu dodali? Hubert Rozmanitý, publicista Hubert.Rozmanity@centrum.cz

Reakce na komentář
"Cibullka op?t na scén?"

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

Odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku, která nám pomůže rozlišit, zda jste člověk nebo počítačový robot. Bez správné odpovědi na tuto otázku nebude váš komentář uložen. Tato kontrolní otázka se nezobrazuje registrovaným čtenářům.

Jakou barvu má modrá obloha? Žlutou nebo modrou?

  

V rámci komentářů nelze používat HTML tagy.

Pro vložení tučného textu, hyperlinku nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

NECENZUROVANÉ NOVINY
ROČNÍK 2001
ROČNÍK 2000
ROČNÍK 1999
ROČNÍK 1998
ROČNÍK 1997
ROČNÍK 1996
ROČNÍK 1995
ROČNÍK 1994
ROČNÍK 1993
ROČNÍK 1992
ROČNÍK 1991
Fultextové vyhledávání
v ročnících 1991-2001

Archiv Necenzurovaných Novin

STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

Kdo bude bez našeho souhlasu a bez pozměny šířit naše materiály, stává se našim nejlepším přítelem!
© 2003, Pravý Blok. Všechna práva vyhrazena.